Siswati 1996 (SWA96)
5
Umyeni:

51Sengifikile engadzeni yami, dzadzewetfu, mntfwanaketfu,

ngibutse imure yami nemakha ami.

Ngiludlile luhlanga lwami lwetinyosi neluju;

sengilinatsile liwayini lami nelubisi lwami.

Bangani:

Dlanini, bomngami, ninatse;

natsisisani lutsandvo, nine titsandzani.

Ingoma yesine

Makoti:

2

5:2
Ngo. 6:8
Ngalala, kodvwa inhlitiyo yami

ayizange seyibutsi cutfu butfongo.

Lalela! Longitsandzako uyanconcotsa, utsi:

“Ngivulele, dzadzewetfu, sitsandvwa sami,

tuba lami, wena longenasici wami.

Inhloko yami seyinetfwe ngematolo,

tinwele tami tinemswakama wasebusuku.”

3Ngiwukhumulile umjiva wami,

ngiphindze ngiwembatse yini?

Ngitigezile tinyawo tami,

ngiphindze ngitingcolise yini?

4Longitsandzako wami wase ufaka

sandla sakhe esikhaleni semnyango,

inhlitiyo yami yase icala kumhawukela.

5Ngase ngiyavuka ngayawuvulela longitsandzako wami;

sandla sami sasintfontsa imure,

tingalo tami tigeleta imure,

lapha etibambeni tesivalo.

6

5:6
Ngo. 3:1
Ngamvulela longitsandzako wami,

kodvwa longitsandzako wami

abesahambile, angasekho.

Inhlitiyo yami yayiphumele kuye

ngesikhatsi akhuluma.“Inhlitiyo yami yayiphumele kuye ngesikhatsi akhuluma” nome “Inhlitiyo yami yashona phansi ngekunyamalala kwakhe”

Ngamfuna, kodvwa angizange ngimtfole.

Ngambita, kodvwa akazange asabele.

7

5:7
Ngo. 3:3
Balindzi basebusuku bangitfola

ngesikhatsi bajikeleta ekhatsi edolobheni.

Bangidzindza ngendvuku, bangilimata;

bangemuka lijazi lami,

labo balindzi betibondza!

8

5:8
Ngo. 2:5
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

nanimtfola longitsandzako,

nitamtjela kutsini?

Nibomtjela kutsi ngiyafa lutsandvo.

Bangani:

9Unjani yena lona lotsandzekako wakho,

uncono yini kunalabanye,

wena lomuhle kunabo bonkhe besifazane?

Kantsi lomkhwenyane wakho

muhle kwendlula bonkhe yini,

lokwekutsi ungaze usitjele kanjalo?

Makoti:

10Longitsandzako wami uyakhanga ngelibala;

uyabonakala ngisho nome sebahlangene

baba tinkhulungwane letilishumi.

11Inhloko yakhe iyigolide lecengiwe cobo;

tinwele takhe tiyakhephuka njengemagagasi,

kantsi timnyama njengelihhwabayi.

12Emehlo akhe anjengematuba

langasemitfonjeni yemanti,

agezwe ngelubisi,

ahleti ngasemfuleni.“ahleti ngasemfuleni” ngesiHebheru lamagama awacondzakali

13Tihlatsi takhe tinjengemibhedze

yetitfombo tetinandzisi

letitsaphukisa liphunga lato.

Tindzebe temlomo wakhe tinjengeminduze

lentfontsa emakha emure.

14Imikhono yakhe injengemigcala yegolide

lokufakwe kuyo ematje laligugu.

Umtimba wakhe ushelela njengematinyo endlovu,

uhlotjiswe ngemasafire.

15Imilente yakhe ifanana netinsika

letibatwe ngelitje lelimhlophe,

letibekwe etisekelweni tegolide lecengekile.

Lutsi lwemtimba wakhe lufanana neLebanoni,

likhetselo lemisedari yayo.

16Umlomo wakhe ukunongotela cobo lwako;

yena empeleni muhle ngalokuphelele.

Lowo-ke ngulongitsandzako wami,

ungumngani wami,

nine madvodzakati aseJerusalema.