Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta lava humeke eBabilona, va vuyela eYerusalema

(Neh. 11:1-24)

91Hi mukhuva lowu, Vaisraele hinkwavo va tsariwa ebukwini ya “Matimu ya tihosi ta Israele”, hi ku ya hi tinyimba ta ka vona.

Va ka Yuda a va yisiwile evukhumbini le Babilona, hikuva a va nga tshembekanga eka Xikwembu. 2

9:2-3
Ezr. 2:27
Neh. 7:73
Loko va huma eBabilona, lava nga rhanga va tlhelela etindhawini ta vona ni le mitini ya vona i vanhu ntsena, va landziwa hi vaprista, ni Valevhi, ni vatirhi va le Tempeleni.

3Van'wana va tinyimba ta Yuda, na Benjamini, na Efrayimi, na Manase va yile va ya tshama eYerusalema.

4Eka nyimba ya Yuda, a ku ri na Utayi n'wana Amihudi, wa Omri, wa Imri, wa Bani, munhu wa ndyangu wa ka Perese. 5Va ndyangu wa ka Xiloni, a ku ri na Asaya hosi ya vona, swin'we ni vana va yena. 6Naswona a ku ri na Yuwele wa ndyangu wa ka Zera. Kutani va ka Yuda hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 690.

7Eka nyimba ya Benjamini, a ku ri na lava: Salu n'wana Mexulama, wa Hodavhiya, wa Hasenuwa; 8na Yibineya n'wana Yerobama; na Ela n'wana Uzi, wa Mikri; na Mexulama n'wana Xefatiya, wa Ruwele, wa Yibiniya. 9Vanhu lava hinkwavo a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona. Kutani va ka Benjamini hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 956.

10Eka ntlawa wa vaprista, a ku ri na lava: Yedaya, na Yoyaribi, na Yakini. 11A ku ri na Azariya n'wana Hilkiya, wa Mexulama, wa Sadoki, na Merayoto, wa Ahituba; a a ri yena mufambisi wa mintirho ya le Tempeleni. 12Naswona a ku ri na Adaya n'wana Yerohama, wa Paxahuru, wa Malikiya; na Maasayi n'wana Adiele, wa Yahazera, wa Mexulama, wa Mexilemi, wa Imere. 13Vaprista lava a va rhangela mindyangu ya ka vona; a va ri vanhu va ndzhuti, va fambisa mintirho hinkwayo ya le Tempeleni. Loko va katsiwa ni vaprista lavan'wana, ntlawa wa vona a wu ri vanhu va 1 760.

14Eka ntlawa wa Valevhi, a ku ri na Xemaya n'wana Haxuba, wa Azirikama, wa Haxabiya, un'wana wa va ka Merari. 15Naswona a ku ri na Bakabakara, na Herexe, na Galali, na Mataniya n'wana Mika, wa Zikri, wa Asafa; 16a ku ri na Obadiya n'wana Xemaya, wa Galali, wa Yedutuni; na Berekiya n'wana Asa, wa Elkana. Berekiya ni va ka vona a va tshama eswimitaneni swa le Netofa.

17Eka ntlawa wa varindzi va le nyangweni, a ku ri na lava: Xalumi, na Akubu, na Talimoni, na Ahimani, ni va ka vona hinkwavo, Xalumi a ri yena murhangeri; 18ni namuntlha va ha ri vona lava rindzaka Nyangwa-ya-Hosi, yi nga nyangwa ya Tempele leyi langutaka evuxeni; naswona khale loko Valevhi va ha ri emixaxeni ya vona, vanhu lava va mune a va ri varindzi va nyangwa ya kona. 19Xalumi n'wana Kore, wa Ebiyasafa, wa Kora, swin'we ni va ka Kora hinkwavo, a va ri ni ntirho wa ku rindza etinyangweni ta Tempele, hilaha vatata wa vona va rindzeke hakona enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, loko vanhu va HOSI Xikwembu va ha tshama emixaxeni. 20Eminkarhini ya khale, Finiyasi n'wana Eliyazara a a ri mufambisi wa vona, hikuva HOSI Xikwembu a xi ri na yena. 21Un'wana wa varindzi enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, a a ri Zakariya n'wana Mexelemiya.

