Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Davhida a vekiwa ku va hosi ya Israele

(II Sam. 5:1-5)

111Vaisraele hinkwavo va ya eka Davhida eHebroni, va fika va ku ka yena: “Vona, hina na wena hi nyama yin'we ni ngati yin'we. 2Khale loko Sawulo a ha ri hosi ya hina, hi wena a wu fambisa mavuthu ya Israele enyimpini; naswona HOSI Xikwembu xa wena xi ku tshembisile xi ku: ‘Hi wena loyi u nga ta va murisi ni mufambisi wa tiko ra mina ra Israele!’ ” 3Kutani vakulukumba hinkwavo va Israele va hlengeletana entsindza eHebroni; kutani Davhida a endla ntwanano na vona kwale Hebroni emahlweni ka HOSI Xikwembu. Kavaloko va n'wi veka ku va hosi ya Israele hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona hi nomo wa muprofeta Samiele.

Ta Davhida loko a teka muti wa Yerusalema

(II Sam. 5:6-10)

4

11:4
Yox. 15:63
Vaav. 1:21
Kutani Davhida ni masocha ya yena hinkwawo va ya eYerusalema (hileswaku eYebusi), laha khale a ku tshama Vayebusi kona. 5Vaaki va Yebusi va ku ka Davhida: “Laha kona, u nga ka u nga ku ngheni!” Hambiswiritano, Davhida ú swi kotile ku hlasela khokholo ra Siyoni a ri teka, kutani sweswi ri vuriwa “Muti wa Davhida”. 6Davhida a a byerile masocha ya yena a ku: “Munhu loyi a nga ta va wo sungula ku dlaya Muyebusi, hi yena loyi a nga ta va murhangeri lonkulu wa mavuthu.” Kutani wanuna loyi a nga sungula ku ya hlasela muti, hi yena Yowabu n'wana Seruya, kutani a va yena murhangeri wa mavuthu. 7Kutani Davhida a tshama ekhokholweni, hikokwalaho vanhu va ri thya vito ra “Muti wa Davhida”. 8Davhida a kurisa muti wa Yerusalema matlhelo hinkwawo, ku sukela laha va nge hi le “Milo”, Yowabu yena a lulamisa lomu a ku sele. 9Matimba ya Davhida a ma ya ma engeteleleka, hikuva HOSI ya matimba hinkwawo a yi ri na yena.

Tinhenha ta Davhida

(II Sam. 23:8-39)

10Davhida a a ri ni tinhenha tinharhu letikulu, leti a ti n'wi seketela eku fumeni ka yena; hi tona ti nga n'wi veka ku va hosi, ti ri ni Vaisraele hinkwavo, hilaha HOSI Xikwembu xi boheke hakona ehenhla ka tiko ra vona. 11Timhaka ta tinhenha ta Davhida hi leti: YaxobuwamaVan'wana va ri: Yixibaali lowa Muhakimoni a a ri yena murhangeri exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu.Van'wana va ri: a a ri mufambisi wa tinhenha; kumbe: a a ri mufambisi wa tinhenha ta 30 Siku rin'wana a khoma tlhari ra yena a ya lwa ni vanhu vo ringana 300, a va dlaya xikan'we hinkwavo.

12Nhenha ya vumbirhi exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu a a ri Eliyazara n'wana Dodo wa le Ahohi. 13Siku rin'wana yena na Davhida va ya pfuka Vafilista lava a va hlengeletanile le Pasa-Damini, va tilulamisela ku lwa. Kona a ku ri ni nsimu ya maxalana. Vaisraele va tsutsuma hi ku chava Vafilista, 14kambe tinhenha letikulu tinharhu ti yima exikarhi ka nsimu ti yi lwela, ti dlaya Vafilista.Van'wana va ri: Eliyazara a yima exikarhi ka nsimu a yi lwela, a dlaya Vafilista Hi siku rero HOSI Xikwembu xi nyika Vaisraele matimba yo hlula valala va va heta.

