Siswati 1996 (SWA96)
3

UmPhristi Lomkhulu embonweni

31Simakadze wabe sewungibonisa Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” umPhristi Lomkhulu, eme embikwengilosi yaSimakadze, naSathane“Sathane” kusho “umbeki welicala” nome “Simangali” eme ngasesandleni sakhe sekudla atekummangalela. 2

3:2
Amo. 4:11
Zak. 1:17
2:12
Simakadze wakhuluma kuSathane, watsi: “Simakadze uyakwekhuta wena Sathane! Simakadze, lokhetse iJerusalema, uyakukwekhuta! Lendvodza ayisiso sikhuni lesivutsako yini lesephulwe emlilweni?”

3Jeshuwa“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” abembetse tembatfo letingcolile ngesikhatsi aseme embikwalengilosi. 4

3:4
Isa. 4:4
61:10
Mik. 7:18
Luk. 15:22
Lengilosi yakhuluma kulabasiti lababeme embikwayo, yatsi: “Mkhumuleni letimphahla takhe letingcolile.”

Yakhuluma kuJeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” yatsi: “Ase ubuke, sono sakho sengisisusile, futsi ngitakwembatsisa imijiva lehlantekile lemihle kakhulu.”

5

3:5
Eks. 28:4,36
Ngase ngitsi: “Mshuculiseni ngemshuculo lohlobile.” Ngako bamshuculisa ngemshuculo lohlobile enhloko yakhe, bamembatsisa, ngesikhatsi ingilosi yaSimakadze isemile eceleni kwakhe.

6Ingilosi yaSimakadze yetsembisa Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” yatsi: 7“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Nawutawuhamba etindleleni tami ugcine nemiyalo yami, indlu yami-ke uyakuyibusa uphatse netibuya telithempeli lami; mine ngiyawukunika indzawo emkhatsini waletingilosi letime lapha.

8

3:8
Isa. 8:18
11:1
Jer. 23:5
33:15
Zak. 6:12
“ ‘Lalela, wena mPhristi Lomkhulu Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” kanye nalabo bangani bakho labahleti embikwakho, labangemadvodza lasibonakaliso setintfo letitako: Ngitawuletsa inceku yami, Ligala. 9
3:9
Zak. 4:10
Buka, litje lengilimise embikwaJeshuwa.“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” Kunemehlo lasikhombisa kulelitje linye, mine ngitawucopha umbhalo kulo, nesono salelive ngiyawusisusa ngalanga linye,’ kusho Simakadze longuSomandla.

10

3:10
1 Khos. 4:25
Mik. 4:4
“ ‘Ngalelo langa ngulowo nalowo wenu uyawumema makhelwane wakhe kutsi atewuhlala ngekuthula ngaphansi kwemvini nemkhiwa wakhe,’ kusho Simakadze longuSomandla.”

4

Umbono welutsi lwesibane

41Lengilosi leyayikhulume nami yabuya, yangivusa, njengemuntfu nakavuswa ebutfongweni. 2Yangibuta, yatsi: “Ubonani?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Ngibona lutsi lwetibane luyigolide lonkhe, lunesitja lesinemafutsa ngetulu, netibane letisikhombisa kulo, netimbobo letisikhombisa tetintsambo tetibane talo. 3Futsi ngibona netihlahla letimbili temncumo eceleni kwalo, lesinye ngesekudla kwaso lesitja, lesinye ngesancele saso lesitsha.”

4Ngayibuta lengilosi leyakhuluma nami, ngatsi: “Kuyini loku, nkhosi yami?”

5Yangiphendvula yatsi: “Awati yini kantsi kutsi loku kuyini?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Cha, nkhosi yami.”

Setsembiso saNkulunkulu kuZerubhabheli

6

4:6
Hag. 2:6
Ngako yakhuluma kimi, yatsi: “Leli livi laSimakadze leliya kuZerubhabheli, litsi: ‘Akuyi ngetikhwepha“ngetikhwepha” nome “ngemphi” nangemandla, kodvwa kuya ngaMoya wami,’ kusho Simakadze longuSomandla.