22Vanhu lava hinkwavo lava vekiweke ku rindza etinyangweni ta Ntsonga lowo Hlawuleka, a va ringana 212, va tsariwile eswimitaneni swa vona hi ku ya hi mindyangu ya ka vona; a va ri entirhweni wa masiku hinkwawo lowu wu sunguriweke hi Davhida na Samiele mavonakule. 23Vona ni varikwavo a va ri entirhweni wa ku rindza tinyangwa ta Ntsonga lowo Hlawuleka, yi nga yona yindlu ya HOSI Xikwembu. 24A ku ri ni varindzi va tinyangwa ematlhelweni ya mune ya Tempele, van'wana a va ri evuxeni, van'wana evupeladyambu, van'wana en'walungwini, van'wana edzongeni. 25Va ka vona lava a va tshama eswimitaneni, a va hamba va ta ku ta va pfuna entirhweni, va heta masiku ya 7 va ri na vona. 26Varindzi va mune lavakulu va nga va ka Levhi, a va rindza ni makamari ya Tempele ni yindlu ya yona ya vuhlayiselo. 27A va boheka ku etlela exivaveni xa Tempele, hikuva a va rhwexiwile ntirho wa ku yi rindza, ni wa ku pfula tinyangwa ta yona mixo wun'wana ni wun'wana.

28Van'wana va ka Levhi a va hlayisa swibya swa magandzelo, va swi hlaya loko swi humesiwa ni loko swi vuyisiwa. 29Van'wana a va rhwexiwile ntirho wa ku hlayisa swingolongondzwana leswo hlawuleka hinkwaswo, va hlayisa ni swa magandzelo ku nga vhinyo, ni mafurha, ni mirhi ya risuna, ni swinun'hweriso. 30Van'wana exikarhi ka vaprista a va tirha ku hlanganisela swinun'hweriso sweswo. 31Mulevhi un'wana loyi va nge i Matitiya mativula ya Xalumi wa ka Kora, a a rhwexiwile ntirho wa ku sweka swimbhundzwa swa magandzelo. 32Van'wana varikwavo, va ndyangu wa ka Kohata, a va fanele ku vona leswaku xinkwa xa magandzelo xi va kona vhiki rin'wana ni rin'wana hi siku ra Savata.

33Van'wana va ka Levhi lava a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona, a va vona swa vuyimbeleri, va nga tirhi swin'wana, va tshama emakamarini ya vona eTempeleni, hikuva ntirho wa vona a wu tirhiwa vusiku ni nhlekanhi. 34Hinkwavo lava a va ri vakulukumba; a va rhangela mindyangu ya ka Levhi, va tshama eYerusalema.

35Emutini wa Gibiyoni, a ku tshama Yehiele tata wa va le Gibiyoni; nsati wa yena a a ri Maaka. 36Vana va yena hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Abidoni, na Suru, na Kixi, na Baali, na Neri, na Nadabu, 37-38na Gedori, na Ahiyo, na Zakariya, na Mikiloto tata wa Ximeya; Mikiloto ni n'wana wa yena a va tshama eYerusalema kun'we ni van'wana va ka vona. 39Neri hi yena tata wa Kixi; n'wana Kixi i Sawulo; vana va Sawulo i Yonatani, na Maliki-Xuwaka, na Abinadaba, na Exi-Baali. 40N'wana Yonatani i Meriba-Baali; n'wana Meriba-Baali i Mika; 41vana va Mika i Pitoni, na Meleki, na Tareya, na Ahazi. 42Ahazi i tata wa Yara, Yara i tata wa Alemete na Azimavhete na Zimri; Zimri i tata wa Mosa. 43Mosa i tata wa Bineya; n'wana Bineya i Refaya; n'wana Refaya i Eliyasa; n'wana Eliyasa i Asele. 44Asele a a ri ni vana va 6 va xinuna; mavito ya vona hi lawa: Azirikama, na Bokeru, na Iximaele, na Xeyariya, na Obadiya, na Hanana. Hinkwavo lava hi vona va ka Asele.

