Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Davhida a vekiwa ku va hosi ya Israele

(II Sam. 5:1-5)

111Vaisraele hinkwavo va ya eka Davhida eHebroni, va fika va ku ka yena: “Vona, hina na wena hi nyama yin'we ni ngati yin'we. 2Khale loko Sawulo a ha ri hosi ya hina, hi wena a wu fambisa mavuthu ya Israele enyimpini; naswona HOSI Xikwembu xa wena xi ku tshembisile xi ku: ‘Hi wena loyi u nga ta va murisi ni mufambisi wa tiko ra mina ra Israele!’ ” 3Kutani vakulukumba hinkwavo va Israele va hlengeletana entsindza eHebroni; kutani Davhida a endla ntwanano na vona kwale Hebroni emahlweni ka HOSI Xikwembu. Kavaloko va n'wi veka ku va hosi ya Israele hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona hi nomo wa muprofeta Samiele.

Ta Davhida loko a teka muti wa Yerusalema

(II Sam. 5:6-10)

4

11:4
Yox. 15:63
Vaav. 1:21
Kutani Davhida ni masocha ya yena hinkwawo va ya eYerusalema (hileswaku eYebusi), laha khale a ku tshama Vayebusi kona. 5Vaaki va Yebusi va ku ka Davhida: “Laha kona, u nga ka u nga ku ngheni!” Hambiswiritano, Davhida ú swi kotile ku hlasela khokholo ra Siyoni a ri teka, kutani sweswi ri vuriwa “Muti wa Davhida”. 6Davhida a a byerile masocha ya yena a ku: “Munhu loyi a nga ta va wo sungula ku dlaya Muyebusi, hi yena loyi a nga ta va murhangeri lonkulu wa mavuthu.” Kutani wanuna loyi a nga sungula ku ya hlasela muti, hi yena Yowabu n'wana Seruya, kutani a va yena murhangeri wa mavuthu. 7Kutani Davhida a tshama ekhokholweni, hikokwalaho vanhu va ri thya vito ra “Muti wa Davhida”. 8Davhida a kurisa muti wa Yerusalema matlhelo hinkwawo, ku sukela laha va nge hi le “Milo”, Yowabu yena a lulamisa lomu a ku sele. 9Matimba ya Davhida a ma ya ma engeteleleka, hikuva HOSI ya matimba hinkwawo a yi ri na yena.

Tinhenha ta Davhida

(II Sam. 23:8-39)

10Davhida a a ri ni tinhenha tinharhu letikulu, leti a ti n'wi seketela eku fumeni ka yena; hi tona ti nga n'wi veka ku va hosi, ti ri ni Vaisraele hinkwavo, hilaha HOSI Xikwembu xi boheke hakona ehenhla ka tiko ra vona. 11Timhaka ta tinhenha ta Davhida hi leti: YaxobuwamaVan'wana va ri: Yixibaali lowa Muhakimoni a a ri yena murhangeri exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu.Van'wana va ri: a a ri mufambisi wa tinhenha; kumbe: a a ri mufambisi wa tinhenha ta 30 Siku rin'wana a khoma tlhari ra yena a ya lwa ni vanhu vo ringana 300, a va dlaya xikan'we hinkwavo.

12Nhenha ya vumbirhi exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu a a ri Eliyazara n'wana Dodo wa le Ahohi. 13Siku rin'wana yena na Davhida va ya pfuka Vafilista lava a va hlengeletanile le Pasa-Damini, va tilulamisela ku lwa. Kona a ku ri ni nsimu ya maxalana. Vaisraele va tsutsuma hi ku chava Vafilista, 14kambe tinhenha letikulu tinharhu ti yima exikarhi ka nsimu ti yi lwela, ti dlaya Vafilista.Van'wana va ri: Eliyazara a yima exikarhi ka nsimu a yi lwela, a dlaya Vafilista Hi siku rero HOSI Xikwembu xi nyika Vaisraele matimba yo hlula valala va va heta.

