Siswati 1996 (SWA96)
8

Imphilo kuMoya

81

8:1
Rom. 3:23
Sekute kulahlwa kulabo labakuKhristu Jesu.Letinye tincwadzi letelama tekucala tengeta titsi “labangahambi ngekwenyama, kodvwa labahamba ngekwaMoya” 2
8:2
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
7:22
1 Khor. 15:45
Ngobe umtsetfo waMoya wekuphila lokukuKhristu Jesu ungikhululile emtsetfweni wesono newekufa. 3
8:3
2 Khor. 5:21
Gal. 4:4
Fil. 2:7
Khol. 1:22
Heb. 2:14
7:18
Loko-ke lokwehlula umtsetfo ngenca yebutsakatsaka besimo semvelo yemuntfu, Nkulunkulu wakwenta: Ngenca yesono watfumela iNdvodzana yakhe, leyeta ngesimo semuntfu lesonakele, kwatsi ngayo wehlulela sono ebantfwini, 4
8:4
Gal. 5:14,16,25
kuze sente loko lokufunwa ngumtsetfo tsine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngaMoya. 5
8:5
1 Khor. 2:14
Khol. 3:2
Ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodvwa labahamba ngaMoya banaka kwaMoya. 6
8:6
Rom. 6:21
Gal. 6:8
Kunaka kwenyama kukufa, kodvwa kunaka kwaMoya kukuphila nekuthula. 7
8:7
Mat. 12:34
Rom. 5:10
Khol. 1:21
Jak. 4:4
Ngako-ke labanaka kwenyama batitsa kuNkulunkulu, ngobe abawutfobeli umtsetfo waNkulunkulu; empeleni bate emandla ekuwutfobela. 8Labo labanaka kwenyama bangeke bamtfokotise Nkulunkulu.

9

8:9
1 Khor. 2:12
3:16
1 Joh. 3:24
Kepha nine anibuswa yinyama, kodvwa nibuswa nguMoya, nangabe phela Moya waNkulunkulu ahlala kini. Umuntfu longenaye Moya waKhristu, akasiye waKhristu. 10
8:10
Ef. 4:22
Khol. 3:5
Kodvwa nangabe Khristu akini, nome umtimba wenu ufa ngenca yesono, noko Moya uninika kuphila, ngobe senentiwe nemukeleka kuNkulunkulu kutsi nilungile. 11Kodvwa nangabe Moya waNkulunkulu lowavusa Jesu kulabafile, ahlala kini, lowo lowavusa Khristu Jesu kulabafile uyawuphindze aninike kuphila emitimbeni yenu lebhubhako niphile ngebukhona baMoya wakhe lohlala kini.

12Ngako-ke, bazalwane, asisekho sidzingo sekutsi siphile ngekwemvelo yenyama yetfu leyonakele. 13Ngobe naniphila ngekwenyama, nitawufa; kodvwa nangabe nibulala imisebenti yenyama ngaMoya, nitawuphila. 14Labo labaholwa nguMoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. 15

8:15-17
Gal. 4:5-7
8:15
Mak. 14:36
Gal. 3:26
4:6
2 Thim. 1:7
1 Joh. 4:18
Ngobe anemukelanga umoya webugcili wekutsi nibuye nesabe, kodvwa nemukela Moya losenta emadvodzana, sikhulume ngaye kuNkulunkulu sitsi: “Babe! Babe wami!”

16

8:16
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
4:30
NguMoya lucobo lofakazelana nemoya wetfu kutsi sibantfwana baNkulunkulu. 17
8:17
Mat. 5:11
Imis. 14:22
2 Thim. 2:11
Semb. 21:7
Njengobe sibantfwana bakhe nje, sitindlalifa futsi: Sitindlalifa taNkulunkulu, yebo, sitindlalifa kanye naKhristu; nangabe phela sihlupheka kanye naye siyawukhatimuliswa kanye naye.