15Tinhenha letikulu tinharhu, leti humaka eka vuthu ra tinhenha tin'wana ta 30, ti rhelela ti ya eka Davhida ebakweni ra Adulama; ntlawa wa Vafilista a wu govile enkoveni wa Refayimi. 16Enkarhini wolowo Davhida a a tala ku tshama ekhokholweni ra le Yerusalema, kasi mixaxa ya Vafilista a yi ri eBetlehema. 17Kutani Davhida a vula hi ku navela a ku: “Mawaku loko un'wana a nga ndzi tisela mati yo nwa yo huma exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema!” 18Hiloko tinhenha letinharhu ti hundza hi ku sindzisa emixaxeni ya Vafilista, ti ya ka mati exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema, ti vuya na wona ti ta nyika Davhida; kambe Davhida a ala ku nwa mati ya kona, a ma halata a ri karhi a khongela HOSI Xikwembu, 19a ku: “Ndzi hlambanya emahlweni ka wena, we Xikwembu xanga, leswaku ndzi nga ka ndzi nga nwi mati lawa, hikuva a swi to fana ni loko ndzi nwa ngati ya vavanuna lava va nga tsetselelangiki vutomi bya vona, va ya eBetlehema!” Davhida a arisa sweswo ku nwa. Leswi, hi swona swi endliweke hi tinhenha letinharhu.

20Abixayi makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa vafambisi va tinhenha ta 30; siku rin'wana a teka tlhari ra yena, a ya lwa ni vavanuna va 300, a va dlaya. Hi ndlela leyi a va un'wana wa lava dumeke, ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 21Abixayi a a dumile ngopfu ku tlula tinhenha ta 30, kutani a vekiwa ku va mufambisi wa tona, kambe ndhuma ya yena, a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu letinharhu.

22Benaya n'wana Yehoyada wa le Kabisele a a ri un'wana wa tinhenha,Van'wana va ri: a a ri n'wana wa nhenha; kumbe: a a ri n'wana wa Ixihayili munhu wa migingiriko. Hi yena loyi a dlayeke tinhenha timbirhi ta Mowabu to tiveka swinene.Van'wana va ri: Hi yena la dlayeke vana vambirhi va Ariele Naswona, siku rin'wana loko ku ri ni gamboko, hi yena a nga rhelela a ya exihlobyeni a ya dlaya nghala. 23Hi yena kambe la dlayeke Muegipta un'wana wo leha 2,5 m. Muegipta loyi a a tamerile tlhari lerikulu, kutani Benaya a rhelela a n'wi yela ni nhonga, a vutla tlhari evokweni ra Muegipta, a n'wi tlhava ha rona. 24Leswi hi swona swi endliweke hi Benaya n'wana Yehoyada, kutani a va un'wana wa lava dumeke ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 25A a dumile ku tlula tinhenha ta 30, kambe ndhuma ya yena a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu tinharhu; kutani Davhida a n'wi veka ku va mufambisi wa varindzi va yena.

26Asahele makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa tinhenha ta 30; van'wana hi lava:

Elihanani n'wana Dodo wa le Betlehema;

27Xama na Elika va le Haroda;Van'wana va ri: Xamoto wa le Harori

Helebe wa le Peloni;Van'wana va ri: Helese wa le Palati

28Ira n'wana wa Ikexe wa le Tekowa;

Abiezere wa le Anatoto;

29Sibekayi wa le Huxa;

IlayiVan'wana va ri: Silayi, kumbe: Salimoni wa le Ahohi;

30Maharayi wa le Netofa;

Helede n'wana Baana wa le Netofa;

31Itayi n'wana Ribayi wa le Gibeya, etikweni ra Benjamini;

Benaya wa le Piratoni;

32Hurayi wa le swinkobyaneni swa Gaaxi;

Abiele wa le Araba;

33Azimavhete wa le Baharumi;

Eliyahaba wa le Xaaliboni;

34Haxeme wa le Gizoni;Van'wana va ri: Yaxeni wa le Guni

Yonatani n'wana Xage wa le Harari;

35Ahiyama n'wana Sakari wa le Harari;

Elifala n'wana Uri;

36Hefere wa le Mekera;

Ahiya wa le Peloni;

37Hesiro wa le Karmele;

Naarayi n'wana Ezibayi;

38Yuwele makwavo wa Natani;

Mibihara n'wana Hageri;

39Seleke wa le Amoni;

Naharayi wa le Beroto, mutameri wa matlhari ya Yowabu n'wana Seruya;

