Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Vana va Yakobo

(Gen. 35:22-26)

21Vana va Yakobo, yena Israele, hi lava: Rhuveni, na Simiyoni, na Levhi, na Yuda, na Isakara, na Zebuloni, 2na Dani, na Yosefa, na Benjamini, na Neftali, na Gadi, na Asere.

Va ka Yuda

3Vana va Yuda i Ere, na Onani, na Xela, mana wa vona a ri Bata-Xuwaka lowa Mukanana. Ere mativula ya Yuda a a ri munhu wo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu, hikokwalaho xi n'wi tshikile a fa. 4Kutani Yuda a tlhela a kuma vana vambirhi, Perese na Zera, mana wa vona a ri Tamari n'wingi wa yena. Vana hinkwavo va xinuna va Yuda i ntlhanu.

5Vana va Perese i Hesironi na Hamula. 6Vana va Zera i Zimri, na Etani, na Hemani, na Kalikolo, na Dara; hinkwavo i ntlhanu. 7

2:7
Yox. 7:1
N'wana wa Karimi i Akani;Van'wana va ri: Zimri a veleka Karimi, Karimi a velaka Akari hi yena loyi a nga vanga khombo exikarhi ka Vaisraele, hi ku ala ku nyiketa eka Xikwembu leswi a swi phangheke. 8N'wana wa Etani i Azariya.

9Vana va Hesironi i Yerahamiele, na Rhamu, na Kelubayi. 10Rhamu a veleka Aminadaba, Aminadaba a veleka Nahaxoni, murhangeri wa va ka Yuda. 11Kutani Nahaxoni a veleka Salma,Salma, kumbe: Salmoni. Vonani Rhuti 4:20 Salma a veleka Bowazi, 12Bowazi a veleka Obede, Obede a veleka Yese. 13Yese a veleka vana va 7 va xinuna; mavito ya vona hi ku tlhandlamana hi lawa: Eliyabu, na Abinadaba, na Ximeya, 14na Netanele, na Rhadayi, 15na Oseme, na Davhida. 16Yese a veleka ni vana vambirhi va xisati va nga lava: Seruya na Abigayili. Vana va Seruya i Abixayi, na Yowabu, na Asahele. 17Abigayili yena a tekiwa hi Yetere wa ka Iximaele, a veleka Amasa.

18Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba na Yeriyoti, kutani va n'wi velekela vana lava va xinuna: Yexere, na Xobabu, na Aridoni.Van'wana va ri: Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba, a kuma n'wana wa xisati loyi va nge i Yeriyoto, a kuma ni vana va xinuna lava: Yexere, na Xobabu, na Aridoni 19Loko Azuba a lovile, Kalebe a teka Efrata, kutani Efrata a n'wi velekela Huru. 20Huru a veleka Uri, Uri a veleka Besalele.

21Loko Hesironi a ri ni malembe ya 60, a ya teka nsati emutini wa Makiri, tata wa va le Giliyadi, kutani N'wa-Makiri a n'wi velekela Segubu. 22Segubu i tata wa va le Yayiro, lava a va ri ni miti ya 23 etikweni ra Giliyadi. 23Kambe va le Gexuri ni va le Aramu va teka miti ni swimitana swo ringana 60 swa va le Yayiro, ni swa le Kenata; vaaki va miti ya kona a va ri va ka Makiri, tata wa va le Giliyadi hinkwavo. 24Loko Hesironi a fa, n'wana wa yena Kalebe a teka Efrata, nsati lontsongo wa sirha tata wa yena, kutani Efrata a n'wi velekela Axuri, yena tata wa va le Tekowa.Van'wana va ri: Loko Hesironi a fa, a siya nsati wa yena Abiya, kutani n'wingi wa yena Efrata nkata Kalebe a veleka Axuri, yena tata wa va le Tekowa

