Siswati 1996 (SWA96)
3

UmPhristi Lomkhulu embonweni

31Simakadze wabe sewungibonisa Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” umPhristi Lomkhulu, eme embikwengilosi yaSimakadze, naSathane“Sathane” kusho “umbeki welicala” nome “Simangali” eme ngasesandleni sakhe sekudla atekummangalela. 2

3:2
Amo. 4:11
Zak. 1:17
2:12
Simakadze wakhuluma kuSathane, watsi: “Simakadze uyakwekhuta wena Sathane! Simakadze, lokhetse iJerusalema, uyakukwekhuta! Lendvodza ayisiso sikhuni lesivutsako yini lesephulwe emlilweni?”

3Jeshuwa“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” abembetse tembatfo letingcolile ngesikhatsi aseme embikwalengilosi. 4

3:4
Isa. 4:4
61:10
Mik. 7:18
Luk. 15:22
Lengilosi yakhuluma kulabasiti lababeme embikwayo, yatsi: “Mkhumuleni letimphahla takhe letingcolile.”

Yakhuluma kuJeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” yatsi: “Ase ubuke, sono sakho sengisisusile, futsi ngitakwembatsisa imijiva lehlantekile lemihle kakhulu.”

5

3:5
Eks. 28:4,36
Ngase ngitsi: “Mshuculiseni ngemshuculo lohlobile.” Ngako bamshuculisa ngemshuculo lohlobile enhloko yakhe, bamembatsisa, ngesikhatsi ingilosi yaSimakadze isemile eceleni kwakhe.

6Ingilosi yaSimakadze yetsembisa Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” yatsi: 7“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Nawutawuhamba etindleleni tami ugcine nemiyalo yami, indlu yami-ke uyakuyibusa uphatse netibuya telithempeli lami; mine ngiyawukunika indzawo emkhatsini waletingilosi letime lapha.

8

3:8
Isa. 8:18
11:1
Jer. 23:5
33:15
Zak. 6:12
“ ‘Lalela, wena mPhristi Lomkhulu Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” kanye nalabo bangani bakho labahleti embikwakho, labangemadvodza lasibonakaliso setintfo letitako: Ngitawuletsa inceku yami, Ligala. 9
3:9
Zak. 4:10
Buka, litje lengilimise embikwaJeshuwa.“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” Kunemehlo lasikhombisa kulelitje linye, mine ngitawucopha umbhalo kulo, nesono salelive ngiyawusisusa ngalanga linye,’ kusho Simakadze longuSomandla.

10

3:10
1 Khos. 4:25
Mik. 4:4
“ ‘Ngalelo langa ngulowo nalowo wenu uyawumema makhelwane wakhe kutsi atewuhlala ngekuthula ngaphansi kwemvini nemkhiwa wakhe,’ kusho Simakadze longuSomandla.”