Inkhatimulo yebukhosi lesiyakuba nayo

18

8:18
2 Khor. 4:17
Fil. 3:20
Khol. 3:4
1 Phet. 1:6
4:13
1 Joh. 3:2
Ngiyakholwa kutsi lolusizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kitsi. 19Indalo yonkhe ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kutsi Nkulunkulu embule emadvodzana akhe. 20
8:20
Gen. 3:17-19
Ngobe indalo ibekwe esimeni sebute, hhayi ngekutsandza kwayo, kodvwa ngentsandvo yalowo lowayibeka etsembeni 21
8:21
2 Phet. 3:13
Semb. 21:5
lekutsi nendalo ngalelinye lilanga iyawukhululwa kulobugcili bekubola, ibe nesabelo kulenkhululeko nebukhosi bebantfwana baNkulunkulu. 22Siyati kutsi kudzimate kube ngulesikhatsi indalo yonkhe iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. 23
8:23
Luk. 20:36
2 Khor. 5:2
Gal. 5:5
Kodvwa akusiyo indalo yodvwa; natsi futsi lesiphiwe Moya losibambiso siyabubula etinhlitiyweni tetfu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebudvodzana, kube kukhululwa kwemitimba yetfu. 24
8:24
2 Khor. 5:7
Heb. 11:1
Sisindziswe sisetsembeni; kodvwa nasikubona loko lesikwetsembako, akusesilo litsemba. Ngobe ngubani longahle etsembe intfo lasayibonile? 25Kodvwa nasetsemba loko lesingakuboni, sikulindzela ngekubeketela.

26Ngalokufanako Moya uyasisita ebutsakatsakeni betfu. Ngobe asati kutsi kufanele sithandaze kanjani; kodvwa Moya usincusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemavi. 27

8:27
1 Khr. 28:9
Jer. 11:20
Kepha yena lophenya tinhlitiyo uyati kutsi uyini umcondvo waMoya; ngobe Moya uncusela labangcwele ngekwentsandvo yaNkulunkulu.

28

8:28
Ef. 1:4,11
3:11
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe. 29
8:29
Rom. 11:2
1 Khor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Khol. 1:15
Heb. 1:6
Ngobe labo labatinchanti Nkulunkulu wabakhetsanchanti kutsi babe nesimo seNdvodzana yakhe kuze yona itewuba litubulo kubazalwane labanyenti. 30
8:30
Joh. 17:22
Rom. 3:24
2 Thim. 1:9
Kodvwa labo labakhetsanchanti wababita wabenta bemukeleka kuye kutsi balungile, bona labo futsi wabanika bukhosi bakhe.

Kuncoba ngaKhristu Jesu

31

8:31
Hla. 56:11
118:6
Siyawutsini-ke ngaloku? Nangabe Nkulunkulu angakitsi ngubani longamelana natsi? 32
8:32
Isa. 53:5
Joh. 3:16
Rom. 4:25
5:6,9
Yena longazange ayigodle iNdvodzana yakhe, kodvwa wayinikela ngenca yetfu sonkhe, pho, akayusinika yini tonkhe tintfo mahhala kanye nayo? 33
8:33
Isa. 50:8
Ngubani loyakumangalela bantfu baNkulunkulu labakhetsiwe? Kute: Ngobe ukhona Nkulunkulu lowenta umuntfu emukeleke kuye kutsi ulungile. 34
8:34
Hla. 110:1
Heb. 1:3
7:25
8:1
9:24
1 Phet. 3:22
1 Joh. 2:1
Pho, kukhona yini longahle abalahle ngelicala? Kute: Ngobe ukhona Khristu Jesu lowafa, kodvwa wavuswa waphila, sewungesekudla saNkulunkulu, nguye losincuselako. 35Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa? 36
8:36
Hla. 44:22
1 Khor. 4:9
2 Khor. 4:11
Kubhaliwe kutsi:

“Ngenca yakho sibasengotini yekufa lonkhe lilanga;

sitsatfwa njengetimvu tekuhlatjwa.”

