Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Vakokwa wa Abrahama ku sukela eka Adamu

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adamu a veleka Seta, Seta a veleka Enosi, 2Enosi a veleka Kenani, Kenani a veleka Mahalalele, Mahalalele a veleka Yarede, 3Yarede a veleka Enoko, Enoko a veleka Metuxela, Metuxela a veleka Lameke, 4Lameke a veleka Nowa, kutani Nowa a veleka Xeme, na Hamu, na Yafeta.

5Va ka Yafeta hi lava: Gomere, na Magogo, na Madayi, na Yavhani, na Tubala, na Mexeke, na Tirasi, va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 6Va ka Gomere i Axikenazi, na Difata,Van'wana va ri: na Rifata (Genesa 10:3) na Togarima. 7Lava humaka eYavhani i va le Elixa, ni va le Tarxixi, ni va le Kipra,va le Kipra, kumbe: va le Kiti ni va le Rhoda.

8Va ka Hamu hi lava: Kuxi,Kuxi, kumbe: Etiyopiya na Egipta, na Putu, na Kanana, va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 9Lava humaka eKuxi i Seba, na Havhila, na Sabita, na Rhama, na Sabiteka. Lava humaka eRhama i Xeba, na Dedani. 10Un'wana la humaka eKuxi i Nimrodo, loyi a nga va nhenha yo sungula laha misaveni. 11Lava humaka le Egipta i va le Ludu, ni va le Anamu, ni va le Lehaba, ni va le Nafetuhi, 12ni va le Patroso, ni va le Kasiluhi, ni va le Kafitoro va nga vona vakokwa wa Vafilista.va le Kafitoro, kumbe: va le Kreta. Van'wana va ri: va le Kasiluhi va nga vona vakokwa wa Vafilista, ni va le Kafitoro 13Lava humaka eKanana i va le Sidoni va nga varhangeri va kona, ni va le Heti, 14ni Vayebusi, ni Vaamori, ni Vagirigaxi, 15ni Vahivhi, ni Vaariki, ni Vasini, 16ni Vaarivhada, ni Vasemari, ni Vahamata.

17Va ka Xeme hi lava: Elamu, na Axuru, na Aripakixada, na Ludu, na Mexeke,Van'wana va ri: na Maxa (Genesa 10:23) va nga vatata wa matiko lama thyiweke mavito lawa. 18Aripakixada a veleka Xeba, Xeba a veleka Ebere. 19Ebere a veleka vana vambirhi; lonkulu i Pelege (hileswaku “Ku avana”, hikuva enkarhini wa yena, matiko ma sungurile ku avana); makwavo wa yena i Yokotani. 20Lava humaka eka Yokotani i Alimodada, na Xelefi, na Hasari-Mavheti, na Yera, 21na Hadorama, na Uzala, na Dikila, 22na Ebala,Van'wana va ri: va le Obala (Genesa 10:28) na Abimaele, na Xeba, 23na Ofira, na Havhila, na Yobabu. Vanhu lava hinkwavo i va ka Yokotani.

24Xeme a veleka Aripakixada, Aripakixada a veleka Xela, 25Xela a veleka Ebere, Ebere a veleka Pelege, Pelege a veleka Rhewu, 26Rhewu a veleka Serugi, Serugi a veleka Nahoro, Nahoro a veleka Tera, 27Tera a veleka Abrama, hileswaku Abrahama.

Vana va Iximaele

(Gen. 25:12-16)

28Vana va Abrahama hi lava: Isaka na Iximaele. 29Vana va Iximaele hi ku tlhandlamana ka vona i Nebayoto, na Kedari, na Adibiele, na Mibisama, 30na Mixima, na Duma, na Masa, na Hadada, na Tema, 31na Yeturu, na Nafixi, na Kedema. Lava hi vona vana va Iximaele.

Vana va Abrahama na Ketura

(Gen. 25:1-6)

32Ketura nsati lontsongo wa Abrahama a veleka vana lava: Zimrana, na Yokixani, na Medani, na Midiyani, na Yixibaka, na Xuwaka.

Vana va Yokixani i Xeba na Dedani. 33Vana va Midiyani i Efa, na Efere, na Hanoko, na Abida, na Elida. Lava hinkwavo, hi vona vatukulu va Ketura.

Va ka Esawu

(Gen. 36:1-19)

34Abrahama a a ri tata wa Isaka; kutani Isaka a veleka Esawu na Israele.Israele, kumbe: Yakobo 35Vana va Esawu hi lava: Elifasi, na Rhuwele, na Yewuxi, na Yalamu, na Kora. 36Vana va Elifasi i Temani, na Omara, na Sefo, na Gatamu, na Kenazi, na Timina, na Amaleke. 37Vana va Rhuwele hi lava: Nahata, na Zera, na Xama, na Miza.

Va ka Seyira

(Gen. 36:20-30)

38Va ka Seyira hi lava: Lotani, na Xobala, na Sibeyoni, na Ana, na Dixoni, na Esere, na Dixani. 39Vana va Lotani i Hori, na Homani.Homani, kumbe: Hemami (Genesa 36:22) Makwavo wa Lotani wa xisati a a ri Timina. 40Vana va Xobala i Aliyani,Aliyani, kumbe: Alivhani (Genesa 36:23) na Manahate, na Ebali, na Xefo, na Onamu. Vana va Sibeyoni i Aya na Ana. 41N'wana Ana wa xinuna i Dixoni. Vana va Dixoni hi lava: Hamirani,Hamirani, kumbe: Hemi-Dani (Genesa 36:26) na Exibani, na Yitirana, na Kerani. 42Vana va Esere hi lava: Bilihani, na Savhana, na Akani. Vana va Dixani i Usi na Arani.

Ta tihosi ta le Edomu

(Gen. 36:31-43)

43Tiko ra Edomu ri vile ni tihosi, tiko ra Israele ri nga si va na tona. Bela n'wana Beyori ú fumile tiko ra Edomu a ri karhi a tshama emutini wa Dinihaba. 44Loko Bela a fa, Yobabu n'wana Zera wa le Bosira a sala a fuma. 45Loko Yobabu a fa, Huxama wa le tikweni ra Vatemani a sala a fuma. 46Loko Huxama a fa, Hadadi n'wana Bedadi, yena loyi a hluleke Vamidiyani etikweni ra Mowabu, a sala a fuma a ri karhi a tshama emutini wa Avhiti. 47Loko Hadadi a fa, Samila wa le Masireka a sala a fuma. 48Loko Samila a fa, Xawulu wa le Rehoboto eribuweni ra Yufrata a sala a fuma. 49Loko Sawulu a fa, Baali-Hanani n'wana Akibora a sala a fuma. 50Loko Baali-Hanani a fa, HadadiHadadi, kumbe: Hadari (Genesa 36:39) a sala a fuma a ri karhi a tshama emutini wa Payi. Nsati wa yena a a ri Mehetabele n'wana Matirede wa Mezaba. 51Kutani Hadadi na yena a fa.

Varhangeri van'wana va le Edomu hi lava: Timina, na Aliya, na Yetete, 52na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 53na Kenazi, na Temani, na Mibisara, 54na Magadiele, na Iramu. Lava hi vona varhangeri va le Edomu.