Siswati 1996 (SWA96)
6
Bangani:

61

6:1
Ngo. 4:16
5:1
Uyephi lolokutsandzako wakho, wena lomuhle kunabo bonkhe besifazane?

Ujikele ngakuyiphi indlela

lona lokutsandzako wakho,

khona sitekufunisa yena?

Makoti:

2

6:2
Ngo. 2:16
7:10
Longitsandzako wami wehlele engadzeni yakhe,

emibhedzeni yetitfombo tetinandzisi,

kuyekwelusa umhlambi wakhe etingadzeni

kanye nekubutsa iminduze.

3

6:3
1 Khos. 14:17
15:21
Mine ngiwalongitsandzako wami, yedvwa;

nalongitsandzako wami,

ungewami ngedvwa,

welusa umhlambi wakhe emkhatsini weminduze.

Ingoma yesihlanu

Umyeni:

4

6:4
Ngo. 4:1
Umuhle, sitsandvwa sami, unjengeThisa,

umuhle njengeJerusalema,

uhlonipheke njengemabutfo

laphetse imijekwa yawo.“njengemabutfo laphetse imijekwa yawo” ngesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

5Susa emehlo akho kimi, ayangisindza.

Tinwele takho tinjengemhlambi wetimbuti

natewuka tehla eGileyadi.

6Ematinyo akho anjengemhlambi wetimvu

natikhuphuka tiphuma ekugezweni.

Nguleyo naleyo ihamba naleliphahla kanye nayo,

kute nayinye lehamba ngayodvwa.

7Tinhlafuno takho ngaphansi kweveyili yakho

tinjengetincetu temahananandza.

8

6:8
Ngo. 5:2
Kungaba nemakhosikati langema-60,

nemaphovela langema-80,

netintfombi letingenakubalwa,

9kodvwa lituba lami,

lowakheke kahle wami,

yena wehluke yedvwa ngebuhle,

uyindvodzakati leyodvwa kunina,

ligcabi lalowo lowalitala.

Tintfombi tatsi natimbona,

tambita tatsi ungulobusisiwe;

emakhosikati nemaphovela amdvumisa.

Bangani:

10

6:10
Ngo. 7:12
Ngubani lona lochamuka njengekusa

lomuhle njengenyeti,

akhanye njengelilanga,

atsatse emehlo njengetinkhanyeti

ekushulunganeni kwato?“njengetinkhanyeti ekushulunganeni kwato” ngesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

Umyeni:

11Ngehlela entansi ensimini yemantongomane,

kuyawubuka kuhluma lokusha esigodzini,

ngiyewubuka kutsi imivini seyidvumbile yini

nemahananandza kutsi abesabhahela yini.

12Ngatsi ngingakacapheli,

kulangatela kwami kwangibeka

emkhatsini wetincola tebukhosi tebantfu bami.Nome “emkhatsini wetincola temphi ta-Aminadabi” nome “emkhatsini wetincola tebantfu bemntfwanenkhosi”

Bangani:

13Buya, buya,

wena ntfombi yaseShulami;

buya, buya, khona sitekubuka!

Umyeni:

Nitayibukelani intfombi yaseShulami,

igidza emkhatsini wemabutfo lamabili?Nome “kube shangatsi nibukela kugidza kwaseMahanayimu?”