Siswati 1996 (SWA96)
2
Makoti:“Makoti” nome “Umyeni”

21Ngiyimbali yaseSharoni,

umnduze wetigodzi.

Umyeni:

2Njengemnduze emkhatsini wemanyeva,

unjalo lotsandzekako wami emkhatsini wetintfombi.

Makoti:

3Njengesihlahla semahhabhula

emkhatsini wetihlahla telihlatsi,

unjalo lotsandzekako wami emkhatsini wemajaha.

Ngiyakujabulela kuhlala emtfuntini wakhe,

nesitselo sakhe siyanongotela, nangisinambitsa.

4Ungitsetse wangiyisa endlini yelidzili,

luphawu lwakhe kimi bekulutsandvo.

5

2:5
Ngo. 5:8
Ngiciniseni ngemagelebisi lomisiwe,

ningihlumelelise ngemahhabhula,

ngobe ngiyafa lutsandvo.

6

2:6
Ngo. 8:3
Umkhono wakhe wangesancele

ungumcamelo wenhloko yami,

nemkhono wakhe wangesekudla uyangigona.

Umyeni:

7

2:7
Ngo. 3:5
8:4
Ngiyaniyala, madvodzakati aseJerusalema,

ngetimphala nangetinyamatane letinsikati tesiganga,

ngitsi: Ningaluvusi lutsandvo,

futsi ningalunyakatisi,

luze lutivukele lona.

Ingoma yesibili

Makoti:

8Lalela, nasi sitsandvwa sami!

Bukela, nanguya eta angcabisha

engca etintsabeni,

agiya etikwemagcuma.

9Longitsandzako unjengemphala nanjengelitfole lemgankla.

Bukela! Nango phela aseme emvakwelubondza lwakitsi,

uhlola ngemafasitelo, alungute ngetikhala telutsango.

10Longitsandzako wakhuluma kimi, watsi:

“Sukuma, sitsandvwa sami,

lotsandzekako wami, wota sambe.

11Buka la, busika sebendlulile,

timvula setendlulile, atisekho.

12Timbali setiyamila emhlabeni,

sekufike sikhatsi sekuhlabela,

nekububula kwematuba sekuvakele kulelive letfu.

13Sihlahla semkhiwa sesitsela titselo taso tekucala,

nemivini lebhahelako itsela liphunga layo lelimnandzi.

Sukuma sambe, sitsandvwa sami,

sitsandvwa sami lesihle,

asambe nawe.”

Umyeni:

14

2:14
Ngo. 8:13
Tuba lami lelisemifantfwini yemadvwala,

etindzaweni tekubhaca emaceleni etintsaba,

ngikhombise buso bakho,

ungivise neliphimbo lakho;

ngobe liphimbo lakho liyanongotela,

nebuso bakho buyatsandzeka.

Bangani:

15Sibambeleni timphungutja, timphungutja letincane,

ngobe ngito letibhubhisa tivini,

yebo, tivini tetfu letibhahelako.

Makoti:

16

2:16
Ngo. 6:2
7:10
Longitsandzako wami ngedvwa;

nami ngiwakhe yedvwa,

udlisa umhlambi wakhe emkhatsini weminduze.

17

2:17
Ngo. 4:6
8:14
Kuze kudzabuke kusa,

kubaleke titfunti,

buya, wena longitsandzako,

bani njengemphala nanjengemgankla losemncane

nawusemagcumeni langemahhelekehle.“langemahhelekehle” nome “aseBhetheri”