Siswati 1996 (SWA96)
5

Umbono wencwadzi legocotwako lendizako

51Ngaphindza ngaphakamisa emehlo ami ngabuka, ngabona embikwami kundiza incwadzi legocotwako!

2Lengilosi yangibuta, yatsi: “Ubonani?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Ngibona kundiza incwadzi legocotwako, ingemamitha langaba yimfica budze, nemamitha langaba mane nesigamu bubanti.”

3

5:3
Hla. 109:17
Yakhuluma kimi, yatsi: “Lesi sicalekiso lesiphumela kuwo wonkhe umhlaba; ngobe macondzana naloko lesikushoko nganhlanye kwalencwadzi, onkhe emasela ayawucitfwa eveni, kantsi ngaloko lesikushoko ngala nganhlanye kwayo, bonkhe labafungela emanga bayawucoshwa. 4Simakadze longuSomandla utsi: ‘Ngiyawutfumela lesicalekiso, siyewungena endlini yelisela nasendlini yalowo lofungela emanga ngeLibito lami. Siyawuhlala lapha endlini yakhe siyibhubhise kanye netigodvo nematje ayo.’ ”

Umbono ngemfati losebhasikidini

5Lengilosi leyayikhuluma nami yasondzela kimi, yafike yatsi: “Phakamisa emehlo akho ubone kutsi kuyini loku lokuvelako.”

6Ngabuta, ngatsi: “Kuyini?”

Yangiphendvula, yatsi: “Libhasikidi lekukala.”“libhasikidi lekukala” siHebheru sitsi “i-efa” nakumavesi 7 – 11 Yaphindze yachubeka yatsi: “Loku bubi“bubi” nome “sono” bebantfu kuwo wonkhe umhlaba.”

7Kwase kutsi simbonyo salo lesasentiwe ngemtfofu saphakanyiswa: ekhatsi kwalelo bhasikidi bekuhleti umfati!

8Yakhuluma yatsi: “Lobu bubi,” yabe seyimfucela ekhatsi ebhasikidini, yacindzetela lesimbonyo salo semtfofu emlonyeni walelibhasikidi, walimbonya ngaso.

9Ngase ngiphakamisa emehlo ami ngabuka, ngabona embikwami kunebafati lababili bandiza emoyeni ngetimphiko tabo. Letimphiko tabo tatifanana netadvoye, base baphakamisa lelibhasikidi, laze labasemkhatsini welizulu nemhlaba.

10Ngabuta lengilosi leyayikhuluma nami, ngatsi: “Baliyisaphi lelibhasikidi?”

11Yangiphendvula, yatsi: “Baliyisa eveni laseBhabhulona,“laseBhabhulona” ngesiHebheru “laseShinari” bayakulakhela indlu khona. Itakutsi nase ilungile lendlu, bese balibeka khona lapho endzaweni yalo.”

6

Umbono wetincola letine

61Ngatsi ngiphakamisa emehlo njalo ngiyabuka, ngabona kuchamuka tincola letine, tiphuma emkhatsini wetintsaba letimbili, tintsaba telitfusi! 2

6:2
Semb. 6:2
Incola yekucala yayinemahhashi labovu, yesibili inemahhashi lamnyama, 3yesitsatfu inemahhashi lamhlophe, yesine yayinemahhashi lamabalabala, onkhe anemandla, kutinjomane sibili. 4Ngabuta lengilosi leyayikhuluma nami, ngatsi: “Nkhosi, lamahhashi naletincola kusho kutsini?”

5

6:5
Hla. 103:20
104:4
Jer. 49:36
Dan. 7:2
Semb. 7:1
Lengilosi yangiphendvula, yatsi: “Lena ngimimoya yomine yasezulwini, iyaphuma ekumeni embikwaSimakadze wemhlaba wonkhe. 6Lencola ledvonswa ngemahhashi lamnyama iya eveni langasenyakatfo, lena ledvonswa ngemahhashi lamhlophe icondze ngasenshonalanga,“icondze ngasenshonalanga” nome “iyawalandzela” bese kutsi lena ledvonswa ngemahhashi lamabalabala ibheka ngaseningizimu.”

7

6:7
Zak. 1:10
Kwatsi nakuphuma lawa lamabalabala, tinjomane letatinemandla kakhulu, atimisela kuwuhlamahlama wonkhe umhlaba. Ingilosi yatsi: “Phumani, niwuhlamahlame wonkhe umhlaba!” Ngako ase ayaphuma awuhlamahlama wonkhe umhlaba.

8Ingilosi yabe seyiyangimemeta, yatsi kimi: “Ase ubuke, lawa lacondze ngaseveni langasenyakatfo asatawubeka Moya“Moya” nome “umoya” wami phansi abe nekuthula eveni lasenyakatfo.”

