Siswati 1996 (SWA96)
4

Umbono welutsi lwesibane

41Lengilosi leyayikhulume nami yabuya, yangivusa, njengemuntfu nakavuswa ebutfongweni. 2Yangibuta, yatsi: “Ubonani?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Ngibona lutsi lwetibane luyigolide lonkhe, lunesitja lesinemafutsa ngetulu, netibane letisikhombisa kulo, netimbobo letisikhombisa tetintsambo tetibane talo. 3Futsi ngibona netihlahla letimbili temncumo eceleni kwalo, lesinye ngesekudla kwaso lesitja, lesinye ngesancele saso lesitsha.”

4Ngayibuta lengilosi leyakhuluma nami, ngatsi: “Kuyini loku, nkhosi yami?”

5Yangiphendvula yatsi: “Awati yini kantsi kutsi loku kuyini?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Cha, nkhosi yami.”

Setsembiso saNkulunkulu kuZerubhabheli

6

4:6
Hag. 2:6
Ngako yakhuluma kimi, yatsi: “Leli livi laSimakadze leliya kuZerubhabheli, litsi: ‘Akuyi ngetikhwepha“ngetikhwepha” nome “ngemphi” nangemandla, kodvwa kuya ngaMoya wami,’ kusho Simakadze longuSomandla.

7“Uyini“Uyini?” nome “Ungubani?” wena, wena ntsaba lenemandla? EmbikwaZerubhabheli uyawuba litsafa lelibekile. Yena-ke uyawubeka litje lekwephetsa lithempeli, kumenyetwe kutsiwe: ‘Nkulunkulu akalibusise! Nkulunkulu akalibusise!’ ”

8Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 9“Tandla taZerubhabheli tibeke sisekelo salelithempeli; netandla takhe futsi titalicedza. Nine-ke niyawube seniyati kutsi Simakadze longuSomandla ungitfume kini.

10

4:10
Zak. 3:9
“Ngubani lowedzelela lilanga letintfo letincane? Emadvodza ayawujabula nakabona intsambo yekucondzisa isesandleni saZerubhabheli.

“Lamehlo lasikhombisa ngewaSimakadze, azulazula emhlabeni wonkhe, jikelele.”

11Ngabe sengibuta lengilosi, ngatsi: “Iyini lemincumo lemibili lengasekudla nangesancele kwalolutsi lwetibane?”

12Ngaphindze ngayibuta futsi, ngatsi: “Ayini lamagala lamabili emncumo emaceleni aletimbobo letimbili tegolide letitfulula emafutsa egolide?”

13Yangiphendvula, yatsi: “Awati yini kantsi kutsi loku kuyini?”

Ngaphendvula, ngatsi: “Cha, nkhosi yami.”

14

4:14
Semb. 11:4
Ngako yatsi: “Laba ngulababili labagcotjelwe kutsi“labagcotjelwe kutsi” nome “labaletsa emafutsa” bakhonte Simakadze wemhlaba wonkhe.”