Siswati 1996 (SWA96)
2
Makoti:“Makoti” nome “Umyeni”

21Ngiyimbali yaseSharoni,

umnduze wetigodzi.

Umyeni:

2Njengemnduze emkhatsini wemanyeva,

unjalo lotsandzekako wami emkhatsini wetintfombi.

Makoti:

3Njengesihlahla semahhabhula

emkhatsini wetihlahla telihlatsi,

unjalo lotsandzekako wami emkhatsini wemajaha.

Ngiyakujabulela kuhlala emtfuntini wakhe,

nesitselo sakhe siyanongotela, nangisinambitsa.

4Ungitsetse wangiyisa endlini yelidzili,

luphawu lwakhe kimi bekulutsandvo.

5

2:5
Ngo. 5:8
Ngiciniseni ngemagelebisi lomisiwe,

ningihlumelelise ngemahhabhula,

ngobe ngiyafa lutsandvo.

6

2:6
Ngo. 8:3
Umkhono wakhe wangesancele

ungumcamelo wenhloko yami,

nemkhono wakhe wangesekudla uyangigona.

Umyeni:

7

2:7
Ngo. 3:5
8:4
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

ngetimphala nangetinyamatane letinsikati tesiganga,

ngitsi: Ningaluvusi lutsandvo,

futsi ningalunyakatisi,

luze lutivukele lona.

Ingoma yesibili

Makoti:

8Lalela, nasi sitsandvwa sami!

Bukela, nanguya eta angcabisha

engca etintsabeni,

agiya etikwemagcuma.

9Longitsandzako unjengemphala nanjengelitfole lemgankla.

Bukela! Nango phela aseme emvakwelubondza lwakitsi,

uhlola ngemafasitelo, alungute ngetikhala telutsango.

10Longitsandzako wakhuluma kimi, watsi:

“Sukuma, sitsandvwa sami,

lotsandzekako wami, wota sambe.

11Buka la, busika sebendlulile,

timvula setendlulile, atisekho.

12Timbali setiyamila emhlabeni,

sekufike sikhatsi sekuhlabela,

nekububula kwematuba sekuvakele kulelive letfu.

13Sihlahla semkhiwa sesitsela titselo taso tekucala,

nemivini lebhahelako itsela liphunga layo lelimnandzi.

Sukuma sambe, sitsandvwa sami,

sitsandvwa sami lesihle,

asambe nawe.”

Umyeni:

14

2:14
Ngo. 8:13
Tuba lami lelisemifantfwini yemadvwala,

etindzaweni tekubhaca emaceleni etintsaba,

ngikhombise buso bakho,

ungivise neliphimbo lakho;

ngobe liphimbo lakho liyanongotela,

nebuso bakho buyatsandzeka.

Bangani:

15Sibambeleni timphungutja, timphungutja letincane,

ngobe ngito letibhubhisa tivini,

yebo, tivini tetfu letibhahelako.

Makoti:

16

2:16
Ngo. 6:2
7:10
Longitsandzako wami ngedvwa;

nami ngiwakhe yedvwa,

udlisa umhlambi wakhe emkhatsini weminduze.

17

2:17
Ngo. 4:6
8:14
Kuze kudzabuke kusa,

kubaleke titfunti,

buya, wena longitsandzako,

bani njengemphala nanjengemgankla losemncane

nawusemagcumeni langemahhelekehle.“langemahhelekehle” nome “aseBhetheri”

3

31

3:1
Ngo. 5:2,6
Onkhe emalanga ebusuku, nangilele embhedzeni wami,

bengimfuna lowo lotsandvwa yinhlitiyo yami;

ngamfuna, kodvwa angizange ngimtfole.

2Ngitawuvuka-ke nyalo,

ngiyewuyaluka nasedolobheni,

etitaladini talo nasetinkhundleni talo.

Ngiyawuphenya lowo lotsandvwa yinhlitiyo yami.

Ngako ngamfunisisa,

kodvwa angimtfolanga.

3

3:3
Ngo. 5:7
Balindzi basebusuku bangitfola

ngesikhatsi bajikeleta ekhatsi edolobheni.

Ngatsi kubo: “Nimbonile yini

lotsandvwa yinhlitiyo yami?”

4

3:4
Ngo. 8:2
Ngatsi nje ngitsi shelele kubo,

ngase ngiyamtfola lotsandvwa yinhlitiyo yami.

Ngamgaca ngemikhono ngamnkonkoshela,

ngangabe ngisamyekela,

ngaze ngayawumngenisa endlini ketfu,

endlini yalowo lowangetfwala.

Umyeni:

5

3:5
Ngo. 2:7
8:4
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

ngetimphala nangetinyamatane letinsikati tesiganga,

ngitsi: Ningaluvusi lutsandvo,

futsi ningalunyakatisi,

luze lutivukele lona.

Ingoma yesitsatfu

Bangani:

6Ngubani loya lokhuphuka achamuka ehlane,

lofanana nensika yentfutfu,

lotsaphuka emakha emure newemphepho

leyakhiwe ngato tonkhe tinongo temhwebi?

