Siswati 1996 (SWA96)
4
Umyeni:

41

4:1
Ngo. 1:15
6:4
Maye, umuhle, sitsandvwa sami! Maye, umuhle bo!

Emehlo akho ngaphansi kweveyili yakho

afanana nematuba.

Tinwele takho tifanana nemhlambi wetimbuti,

yebo, wetimbuti natehla eNtsabeni iGileyadi.

2Ematinyo akho afanana nemhlambi wetimvu

letisandza kuhhulwa, natikhuphuka ekugezweni.

Nguleyo ihamba naleyo leliphahla kanye nayo,

kute nayinye lehamba ngayodvwa.

3Tindzebe temlomo wakho tinjengetincotfo

letiboshiwe letibovu,

umlomo wakho uyatsandzeka.

Tinhlafuno takho ngaphansi kweveyili yakho

tinjengetincetu temahananandza.

4

4:4
Ngo. 7:4
Hez. 27:11
Intsamo yakho injengembhoshongo waDavide,

lowakhiwe ngemihlobiso, uyindingilizi,“ngemihlobiso, uyindingilizi” ngesiHebheru lamagama akacondzakali

kuwo kulenga emahawu layinkhulungwane,

onkhe angemahawu etingwazi tasemphini.

5

4:5
Ngo. 7:3
Emabele akho lamabili anjengemazinyane lamabili,

yebo, njengemazinyane langemaphahla emphala,

ladla emkhatsini weminduze.

6

4:6
Ngo. 2:17
5:1
8:14
Kudzimate kudzabuke kusa, titfunti tibaleka,

ngiyawukhuphukela entsabeni yemure

nasegcumeni lemphepho.

7Umuhle wonkhe, sitsandvwa sami;

kute nalesincane sici kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 Khr. 5:23
Wota nami sisuke eLebanoni, makoti wami,

wota sambe nawe lapha eLebanoni.

Yehla esicongweni sase-Amana,

esicongweni saseSeniri,

ingcongwane yeHemoni,

sisuke emhumeni wemabhubesi,

nakuso sidleke sekudlalela tingwe.

9Uyitfumbile inhlitiyo yami,

dzadzewetfu, makoti wami.

Uyitfumbile inhlitiyo yami

ngekungikha kanye nje ngemehlo akho,

ngelucu lunye nje lwengcibe yentsamo yakho.

10

4:10
Ngo. 7:6
Maye, lumnandzi bo lutsandvo lwakho,

dzadzewetfu, makoti wami.

Lujabulisa kangakanani-ke lutsandvo

lwakho kuneliwayini,

neliphunga lemakha akho limnandzi kunelesinongo!

11

4:11
Taga 16:24
Tindzebe temlomo wakho tintfontsa kunongotela

lokunjengekweluju lwetinyosi, makoti wami.

Lubisi neluju kungaphansi kwelulwimi lwakho.

Kutsaphuka kwemakha etingubo takho

kunjengalokwa kwaseLebanoni.

12Utungeletwe ngelutsango njengengadze,

dzadzewetfu, makoti wami.

Usiyalu lesakhelwe“usiyalu lesakhelwe” letinye tincwadzi tekucala titsi “uyingadze leyakhelwe” lutsango,

umtfombo lobekwe luphawu.

13Tilimo takho tilihlatsi lemahananandza

lanetitselo telikhetselo, nehena, nenadi,

14inadi nesafroni, ikalamu nesinamoni,

nayo yonkhe inhlobo yesihlahla semphepho,

nesemure, nesenhlaba,

nato tonkhe tinandzisi leticolisakele.

Makoti:

15Ngingumtfombo“ngingumtfombo” nome “ungumtfombo” [nakukhuluma umyeni] wasengadzeni,

siyalu semanti lagobhotako,

lageleta ehla esuka eLebanoni.

16

4:16
Ngo. 6:1
Vuka, moya wasenyakatfo,

ute nawe, moya waseningizimu!

Hhusha etikwengadze yami,

kuze kutsaphuka kwemakha ayo kwandze kabanti.

Longitsandzako akete engadzeni yakhe

atewunambitsa titselo tayo telikhetselo.