Siswati 1996 (SWA96)
13

Kuhlantwa esonweni

131

13:1
Isa. 55:1
Hez. 36:25
“Ngalelo langa umtfombo uyawuvulekela indlu yakaDavide kanye nalabo labahlala eJerusalema, kutsi utewubahlanta esonweni nasekungcoleni.

2

13:2
Hez. 30:13
Hos. 2:17
1 Joh. 4:1
“Ngalelo langa ngiyakuwadzingisa emabito etithico kulelive, futsi tingeke tiphindze tikhunjulwe. Baphrofethi nemoya wekungahlanteki“Baphrofethi nemoya wekungahlanteki” loko kusho baphrofethi bemanga nemoya wekukhonta tithico kokubili, ngiyawukususa eveni,” kusho Simakadze longuSomandla. 3
13:3
Dut. 13:1
18:20
Jer. 14:15
“Nangabe kukhona losachubeka nekuphrofetha, uyise nenina, labamtalako, bayakutsi kuye: ‘Wena kufanele ufe, ngobe ukhulume emanga egameni laSimakadze;’ nasaphrofetha, batali bakhe bayawumgwaza.

4

13:4
2 Khos. 1:8
Mat. 3:4
“Ngalelo langa ngulowo nalowo mphrofethi uyawuba nemahloni ngembono wakhe. Angeke aphindze ayembatse ingubo yeboya yebuphrofethi kuze atekukhohlisa. 5
13:5
Amo. 7:14
Uyakutsi: ‘Angisiye umphrofethi, ngingumlimi; kusukela ebusheni bami seloku ngisebentana nemhlaba.’Nome “ngingumlimi; indvodza letsite yangitsengisa ebusheni bami” 6Nangabe abutwa ngumuntfu, atsi: ‘Pho, lamanceba lasemtimbeni wakho“lamanceba lasemtimbeni wakho” nome “lamanceba lasemkhatsini wetandla takho” ngewani?’ uyawuphendvula atsi: ‘Lamanceba ngawatfola endlini yebangani bami.’ ”

Kubulawa kwemelusi, kuhlakateka kwetimvu

7

13:7
Zak. 11:17
Mat. 26:31
Mak. 14:27
“Awu nkemba,

vuka umelane nemelusi wami,

umelane nemuntfu longumngani wami,”

kusho Simakadze longuSomandla.

“Shaya umelusi umbulale,

timvu tiyawuhlakateka.

Ngiyawugucula sandla sami etikwaletincane,

ngimelane nato.”

8Simakadze utsi: “Eveni lonkhe

tincenye letimbili kulokutsatfu kuyawushaywa kubhujiswe;

noko incenye yesitsatfu iyawusala kulo.

9

13:9
Hla. 50:15
91:15
Isa. 1:25
6:13
48:10
Hos. 2:21
Mal. 3:3
Joh. 20:28
1 Phet. 1:6
Lencenye yesitsatfu ngiyakuyimikisa emlilweni,

ngibacenge njengesiliva, ngibahlolisise njengegolide.

Bayakulibita Libito lami,

bese mine ngiyabaphendvula;

ngiyawutsi: ‘Bona babantfu bami;’

nabo batsi:

‘Simakadze nguNkulunkulu wetfu.’ ”

14

IJerusalema nebetive

141Lilanga laSimakadze liyeta, lapho iyakwehlukaniswa khona embikwemehlo enu imphango letsatfwe kini.

2

14:2
Isa. 13:16
Ngiyakubutsela tonkhe tive eJerusalema kutekulwa nayo; lelidolobha liyawutfunjwa, tindlu tiphangwe, nebesifazane badlwengulwe. Incenye yebantfu balelidolobha iyawutfunjwa, kodvwa laba labanye bantfu labayawube basele bangeke basuswe kulelidolobha.

3

14:3
Isa. 42:13
Simakadze uyawuphuma ayekulwa naleto tive, njengobe avama kulwa ngelilanga lemphi. 4Ngalelo langa tinyawo takhe tiyakuma etikweNtsaba Yemincumo, ngasemphumalanga kweJerusalema, bese kutsi leNtsaba Yemincumo ichekeke ekhatsi kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga, kwakheke sigodzi lesikhulu, incenye yalentsaba iyawukhweshela ngasenyakatfo, kutsi incenye lenye ikhweshele ngaseningizimu. 5
14:5
Amo. 1:1
Niyawubalekela ngasesigodzini sentsaba yami, ngobe lesigodzi siyawufikela e-Aseli. Yebo, niyawubaleka njengamhlazane nibalekela kutamatama kwemhlabaNome “Sigodzi sami sentsaba siyawuvaleka size sifikele e-Aseli. Siyawuvaleka njengobe savaleka ngenca yekutamatama kwemhlaba” ngesikhatsi sa-Uziya, inkhosi yakaJuda. Simakadze-ke longuNkulunkulu wami uyawube sewuyefika kanye nabo bonkhe labangcwele bakhe.

