Siswati 1996 (SWA96)
3

Ruthe utfola umendvo

31

3:1
Rut. 1:9
Emvakwesikhatsi Nawomi, uninatala wakhe, wakhuluma kuRuthe watsi: “Ndvodzakati! Utsi kungete kwaba ncono kutsi ngikwakhele umuti? 2LoBowazi, lebewusebenta nemantfombatana akakhe, usihlobo sengati. Lalela la: Lamuhla Bowazi utawubhula kolo lapha ebaleni. 3Ngako-ke geza, ugcoke kahle uphelele, ufake emakha, bese uyewuka uya lapho atawubhulela khona. Kodvwa ungacali umtjele kutsi ungubani asengakacedzi kudla nekunatsa. 4Ubocaphelisisa kutsi utawulala kuphi, uye khona, ufike ugwabule ingubo ngasetinyaweni takhe, bese uyangena ulala eceleni kwato, utakutjela kutsi kufanele wenteni.”

5Ruthe waphendvula watsi: “Konkhe loko lokushoko ngitakwenta.”

6Ngako-ke Ruthe wewuka waya ebaleni lekubhulela kolo, wenta njengobe uninatala abemtjelile. 7Ngesikhatsi Bowazi asadlile wanatsa, wativela ajabulile; ngako wahamba wayawulala eceleni kwencumbi yakolo. Ruthe wanyonyoba wasondzela kuBowazi, wafike wagwabula ingubo ngasetinyaweni takhe wangena, walala. 8Ekhatsi nebusuku Bowazi watsi uyaphaphama wetfuka sekulele umuntfu lomsikati etinyaweni takhe. 9

3:9
Rut. 2:12,20
Wambuta watsi: “Ungubani wena?”

Wamphendvula watsi: “NginguRuthe, incekukati yakho, njengobe usihlobo sami sengati sengitetfula kuwe kutsi ungifukamele. Ngicela kutsi ungingene.”

10Bowazi watsi: “Shangatsi Simakadze angakubusisa, ndvodzakati yami. Ukhombise inhlonipho lenkhulu kimi kunalena loyikhombisa unyokotala. Ngisho phela ngobe naku awukagijimeli kuyakwendza emadvodzeni lasemancane, lacebile nome laphuyile. 11Cha, ndvodzakati yami, ngitakwentela konkhe loko lokucelako, ngako ungesabi. Tonkhe takhamiti talesigodzi tiyati kutsi ungumfati sibili. 12

3:12
Rut. 2:20
Yebo, kuliciniso kutsi ngisihlobo sakho sengati, noko sikhona lesisedvute kakhulu kuwe kunami. 13Sale ulala kwalamuhla. Kusasa ekuseni ngitawuvukela kuye ngalendzaba. Nangabe uyavuma kukungena, kutabe kulungile. Kodvwa nangabe akafuni, ngetsembisa phambi kwaSimakadze kutsi ngitakungena mine. Ngako lala kuze kuse.”

14Ngako Ruthe walala ngasetinyaweni taBowazi kwaze kwasa, kodvwa washeshe wavuka kusemnyama. Phela Bowazi abengafuni kutsi kwatiwe kutsi kuke kwaba nalomsikati kulelo bala lekubhula. 15Bowazi watsi kuye: “Khumula lelibhayi lolembetse uliletse la utekulendlala.” Ngako walikhumula, walendlala. Bowazi watsela kulo kolo labenesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngemashumi lamabili, wametfwesa. Ruthe wancandzeka, wakhuphukela ekhaya edolobheni. 16Watsi nakefika, uninatala wambuta watsi: “Uhambe njani, ndvodzakati yami?”

Ruthe wamphendvula amtjela konkhe lokwakwentiwe nalokwakukhulunywe nguBowazi kuye. 17Wachubeka Ruthe watsi: “Utsite: ‘Akukafaneli ubuyele kunyokotala ugoce tandla.’ Ngako ungiphe nangu kolo longemakhilogremu langaba ngema-20.”

18Nawomi wamphendvula watsi: “Beketela, ndvodzakati, utawubona kutsi tintfo tihamba njani. Bowazi angeke asibeke sibunu sakhe phansi lamuhla angakayilungisi lendzaba.”

4

Bowazi uteka Ruthe

41Bowazi wesuka lapho waya esangweni lelidolobha, wafike wahlala phansi. Kwabe sekufika lesihlobo sengati lakhuluma ngaso kuRuthe. Bowazi wasibitela eceleni, watsi: “Ase ute ngalapha, mnganami, uhlale phansi sikhulume.” Nembala waphambuka, wafike wahlala phansi. 2Bowazi watsatsa emadvodza lalishumi labengimisumphe yelidolobha wawacela kutsi nawo ake atsi gozololo kancane. 3Wabhekisa inkhulumo yakhe kulesihlobo sengati, watsi: “Nawomi losabuyile eveni lakaMowabi, utsengisa ngendzawana lekwakungeya-Elimeleki, sihlobo setfu sengati, 4

4:4
Dut. 25:5
ngako ngibone kufanele kutsi ngikwatise loko emkhatsini walaba kanye nalemisumphe yalelidolobha, ngitsi nangabe uyayifuna, yitsenge embikwalamadvodza. Kodvwa nangabe awuyifuni, shano, ngobe phela kute lomunye longayitsenga ngaphandle kwakho. Mine ngitayitsenga nakwehluleka wena.”

