Siswati 1996 (SWA96)
9

Kwehlulelwa kwetive letibomakhelwane bema-Israyeli

91

9:1
Isa. 17:1
Jer. 32:19
Livi lesembulo:

Livi laSimakadze limelene nelive lakaHadraki;

nayo iDamaseko iyawuba yindzawo yekuhlala kwalelivi,

ngobe emehlo aSimakadze asetikwabo bonkhe bantfu

nakuto tonkhe tive tema-Israyeli,Nome “emehlo abo bonkhe bantfu newetive tonkhe tema-Israyeli akuSimakadze”

2

9:2
Hez. 26:2
28:3
nasetikweHamathi futsi lengumnyele wabo,

nasetikweThire kanye neSidoni,

nome bona bahlakaniphe kakhulu.

3IThire yona seyitakhele inqaba;

seyicokelele isiliva kwaba shangatsi lutfuli,

negolide njengeludzaka lwasesitaladini.

4Kodvwa Simakadze uyawutsatsa lowo mcebo wayo,

abhubhise emandla ayo elwandle,

futsi iyawudliwa ngumlilo.

5

9:5
Isa. 14:29
Jer. 47:1
Hez. 25:15
I-Ashkeloni iyawukubona loko, yesabe;

iGaza iyawujilajileka ngenca yeminjunju,

kanye ne-Ekroni futsi,

ngobe litsemba layo liyawubuna liphele.

IGaza iyawulahlekelwa yinkhosi yayo,

ne-Ashkeloni iyawushiywa itindzala.

6Bachamuki bayawuhlala e-Ashdodi,

mine ngiyawucedza kutigabatisa kwemaFilisti.

7

9:7
1 Sam. 14:32
Hez. 33:25
Zak. 6:15
8:22
Ngiyawukhipha inyama leyingati emilonyeni yabo,

ngivungule kudla lekutinengiso

lebekunikelwe etithicweni

lokusasele emkhatsini wematinyo abo.

Labo labayawube basele

sebayawuba baNkulunkulu wetfu babe baholi“baholi” nome “lusendvo” kaJuda,

i-Ekroni iyawuba njengemaJebhusi.

8

9:8
Zak. 2:5
Kodvwa ngiyakuyivikela indlu yami,

ngimelane nanome nguyiphi imphi

lengahle yendlule kuyo.

Bacindzeteli abasayiwuphindze basibuse sive sami,

ngobe nyalo sengiyaselusa ngemehlo ami.

Kufika kwenkhosi yaseSiyoni

9

9:9
Isa. 12:6
62:11
Zef. 3:14
Zak. 2:10
Mat. 21:5
Joh. 12:15
Jabula kakhulu,

Ndvodzakati yaseSiyoni!

Memeta ngekujabula,

Ndvodzakati yaseJerusalema!

Ase ubuke, inkhosi“inkhosi” nome “iNkhosi” yakho ita kuwe,

ilungile, futsi iphetse insindziso,

ita itfobekile, igibele embongolweni,

etikwelitfole lembongolo,

inkhonyane yembongolo.

10

9:10
Hla. 72:8
Isa. 2:4
9:5
31:1
Mik. 4:3
5:10
7:12
Ngiyawutisusa tincola temphi ka-Efrayimu,

nemahhashi emphi ngiwesuse eJerusalema,

nebutjoki bemphi buyakwephulwa.

Inkhosi iyawumemetela kuthula etiveni.

Kubusa kwayo kuyakwandza,

kusuke elwandle kuyewugcina ngelwandle,

kusuke eMfuleni“eMfuleni” nome “eYufrathe” kuyewugcina emikhawulweni yemhlaba.“emikhawulweni yemhlaba” nome “ekugcineni kwelive”

11

9:11
Eks. 24:8
Jer. 31:32
Heb. 9:19
Kodvwa nine, ngenca yengati yesivumelwane sami nani,

ngiyawutikhulula tiboshwa takini

emgodzini lote emanti.

12

9:12
Isa. 40:2
61:7
Buyelani enqabeni yenu,

nine tiboshwa lese ninelitsemba,

ngisho nanyalo solo ngiyamemetela,

ngitsi ngitanibuyisela ngalokuphindziwe.

13Juda ngiyawumgoba njengobe ngigoba butjoki bami,

ngibugcwalise nga-Efrayimu,

kutsi abe ngumcibisholo wami.

Awu Siyoni, ngiyawukuvusela emadvodzana akho

emelane nemadvodzana akho, Grisi,“Grisi” ngesiHebheru kutsiwa “Javani”

sive sami ngisente inkemba yelichawe.

Simakadze utawubonakala

14Simakadze uyawube sewuyabonakala kubo,

umcibisholo wakhe uyawugijima njengembane.

INkhosi Simakadze

iyawushaya impalampala,

iyawushuca ngetivunguvungu taseningizimu,

15

9:15
Eks. 24:6
Simakadze longuSomandla uyakubavikela bantfu bakhe.

Bayawubhubhisa bancobe ngematje etilingi.

Bayawunatsa ingati babhodle

kube shangatsi ngungeliwayini;

bayawucitsa ingati yetitsa tabo iphuphume“bayawucitsa ingati yetitsa tabo iphuphume” nome “bayawugcwala baphuphume”

njengesitja lesisetjentiswa

ekunyenyeteni emakona aselatini.NgesiHebheru lelivesi alikhanyi kahle

16

9:16
Hla. 100:3
Joh. 10:11
Simakadze Nkulunkulu wabo

uyawubasindzisa ngalelo langa

njengemhlambi webantfu bakhe.

Bayawumanyatela eveni lakhe

njengematje laligugu lacwebetelako kuwo umchele.

17

9:17
Dut. 33:28
Maye, live lakhe liyawuba lihle bo!

Futsi liyawubukeka lilihle kakhulu.

Lokutinhlavu kuyawukwenta tinsizwa tiphumelele,

neliwayini lelisha lente emantfombatane ondleke.