10

Ta ku dlayiwa ka Sawulo ni vana va yena

(I Sam. 31:1-13)

101Siku rin'wana, loko Vafilista va ri karhi va lwa ni Vaisraele entshaveni ya Gilibowa, masocha ya Israele ma tsutsuma ma siya mintsumbu ya lava dlayiweke entshaveni. 2Vafilista va hlongorisa Sawulo ni vana va yena, kutani va dlaya vana vanharhu va Sawulo, va nga lava: Yonatani, na Abinadaba, na Maliki-Xuwaka. 3Kuteloko nyimpi yi ya yi hisa laha Sawulo a a ri kona, Vafilista lava a va lwa hi miseve va n'wi kuma, kutani a rhurhumela ngopfu hi ku va chava.Van'wana va ri: kutani va n'wi copa va n'wi vavisa swinene 4Hiloko a lerisa mutameri wa matlhari ya yena a ku: “Hlomula fumu ra wena u ndzi tlhava ha rona, hikuva ndzi chava leswaku lava nga yimbangiki lava, va nga ndzi dlaya, va tlhela va tlanga hi ntsumbu wa mina.” Kambe mutameri wa matlhari a ala ku endla sweswo, hikuva a a chava ngopfu. Kavaloko Sawulo a hlomula fumu ra yena a titlhava ha rona. 5Loko mutameri wa matlhari a vona leswaku Sawulo ú file, na yena a titlhava hi fumu ra yena, a fela kwalaho. 6Sawulo a fisa sweswo, a fa siku rin'we ni vana va yena vanharhu ni vanhu va yena hinkwavo. 7Vavanuna hinkwavo va Israele lava a va ri erivaleni, loko va vona leswaku mavuthu ma tsutsumile ni leswaku Sawulo ni vana va yena va file, va baleka va sukela miti ya vona; kutani Vafilista va ta va ta tshama emitini ya kona.

8Hi siku leri tlhandlamaka, loko Vafilista va ya phangha swiambalo swa lava dlayiweke, va ya kuma Sawulo ni vana va yena vanharhu va fele entshaveni ya Gilibowa. 9Hiloko va n'wi hluvula swiambalo, va n'wi tsema nhloko, va rhwala ni matlhari ya yena, kutani va rhumela vanhu ku ya twarisa mahungu ya ku hlula ka vona etikweni hinkwaro ra Vafilista, va tivisa swikwembu swa vona ni vaaki va tiko. 10Va veka matlhari ya Sawulo endlwini ya swikwembu swa vona, nhloko ya yena yona va yi belela ekhumbini ra tempele ya xikwembu lexi va nge i Dagona. 11Loko vaaki va muti va Yabexe-Giliyadi va twa leswi Vafilista va swi endleke Sawulo, 12va rhumela tinhenha hinkwato ta ka vona ku ya teka ntsumbu wa yena ni mintsumbu ya vana va yena, kutani va vuya na yona eYabexe, va yi lahla ehansi ka nkuhlu, kutani va titsona swakudya masiku ya 7.

13

10:13
Levh. 19:31
20:6
I Sam. 13:8-14
15:1-24
28:7-8
Sawulo ú file hi ndlela leyi hikuva a nga vanga munhu wo tshembeka eka HOSI Xikwembu; a nga hlayisanga swileriso swa xona, ú yile a ya kombela ni ku leteriwa hi munhu la nga ni swikwembu. 14A nga kombelanga ku leteriwa hi HOSI Xikwembu; hikokwalaho Xikwembu xi n'wi tshika a dlawa, vuhosi bya yena xi byi nyika Davhida n'wana Yese.

11

Davhida a vekiwa ku va hosi ya Israele

(II Sam. 5:1-5)

111Vaisraele hinkwavo va ya eka Davhida eHebroni, va fika va ku ka yena: “Vona, hina na wena hi nyama yin'we ni ngati yin'we. 2Khale loko Sawulo a ha ri hosi ya hina, hi wena a wu fambisa mavuthu ya Israele enyimpini; naswona HOSI Xikwembu xa wena xi ku tshembisile xi ku: ‘Hi wena loyi u nga ta va murisi ni mufambisi wa tiko ra mina ra Israele!’ ” 3Kutani vakulukumba hinkwavo va Israele va hlengeletana entsindza eHebroni; kutani Davhida a endla ntwanano na vona kwale Hebroni emahlweni ka HOSI Xikwembu. Kavaloko va n'wi veka ku va hosi ya Israele hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona hi nomo wa muprofeta Samiele.