6Ngalelo langa kuyawubate kukhanya, nekucandza, nesitfwatfwa. 7

14:7
Semb. 21:25
Kuyakuba lilanga leliyincophamlandvo, leliyawubate imini nebusuku, lilanga lelatiwa nguSimakadze. Kuyawutsi nakutakuhlwa, kuvele kukhanya.

8

14:8
Dut. 11:24
Hez. 47:1
Jow. 3:18
Joh. 4:14
Semb. 22:1
Ngalelo langa emanti laphilako ayawugeleta aphuma eJerusalema, incenye yawo igeletele elwandle lolungasemphumalanga,“lwandle lwangasemphumalanga” loku kusho “Lwandle Leluswayi” kutsi incenye yawo igeletele elwandle lolungasenshonalanga,“lwandle lwangasenshonalanga” loku kusho “Lwandle iMedithera” busika nehlobo.

9

14:9
Mal. 1:1
Joh. 10:16
Simakadze uyawuba yinkhosi emhlabeni wonkhe. Ngalelo langa kuyawuba naSimakadze munye, Libito lakhe kube Libito lakhe kuphela.

10

14:10
Josh. 15:32
19:17
2 Khos. 14:13
Neh. 3:1,6
Isa. 2:2
Jer. 31:38
Mik. 4:1
Zak. 12:6
Lonkhe live, kusukela eGeba kuye eRimoni, eningizimu neJerusalema, liyawufanana ne-Arabha.“i-Arabha” kusho Sigodzi seJordane Kodvwa iJerusalema iyawuphakanyiswa ihlale isendzaweni yayo, kusukela eSangweni lakaBhenjamini kuye endzaweni yeliSango Lekucala, eSangweni Lasekoneni, nekusukela eMbhoshongweni waHananeli kuye ematjeni enkhosi ekuhluta liwayini. 11
14:11
Mal. 4:6
Iyakuhlalwa bantfu; ingeke iphindze ibhujiswe. IJerusalema iyawulamuleleka.

12Lesi-ke sishayo Simakadze layawushaya ngaso tonkhe tive letalwa neJerusalema: Umtimba wabo uyawubola baseme ngetinyawo tabo, emehlo abo ayawubola etingojeni tawo, netilwimi tabo tiyawubola emilonyeni yabo.

13Ngalelo langa bantfu bayawushaywa nguSimakadze ngekutfutfumela lokukhulu. Ngulowo nalowo uyawubamba sandla salomunye bahlaselane bodvwana. 14NaJuda uyakulwa amelane neJerusalema. Ingcebo yato tonkhe tive letakhelene nayo iyawubutsiselwa ndzawonye, kube tincumbi letinkhulu tegolide, netesiliva kanye netetimphahla tekwembatsa.

15Sishayo lesifanana naso siyawushaya emahhashi neminyuzi, nemakamela, netimbongolo, kanye nato tonkhe tilwane kuleto tinkambu.

16

14:16
Isa. 66:23
Kuyawutsi bonkhe labayawube basele etiveni tonkhe lebetihlasela iJerusalema benyuke iminyaka ngeminyaka kuyawukhonta iNkhosi, Simakadze longuSomandla, nekugubha uMkhosi Wemadlangala. 17
14:17
Isa. 5:6
Nangabe letinye tive temhlaba tingayi eJerusalema kuyawukhonta iNkhosi, Simakadze longuSomandla, tiyawubate imvula. 18Nangabe emaGibhithe akenyuki kuyawuhlanganyela, nawo ayawubate imvula.“nawo ayawubate imvula” letinye tincwadzi tite lamagama ngobe awacondzakali ngesiHebheru Simakadze uyakwehlisela etikwabo leso sishayo lashaya ngaso tive letingenyuki kuyewugubha uMkhosi Wemadlangala. 19Lesi kuyakuba sijeziso seGibhithe nesijeziso setive tonkhe letingenyuki kuyewugubha uMkhosi Wemadlangala.

20

14:20
Eks. 28:36
Ngalelo langa umbhalo lotsi “kwehlukaniselwe simakadze” uyawucoshwa ngisho nasetinsimbini letincencetsa tisematomini emahhashi; nemabhodo ekupheka endlini yaSimakadze ayawufanana netindishi letingcwele letisembikwelilati. 21
14:21
Hez. 44:7
Jow. 3:17
Semb. 21:27
Onkhe emabhodo aseJerusalema newakaJuda ayakwehlukaniselwa Simakadze longuSomandla, kutsi bonkhe labetako kutakwenta umhlatjelo batsatse lamanye alamabhodo bapheke ngawo. Ngalelo langa sewuyawubate umtsengisi“umtsengisi” nome “umKhenani” endlini yaSimakadze longuSomandla.