Siswati 1996 (SWA96)
4

Bowazi uteka Ruthe

41Bowazi wesuka lapho waya esangweni lelidolobha, wafike wahlala phansi. Kwabe sekufika lesihlobo sengati lakhuluma ngaso kuRuthe. Bowazi wasibitela eceleni, watsi: “Ase ute ngalapha, mnganami, uhlale phansi sikhulume.” Nembala waphambuka, wafike wahlala phansi. 2Bowazi watsatsa emadvodza lalishumi labengimisumphe yelidolobha wawacela kutsi nawo ake atsi gozololo kancane. 3Wabhekisa inkhulumo yakhe kulesihlobo sengati, watsi: “Nawomi losabuyile eveni lakaMowabi, utsengisa ngendzawana lekwakungeya-Elimeleki, sihlobo setfu sengati, 4

4:4
Dut. 25:5
ngako ngibone kufanele kutsi ngikwatise loko emkhatsini walaba kanye nalemisumphe yalelidolobha, ngitsi nangabe uyayifuna, yitsenge embikwalamadvodza. Kodvwa nangabe awuyifuni, shano, ngobe phela kute lomunye longayitsenga ngaphandle kwakho. Mine ngitayitsenga nakwehluleka wena.”

Lendvodza yaphendvula yatsi: “Ngitayitsenga.”

5Bowazi wakhuluma watsi: “Kulungile-ke, kodvwa mhlazana utsenga lendzawo kuNawomi, kufanele ungene naRuthe, longumMowabi, umfelokati wemufi, khona utewuvusela umufi ligama.”

6Lendvodza yaphendvula yatsi: “Cha, nakunjalo, ngingeke ngiyitsenge lendzawo, ngobe phela loko kutawusho kutsi lendzawo ingeke ibe lifa lebantfwabami. Yitsenge wena, mine ngingeke ngikhone kuyitsenga.”

7

4:7-8
Dut. 25:9
Kadzeni lisiko laka-Israyeli lekutsengiselana nome kuntjintjiselana ngemhlaba, kuze kube siciniseko lesiphelele, bekutsi umtsengisi akhiphe sicatfulo sakhe asinike umtsengi. Loko-ke kwakube sekuba sibopho ngaleso sivumelwane.

8Ngako-ke lendvodza yakhuluma kuBowazi, yatsi: “Yitsenge wena;” yakhumula sicatfulo sayo yasinika Bowazi.SiHebheru site lenkhulumo letsi “yasinika Bowazi”

9Bowazi wakhuluma acondzise kuyo yonkhe lemisumphe nakubo bonkhe bantfu lababekhona lapho, watsi: “Nine nonkhe-ke lapha nibofakazi bami kusukela lamuhla kutsi sengikutsenge konkhe lobekukwakaNawomi, lobekukwaka-Elimeleki, nako konkhe lobekukwemadvodzana akhe boKhiliyoni naMahaloni. 10

4:10
Dut. 25:5-6
Ngetulu kwaloko Ruthe, umMowabi, longumfelokati, labetekwe nguMahaloni, naye sengumkami. Loko kutawusita ekugcineni lifa netimphahla temndeni wemufi; umndeni wakhe uyawuchubeka esiveni sakhe, nasedolobheni lakubo. Nine-ke nibofakazi baloko kulelilanga lalamuhla.”

11

4:11
Gen. 29:31
30:22
Bonkhe bantfu nelemisumphe leyayisesangweni yatsi: “Vele, sibofakazi. Shangatsi lomakoti lotawungena ekhaya lakho, Simakadze angamenta afanane naboRakheli naLeya, labasungula sive sema-Israyeli bobabili ngekutalela Jakobe bantfwana labanyenti.

“Shangatsi ungema kahle kulolusendvo lwaka-Efratha, watiwe eBhetlehema. 12

4:12
Gen. 38:27-30
Shangatsi bantfwana lotawubaphiwa nguSimakadze ngalomakoti bangenta umndeni wakho ufanane nemndeni waPheresi Thamari lowamtalela Juda.”

Bowazi netitukulwane takhe

13

4:13
Hla. 127:3
Ngako Bowazi watsatsa Ruthe, waba ngumkakhe. Simakadze wambusisa, Ruthe watetfwala, watala indvodzana. 14Bafati labanye bakhuluma kuNawomi, batsi: “Akabongwe Simakadze, ngobe lamuhla ukuphe umtukulu loyingati yakho. Shangatsi ligama lakhe lingadvunyiswa ka-Israyeli. 15
4:15
1 Sam. 1:8
Maye, malukatane wakho uyakutsandza bo! Loko lakwentele kona kukhulu kwendlula loko bekungentiwa ngemadvodzana lasikhombisa. Manje sewukutalele umtukulu lotawuba ngumliba loya embili, akusekele ebudzaleni bakho.” 16Nawomi walutsatsa loluswane walugona, walunakekela, alukhulisa.

17Bafati lababebomakhelwane bametsa libito lakhe batsi ngu-Obedi. Phela bonkhe babekhuluma batsi: “Kutelwe indvodzana kaNawomi.” Obedi watala Jese; Jese watala Davide.

18

4:18
Gen. 46:12
1 Khr. 2:4
Mat. 1:3
Nati-ke titukulwane taPheresi: Pheresi watala Hesroni; 19
4:19
1 Khr. 2:9
Hesroni watala Ramu; Ramu watala Aminadabi. 20Aminadabi watala Nasoni; Nasoni watala Salmoni, 21Salmoni watala Bowazi; Bowazi watala Obedi; 22
4:22
Luk. 3:32
Obedi watala Jese; Jese watala Davide.