Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Vakokwa wa Abrahama ku sukela eka Adamu

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adamu a veleka Seta, Seta a veleka Enosi, 2Enosi a veleka Kenani, Kenani a veleka Mahalalele, Mahalalele a veleka Yarede, 3Yarede a veleka Enoko, Enoko a veleka Metuxela, Metuxela a veleka Lameke, 4Lameke a veleka Nowa, kutani Nowa a veleka Xeme, na Hamu, na Yafeta.

5Va ka Yafeta hi lava: Gomere, na Magogo, na Madayi, na Yavhani, na Tubala, na Mexeke, na Tirasi, va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 6Va ka Gomere i Axikenazi, na Difata,Van'wana va ri: na Rifata (Genesa 10:3) na Togarima. 7Lava humaka eYavhani i va le Elixa, ni va le Tarxixi, ni va le Kipra,va le Kipra, kumbe: va le Kiti ni va le Rhoda.

8Va ka Hamu hi lava: Kuxi,Kuxi, kumbe: Etiyopiya na Egipta, na Putu, na Kanana, va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 9Lava humaka eKuxi i Seba, na Havhila, na Sabita, na Rhama, na Sabiteka. Lava humaka eRhama i Xeba, na Dedani. 10Un'wana la humaka eKuxi i Nimrodo, loyi a nga va nhenha yo sungula laha misaveni. 11Lava humaka le Egipta i va le Ludu, ni va le Anamu, ni va le Lehaba, ni va le Nafetuhi, 12ni va le Patroso, ni va le Kasiluhi, ni va le Kafitoro va nga vona vakokwa wa Vafilista.va le Kafitoro, kumbe: va le Kreta. Van'wana va ri: va le Kasiluhi va nga vona vakokwa wa Vafilista, ni va le Kafitoro 13Lava humaka eKanana i va le Sidoni va nga varhangeri va kona, ni va le Heti, 14ni Vayebusi, ni Vaamori, ni Vagirigaxi, 15ni Vahivhi, ni Vaariki, ni Vasini, 16ni Vaarivhada, ni Vasemari, ni Vahamata.

17Va ka Xeme hi lava: Elamu, na Axuru, na Aripakixada, na Ludu, na Mexeke,Van'wana va ri: na Maxa (Genesa 10:23) va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 18Aripakixada a veleka Xeba, Xeba a veleka Ebere. 19Ebere a veleka vana vambirhi; lonkulu i Pelege (hileswaku “Ku avana”, hikuva enkarhini wa yena, matiko ma sungurile ku avana); makwavo wa yena i Yokotani. 20Lava humaka eka Yokotani i Alimodada, na Xelefi, na Hasari-Mavheti, na Yera, 21na Hadorama, na Uzala, na Dikila, 22na Ebala,Van'wana va ri: va le Obala (Genesa 10:28) na Abimaele, na Xeba, 23na Ofira, na Havhila, na Yobabu. Vanhu lava hinkwavo i va ka Yokotani.

24Xeme a veleka Aripakixada, Aripakixada a veleka Xela, 25Xela a veleka Ebere, Ebere a veleka Pelege, Pelege a veleka Rhewu, 26Rhewu a veleka Serugi, Serugi a veleka Nahoro, Nahoro a veleka Tera, 27Tera a veleka Abrama, hileswaku Abrahama.

Vana va Iximaele

(Gen. 25:12-16)

28Vana va Abrahama hi lava: Isaka na Iximaele. 29Vana va Iximaele hi ku tlhandlamana ka vona i Nebayoto, na Kedari, na Adibiele, na Mibisama, 30na Mixima, na Duma, na Masa, na Hadada, na Tema, 31na Yeturu, na Nafixi, na Kedema. Lava hi vona vana va Iximaele.

Vana va Abrahama na Ketura

(Gen. 25:1-6)

32Ketura nsati lontsongo wa Abrahama a veleka vana lava: Zimrana, na Yokixani, na Medani, na Midiyani, na Yixibaka, na Xuwaka.

Vana va Yokixani i Xeba na Dedani. 33Vana va Midiyani i Efa, na Efere, na Hanoko, na Abida, na Elida. Lava hinkwavo, hi vona vatukulu va Ketura.

Va ka Esawu

(Gen. 36:1-19)

34Abrahama a a ri tata wa Isaka; kutani Isaka a veleka Esawu na Israele.Israele, kumbe: Yakobo 35Vana va Esawu hi lava: Elifasi, na Rhuwele, na Yewuxi, na Yalamu, na Kora. 36Vana va Elifasi i Temani, na Omara, na Sefo, na Gatamu, na Kenazi, na Timina, na Amaleke. 37Vana va Rhuwele hi lava: Nahata, na Zera, na Xama, na Miza.

