Siswati 1996 (SWA96)
4
Umyeni:

41

4:1
Ngo. 1:15
6:4
Maye, umuhle, sitsandvwa sami! Maye, umuhle bo!

Emehlo akho ngaphansi kweveyili yakho

afanana nematuba.

Tinwele takho tifanana nemhlambi wetimbuti,

yebo, wetimbuti natehla eNtsabeni iGileyadi.

2Ematinyo akho afanana nemhlambi wetimvu

letisandza kuhhulwa, natikhuphuka ekugezweni.

Nguleyo ihamba naleyo leliphahla kanye nayo,

kute nayinye lehamba ngayodvwa.

3Tindzebe temlomo wakho tinjengetincotfo

letiboshiwe letibovu,

umlomo wakho uyatsandzeka.

Tinhlafuno takho ngaphansi kweveyili yakho

tinjengetincetu temahananandza.

4

4:4
Ngo. 7:4
Hez. 27:11
Intsamo yakho injengembhoshongo waDavide,

lowakhiwe ngemihlobiso, uyindingilizi,“ngemihlobiso, uyindingilizi” ngesiHebheru lamagama akacondzakali

kuwo kulenga emahawu layinkhulungwane,

onkhe angemahawu etingwazi tasemphini.

5

4:5
Ngo. 7:3
Emabele akho lamabili anjengemazinyane lamabili,

yebo, njengemazinyane langemaphahla emphala,

ladla emkhatsini weminduze.

6

4:6
Ngo. 2:17
5:1
8:14
Kudzimate kudzabuke kusa, titfunti tibaleka,

ngiyawukhuphukela entsabeni yemure

nasegcumeni lemphepho.

7Umuhle wonkhe, sitsandvwa sami;

kute nalesincane sici kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 Khr. 5:23
Wota nami sisuke eLebanoni, makoti wami,

wota sambe nawe lapha eLebanoni.

Yehla esicongweni sase-Amana,

esicongweni saseSeniri,

ingcongwane yeHemoni,

sisuke emhumeni wemabhubesi,

nakuso sidleke sekudlalela tingwe.

9Uyitfumbile inhlitiyo yami,

dzadzewetfu, makoti wami.

Uyitfumbile inhlitiyo yami

ngekungikha kanye nje ngemehlo akho,

ngelucu lunye nje lwengcibe yentsamo yakho.

10

4:10
Ngo. 7:6
Maye, lumnandzi bo lutsandvo lwakho,

dzadzewetfu, makoti wami.

Lujabulisa kangakanani-ke lutsandvo

lwakho kuneliwayini,

neliphunga lemakha akho limnandzi kunelesinongo!

11

4:11
Taga 16:24
Tindzebe temlomo wakho tintfontsa kunongotela

lokunjengekweluju lwetinyosi, makoti wami.

Lubisi neluju kungaphansi kwelulwimi lwakho.

Kutsaphuka kwemakha etingubo takho

kunjengalokwa kwaseLebanoni.

12Utungeletwe ngelutsango njengengadze,

dzadzewetfu, makoti wami.

Usiyalu lesakhelwe“usiyalu lesakhelwe” letinye tincwadzi tekucala titsi “uyingadze leyakhelwe” lutsango,

umtfombo lobekwe luphawu.

13Tilimo takho tilihlatsi lemahananandza

lanetitselo telikhetselo, nehena, nenadi,

14inadi nesafroni, ikalamu nesinamoni,

nayo yonkhe inhlobo yesihlahla semphepho,

nesemure, nesenhlaba,

nato tonkhe tinandzisi leticolisakele.

Makoti:

15Ngingumtfombo“ngingumtfombo” nome “ungumtfombo” [nakukhuluma umyeni] wasengadzeni,

siyalu semanti lagobhotako,

lageleta ehla esuka eLebanoni.

16

4:16
Ngo. 6:1
Vuka, moya wasenyakatfo,

ute nawe, moya waseningizimu!

Hhusha etikwengadze yami,

kuze kutsaphuka kwemakha ayo kwandze kabanti.

Longitsandzako akete engadzeni yakhe

atewunambitsa titselo tayo telikhetselo.

5
Umyeni:

51Sengifikile engadzeni yami, dzadzewetfu, mntfwanaketfu,

ngibutse imure yami nemakha ami.

Ngiludlile luhlanga lwami lwetinyosi neluju;

sengilinatsile liwayini lami nelubisi lwami.

Bangani:

Dlanini, bomngami, ninatse;

natsisisani lutsandvo, nine titsandzani.

Ingoma yesine

Makoti:

2

5:2
Ngo. 6:8
Ngalala, kodvwa inhlitiyo yami

ayizange seyibutsi cutfu butfongo.

Lalela! Longitsandzako uyanconcotsa, utsi:

“Ngivulele, dzadzewetfu, sitsandvwa sami,

tuba lami, wena longenasici wami.

Inhloko yami seyinetfwe ngematolo,

tinwele tami tinemswakama wasebusuku.”

3Ngiwukhumulile umjiva wami,

ngiphindze ngiwembatse yini?

Ngitigezile tinyawo tami,

ngiphindze ngitingcolise yini?

4Longitsandzako wami wase ufaka

sandla sakhe esikhaleni semnyango,

inhlitiyo yami yase icala kumhawukela.

5Ngase ngiyavuka ngayawuvulela longitsandzako wami;

sandla sami sasintfontsa imure,

tingalo tami tigeleta imure,

lapha etibambeni tesivalo.

6

5:6
Ngo. 3:1
Ngamvulela longitsandzako wami,

kodvwa longitsandzako wami

abesahambile, angasekho.

