Siswati 1996 (SWA96)
8

81Kube mane bewungumnaketfu lowamunya bele linye nami kumake!

Lapho-ke kube bengingakukhandza ungaphandle,

bengitawuvele ngikucabuze,

bekuyawubate ngisho namunye labeyakungedzelela.

2

8:2
Ngo. 3:4
Bengitakuhola ngikumikise endlini ketfu,

lapho bewutangifundzisa khona.“lapho bewutangifundzisa khona” nome “kumake longifundzisako”

Bengiyakukunika liwayini

lelivangiwe kutsi ulinatse,

emanti lamnandzi emahananandza ami.

3

8:3
Ngo. 2:6
Umkhono wakhe wangesancele

ungumcamelo wenhloko yami,

nemkhono wakhe wangesekudla uyangigona.

Umyeni:

4

8:4
Ngo. 2:7
3:5
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema, ngitsi:

Ningaluvusi lutsandvo,

futsi ningalunyakatisi,

luze lutivukele lona.

Ingoma yesitfupha

Bangani:

5Ngubani lona lochamuka ehlane

eyeme kulamtsandzako?

Umyeni:

Ngakuvusa ngaphansi kwesihlahla semahhabhula;

ngulapho-ke lapho unyoko akwemitsela khona,

ngulapho-ke lona labephetfwe ngumhelo,

akubelekela khona.

6Ngibeke njengeluphawu etikwenhlitiyo yakho,

yebo, njengeluphawu emkhonweni wakho;

ngobe lutsandvo lunemandla njengekufa,

sikhwele“sikhwele” nome “kushisekela” salo asitfobiseki, sinjengelithuna.“lithuna” siHebheru sitsi “iSheyoli”

Lushisa njengemlilo lovutsako,

yebo, njengelilangabi lelinemandla.“njengelilangabi lelinemandla” nome “njengalo lilangabi laSomandla”

7Emanti lamanyenti ngeke alucime lutsandvo,

nemifula ingeke ilukhukhule.

Nome ngabe umuntfu abenganikela ngawo

wonkhe umcebo wasekhaya lakhe

kuze atewutsenga lutsandvo,

loko bekuyawuba yinhlekisa yodvwa nje.

Bangani:

8Sinadzadzewetfu lomncane,

usengakaphumi ngisho nemabele.

Siyakwenta njani ngalodzadzewetfu,

nangabe kukhona lofuna kumenta umkakhe?

9Nangabe yena alubondza,

etikwakhe sitakwakha imibhoshongo yesiliva;

nangabe yena asivalo,

sitamvalela ngemicabo yemisedari.

Makoti:

10Ngilubondza, emabele ami anjengemibhoshongo.

Ngako-ke emehlweni akhe

sengibe ngumuntfu loletsa kweneliseka.

11Solomoni abenensimi yemivini eBhali Hamoni;

wase ucashisa lesivini sakhe kubacashi.

Kwakufanele kube ngulowo nalowo

aletse loko lokusitselo saso,

kube tinhlavu tesiliva letiyinkhulungwane.“tinhlavu letiyinkhulungwane” nome “isiliva lengaba ngemakhilogremu lali-11”

12Kodvwa lesi sivini sami,

ngimi lengingephana ngaso;

awu, Solomoni, letinhlavu takho letiyinkhulungwane,“tinhlavu letiyinkhulungwane” nome “isiliva lengaba ngemakhilogremu lali-11”

kantsi tinhlavu letingema-200“tinhlavu letingema-200” nome “isiliva lengaba ngemakhilogremu lamabili”

talabo labanakekela titselo taso.

Umyeni:

13

8:13
Ngo. 2:14
Wena lohlala etingadzeni

uhlale nebangani labakusingatsile,

ngivise liphimbo lakho!

Makoti:

14

8:14
Ngo. 2:17
4:6
5:1
Phumela ebaleni,

wena longitsandzako,

bani njengemgankla,

nome-ke njengelizinyane lenyamatane,

etintsabeni letigcwele emakha.