Va ka Seyira

(Gen. 36:20-30)

38Va ka Seyira hi lava: Lotani, na Xobala, na Sibeyoni, na Ana, na Dixoni, na Esere, na Dixani. 39Vana va Lotani i Hori, na Homani.Homani, kumbe: Hemami (Genesa 36:22) Makwavo wa Lotani wa xisati a a ri Timina. 40Vana va Xobala i Aliyani,Aliyani, kumbe: Alivhani (Genesa 36:23) na Manahate, na Ebali, na Xefo, na Onamu. Vana va Sibeyoni i Aya na Ana. 41N'wana Ana wa xinuna i Dixoni. Vana va Dixoni hi lava: Hamirani,Hamirani, kumbe: Hemi-Dani (Genesa 36:26) na Exibani, na Yitirana, na Kerani. 42Vana va Esere hi lava: Bilihani, na Savhana, na Akani. Vana va Dixani i Usi na Arani.

Ta tihosi ta le Edomu

(Gen. 36:31-43)

43Tiko ra Edomu ri vile ni tihosi, tiko ra Israele ri nga si va na tona. Bela n'wana Beyori ú fumile tiko ra Edomu a ri karhi a tshama emutini wa Dinihaba. 44Loko Bela a fa, Yobabu n'wana Zera wa le Bosira a sala a fuma. 45Loko Yobabu a fa, Huxama wa le tikweni ra Vatemani a sala a fuma. 46Loko Huxama a fa, Hadadi n'wana Bedadi, yena loyi a hluleke Vamidiyani etikweni ra Mowabu, a sala a fuma a ri karhi a tshama emutini wa Avhiti. 47Loko Hadadi a fa, Samila wa le Masireka a sala a fuma. 48Loko Samila a fa, Xawulu wa le Rehoboto eribuweni ra Yufrata a sala a fuma. 49Loko Sawulu a fa, Baali-Hanani n'wana Akibora a sala a fuma. 50Loko Baali-Hanani a fa, HadadiHadadi, kumbe: Hadari (Genesa 36:39) a sala a fuma a ri karhi a tshama emutini wa Payi. Nsati wa yena a a ri Mehetabele n'wana Matirede wa Mezaba. 51Kutani Hadadi na yena a fa.

Varhangeri van'wana va le Edomu hi lava: Timina, na Aliya, na Yetete, 52na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 53na Kenazi, na Temani, na Mibisara, 54na Magadiele, na Iramu. Lava hi vona varhangeri va le Edomu.

2

Vana va Yakobo

(Gen. 35:22-26)

21Vana va Yakobo, yena Israele, hi lava: Rhuveni, na Simiyoni, na Levhi, na Yuda, na Isakara, na Zebuloni, 2na Dani, na Yosefa, na Benjamini, na Neftali, na Gadi, na Asere.

Va ka Yuda

3Vana va Yuda i Ere, na Onani, na Xela, mana wa vona a ri Bata-Xuwaka lowa Mukanana. Ere mativula ya Yuda a a ri munhu wo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu, hikokwalaho xi n'wi tshikile a fa. 4Kutani Yuda a tlhela a kuma vana vambirhi, Perese na Zera, mana wa vona a ri Tamari n'wingi wa yena. Vana hinkwavo va xinuna va Yuda i ntlhanu.

5Vana va Perese i Hesironi na Hamula. 6Vana va Zera i Zimri, na Etani, na Hemani, na Kalikolo, na Dara; hinkwavo i ntlhanu. 7

2:7
Yox. 7:1
N'wana wa Karimi i Akani;Van'wana va ri: Zimri a veleka Karimi, Karimi a velaka Akari hi yena loyi a nga vanga khombo exikarhi ka Vaisraele, hi ku ala ku nyiketa eka Xikwembu leswi a swi phangheke. 8N'wana wa Etani i Azariya.

9Vana va Hesironi i Yerahamiele, na Rhamu, na Kelubayi. 10Rhamu a veleka Aminadaba, Aminadaba a veleka Nahaxoni, murhangeri wa va ka Yuda. 11Kutani Nahaxoni a veleka Salma,Salma, kumbe: Salmoni. Vonani Rhuti 4:20 Salma a veleka Bowazi, 12Bowazi a veleka Obede, Obede a veleka Yese. 13Yese a veleka vana va 7 va xinuna; mavito ya vona hi ku tlhandlamana hi lawa: Eliyabu, na Abinadaba, na Ximeya, 14na Netanele, na Rhadayi, 15na Oseme, na Davhida. 16Yese a veleka ni vana vambirhi va xisati va nga lava: Seruya na Abigayili. Vana va Seruya i Abixayi, na Yowabu, na Asahele. 17Abigayili yena a tekiwa hi Yetere wa ka Iximaele, a veleka Amasa.

18Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba na Yeriyoti, kutani va n'wi velekela vana lava va xinuna: Yexere, na Xobabu, na Aridoni.Van'wana va ri: Kalebe n'wana Hesironi a teka Azuba, a kuma n'wana wa xisati loyi va nge i Yeriyoto, a kuma ni vana va xinuna lava: Yexere, na Xobabu, na Aridoni 19Loko Azuba a lovile, Kalebe a teka Efrata, kutani Efrata a n'wi velekela Huru. 20Huru a veleka Uri, Uri a veleka Besalele.

