Siswati 1996 (SWA96)
10

Simakadze uyakumnakekela Juda

101

10:1
Dut. 11:14
Celani imvula kuSimakadze nakungusentfwasahlobo;

nguSimakadze lowenta emafu lanemvula,

nguye lowehlisela tihlambi temvula

kubantfwana bebantfu,

aphe netitselo tesiganga kubo bonkhe bantfu.

2

10:2
Isa. 8:19
53:6
Sil. 2:14
Mat. 9:36
Tithico tikhuluma lokuyinkhohliso,

labaphengulako babona imibono yemanga,

bakhuluma emaphupho langesilo liciniso.

Badvudvutana mahhala nje ngelite.

Ngako-ke bantfu bazulazula njengetimvu,

bacindzetelekile ngekweswela umelusi.

3

10:3
Jer. 23:1
Hez. 34:17
Simakadze utsi:

“Intfukutselo yami ivutsela belusi,

futsi ngitabajezisa baholi;

ngobe Simakadze longuSomandla

uyawutinakekela timvu takhe,

indlu yakaJuda, abente bafanane

nelihhashi lelilichalachala emphini.

4

10:4
Jer. 30:21
KaJuda kuyawuvela litje lesisekelo,

kuye kuyawuphuma sikhonkhwane

sekusimisa lithende,

nebutjoki basemphini,

kuvele kuye bonkhe babusi.

5

10:5
Mik. 7:10
Nasebahlangene bayawuba“bonkhe babusi. 5 Nasebahlangene bayawuba” nome “bonkhe babusi 5 kanyekanye. Bayawuba” njengemadvodza

lanemandla lamakhulu,

abhocota ludzaka etitaladini nakuliwa imphi.

Bayawukulwa bancobe,

ngobe Simakadze unabo,

bayawuncoba bagibeli bemahhashi.

6

10:6
Zak. 13:9
“Ngiyakuyicinisa indlu yakaJuda,

ngiyisindzise indlu yakaJosefa.

Ngiyakubabuyisela,

ngobe nginesihawu ngabo.

Bayakuba shangatsi angizange sengibalahle,

ngobe mine nginguSimakadze Nkulunkulu wabo,

futsi ngiyawubaphendvula.

7Baka-Efrayimu bayawuba njengemadvodza

lanemandla kakhulu,

tinhlitiyo tabo tiyawutfokota

kube shangatsi ngungeliwayini.

Bantfwababo bayawukubona bajabule.

Tinhlitiyo tabo tiyawujabula ngaSimakadze.

8“Ngiyawubakhweba ngibabutse bangene.

Ngempela ngiyawubahlenga;

bayawuba banyenti njengakucala.

9

10:9
Hos. 2:23
Noko ngibasakatela kuletinye tive,

kodvwa kuwo lawo mave lakhashane bayakungikhumbula.

Bona kanye nebantfwababo

bayawuphila, baphindze babuye.

10

10:10
Isa. 27:12
Mik. 7:12,14
Ngiyawubabuyisa besuke kulaseGibhithe,

ngibabutse kulase-Asiriya.

Ngiyawubayisa kaGileyadi naseLebanoni,

lapho bayakweswela nendzawo yekuhlala.

11

10:11
Eks. 14:16
Hla. 114:3
Bayakwendlula elwandle lwetinhlupheko,

lwandle loludlondlobele luyawubindziswa,

nako konkhe kujula kweNayili kuyawukoma.

Kutigcabha kwase-Asiriya kuyawudzilitwa,

nendvuku yebukhosi yaseGibhithe iyawunyamalala.

12

10:12
Mik. 4:5
Baka-Israyeli ngiyawubacinisa kuSimakadze,

nabo bayawuhamba kulo Libito lakhe,”

kusho Simakadze.