Umchele waJeshuwa

9Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 10“Tsatsa isiliva negolide kulabatfunjiwe boHeldayi, naThobiya, naJedaya, lababefike baphuma eBhabhulona. Hamba ngalona lelo langa uye endlini yakaJosaya, umsa waZefaniya. 11Ubotsatsa lesiliva negolide, wakhe ngayo umchele, bese uwubeka enhloko yemPhristi Lomkhulu, Jeshuwa, umsa waJosadaki.“Josadaki” ngesiHebheru “Jehosadaki” 12

6:12
Isa. 11:1
Jer. 23:5
33:15
Zak. 3:8
Ufike umtjele kutsi naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Nangu umuntfu lolibito lakhe nguLigala, futsi uyawuhluma akhule endzaweni yakhe, akhe lithempeli laSimakadze. 13Nguye-ke longuyena loyawukwakha lithempeli laSimakadze. Uyawukwembatsiswa bukhosi, futsi uyawuhlala esihlalweni sakhe sebukhosi abuse. Uyawuba ngumphristi esihlalweni sakhe sebukhosi. Futsi-ke kuyawuba nekuvana emkhatsini walababili.’ 14Lomchele uyawubasethempelini laSimakadze ube sikhumbuto ngabo boHeldayi,“Heldayi” ngesiHebheru kutsiwa “Helemi” naThobiya, naJedaya, naHeni,“naHeni” nome “nalowo lonemusa” umsa waZefaniya.

15

6:15
Zak. 2:9
“Labo labakhashane kakhulu bayakuta batewusita ngekwelekelela ekwakheni lithempeli laSimakadze; ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi Simakadze longuSomandla ungitfumele kini. Loku kuyawukwenteka, nanimhlonipha nimlalela Simakadze longuNkulunkulu wenu.”

7

Simakadze uyakusola kuzila kwekutentisa

71Ngemnyaka wesine wekubusa kwenkhosi Dariyusi, kwefika livi laSimakadze kuZakhariya ngelilanga lesine enyangeni yemfica, inyanga yaKhislevu.

2Bantfu baseBetheli bebatfumele boShareseri, naRegemi Meleki kanye nemancusa abo kutsi bayewuncenga Simakadze 3

7:3
Jer. 52:12
ngekutsi babute baphristi basendlini yaSimakadze longuSomandla kanye nebaphrofethi, batsi: “Ngilile yini ngizile nekudla ngenyanga yesihlanu, njengaloku bengivele ngenta kuleminyaka leminyenti leyendlulile?”Babelilela kucitfwa kwelithempeli

4Livi laSimakadze longuSomandla lase liyefika kimi, latsi: 5

7:5
2 Khos. 25:25
Isa. 58:3
Jer. 41:1
“Buta kubo bonkhe bantfu bakulelive nakubaphristi babo, utsi: ‘Ngalesikhatsi nizila kudla nilila ngenyanga yesihlanu neyesikhombisa kuleminyaka lengema-70 leyendlulile, benivele nizilela mine yini? 6Kona ngesikhatsi nidla ninatsa, anitenteli nine yini lawo madzili? 7
7:7
Josh. 15:20
Jer. 17:26
Akusiwo yini emavi aSimakadze lawo lamenyetelwa ngebaphrofethi bakucala, ngesikhatsi iJerusalema kanye nemadolobha layitungeletile asephumulile, aphumelela lapho khona kwaze kwatinta iNegevu“iNegevu” kusho live laseningizimu nelihlanze langasenshonalanga?’ ”

Kungalaleli kwenta kutsi batfunjwe

8Livi laSimakadze laphindze lefika futsi kuZakhariya, latsi: 9

7:9
Isa. 1:17
Jer. 7:5
21:12
Hos. 6:6
Zak. 8:16
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Yehlulelani ngekwemtsetfocotfo, niphatsane ngemusa nangeluvelo kulowo nakulowo. 10
7:10
Eks. 22:21
Ningabacindzeteli bafelokati, netintsandzane, nemihambima kanye nalabamphofu. Etinhlitiyweni tenu ningafiselani lokubi lomunye nalomunye.’

11

7:11
Hos. 4:16
“Kodvwa bala kulalela, bavuka inkhani bafulatsela, bavala tindlebe tabo. 12
7:12
Isa. 48:4
Hez. 11:19
Benta tinhlitiyo tabo taba lukhuni njengelitje, bangete bawulalela umtsetfo, bangawalaleli nemavi lakhulunywa nguSimakadze longuSomandla, lawatfumela ngaMoya wakhe ngebaphrofethi bakadzeni. Ngako-ke Simakadze longuSomandla watfukutsela kakhulu.

13

7:13
Jer. 11:11
14:12
“Simakadze longuSomandla utsi: ‘Ngatsi nangibabita bangete balalela ngekusabela, ngako-ke nabo nabamemeta, angizange ngibalalele. 14
7:14
Hla. 79:1
Hez. 33:28
Ngabasakata ngesiwunguwungwana, ngabasa kuto tonkhe tive, lapho bafike baba tihambi khona. Live lasala likhala libhungane emvakwabo, kangangekutsi kute muntfu labengaphuma angene kulo. Balenta kanjalo-ke lelive lelalijabulile kutsi libe ngusehlane kahlongasibi.’ ”