Siswati 1996 (SWA96)
12

Kukhululwa kwaJerusalema lokutako

121

12:1
Hla. 104:2
Isa. 42:5
Livi lesembulo:

Leli livi laSimakadze nga-Israyeli. Simakadze, lowendlale emazulu, lobeke tisekelo temhlaba, nalowabumba umoya wemuntfu ekhatsi kuye, utsi: 2

12:2
Isa. 51:17,22
Mik. 4:11
Hab. 2:16
“IJerusalema ngitayenta ibe yindzebe leyenta tonkhe tive letiyitungeletile tidzayitele. Emadolobha akaJuda atawuvinjetelwa kanye neJerusalema. 3Ngalelo langa, mhlazane tonkhe tive temhlaba tibutsene ndzawonye kutawumelana nayo, iJerusalema ngiyakuyenta ibe lidvwala lelisindzako kuto tonkhe tive. Bonkhe labetama kulisundvuta bayakutilimata bona. 4Ngalelo langa onkhe emahhashi ngiyakuwashaya ngeluvalo, bagibeli bawo bona ngibashaye ngekuhlanya,” kusho Simakadze. “Liso lami liyawubasetikwendlu yakaJuda liyeluse, kodvwa onkhe emahhashi ebetive ngiyakuwaphumphutsekisa. 5Baholi bakaJuda bayakutsi etinhlitiyweni tabo: ‘Bantfu baseJerusalema bacinile, ngobe Simakadze longuSomandla unguNkulunkulu wabo.’

6

12:6
Oba. 18
Zak. 14:10
“Ngalelo langa baholi bakaJuda ngiyawubenta bafanane nelibhodo lemlilo encunjini yetigodvo, bafanane nesidlwane lesivutsa emalangabi esitfungweni. Bayawucotfula ngesekudla nangesancele tonkhe tive letibatungeletile, kodvwa iJerusalema iyawusala seloku injalo nje endzaweni yayo.

7“Simakadze uyawusindzisa emakhaya akaJuda kucala, kuze kutsi ludvumo lwendlu yaDavide kanye nelwetakhamiti taseJerusalema lungabi lukhulu kunelwakaJuda. 8

12:8
1 Sam. 17:50
18:7
2 Sam. 17:8
18:3
Jow. 3:10
Ngalelo langa Simakadze uyawubavikela labo labahlala eJerusalema, kuze kutsi lababutsakatsaka kakhulu emkhatsini wabo babe njengaDavide, bese kutsi indlu yaDavide yona ifanane naNkulunkulu, ibe njengengilosi yaSimakadze lehamba embikwabo. 9Ngalelo langa ngiyawuphuma ngiyewubhubhisa tonkhe tive letihlasela iJerusalema.”

Kulilela lowo lese bamgwazile

10

12:10
Jer. 6:26
Hez. 39:29
Jow. 2:28
Amo. 8:10
Joh. 19:37
Semb. 1:7
“Ngiyawutfululela etikwendlu yakaDavide nasetikwabo bonkhe labahlala eJerusalema Moya“Moya” nome “umoya” wemusa newekuncusa. Bayakumbuka lowo lebamgwaza, bese bayamlilela njenganakulilelwa umntfwana lotelwe waba yedvwa kabo, bamdzabukele kakhulu, njengemuntfu nakadzabukela indvodzana yematubulo. 11
12:11
2 Khos. 23:29
2 Khr. 35:22,25
Ngalelo langa kulila kwaseJerusalema kuyakuba kukhulu, kube njengekulila kwaHadadi Rimoni etsafeni laseMegido. 12Live liyawulila, lolo nalolo lusendvo ngekwalo, nebafati balo balile ngekwabo; lusendvo lwendlu yakaDavide nebafati balo, lusendvo lwendlu yakaNathani nebafati balo, 13
12:13
Eks. 6:17
lusendvo lwendlu yakaLevi nebafati balo, 14nabo bonkhe balolo nalolo lusendvo ngekwalo nebafati balo ngekwabo.”