Siswati 1996 (SWA96)
11

Kuwa kwetikhulu letaticindzetela bantfu

111Awu, Lebanoni, vula iminyango yakho,

kuze umlilo utekuyishwabudzela

lemisedari yakho!

2Awu, sihlahla sesipheshula, khala,

ngobe umsedari sewuwile;

tihlahla letikhulu letinesitfunti setibhujisiwe!

Lilani, ma-okhi aseBhashani;

lihlatsi lebelenile seligecwe lonkhe!

3

11:3
Jer. 25:36
Lalelani kulila kwebelusi betimvu,

emadlelo abo laluhlata asabhujisiwe.

Lalelani kubhodla kwemabhubesi;

lomenakati welihlatsi laseJordane ubhujisiwe.

Belusi lababili

4Naku lokukhulunywa nguSimakadze Nkulunkulu wami, utsi: “Yelusa timvu letimiselwe kuhlatjwa. 5

11:5
Hla. 44:22
Rom. 8:36
Batsengi bato bayatihlaba bangete bajeziswa.“bajeziswa” nome “batisole” Labo labatitsengisako, batsi: ‘Akadvunyiswe Simakadze, sesinjingile!’ Ngisho nebelusi bato abanasihawu nato.

6

11:6
Zak. 8:10
“Ngobe ngingeke ngisaba nesihawu kubantfu balelive,” kusho Simakadze. “Ngiyawunikela ngulowo nalowo esandleni samakhelwane wakhe nesenkhosi yakhe. Bayakulicindzetela live, nami futsi ngingeke ngibephule etandleni tabo.”

7Labo lababetsengiselana ngetimvu base bayangicasha; ngayelusa lemihlambi leyase imiselwe kuhlatjwa.NgesiHebheru lomusho awucondzakali Ngase ngitsatsa tindvuku letimbili, lenye ngayetsa libito ngatsi nguMusa, nalenye ngatsi nguNhlanganiso, ngabe sengiyawelusa-ke lomhlambi. 8Nganyanga yinye ngesusa labelusi labatsatfu.

Umhlambi wangenyanya, nami ngadzinwa nguwo, 9ngatsi kuwo: “Ngingeke ngisanelusa. Leto letifako atife, naleto letibhubhako atibhujiswe. Leto letisele atidlane todvwana, nguleyo inyama yalenye.”

10Ngase ngitsatsa indvuku yami lenguMusa, ngayephula, ngephula sivumelwane lengase ngisente kanye nato tonkhe tive. 11Sacitfwa ngalelo langa, ngako labantfu labatsenga letimvu nalabo labatsengisa ngato babengibukile sebati“labantfu labatsenga letimvu nalabo labatsengisa ngato babengibukile sebati” nome “letimvu letihluphekile talomhlambi letatingibukile tabe setiyati” kutsi lelo bekulivi laSimakadze.

12

11:12
Eks. 21:32
Mat. 26:15
Ngabatjela laba labatsengiselana ngetimvu, ngatsi: “Nangabe nibona kuncono kakhulu loko, ngiholeleni; kodvwa nangabe anikuboni loko, lowo mholo wugcineni.” Ngako bangiholela tinhlavu letingema-30 tesiliva.

13

11:13
Mat. 27:3,9
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Yijikijele kumbumbi,” lentsengo lenkhulu labangitsengisa ngayo. Ngase ngitsatsa letinhlavu letingema-30 tesiliva ngatijikijela kumbumbi endlini yaSimakadze.

14Ngase ngephula lendvuku yami yesibili leyayinguNhlanganiso, ngephula buhlobo emkhatsini waJuda na-Israyeli.