21Loko Hesironi a ri ni malembe ya 60, a ya teka nsati emutini wa Makiri, tata wa va le Giliyadi, kutani N'wa-Makiri a n'wi velekela Segubu. 22Segubu i tata wa va le Yayiro, lava a va ri ni miti ya 23 etikweni ra Giliyadi. 23Kambe va le Gexuri ni va le Aramu va teka miti ni swimitana swo ringana 60 swa va le Yayiro, ni swa le Kenata; vaaki va miti ya kona a va ri va ka Makiri, tata wa va le Giliyadi hinkwavo. 24Loko Hesironi a fa, n'wana wa yena Kalebe a teka Efrata, nsati lontsongo wa sirha tata wa yena, kutani Efrata a n'wi velekela Axuri, yena tata wa va le Tekowa.Van'wana va ri: Loko Hesironi a fa, a siya nsati wa yena Abiya, kutani n'wingi wa yena Efrata nkata Kalebe a veleka Axuri, yena tata wa va le Tekowa

25Vana va Yerahamiele mativula ya Hesironi hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Rhamu, na Buna, na Orene, na Oseme, na Ahiya. 26Yerahamiele a a ri ni nsati wa vumbirhi loyi a va ku i Atara, yena mana wa Onamu. 27Vana va Rhamu mativula ya Yerahamiele i Maasa, na Yamini, na Ekere. 28Vana va Onamu i Xamayi na Yada; vana va Xamayi i Nadabu na Abixuri. 29Nsati wa Abixuri a a ri Abihayili, mana wa Ahabana na Molidi. 30Vana va Nadabu i Seledi na Apayimi, kambe Seledi a fa a nga ri na n'wana. 31Apayimi a veleka Yixi, Yixi a veleka Xexana, Xexana a veleka Ahilayi. 32Yada makwavo wa Xamayi a veleka Yetere na Yonatani, kambe Yetere a fa a nga ri na n'wana. 33Yonatani a veleka Pelete na Zaza. Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Yerahamiele.

34Xexani a a nga ri na n'wana wa xinuna; vana va yena a va ri va xisati ntsena; kambe Xexani a a ri ni hlonga ra Muegipta, leri a va ku i Yariha. 35Kutani Xexani a nyiketa un'wana wa vana va yena va xisati eka hlonga ra yena Yariha, a va nsati wa rona, kutani va n'wi velekela Atayi. 36Atayi a veleka Natani, Natani a veleka Zabada; 37Zabada a veleka Elifale, Elifale a veleka Obede; 38Obede a veleka Yehu, Yehu a veleka Azariya; 39Azariya a veleka Helese, Helese a veleka Eliyasa; 40Eliyasa a veleka Sisamayi, Sisamayi a veleka Xalumi; 41Xalumi a veleka Yekamiya, Yekamiya a veleka Elixama.

42Vana va Kalebe makwavo wa Yerahamiele hi ku tlhandlamana ka vona, hi lava: Mexa, tata wa va le Zifi, na Marexa, tata wa va le Hebroni.Van'wana va ri: ni vana va Marexa, va nga va le Hebroni 43Va le Hebroni i Kora, na Tapuwaka, na Rekemu, na Xema. 44Xema a veleka Rahamu, Rahamu a veleka Yorkowamu. Rekemu a veleka Xamayi; 45Xamayi a veleka Mawoni, Mawoni a veleka Beta-Suru. 46Kalebe a a ri ni nsati un'wana loyi a va ku i Efa, mana wa Harani, na Mosa, na Gazeze; Harani a va ni n'wana, kutani na yena a thyiwa vito ra Gazeze. 47Vana va Yadayi i Regemu, na Yotamu, na Gexani, na Pelete, na Efa, na Xaafu. 48Nsati un'wana wa Kalebe, loyi a va ku i Maaka, i mana wa Xebere na Tirihana; 49naswona i mana wa Xaafu na Xeva; Xaafu i tata wa Madimana, Xeva yena i tata wa Makabena ni wa Gibeya. Kalebe a a ri ni n'wana wa xisati, loyi a va ku i Akisa. 50Vanhu lava hinkwavo, hi vona va ka Kalebe.

Vana va Huru mativula ya Efrata, hi lava: Xobala, tata wa va le Kiriyata-Yeyarimi; 51na Salma, tata wa va le Betlehema; na Harefi, tata wa va le Beta-Gadere. 52Van'wana va ka Xobala, ehandle ka va le Kiriyata-Yeyarimi, i va le Harowa, ni hafu ya ndyangu wa va ka Menuhoto. 53Exikarhi ka va le Kiriyata-Yeyarimi, ku ni va le Itira, ni va le Puti, ni va le Xuma, ni va le Mixira, swin'we ni va le Sora ni va le Exitawulu. Hinkwavo i va ka Xobala.

54Va ka Salma hi lava: Va le Betlehema, ni va le Netofa, ni va le Atiroto-Beta-Yowabu, ni hafu ya ndyangu wa va ka Manahate, ni va le Sora.

55Emutini wa Yabese, a ku tshama ni mindyangu ya vatsari, va nga lava: Va ka Tiriha, ni va ka Ximeya, ni va ka Suka. Vanhu lava i Vakeni lava humaka eHamata, etikweni ra va ka Rekabi.