40Ira na Garebe va le Yitira;

41Uriya lowa Muhiti;

Zabada n'wana Ahilayi;

42Adina n'wana Xiza, un'wana wa varhangeri va ka Rhuveni,

ni masocha ya yena ya 30;

43Hanani n'wana Maaka;

Yoxafati wa le Mitina;

44Uziya wa le Axitaroto;

Xama na Yeyiele, vana va Hotamu wa le Arowere;

45Yediele n'wana Ximri,

ni makwavo wa yena Yoha wa le Tisi;

46Eliele wa le Mahavha;

Yeribayi na Yoxavhiya vana va Elinaama,

na Yitima wa le Mowabu;

47Eliele na Obede,

na Yaasiele wa le Soba.

12

Vaseketeri va Davhida loko a ri eSikilaga

121Enkarhini lowu Davhida a nga koti ku famba-famba hi ku chava Sawulo n'wana Kixi, ku vile ni tinhenha leti ti nga ya eka yena loko a ri eSikilaga, ku ya n'wi pfuna ku lwa nyimpi. 2Vavanuna lava a va ri va ka Benjamini, maxaka ya Sawulo; a va tiva ku copa hi miseve ni ku hoxa maribye hi swipelupelu, va tirhisa voko ra xinene kumbe ra ximatsi. 3Vanhu va kona hi lava: Murhangeri a a ri Ahiezere n'wana Xema wa le Gibeya; ku landza makwavo wa yena Yowasi; na Yeziele na Pelete vana va Azimavhete; na Beraka, na Yehu wa le Anatoto; 4na Iximaya wa le Gibiyoni, un'wana wa varhangeri va tinhenha ta 30; na Yeremiya, na Yahaziele, na Yohanani, na Yozabada wa le Gedera; 5na Eluzayi, na Yerimoto, na Beyaliya, na Xemariya, na Xefatiya wa le Harufi; 6na Elikana, na Yixiya, na Azarele, na Yowezere, na Yaxobuwama, va nga vona va ka Kora; 7na Yowela na Zebadiya vana va Yerohama wa le Gedori.

8Loko Davhida a a ri ekhokholweni ra le mananga, van'wana va ka Gadi va tihlanganisile na yena; a va ri tinhenha leti tivaka ku lwa nyimpi, va tamerile switlhangu ni matlhari, va chavisa kukota tinghala, va ri ni rivilo ku fana ni timbavala ta le tintshaveni. 9-13Hinkwavo a va ri 11; mavito ya vona hi lawa: Ezere a a ri murhangeri, a landziwa hi Obadiya, na Eliyabu, na Miximana, na Yeremiya, na Atayi, na Eliele, na Yohanani, na Elizabada, na Yeremiya lon'wana, na Maki-Banayi. 14Va ka Gadi lava a va ri vafambisi va mavuthu, van'wana va rhangela masocha ya 100, van'wana va rhangela masocha ya 1 000. 15Vavanuna lava hi vona va nga pela nambu wa Yordani loko wu tele ngopfu enkarhini wa timpfula, va ya hlasela valala etimbaleni, va va hangalasela evuxeni ni le vupeladyambu.

16Van'wana va ka Benjamini ni va ka Yuda, na vona va yile eka Davhida loko a ri ekhokholweni. 17Kutani Davhida a va hlanganisa a ku: “Loko mi ri ni moya lowunene mi tela ku ta ndzi pfuna, hi ta twanana swinene. Kambe loko mi tile ku ta ndzi xenga, mi ndzi nyiketa eka valala va mina hambiloko ndzi nga onhanga nchumu, Xikwembu xa vatata wa hina xi ta mi vona, xi mi ba!” 18Hiloko Amasayi, un'wana wa varhangeri va tinhenha ta 30, a ngheniwa hi Moya, kutani a ku:

“We Davhida, hi vanhu va wena,

hi yima na wena, we n'wana Yese.

Ku rhula a ku ve etikweni ra wena,

ni ka hinkwavo lava va ku seketelaka,

hikuva Xikwembu xa wena xa ku pfuna!”

Kutani Davhida a va amukela, a va endla varhangeri va mavuthu ya yena.