Inhlitiyo yami yayiphumele kuye

ngesikhatsi akhuluma.“Inhlitiyo yami yayiphumele kuye ngesikhatsi akhuluma” nome “Inhlitiyo yami yashona phansi ngekunyamalala kwakhe”

Ngamfuna, kodvwa angizange ngimtfole.

Ngambita, kodvwa akazange asabele.

7

5:7
Ngo. 3:3
Balindzi basebusuku bangitfola

ngesikhatsi bajikeleta ekhatsi edolobheni.

Bangidzindza ngendvuku, bangilimata;

bangemuka lijazi lami,

labo balindzi betibondza!

8

5:8
Ngo. 2:5
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

nanimtfola longitsandzako,

nitamtjela kutsini?

Nibomtjela kutsi ngiyafa lutsandvo.

Bangani:

9Unjani yena lona lotsandzekako wakho,

uncono yini kunalabanye,

wena lomuhle kunabo bonkhe besifazane?

Kantsi lomkhwenyane wakho

muhle kwendlula bonkhe yini,

lokwekutsi ungaze usitjele kanjalo?

Makoti:

10Longitsandzako wami uyakhanga ngelibala;

uyabonakala ngisho nome sebahlangene

baba tinkhulungwane letilishumi.

11Inhloko yakhe iyigolide lecengiwe cobo;

tinwele takhe tiyakhephuka njengemagagasi,

kantsi timnyama njengelihhwabayi.

12Emehlo akhe anjengematuba

langasemitfonjeni yemanti,

agezwe ngelubisi,

ahleti ngasemfuleni.“ahleti ngasemfuleni” ngesiHebheru lamagama awacondzakali

13Tihlatsi takhe tinjengemibhedze

yetitfombo tetinandzisi

letitsaphukisa liphunga lato.

Tindzebe temlomo wakhe tinjengeminduze

lentfontsa emakha emure.

14Imikhono yakhe injengemigcala yegolide

lokufakwe kuyo ematje laligugu.

Umtimba wakhe ushelela njengematinyo endlovu,

uhlotjiswe ngemasafire.

15Imilente yakhe ifanana netinsika

letibatwe ngelitje lelimhlophe,

letibekwe etisekelweni tegolide lecengekile.

Lutsi lwemtimba wakhe lufanana neLebanoni,

likhetselo lemisedari yayo.

16Umlomo wakhe ukunongotela cobo lwako;

yena empeleni muhle ngalokuphelele.

Lowo-ke ngulongitsandzako wami,

ungumngani wami,

nine madvodzakati aseJerusalema.

6
Bangani:

61

6:1
Ngo. 4:16
5:1
Uyephi lolokutsandzako wakho, wena lomuhle kunabo bonkhe besifazane?

Ujikele ngakuyiphi indlela

lona lokutsandzako wakho,

khona sitekufunisa yena?

Makoti:

2

6:2
Ngo. 2:16
7:10
Longitsandzako wami wehlele engadzeni yakhe,

emibhedzeni yetitfombo tetinandzisi,

kuyekwelusa umhlambi wakhe etingadzeni

kanye nekubutsa iminduze.

3

6:3
1 Khos. 14:17
15:21
Mine ngiwalongitsandzako wami, yedvwa;

nalongitsandzako wami,

ungewami ngedvwa,

welusa umhlambi wakhe emkhatsini weminduze.

Ingoma yesihlanu

Umyeni:

4

6:4
Ngo. 4:1
Umuhle, sitsandvwa sami, unjengeThisa,

umuhle njengeJerusalema,

uhlonipheke njengemabutfo

laphetse imijekwa yawo.“njengemabutfo laphetse imijekwa yawo” ngesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

5Susa emehlo akho kimi, ayangisindza.

Tinwele takho tinjengemhlambi wetimbuti

natewuka tehla eGileyadi.

6Ematinyo akho anjengemhlambi wetimvu

natikhuphuka tiphuma ekugezweni.

Nguleyo naleyo ihamba naleliphahla kanye nayo,

kute nayinye lehamba ngayodvwa.

7Tinhlafuno takho ngaphansi kweveyili yakho

tinjengetincetu temahananandza.

8

6:8
Ngo. 5:2
Kungaba nemakhosikati langema-60,

nemaphovela langema-80,

netintfombi letingenakubalwa,

9kodvwa lituba lami,

lowakheke kahle wami,

yena wehluke yedvwa ngebuhle,

uyindvodzakati leyodvwa kunina,

ligcabi lalowo lowalitala.

Tintfombi tatsi natimbona,

tambita tatsi ungulobusisiwe;

emakhosikati nemaphovela amdvumisa.

Bangani:

10

6:10
Ngo. 7:12
Ngubani lona lochamuka njengekusa

lomuhle njengenyeti,

akhanye njengelilanga,

atsatse emehlo njengetinkhanyeti

ekushulunganeni kwato?“njengetinkhanyeti ekushulunganeni kwato” ngesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

Umyeni:

11Ngehlela entansi ensimini yemantongomane,

kuyawubuka kuhluma lokusha esigodzini,

ngiyewubuka kutsi imivini seyidvumbile yini

nemahananandza kutsi abesabhahela yini.

12Ngatsi ngingakacapheli,

kulangatela kwami kwangibeka

emkhatsini wetincola tebukhosi tebantfu bami.Nome “emkhatsini wetincola temphi ta-Aminadabi” nome “emkhatsini wetincola tebantfu bemntfwanenkhosi”

Bangani:

13Buya, buya,

wena ntfombi yaseShulami;

buya, buya, khona sitekubuka!

Umyeni:

Nitayibukelani intfombi yaseShulami,

igidza emkhatsini wemabutfo lamabili?Nome “kube shangatsi nibukela kugidza kwaseMahanayimu?”