25Vana va Yerahamiele mativula ya Hesironi hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Rhamu, na Buna, na Orene, na Oseme, na Ahiya. 26Yerahamiele a a ri ni nsati wa vumbirhi loyi a va ku i Atara, yena mana wa Onamu. 27Vana va Rhamu mativula ya Yerahamiele i Maasa, na Yamini, na Ekere. 28Vana va Onamu i Xamayi na Yada; vana va Xamayi i Nadabu na Abixuri. 29Nsati wa Abixuri a a ri Abihayili, mana wa Ahabana na Molidi. 30Vana va Nadabu i Seledi na Apayimi, kambe Seledi a fa a nga ri na n'wana. 31Apayimi a veleka Yixi, Yixi a veleka Xexana, Xexana a veleka Ahilayi. 32Yada makwavo wa Xamayi a veleka Yetere na Yonatani, kambe Yetere a fa a nga ri na n'wana. 33Yonatani a veleka Pelete na Zaza. Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Yerahamiele.

34Xexani a a nga ri na n'wana wa xinuna; vana va yena a va ri va xisati ntsena; kambe Xexani a a ri ni hlonga ra Muegipta, leri a va ku i Yariha. 35Kutani Xexani a nyiketa un'wana wa vana va yena va xisati eka hlonga ra yena Yariha, a va nsati wa rona, kutani va n'wi velekela Atayi. 36Atayi a veleka Natani, Natani a veleka Zabada; 37Zabada a veleka Elifale, Elifale a veleka Obede; 38Obede a veleka Yehu, Yehu a veleka Azariya; 39Azariya a veleka Helese, Helese a veleka Eliyasa; 40Eliyasa a veleka Sisamayi, Sisamayi a veleka Xalumi; 41Xalumi a veleka Yekamiya, Yekamiya a veleka Elixama.

42Vana va Kalebe makwavo wa Yerahamiele hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Mexa, tata wa va le Zifi, na Marexa, tata wa va le Hebroni.Van'wana va ri: ni vana va Marexa, va nga va le Hebroni 43Va le Hebroni i Kora, na Tapuwaka, na Rekemu, na Xema. 44Xema a veleka Rahamu, Rahamu a veleka Yorkowamu. Rekemu a veleka Xamayi; 45Xamayi a veleka Mawoni, Mawoni a veleka Beta-Suru. 46Kalebe a a ri ni nsati un'wana loyi a va ku i Efa, mana wa Harani, na Mosa, na Gazeze; Harani a va ni n'wana, kutani na yena a thyiwa vito ra Gazeze. 47Vana va Yadayi i Regemu, na Yotamu, na Gexani, na Pelete, na Efa, na Xaafu. 48Nsati un'wana wa Kalebe, loyi a va ku i Maaka, i mana wa Xebere na Tirihana; 49naswona i mana wa Xaafu na Xeva; Xaafu i tata wa Madimana, Xeva yena i tata wa Makabena ni wa Gibeya. Kalebe a a ri ni n'wana wa xisati, loyi a va ku i Akisa. 50Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Kalebe.

Vana va Huru mativula ya Efrata, hi lava: Xobala, tata wa va le Kiriyata-Yeyarimi; 51na Salma, tata wa va le Betlehema; na Harefi, tata wa va le Beta-Gadere. 52Van'wana va ka Xobala, ehandle ka va le Kiriyata-Yeyarimi, i va le Harowa, ni hafu ya ndyangu wa va ka Menuhoto. 53Exikarhi ka va le Kiriyata-Yeyarimi, ku ni va le Itira, ni va le Puti, ni va le Xuma, ni va le Mixira, swin'we ni va le Sora ni va le Exitawulu. Hinkwavo i va ka Xobala.

54Va ka Salma hi lava: Va le Betlehema, ni va le Netofa, ni va le Atiroto-Beta-Yowabu, ni hafu ya ndyangu wa va ka Manahate, ni va le Sora.

55Emutini wa Yabese, a ku tshama ni mindyangu ya vatsari, va nga lava: Va ka Tiriha, ni va ka Ximeya, ni va ka Suka. Vanhu lava i Vakeni lava humaka eHamata, etikweni ra va ka Rekabi.