19Van'wana va ka Manase va tinyiketile eka Davhida loko a ta ni Vafilista ku ta lwa na Sawulo. (Ntiyiso wa kona hileswaku Davhida a nga va pfunanga Vafilista, hikuva tihosi ta vona a ti nga n'wi tshembi, ti hatla ti n'wi hlongola, ti vula leswaku a nga va dlayisa hi ku tlhelela eka n'wini wa yena Sawulo.) 20Enkarhini lowu Davhida a yeke le Sikilaga, va ka Manase lava nga tinyiketa eka yena hi lava: Adina, na Yozabada, na Yediele, na Mikaele, na Yozabada lon'wana, na Elihu, na Silitayi; un'wana ni un'wana wa vona a a ri murhangeri wa mavuthu ya ka Manase, vuthu rin'we ri ri ni masocha ya 1 000. 21Leswi a va ri tinhenha letikulu ni varhangeri va mavuthu, va pfunile Davhida, kutani yena a va veka ku va tindhuna ta masocha ya yena.Kumbe: va pfunile Davhida ku lwa ni mintlawa ya swigevenga 22Siku rin'wana ni rin'wana, a ku ri ni vavanuna lava yaka eka Davhida ku ya n'wi pfuna, ku kondza a va ni masocha layo tala ngopfu.

Vaseketeri va Davhida loko a ri le Hebroni

23Leyi i mintsengo ya masocha emavuthwini ya Davhida, lama nga ya eka yena le Hebroni ma ya n'wi veka ku va hosi ematshan'wini ya Sawulo, hilaha HOSI Xikwembu a xi vulavula hakona. 24Masocha ya va ka Yuda lawa a ma tamerile switlhangu ni matlhari, a ma ri 6 800. 25Tinhenha ta va ka Simiyoni leti a ti toloverile ku lwa nyimpi, a ti ri 7 100. 26Masocha ya va ka Levhi a ma ri 4 600. 27Yoyada murhangeri wa va ka Aroni a a ri ni masocha ya 3 700. 28Sadoki jaha ra nhenha a a ri ni tindhuna ta 22 ta va ka vona. 29Masocha ya va ka Benjamini, wona maxaka ya Sawulo, a ma ri 3 000; lavo tala exikarhi ka vona, hi lava khale a va tirhela Sawulo. 30Masocha ya va ka Efrayimi a ma ri 20 800; a ma ri tinhenha to tiveka swinene exikarhi ka va ka vona. 31Masocha ya va ka Manase lava nga evupeladyambu bya Yordani, a ma ri 18 800. A ma hlawuriwile ku ta veka Davhida a va hosi. 32Va ka Isakara, va nga vanhu vo xiya minkarhi ni ku tiva leswi Vaisraele va fanelaka ku endla swona, a va ri ni tindhuna ta 200, ni masocha ya ka vona lawa a ma ri hansi ka tindhuna teto. 33Masocha ya va ka Zebuloni a ma ri 50 000, ma tiva ku lwa nyimpi ma ri ni moya wun'we, ma tamerile matlhari ya tinxaka-xaka, ma xaxamerile hi mavuthu.Van'wana va ri: ma pfuna Davhida 34Masocha ya va ka Neftali a ma ri 37 000, ma tamerile switlhangu ni matlhari, ma fambisiwa hi tindhuna ta 1 000. 35Masocha ya va ka Dani a ma ri 28 600, hinkwawo ma hlomile matlhari ya wona. 36Masocha ya va ka Asere a ma ri 40 000, ti ri tinhenha leti tivaka ku lwa nyimpi. 37Masocha ya va ka Rhuveni, ni ya va ka Gadi, ni ya va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, a ma ri 120 000, ma tamerile matlhari ya tinxaka-xaka.

38Masocha lawa hinkwawo ma yile le Hebroni ma xaxamerile hi mavuthu, ma ri ni makungu ya ku veka Davhida a va hosi; na vona Vaisraele van'wana hinkwavo a va ri ni makungu walawo. 39Va tshamile na Davhida masiku manharhu va ri karhi va dya ni ku nwa leswi varikwavo va va lulamiseleke swona. 40Na vona vaakelani va vona, hambi va ri lava humaka ematikweni ya Isakara na Zebuloni na Neftali, va yisile swakudya hi timbhongolo, ni tikamela, ni timeyila,timeyila, kumbe: timula ni tihomu. Swakudya swa kona a swi tele: A ku ri ni mapa, ni swimbhundzwa swa makuwa lama omisiweke, ni swichocho swa mihandzu ya vhinya, ni vhinyo, ni mafurha, ni nyama ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo. Hakunene, etikweni ra Israele, ntsako a wu ri lowukulu swinene.

