Siswati 1996 (SWA96)
3

31

3:1
Ngo. 5:2,6
Onkhe emalanga ebusuku, nangilele embhedzeni wami,

bengimfuna lowo lotsandvwa yinhlitiyo yami;

ngamfuna, kodvwa angizange ngimtfole.

2Ngitawuvuka-ke nyalo,

ngiyewuyaluka nasedolobheni,

etitaladini talo nasetinkhundleni talo.

Ngiyawuphenya lowo lotsandvwa yinhlitiyo yami.

Ngako ngamfunisisa,

kodvwa angimtfolanga.

3

3:3
Ngo. 5:7
Balindzi basebusuku bangitfola

ngesikhatsi bajikeleta ekhatsi edolobheni.

Ngatsi kubo: “Nimbonile yini

lotsandvwa yinhlitiyo yami?”

4

3:4
Ngo. 8:2
Ngatsi nje ngitsi shelele kubo,

ngase ngiyamtfola lotsandvwa yinhlitiyo yami.

Ngamgaca ngemikhono ngamnkonkoshela,

ngangabe ngisamyekela,

ngaze ngayawumngenisa endlini ketfu,

endlini yalowo lowangetfwala.

Umyeni:

5

3:5
Ngo. 2:7
8:4
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

ngetimphala nangetinyamatane letinsikati tesiganga,

ngitsi: Ningaluvusi lutsandvo,

futsi ningalunyakatisi,

luze lutivukele lona.

Ingoma yesitsatfu

Bangani:

6Ngubani loya lokhuphuka achamuka ehlane,

lofanana nensika yentfutfu,

lotsaphuka emakha emure newemphepho

leyakhiwe ngato tonkhe tinongo temhwebi?

7Bukela! Sihlalo saSolomoni lesetfwalwako,

sisingatfwe tingwazi letingema-60,

emadvodza lahlonipheke kakhulu ka-Israyeli,

8onkhe ahlome ngetinkemba,

onkhe bokadzebona etimphini,

nguleyo ifake inkemba yayo engculwini,

ilungele kulwa nalokwesabisanako kwasebusuku.

9Inkhosi Solomoni yatakhela leso sihlalo:

Yasakha ngetingodvo taseLebanoni.

10Tinsika taso watakha ngesiliva,

kwatsi liphansi laso walenta ngegolide.

Sihlalo sona sentiwa ngalokubukhwebeletane;

lonkhe lingekhatsi laso lakhiwa ngebunono,

lakhiwa ngetintfombi taseJerusalema.

11Phumani, nine madvodzakati aseSiyoni,

nitewubukela inkhosi Solomoni,

nasafake umchele wakhe,

umchele lawetfweswa ngunina

ngelilanga lagidzisa ngalo umfati,

mhlazana inhlitiyo yakhe ijabulile.