Lendvodza yaphendvula yatsi: “Ngitayitsenga.”

5Bowazi wakhuluma watsi: “Kulungile-ke, kodvwa mhlazana utsenga lendzawo kuNawomi, kufanele ungene naRuthe, longumMowabi, umfelokati wemufi, khona utewuvusela umufi ligama.”

6Lendvodza yaphendvula yatsi: “Cha, nakunjalo, ngingeke ngiyitsenge lendzawo, ngobe phela loko kutawusho kutsi lendzawo ingeke ibe lifa lebantfwabami. Yitsenge wena, mine ngingeke ngikhone kuyitsenga.”

7

4:7-8
Dut. 25:9
Kadzeni lisiko laka-Israyeli lekutsengiselana nome kuntjintjiselana ngemhlaba, kuze kube siciniseko lesiphelele, bekutsi umtsengisi akhiphe sicatfulo sakhe asinike umtsengi. Loko-ke kwakube sekuba sibopho ngaleso sivumelwane.

8Ngako-ke lendvodza yakhuluma kuBowazi, yatsi: “Yitsenge wena;” yakhumula sicatfulo sayo yasinika Bowazi.SiHebheru site lenkhulumo letsi “yasinika Bowazi”

9Bowazi wakhuluma acondzise kuyo yonkhe lemisumphe nakubo bonkhe bantfu lababekhona lapho, watsi: “Nine nonkhe-ke lapha nibofakazi bami kusukela lamuhla kutsi sengikutsenge konkhe lobekukwakaNawomi, lobekukwaka-Elimeleki, nako konkhe lobekukwemadvodzana akhe boKhiliyoni naMahaloni. 10

4:10
Dut. 25:5-6
Ngetulu kwaloko Ruthe, umMowabi, longumfelokati, labetekwe nguMahaloni, naye sengumkami. Loko kutawusita ekugcineni lifa netimphahla temndeni wemufi; umndeni wakhe uyawuchubeka esiveni sakhe, nasedolobheni lakubo. Nine-ke nibofakazi baloko kulelilanga lalamuhla.”

11

4:11
Gen. 29:31
30:22
Bonkhe bantfu nelemisumphe leyayisesangweni yatsi: “Vele, sibofakazi. Shangatsi lomakoti lotawungena ekhaya lakho, Simakadze angamenta afanane naboRakheli naLeya, labasungula sive sema-Israyeli bobabili ngekutalela Jakobe bantfwana labanyenti.

“Shangatsi ungema kahle kulolusendvo lwaka-Efratha, watiwe eBhetlehema. 12

4:12
Gen. 38:27-30
Shangatsi bantfwana lotawubaphiwa nguSimakadze ngalomakoti bangenta umndeni wakho ufanane nemndeni waPheresi Thamari lowamtalela Juda.”

Bowazi netitukulwane takhe

13

4:13
Hla. 127:3
Ngako Bowazi watsatsa Ruthe, waba ngumkakhe. Simakadze wambusisa, Ruthe watetfwala, watala indvodzana. 14Bafati labanye bakhuluma kuNawomi, batsi: “Akabongwe Simakadze, ngobe lamuhla ukuphe umtukulu loyingati yakho. Shangatsi ligama lakhe lingadvunyiswa ka-Israyeli. 15
4:15
1 Sam. 1:8
Maye, malukatane wakho uyakutsandza bo! Loko lakwentele kona kukhulu kwendlula loko bekungentiwa ngemadvodzana lasikhombisa. Manje sewukutalele umtukulu lotawuba ngumliba loya embili, akusekele ebudzaleni bakho.” 16Nawomi walutsatsa loluswane walugona, walunakekela, alukhulisa.

17Bafati lababebomakhelwane bametsa libito lakhe batsi ngu-Obedi. Phela bonkhe babekhuluma batsi: “Kutelwe indvodzana kaNawomi.” Obedi watala Jese; Jese watala Davide.

18

4:18
Gen. 46:12
1 Khr. 2:4
Mat. 1:3
Nati-ke titukulwane taPheresi: Pheresi watala Hesroni; 19
4:19
1 Khr. 2:9
Hesroni watala Ramu; Ramu watala Aminadabi. 20Aminadabi watala Nasoni; Nasoni watala Salmoni, 21Salmoni watala Bowazi; Bowazi watala Obedi; 22
4:22
Luk. 3:32
Obedi watala Jese; Jese watala Davide.