Ta Davhida loko a teka muti wa Yerusalema

(II Sam. 5:6-10)

4

11:4
Yox. 15:63
Vaav. 1:21
Kutani Davhida ni masocha ya yena hinkwawo va ya eYerusalema (hileswaku eYebusi), laha khale a ku tshama Vayebusi kona. 5Vaaki va Yebusi va ku ka Davhida: “Laha kona, u nga ka u nga ku ngheni!” Hambiswiritano, Davhida ú swi kotile ku hlasela khokholo ra Siyoni a ri teka, kutani sweswi ri vuriwa “Muti wa Davhida”. 6Davhida a a byerile masocha ya yena a ku: “Munhu loyi a nga ta va wo sungula ku dlaya Muyebusi, hi yena loyi a nga ta va murhangeri lonkulu wa mavuthu.” Kutani wanuna loyi a nga sungula ku ya hlasela muti, hi yena Yowabu n'wana Seruya, kutani a va yena murhangeri wa mavuthu. 7Kutani Davhida a tshama ekhokholweni, hikokwalaho vanhu va ri thya vito ra “Muti wa Davhida”. 8Davhida a kurisa muti wa Yerusalema matlhelo hinkwawo, ku sukela laha va nge hi le “Milo”, Yowabu yena a lulamisa lomu a ku sele. 9Matimba ya Davhida a ma ya ma engeteleleka, hikuva HOSI ya matimba hinkwawo a yi ri na yena.

Tinhenha ta Davhida

(II Sam. 23:8-39)

10Davhida a a ri ni tinhenha tinharhu letikulu, leti a ti n'wi seketela eku fumeni ka yena; hi tona ti nga n'wi veka ku va hosi, ti ri ni Vaisraele hinkwavo, hilaha HOSI Xikwembu xi boheke hakona ehenhla ka tiko ra vona. 11Timhaka ta tinhenha ta Davhida hi leti: YaxobuwamaVan'wana va ri: Yixibaali lowa Muhakimoni a a ri yena murhangeri exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu.Van'wana va ri: a a ri mufambisi wa tinhenha; kumbe: a a ri mufambisi wa tinhenha ta 30 Siku rin'wana a khoma tlhari ra yena a ya lwa ni vanhu vo ringana 300, a va dlaya xikan'we hinkwavo.

12Nhenha ya vumbirhi exikarhi ka tinhenha tinharhu letikulu a a ri Eliyazara n'wana Dodo wa le Ahohi. 13Siku rin'wana yena na Davhida va ya pfuka Vafilista lava a va hlengeletanile le Pasa-Damini, va tilulamisela ku lwa. Kona a ku ri ni nsimu ya maxalana. Vaisraele va tsutsuma hi ku chava Vafilista, 14kambe tinhenha letikulu tinharhu ti yima exikarhi ka nsimu ti yi lwela, ti dlaya Vafilista.Van'wana va ri: Eliyazara a yima exikarhi ka nsimu a yi lwela, a dlaya Vafilista Hi siku rero HOSI Xikwembu xi nyika Vaisraele matimba yo hlula valala va va heta.

15Tinhenha letikulu tinharhu, leti humaka eka vuthu ra tinhenha tin'wana ta 30, ti rhelela ti ya eka Davhida ebakweni ra Adulama; ntlawa wa Vafilista a wu govile enkoveni wa Refayimi. 16Enkarhini wolowo Davhida a a tala ku tshama ekhokholweni ra le Yerusalema, kasi mixaxa ya Vafilista a yi ri eBetlehema. 17Kutani Davhida a vula hi ku navela a ku: “Mawaku loko un'wana a nga ndzi tisela mati yo nwa yo huma exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema!” 18Hiloko tinhenha letinharhu ti hundza hi ku sindzisa emixaxeni ya Vafilista, ti ya ka mati exihlobyeni lexi nga kusuhi ni nyangwa ya Betlehema, ti vuya na wona ti ta nyika Davhida; kambe Davhida a ala ku nwa mati ya kona, a ma halata a ri karhi a khongela HOSI Xikwembu, 19a ku: “Ndzi hlambanya emahlweni ka wena, we Xikwembu xanga, leswaku ndzi nga ka ndzi nga nwi mati lawa, hikuva a swi to fana ni loko ndzi nwa ngati ya vavanuna lava va nga tsetselelangiki vutomi bya vona, va ya eBetlehema!” Davhida a arisa sweswo ku nwa. Leswi, hi swona swi endliweke hi tinhenha letinharhu.