15Tinhenha letikulu tinharhu, leti humaka eka vuthu ra tinhenha tin'wana ta 30, ti rhelela ti ya eka Davhida ebakweni ra Adulama; ntlawa wa Vafilista a wu govile enkoveni wa Refayimi. 16Enkarhini wolowo Davhida a a tala ku tshama ekhokholweni ra le Yerusalema, kasi mixaxa ya Vafilista a yi ri eBetlehema. 17Kutani Davhida a vula hi ku navela a ku: “Mawaku loko un'wana a nga ndzi tisela mati yo nwa yo huma exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema!” 18Hiloko tinhenha letinharhu ti hundza hi ku sindzisa emixaxeni ya Vafilista, ti ya ka mati exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema, ti vuya na wona ti ta nyika Davhida; kambe Davhida a ala ku nwa mati ya kona, a ma halata a ri karhi a khongela HOSI Xikwembu, 19a ku: “Ndzi hlambanya emahlweni ka wena, we Xikwembu xanga, leswaku ndzi nga ka ndzi nga nwi mati lawa, hikuva a swi to fana ni loko ndzi nwa ngati ya vavanuna lava va nga tsetselelangiki vutomi bya vona, va ya eBetlehema!” Davhida a arisa sweswo ku nwa. Leswi, hi swona swi endliweke hi tinhenha letinharhu.

20Abixayi makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa vafambisi va tinhenha ta 30; siku rin'wana a teka tlhari ra yena, a ya lwa ni vavanuna va 300, a va dlaya. Hi ndlela leyi a va un'wana wa lava dumeke, ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 21Abixayi a a dumile ngopfu ku tlula tinhenha ta 30, kutani a vekiwa ku va mufambisi wa tona, kambe ndhuma ya yena, a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu letinharhu.

22Benaya n'wana Yehoyada wa le Kabisele a a ri un'wana wa tinhenha,Van'wana va ri: a a ri n'wana wa nhenha; kumbe: a a ri n'wana wa Ixihayili munhu wa migingiriko. Hi yena loyi a dlayeke tinhenha timbirhi ta Mowabu to tiveka swinene.Van'wana va ri: Hi yena la dlayeke vana vambirhi va Ariele Naswona, siku rin'wana loko ku ri ni gamboko, hi yena a nga rhelela a ya exihlobyeni a ya dlaya nghala. 23Hi yena kambe la dlayeke Muegipta un'wana wo leha 2,5 m. Muegipta loyi a a tamerile tlhari lerikulu, kutani Benaya a rhelela a n'wi yela ni nhonga, a vutla tlhari evokweni ra Muegipta, a n'wi tlhava ha rona. 24Leswi hi swona swi endliweke hi Benaya n'wana Yehoyada, kutani a va un'wana wa lava dumeke ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 25A a dumile ku tlula tinhenha ta 30, kambe ndhuma ya yena a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu tinharhu; kutani Davhida a n'wi veka ku va mufambisi wa varindzi va yena.

26Asahele makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa tinhenha ta 30; van'wana hi lava:

Elihanani n'wana Dodo wa le Betlehema;

27Xama na Elika va le Haroda;Van'wana va ri: Xamoto wa le Harori

Helebe wa le Peloni;Van'wana va ri: Helese wa le Palati

28Ira n'wana wa Ikexe wa le Tekowa;

Abiezere wa le Anatoto;

29Sibekayi wa le Huxa;

IlayiVan'wana va ri: Silayi, kumbe: Salimoni wa le Ahohi;

30Maharayi wa le Netofa;

Helede n'wana Baana wa le Netofa;

31Itayi n'wana Ribayi wa le Gibeya, etikweni ra Benjamini;

Benaya wa le Piratoni;

32Hurayi wa le swinkobyaneni swa Gaaxi;

Abiele wa le Araba;

33Azimavhete wa le Baharumi;

Eliyahaba wa le Xaaliboni;

34Haxeme wa le Gizoni;Van'wana va ri: Yaxeni wa le Guni

Yonatani n'wana Xage wa le Harari;

35Ahiyama n'wana Sakari wa le Harari;

Elifala n'wana Uri;

36Hefere wa le Mekera;

Ahiya wa le Peloni;

37Hesiro wa le Karmele;

Naarayi n'wana Ezibayi;

38Yuwele makwavo wa Natani;

Mibihara n'wana Hageri;

39Seleke wa le Amoni;

Naharayi wa le Beroto, mutameri wa matlhari ya Yowabu n'wana Seruya;

40Ira na Garebe va le Yitira;

41Uriya lowa Muhiti;

Zabada n'wana Ahilayi;

42Adina n'wana Xiza, un'wana wa varhangeri va ka Rhuveni,

ni masocha ya yena ya 30;

43Hanani n'wana Maaka;

Yoxafati wa le Mitina;

44Uziya wa le Axitaroto;

Xama na Yeyiele, vana va Hotamu wa le Arowere;

45Yediele n'wana Ximri,

ni makwavo wa yena Yoha wa le Tisi;

46Eliele wa le Mahavha;

Yeribayi na Yoxavhiya vana va Elinaama,

na Yitima wa le Mowabu;

47Eliele na Obede,

na Yaasiele wa le Soba.