15Simakadze wase ukhuluma kimi, watsi: “Phindza futsi utsatse tikhali temelusi, kodvwa nyalo utsatse talosilima. 16

11:16
Jer. 23:1
Hez. 34:3
Ngobe ngiyawuvusa umelusi etikwalelive longeke atinakekele timvu letilahlekile, longeke atifune letincane, longeke atiphilise letilimele, nalongeke atibonelele ondle leticinile naletikhuluphele, kodvwa uyawudla inyama yetimvu telikhetselo abhoncule tinselo tato.

17

11:17
Zak. 13:7
Joh. 10:12
“Maye kumelusi longasiti lutfo, loshiya umhlambi!

Shangatsi inkemba ingashaya umkhono wakhe

neliso lakhe langesekudla!

Shangatsi umkhono wakhe ungashwaphana,

neliso lakhe langesekudla livaleke ngci!”

12

Kukhululwa kwaJerusalema lokutako

121

12:1
Hla. 104:2
Isa. 42:5
Livi lesembulo:

Leli livi laSimakadze nga-Israyeli. Simakadze, lowendlale emazulu, lobeke tisekelo temhlaba, nalowabumba umoya wemuntfu ekhatsi kuye, utsi: 2

12:2
Isa. 51:17,22
Mik. 4:11
Hab. 2:16
“IJerusalema ngitayenta ibe yindzebe leyenta tonkhe tive letiyitungeletile tidzayitele. Emadolobha akaJuda atawuvinjetelwa kanye neJerusalema. 3Ngalelo langa, mhlazane tonkhe tive temhlaba tibutsene ndzawonye kutawumelana nayo, iJerusalema ngiyakuyenta ibe lidvwala lelisindzako kuto tonkhe tive. Bonkhe labetama kulisundvuta bayakutilimata bona. 4Ngalelo langa onkhe emahhashi ngiyakuwashaya ngeluvalo, bagibeli bawo bona ngibashaye ngekuhlanya,” kusho Simakadze. “Liso lami liyawubasetikwendlu yakaJuda liyeluse, kodvwa onkhe emahhashi ebetive ngiyakuwaphumphutsekisa. 5Baholi bakaJuda bayakutsi etinhlitiyweni tabo: ‘Bantfu baseJerusalema bacinile, ngobe Simakadze longuSomandla unguNkulunkulu wabo.’

6

12:6
Oba. 18
Zak. 14:10
“Ngalelo langa baholi bakaJuda ngiyawubenta bafanane nelibhodo lemlilo encunjini yetigodvo, bafanane nesidlwane lesivutsa emalangabi esitfungweni. Bayawucotfula ngesekudla nangesancele tonkhe tive letibatungeletile, kodvwa iJerusalema iyawusala seloku injalo nje endzaweni yayo.

7“Simakadze uyawusindzisa emakhaya akaJuda kucala, kuze kutsi ludvumo lwendlu yaDavide kanye nelwetakhamiti taseJerusalema lungabi lukhulu kunelwakaJuda. 8

12:8
1 Sam. 17:50
18:7
2 Sam. 17:8
18:3
Jow. 3:10
Ngalelo langa Simakadze uyawubavikela labo labahlala eJerusalema, kuze kutsi lababutsakatsaka kakhulu emkhatsini wabo babe njengaDavide, bese kutsi indlu yaDavide yona ifanane naNkulunkulu, ibe njengengilosi yaSimakadze lehamba embikwabo. 9Ngalelo langa ngiyawuphuma ngiyewubhubhisa tonkhe tive letihlasela iJerusalema.”

