Siswati 1996 (SWA96)
3

Sono saseJerusalema nekutsetselelwa kwayo

31Nako kulelo dolobha lebacindzeteli,

labahlubukako nalabangcolile!

2

3:2
Jer. 7:28
Alihloniphi muntfu,

alivumi kucondziswa.

Aletsembeli kuSimakadze.

alisondzeli kuNkulunkulu walo.

3

3:3
Taga 28:15
Hez. 22:6,27
Hab. 1:8
Tiphatsimandla talo tingemabhubesi labhodlako,

tikhulu talo titimphisi takusihlwa,

letingashiyi lutfo lwangakusasa ekuseni.

4

3:4
Jer. 23:11,32
Hez. 22:26
Mik. 3:11
Baphrofethi balo bayatigcabha;

bangemadvodza labotulujane.

Baphristi balo bahlazisa indzawo lengcwele,

bephule umtsetfo waNkulunkulu.

5

3:5
Dut. 32:4
Jer. 8:12
Simakadze ulungile ekhatsi kwalelidolobha;

akenti lutfo lolungakalungi.

Kusa ngekusa bantfu bakhe ubaphatsa ngekungakhetsi,

kulelo nakulelo langa lelisha

akayekeli kwehlulela ngebucotfo,

noko labangakalungi abalati lihlazo.

6“Tive ngiticedzile,

tinqaba tato tibhidlitiwe.

Titaladi tato ngitishiye tikhala libhungane,

kute namunye lowendlula ngato.

Emadolobha ato abhujisiwe;

kute namunye lotawusala kulo,

kute namunye.

7Ngakhuluma kulelidolobha, ngatsi:

‘Impela, uyawungesaba uvume kucondziswa!’

Lendzawo yalo-ke ingeke icitfwe,

kantsi netijeziso tami tonkhe

tingeke tehliselwe etikwalo.

Kodvwa babesolo banenshisekelo

yekukwenta ngebubi konkhe labakwentako.”

8

3:8
Zef. 1:18
Simakadze utsi:

“Ngako-ke ngimeleni,

ngalelo langa ngiyawuma ngifakaze.NgesiHebheru “ngiyawusukuma ngiphange”

Ngincume kuhlanganisa tive,

ngibutsele ndzawonye imibuso,

bese ngitfululela lulaka lwami etikwato,

yonkhe intfukutselo yami leyesabekako.

Umhlaba wonkhe uyawubhujiswa

ngemlilo wekukhweleta kwentfukutselo yami.

9

3:9
Isa. 6:5
“Tindzebe tetive ngiyawube sengiyatihlambulula-ke,

kuze kutsi bonkhe lababite

libito laSimakadze, bacela lusito kuye,

bamkhonte bahlangene lihlombe ngelihlombe.

10“Kusukela ngesheya kwemifula yaseKusheLeso sifundza lesingaseNayili Lengenhla tikhonti tami,

bantfu bami labasakatekile,

bayawungiletsela iminikelo.

11Ngalelo langa ungeke udliwe ngemahloni

ngako konkhe lokubi lokwentile kimi,

ngobe kulelidolobha ngiyawubesusa

labo labajabula ngeligcabho labo.

Ungeke uphindze utigcabhe

etikwaleligcuma lami lelingcwele.

12

3:12
Mat. 5:3
Kodvwa ngiyawushiya ekhatsi kuwe

labamnene nalabatfobekile,

labetsembele kulo libito laSimakadze.

13

3:13
Jobe 11:19
1 Joh. 5:18
“Imisalela yaka-Israyeli ingeke ikwente lokubi;

ingeke iwakhulume emanga,

nenkhohlakalo ingeke itfolakale emilonyeni yayo.

Lemisalela iyakudla, icambalale phansi,

kute futsi umuntfu loyakuyesabisa.”

Ingoma yekujabula

14

3:14
Isa. 12:6
Zak. 9:9
Hlabela, Ndvodzakati yaseSiyoni;

memeta kakhulu, wena Israyeli!

Jabula utfokote ngayo yonkhe inhlitiyo yakho,

Ndvodzakati yaseJerusalema!

15

3:15
Hla. 23:4
Simakadze usisusile sijeziso sakho,

watincandzekisa netitsa takho.

Simakadze, iNkhosi yaka-Israyeli, inawe;

ungeke uphindze wesabe nome nguyiphi ingoti.

16Ngalelo langa bayawusho kuyo iJerusalema, batsi:

“Ungesabi, Siyoni,

netandla takho ungatiyeketsisi.

17

3:17
Isa. 62:5
65:19
Simakadze Nkulunkulu wakho unawe,

unemandla ekusindzisa.

Uyawukujabulela kakhulu wena,

uyawukupha kuthula“uyawukupha kuthula” nome “uyawukuphilisa” ngelutsandvo lwakhe;

uyawukujabulela ngekuhlabela.”

18“Tinsizi temadzili labekiwe

ngiyakutisusa kuwe;

tingumtfwalo nelihlazo kuwe.Nome “Ngiyakunibutsa nine lenilila nilangatelela emadzili lamisiwe nome kutsetsiswa kwenu kungumtfwalo kini” Lelivesi alikhanyi ngesiHebheru

19

3:19
Mik. 4:6
Ngaleso sikhatsi ngiyawubajezisa

bonkhe labo lababekucindzetela;

labachutako ngiyawubaphephisa,

ngibabutse bonkhe labo labebasakatiwe.

Ngiyawubadvumisa ngibatisise emhlabeni wonkhe

lapho bebahlazeke khona.

20

3:20
Dut. 30:3
Ngaleso sikhatsi ngiyawunibutsa;

ngaleso sikhatsi ngiyawunibuyisela ekhaya.

Ngiyawuninika kuhlonipheka neludvumo

emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba,

nase nginibuyisela tinhlanhla tenu“tinhlanhla tenu” nome “labatfunjiwe benu”

embikwemehlo enu nibuka,” kusho Simakadze.