Siswati 1996 (SWA96)
2

Umphrofethi uncenga sive kutsi siphendvuke

21

2:1
Jer. 3:3
Buyani ndzawonye,

nihlangane ndzawonye,

nine sive lesilihlazo,

2sikhatsi lesibekiwe sisengakefiki

nisengakapheshulwa njengemakhoba,

lusengakehleli etikwenu lulaka

lwaSimakadze lolwesabekako,

lisengakefiki lilanga lelulaka lwaSimakadze etikwenu.

3

2:3
Amo. 5:15
Funani Simakadze,

nonkhe nine lenitfobekile belive,

nine lenenta loko latsi kwenteni.

Funani kulunga, nifune kutfobeka,

mhlawumbe ningahle nivikeleke

ngelilanga lentfukutselo yaSimakadze.

Kubhujiswa kwetive letakhelene nelaka-Israyeli

Kumelana kwaNkulunkulu nemaFilisti

4IGaza iyawushiywa yodvwa,

ne-Ashkeloni iyawusala itindzala.

Emini i-Ashdodi iyawucitfwa,

kutsi i-Ekroni isishulwe.

5

2:5
1 Sam. 30:14
Hez. 25:16
Nako kini lenihlala ngaselwandle,

nine sive semaKherethi.“emaKherethi” leligama ngesiHebheru alicondzakali

Livi laSimakadze limelene nani,

awu Khenani, live lemaFilisti.

“Ngiyawunibhubhisa nonkhe,

kute namunye loyawusala.”

6Live lelingaselwandle,

lapho kuhlala khona emaKherethi,“emaKherethi” leligama ngesiHebheru alicondzakali

liyawuba yindzawo yebelusi netibaya tetimvu.

7Liyawuba lemisalela yendlu yakaJuda,

ngulapho-ke lapho bayawutfola khona emadlelo.

Kusihlwa bayawulala phansi

etindlini tase-Ashkeloni.

Simakadze Nkulunkulu wabo uyawubanakekela;

uyawubuyisela kubo tinhlanhla tabo.“tinhlanhla tabo” nome “labatfunjiwe babo”

Kumelana kwaNkulunkulu nebakaMowabi kanye nebaka-Amoni

8

2:8
Amo. 1:13
“Ngitivile tinhlamba tebakaMowabi

netibhinco tema-Amoni,

labetfuka ngato sive sami basongela nelive laso.

9

2:9
Gen. 19:24
Jer. 48:1
Ngako-ke, kuphila kwami,” kusho Simakadze Somandla,

longuNkulunkulu wema-Israyeli,

“impela Mowabi uyawuba njengeSodoma,

nema-Amoni abe njengeGomora,

indzawo yelukhula nemigodzi yeluswayi,

live lelilihlane phakadze naphakadze.

Insali yesive sami iyawubaphanga;

besive sami labayawusala bayawulidla live labo.”

10Nguloku bakaMowabi nema-Amoni labayawukutfola

kube ngumvuzo wekutigcabha kwabo,

ngenca yekwetfuka nekuphukuta kwabo sive saSimakadze

longuSomandla.

11Simakadze uyakwesabeka kubo,

nase abhubhisa bonkhe bonkulunkulu balelo live.

Tive letikulo lonkhe lusentse lwelwandle tiyakumkhonta,

nguleso naleso sive eveni laso.

Kumelana kwaNkulunkulu nebaseKushe

12“Nani futsi, maKushe,Laba bantfu labahlala esifundzeni lesingaseNayili Lengenhla

niyawubulawa ngenkemba yami.”

Kumelana kwaNkulunkulu nebase-Asiriya

13

2:13
Nah. 1:14
2:10
3:15
Simakadze uyakwelula sandla sakhe amelane nenyakatfo,

abhubhise i-Asiriya,

iNineve ayishiye ilihlane,

yome njengelugwadvule.

14

2:14
Isa. 13:21
34:11
Jer. 50:39
Imihlambi yetimvu neyetimbuti

kanye nemihlambi yetinkhomo

iyawulala phansi khona lapho,

tilwane netidalwa talo lonkhe luhlobo.

Sikhova selihlane nesikhova lesiklabalazako

kuyawuhlala etihlokweni tetinsika tayo ebusuku.

Kukhala kwato kuyakwenta

kutsi umsindvo wekuhokoma uphume ngemafasitelo,

imfuhlululu iyawubaseminyango,

tinsika temsedari tiyawubekeka ebaleni.

15

2:15
1 Khos. 9:8
Isa. 47:8
Jer. 19:8
Leli lidolobha lelinganaki lutfo,

lelaliphila liphephile.

Latikhulumela lona, latsi:

“Ngimi ngimi, kute futsi lelinye ngaphandle kwami.”

Maye, imbhubhiso lese lingiyo,

seliyindzawo yekubutsanela tilwane tesiganga!

Bonkhe labendlula ngakulo bayalishalatelela,

balihheletele ngetandla tabo.