Kulilela lowo lese bamgwazile

10

12:10
Jer. 6:26
Hez. 39:29
Jow. 2:28
Amo. 8:10
Joh. 19:37
Semb. 1:7
“Ngiyawutfululela etikwendlu yakaDavide nasetikwabo bonkhe labahlala eJerusalema Moya“Moya” nome “umoya” wemusa newekuncusa. Bayakumbuka lowo lebamgwaza, bese bayamlilela njenganakulilelwa umntfwana lotelwe waba yedvwa kabo, bamdzabukele kakhulu, njengemuntfu nakadzabukela indvodzana yematubulo. 11
12:11
2 Khos. 23:29
2 Khr. 35:22,25
Ngalelo langa kulila kwaseJerusalema kuyakuba kukhulu, kube njengekulila kwaHadadi Rimoni etsafeni laseMegido. 12Live liyawulila, lolo nalolo lusendvo ngekwalo, nebafati balo balile ngekwabo; lusendvo lwendlu yakaDavide nebafati balo, lusendvo lwendlu yakaNathani nebafati balo, 13
12:13
Eks. 6:17
lusendvo lwendlu yakaLevi nebafati balo, 14nabo bonkhe balolo nalolo lusendvo ngekwalo nebafati balo ngekwabo.”

13

Kuhlantwa esonweni

131

13:1
Isa. 55:1
Hez. 36:25
“Ngalelo langa umtfombo uyawuvulekela indlu yakaDavide kanye nalabo labahlala eJerusalema, kutsi utewubahlanta esonweni nasekungcoleni.

2

13:2
Hez. 30:13
Hos. 2:17
1 Joh. 4:1
“Ngalelo langa ngiyakuwadzingisa emabito etithico kulelive, futsi tingeke tiphindze tikhunjulwe. Baphrofethi nemoya wekungahlanteki“Baphrofethi nemoya wekungahlanteki” loko kusho baphrofethi bemanga nemoya wekukhonta tithico kokubili, ngiyawukususa eveni,” kusho Simakadze longuSomandla. 3
13:3
Dut. 13:1
18:20
Jer. 14:15
“Nangabe kukhona losachubeka nekuphrofetha, uyise nenina, labamtalako, bayakutsi kuye: ‘Wena kufanele ufe, ngobe ukhulume emanga egameni laSimakadze;’ nasaphrofetha, batali bakhe bayawumgwaza.

4

13:4
2 Khos. 1:8
Mat. 3:4
“Ngalelo langa ngulowo nalowo mphrofethi uyawuba nemahloni ngembono wakhe. Angeke aphindze ayembatse ingubo yeboya yebuphrofethi kuze atekukhohlisa. 5
13:5
Amo. 7:14
Uyakutsi: ‘Angisiye umphrofethi, ngingumlimi; kusukela ebusheni bami seloku ngisebentana nemhlaba.’Nome “ngingumlimi; indvodza letsite yangitsengisa ebusheni bami” 6Nangabe abutwa ngumuntfu, atsi: ‘Pho, lamanceba lasemtimbeni wakho“lamanceba lasemtimbeni wakho” nome “lamanceba lasemkhatsini wetandla takho” ngewani?’ uyawuphendvula atsi: ‘Lamanceba ngawatfola endlini yebangani bami.’ ”

Kubulawa kwemelusi, kuhlakateka kwetimvu

7

13:7
Zak. 11:17
Mat. 26:31
Mak. 14:27
“Awu nkemba,

vuka umelane nemelusi wami,

umelane nemuntfu longumngani wami,”

kusho Simakadze longuSomandla.

“Shaya umelusi umbulale,

timvu tiyawuhlakateka.

Ngiyawugucula sandla sami etikwaletincane,

ngimelane nato.”

8Simakadze utsi: “Eveni lonkhe

tincenye letimbili kulokutsatfu kuyawushaywa kubhujiswe;

noko incenye yesitsatfu iyawusala kulo.

9

13:9
Hla. 50:15
91:15
Isa. 1:25
6:13
48:10
Hos. 2:21
Mal. 3:3
Joh. 20:28
1 Phet. 1:6
Lencenye yesitsatfu ngiyakuyimikisa emlilweni,

ngibacenge njengesiliva, ngibahlolisise njengegolide.

Bayakulibita Libito lami,

bese mine ngiyabaphendvula;

ngiyawutsi: ‘Bona babantfu bami;’

nabo batsi:

‘Simakadze nguNkulunkulu wetfu.’ ”