7“Uyini“Uyini?” nome “Ungubani?” wena, wena ntsaba lenemandla? EmbikwaZerubhabheli uyawuba litsafa lelibekile. Yena-ke uyawubeka litje lekwephetsa lithempeli, kumenyetwe kutsiwe: ‘Nkulunkulu akalibusise! Nkulunkulu akalibusise!’ ”

8Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 9“Tandla taZerubhabheli tibeke sisekelo salelithempeli; netandla takhe futsi titalicedza. Nine-ke niyawube seniyati kutsi Simakadze longuSomandla ungitfume kini.

10

4:10
Zak. 3:9
“Ngubani lowedzelela lilanga letintfo letincane? Emadvodza ayawujabula nakabona intsambo yekucondzisa isesandleni saZerubhabheli.

“Lamehlo lasikhombisa ngewaSimakadze, azulazula emhlabeni wonkhe, jikelele.”

11Ngabe sengibuta lengilosi, ngatsi: “Iyini lemincumo lemibili lengasekudla nangesancele kwalolutsi lwetibane?”

12Ngaphindze ngayibuta futsi, ngatsi: “Ayini lamagala lamabili emncumo emaceleni aletimbobo letimbili tegolide letitfulula emafutsa egolide?”

13Yangiphendvula, yatsi: “Awati yini kantsi kutsi loku kuyini?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Cha, nkhosi yami.”

14

4:14
Semb. 11:4
Ngako yatsi: “Laba ngulababili labagcotjelwe kutsi“labagcotjelwe kutsi” nome “labaletsa emafutsa” bakhonte Simakadze wemhlaba wonkhe.”

5

Umbono wencwadzi legocotwako lendizako

51Ngaphindza ngaphakamisa emehlo ami ngabuka, ngabona embikwami kundiza incwadzi legocotwako!

2Lengilosi yangibuta, yatsi: “Ubonani?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Ngibona kundiza incwadzi legocotwako, ingemamitha langaba yimfica budze, nemamitha langaba mane nesigamu bubanti.”

3

5:3
Hla. 109:17
Yakhuluma kimi, yatsi: “Lesi sicalekiso lesiphumela kuwo wonkhe umhlaba; ngobe macondzana naloko lesikushoko nganhlanye kwalencwadzi, onkhe emasela ayawucitfwa eveni, kantsi ngaloko lesikushoko ngala nganhlanye kwayo, bonkhe labafungela emanga bayawucoshwa. 4Simakadze longuSomandla utsi: ‘Ngiyawutfumela lesicalekiso, siyewungena endlini yelisela nasendlini yalowo lofungela emanga ngeLibito lami. Siyawuhlala lapha endlini yakhe siyibhubhise kanye netigodvo nematje ayo.’ ”

Umbono ngemfati losebhasikidini

5Lengilosi leyayikhuluma nami yasondzela kimi, yafike yatsi: “Phakamisa emehlo akho ubone kutsi kuyini loku lokuvelako.”

6Ngabuta, ngatsi: “Kuyini?”

Yangiphendvula, yatsi: “Libhasikidi lekukala.”“libhasikidi lekukala” siHebheru sitsi “i-efa” nakumavesi 7 – 11 Yaphindze yachubeka yatsi: “Loku bubi“bubi” nome “sono” bebantfu kuwo wonkhe umhlaba.”

7Kwase kutsi simbonyo salo lesasentiwe ngemtfofu saphakanyiswa: ekhatsi kwalelo bhasikidi bekuhleti umfati!

8Yakhuluma yatsi: “Lobu bubi,” yabe seyimfucela ekhatsi ebhasikidini, yacindzetela lesimbonyo salo semtfofu emlonyeni walelibhasikidi, walimbonya ngaso.

9Ngase ngiphakamisa emehlo ami ngabuka, ngabona embikwami kunebafati lababili bandiza emoyeni ngetimphiko tabo. Letimphiko tabo tatifanana netadvoye, base baphakamisa lelibhasikidi, laze labasemkhatsini welizulu nemhlaba.

10Ngabuta lengilosi leyayikhuluma nami, ngatsi: “Baliyisaphi lelibhasikidi?”

11Yangiphendvula, yatsi: “Baliyisa eveni laseBhabhulona,“laseBhabhulona” ngesiHebheru “laseShinari” bayakulakhela indlu khona. Itakutsi nase ilungile lendlu, bese balibeka khona lapho endzaweni yalo.”