7Bukela! Sihlalo saSolomoni lesetfwalwako,

sisingatfwe tingwazi letingema-60,

emadvodza lahlonipheke kakhulu ka-Israyeli,

8onkhe ahlome ngetinkemba,

onkhe bokadzebona etimphini,

nguleyo ifake inkemba yayo engculwini,

ilungele kulwa nalokwesabisanako kwasebusuku.

9Inkhosi Solomoni yatakhela leso sihlalo:

Yasakha ngetingodvo taseLebanoni.

10Tinsika taso watakha ngesiliva,

kwatsi liphansi laso walenta ngegolide.

Sihlalo sona sentiwa ngalokubukhwebeletane;

lonkhe lingekhatsi laso lakhiwa ngebunono,

lakhiwa ngetintfombi taseJerusalema.

11Phumani, nine madvodzakati aseSiyoni,

nitewubukela inkhosi Solomoni,

nasafake umchele wakhe,

umchele lawetfweswa ngunina

ngelilanga lagidzisa ngalo umfati,

mhlazana inhlitiyo yakhe ijabulile.

4
Umyeni:

41

4:1
Ngo. 1:15
6:4
Maye, umuhle, sitsandvwa sami! Maye, umuhle bo!

Emehlo akho ngaphansi kweveyili yakho

afanana nematuba.

Tinwele takho tifanana nemhlambi wetimbuti,

yebo, wetimbuti natehla eNtsabeni iGileyadi.

2Ematinyo akho afanana nemhlambi wetimvu

letisandza kuhhulwa, natikhuphuka ekugezweni.

Nguleyo ihamba naleyo leliphahla kanye nayo,

kute nayinye lehamba ngayodvwa.

3Tindzebe temlomo wakho tinjengetincotfo

letiboshiwe letibovu,

umlomo wakho uyatsandzeka.

Tinhlafuno takho ngaphansi kweveyili yakho

tinjengetincetu temahananandza.

4

4:4
Ngo. 7:4
Hez. 27:11
Intsamo yakho injengembhoshongo waDavide,

lowakhiwe ngemihlobiso, uyindingilizi,“ngemihlobiso, uyindingilizi” ngesiHebheru lamagama akacondzakali

kuwo kulenga emahawu layinkhulungwane,

onkhe angemahawu etingwazi tasemphini.

5

4:5
Ngo. 7:3
Emabele akho lamabili anjengemazinyane lamabili,

yebo, njengemazinyane langemaphahla emphala,

ladla emkhatsini weminduze.

6

4:6
Ngo. 2:17
5:1
8:14
Kudzimate kudzabuke kusa, titfunti tibaleka,

ngiyawukhuphukela entsabeni yemure

nasegcumeni lemphepho.

7Umuhle wonkhe, sitsandvwa sami;

kute nalesincane sici kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 Khr. 5:23
Wota nami sisuke eLebanoni, makoti wami,

wota sambe nawe lapha eLebanoni.

Yehla esicongweni sase-Amana,

esicongweni saseSeniri,

ingcongwane yeHemoni,

sisuke emhumeni wemabhubesi,

nakuso sidleke sekudlalela tingwe.

9Uyitfumbile inhlitiyo yami,

dzadzewetfu, makoti wami.

Uyitfumbile inhlitiyo yami

ngekungikha kanye nje ngemehlo akho,

ngelucu lunye nje lwengcibe yentsamo yakho.

10

4:10
Ngo. 7:6
Maye, lumnandzi bo lutsandvo lwakho,

dzadzewetfu, makoti wami.

Lujabulisa kangakanani-ke lutsandvo

lwakho kuneliwayini,

neliphunga lemakha akho limnandzi kunelesinongo!

11

4:11
Taga 16:24
Tindzebe temlomo wakho tintfontsa kunongotela

lokunjengekweluju lwetinyosi, makoti wami.

Lubisi neluju kungaphansi kwelulwimi lwakho.

Kutsaphuka kwemakha etingubo takho

kunjengalokwa kwaseLebanoni.

12Utungeletwe ngelutsango njengengadze,

dzadzewetfu, makoti wami.

Usiyalu lesakhelwe“usiyalu lesakhelwe” letinye tincwadzi tekucala titsi “uyingadze leyakhelwe” lutsango,

umtfombo lobekwe luphawu.

13Tilimo takho tilihlatsi lemahananandza

lanetitselo telikhetselo, nehena, nenadi,

14inadi nesafroni, ikalamu nesinamoni,

nayo yonkhe inhlobo yesihlahla semphepho,

nesemure, nesenhlaba,

nato tonkhe tinandzisi leticolisakele.

Makoti:

15Ngingumtfombo“ngingumtfombo” nome “ungumtfombo” [nakukhuluma umyeni] wasengadzeni,

siyalu semanti lagobhotako,

lageleta ehla esuka eLebanoni.

16

4:16
Ngo. 6:1
Vuka, moya wasenyakatfo,

ute nawe, moya waseningizimu!

Hhusha etikwengadze yami,

kuze kutsaphuka kwemakha ayo kwandze kabanti.

Longitsandzako akete engadzeni yakhe

atewunambitsa titselo tayo telikhetselo.