20Abixayi makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa vafambisi va tinhenha ta 30; siku rin'wana a teka tlhari ra yena, a ya lwa ni vavanuna va 300, a va dlaya. Hi ndlela leyi a va un'wana wa lava dumeke, ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 21Abixayi a a dumile ngopfu ku tlula tinhenha ta 30, kutani a vekiwa ku va mufambisi wa tona, kambe ndhuma ya yena, a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu letinharhu.

22Benaya n'wana Yehoyada wa le Kabisele a a ri un'wana wa tinhenha,Van'wana va ri: a a ri n'wana wa nhenha; kumbe: a a ri n'wana wa Ixihayili munhu wa migingiriko. Hi yena loyi a dlayeke tinhenha timbirhi ta Mowabu to tiveka swinene.Van'wana va ri: Hi yena la dlayeke vana vambirhi va Ariele Naswona, siku rin'wana loko ku ri ni gamboko, hi yena a nga rhelela a ya exihlobyeni a ya dlaya nghala. 23Hi yena kambe la dlayeke Muegipta un'wana wo leha 2,5 m. Muegipta loyi a a tamerile tlhari lerikulu, kutani Benaya a rhelela a n'wi yela ni nhonga, a vutla tlhari evokweni ra Muegipta, a n'wi tlhava ha rona. 24Leswi hi swona swi endliweke hi Benaya n'wana Yehoyada, kutani a va un'wana wa lava dumeke ehandle ka tinhenha letikulu tinharhu. 25A a dumile ku tlula tinhenha ta 30, kambe ndhuma ya yena a yi nga fiki eka leya tinhenha letikulu tinharhu; kutani Davhida a n'wi veka ku va mufambisi wa varindzi va yena.

26Asahele makwavo wa Yowabu a a ri un'wana wa tinhenha ta 30; van'wana hi lava:

Elihanani n'wana Dodo wa le Betlehema;

27Xama na Elika va le Haroda;Van'wana va ri: Xamoto wa le Harori

Helebe wa le Peloni;Van'wana va ri: Helese wa le Palati

28Ira n'wana wa Ikexe wa le Tekowa;

Abiezere wa le Anatoto;

29Sibekayi wa le Huxa;

IlayiVan'wana va ri: Silayi, kumbe: Salimoni wa le Ahohi;

30Maharayi wa le Netofa;

Helede n'wana Baana wa le Netofa;

31Itayi n'wana Ribayi wa le Gibeya, etikweni ra Benjamini;

Benaya wa le Piratoni;

32Hurayi wa le swinkobyaneni swa Gaaxi;

Abiele wa le Araba;

33Azimavhete wa le Baharumi;

Eliyahaba wa le Xaaliboni;

34Haxeme wa le Gizoni;Van'wana va ri: Yaxeni wa le Guni

Yonatani n'wana Xage wa le Harari;

35Ahiyama n'wana Sakari wa le Harari;

Elifala n'wana Uri;

36Hefere wa le Mekera;

Ahiya wa le Peloni;

37Hesiro wa le Karmele;

Naarayi n'wana Ezibayi;

38Yuwele makwavo wa Natani;

Mibihara n'wana Hageri;

39Seleke wa le Amoni;

Naharayi wa le Beroto, mutameri wa matlhari ya Yowabu n'wana Seruya;

40Ira na Garebe va le Yitira;

41Uriya lowa Muhiti;

Zabada n'wana Ahilayi;

42Adina n'wana Xiza, un'wana wa varhangeri va ka Rhuveni,

ni masocha ya yena ya 30;

43Hanani n'wana Maaka;

Yoxafati wa le Mitina;

44Uziya wa le Axitaroto;

Xama na Yeyiele, vana va Hotamu wa le Arowere;

45Yediele n'wana Ximri,

ni makwavo wa yena Yoha wa le Tisi;

46Eliele wa le Mahavha;

Yeribayi na Yoxavhiya vana va Elinaama,

na Yitima wa le Mowabu;

47Eliele na Obede,

na Yaasiele wa le Soba.