13

Ta Davhida loko a ya teka Areka

(II Sam. 6:1-11)

131Davhida a vitana vafambisi hinkwavo va mavuthu, ti nga tindhuna ta masocha ya 1 000 ni ta masocha ya 100, a tsundzuxana na vona. 2Kutani a hlengeleta Vaisraele hinkwavo, a ku ka vona: “Loko mi nkhensa ni loko HOSI Xikwembu xi nga hi pfulela tindlela, a hi ta vitana va ka hina hinkwavo lava nga sala etindhawini tin'wana ta tiko ra Israele, hi vitana ni vaprista ni Valevhi lava akeke emitini leyi nga ni madyelo ya swifuwo, kutani hinkwavo va ta, va ta hlangana na hina haleno. 3Hi ni makungu ya ku landza Areka ya Xikwembu xa hina hi vuya na yona, hikuva enkarhini wa ku fuma ka Sawulo hi yi tshikile hi nga yi hlayisi.” 4Nhlengeletano yi nkhensa mhaka yoleyo, hikuva vanhu hinkwavo a va yi vona yi twala swinene.

5

13:5
I Sam. 7:1-2
Hiloko Davhida a hlengeleta Vaisraele hinkwavo, ku sukela endzilekaneni wa Egipta edzongeni ku ya fika exiphandzeni xa Hamata en'walungwini, leswaku va ya teka Areka ya Xikwembu eKiriyata-Yeyarimi. 6
13:6
Eks. 25:22
Kutani Davhida ni vavanuna hinkwavo va Israele va tlhandlukela eBaala, wu nga muti wa Kiriyata-Yeyarimi etikweni ra va ka Yuda, va ya teka Areka ya Xikwembu va vuya na yona. Hi yona Areka leyi thyiweke vito ra HOSI, Xikwembu lexi tshamaka exiluvelweni ehenhla ka tikerubu. 7Kutani va tlakula Areka leyi ya Xikwembu, va huma na yona endlwini ya Abinadaba va yi veka ehenhla ka golonyi leyintshwa, Uza na AhiyoVan'wana va ri: Uza ni makwavo wa yena va va vona lava fambisaka golonyi ya kona. 8Davhida ni Vaisraele hinkwavo va cina hi ku tsaka emahlweni ka Xikwembu va nga titsetseleri, va ri karhi va yimbelela, va chaya switende ni tiharipa ni swingomana, va bananisa swiphambati swa nsimbhi, va chaya ni tinanga.

9Kambe loko va fika exivuyeni xa Kidoni, tihavi ti khuguka ti lava ku wisa Areka, kutani Uza a hatla a yi khoma. 10Hiloko HOSI Xikwembu xi hlundzukela Uza xi n'wi ba a wela hansi, hikuva a a khomile Areka, kutani a fela kwalaho emahlweni ka Xikwembu. 11Davhida a khunguvanyeka ngopfu loko a vona hilaha HOSI Xikwembu xi hlundzukeleke Uza hakona, xi n'wi ba. Kutani ndhawu ya kona ni namuntlha ya ha vuriwa Perese-Uza (hileswaku: “Ku-hlundzukeriwa-ka-Uza”). 12Kutani hi siku rero Davhida a khomiwa hi ku chava, a chava Xikwembu a ku: “Xana ndzi nga swi kotisa ku yini ku amukela Areka ya Xikwembu ekaya ka mina?” 13Kutani Davhida a tshika makungu ya ku nghenisa Areka emutini wa yena. A yi hambukisa a ya yi veka emutini wa Obede-Edomu wa le Gati, 14

13:14
I Tikr. 26:4-5
kutani Areka ya Xikwembu yi tshama emutini wa Obede-Edomu tin'hweti tinharhu; kutani HOSI Xikwembu xi katekisa Obede-Edomu ni va ndyangu wa yena, kun'we ni hinkwaswo leswi a a ri na swona.