37

8:37
Joh. 16:33
1 Khor. 15:57
2 Khor. 2:14
1 Joh. 4:4
5:4
Semb. 12:11
Kepha kuko konkhe loku siyancoba nekuncoba ngaye lowasitsandza. 38
8:38
Ef. 1:21
6:12
Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, 39
8:39
Fil. 1:6
2 Thim. 4:18
nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu.

9

Nkulunkulu wabakhetsanchanti baka-Israyeli

91

9:1
1 Thim. 2:7
Ngikhuluma liciniso ngikuKhristu, angikhulumi emanga; nanembeza wami lokuMoya Longcwele uyangifakazela kutsi 2
9:2
Rom. 10:1
nginelusizi lolukhulu, nebuhlungu lobungapheli enhlitiyweni yami 3
9:3
Eks. 32:32
ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve. Bengingafisa kutsi lokungenani ngibe ngulocalekisiwe nome ngisuswe kuKhristu kube loko bekungaba lusito kubo. 4
9:4
Eks. 4:22
9:4
19:5
24:16
Dut. 7:6
14:1
Hla. 147:19
Rom. 2:17
3:2
Ef. 2:12
Ema-Israyeli sive saNkulunkulu lasenta emadvodzana akhe. Wawanika sabelo ebukhosini bakhe, watenta nawo tivumelwane, wawanika umtsetfo, nendlela lengiyo yekukhonta ethempelini, wabapha netetsembiso. 5
9:5
Mat. 1:1
2 Khor. 11:31
Wona angumliba wabokhokho, lapho kwavela khona Khristu waba ngumuntfu, yena longuNkulunkulu, Losetikwako Konkhe, akadvunyiswe phakadze naphakadze. Amen.

6

9:6
Num. 23:19
Rom. 2:28
3:3
Gal. 6:16
Semb. 2:9
Kodvwa akusiko kutsi livi laNkulunkulu selehlulekile. Ngobe akusibo bonkhe labasitukulwane sa-Israyeli labangema-Israyeli. 7
9:7
Gen. 21:12
Joh. 8:39
Heb. 11:18
Akusibo bonkhe lababantfwana ba-Abrahama ngekutsi basitukulwane sakhe, kodvwa kutsiwa: “Situkulwane sakho siyakwetsiwa nga-Isaka.” 8
9:8
Gal. 3:29
4:23,28
Loko kusho kutsi akusibo bantfwana bengati lababantfwana baNkulunkulu kodvwa bantfwana besetsembiso labemukeleka njengesitukulwane. 9
9:9
Gen. 18:10,14
Ngobe nguloko lokwashiwo setsembiso kutsi: “Ngiyawubuya ngalesikhatsi nyakenye, Sara uyawutala indvodzana.”

10

9:10
Gen. 25:21,23
Futsi akusiko loko kuphela, kodvwa neyise wemaphahla latalwa nguRebheka abe munye kungu-Isaka, khokho wetfu. 11Injongo yaNkulunkulu yekukhetsanchanti ayigucuki. Kwatsi lamaphahla angakatalwa, asengakenti lutfo lokulungile nalokungakalungi, 12Rebheka watjelwa kutsi: “Lomdzala uyawuba ngaphansi kwalomncane.” Loko-ke kwentiwa ngentsandvo yaNkulunkulu lengayi ngemitamo yemuntfu, kodvwa leya ngelubito lwakhe, Nkulunkulu; 13
9:13
Hla. 18:26
Mal. 1:2-3
njengobe kubhaliwe kutsi: “Jakobe ngimtsandzile, kodvwa Esawu ngamtondza.”

14

9:14
Dut. 32:4
2 Khr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Rom. 3:5
Pho, siyawutsini-ke? Sitsi kukhona yini lokungakalungi kuNkulunkulu? Cha, kute. 15
9:15
Eks. 33:19
Ngobe watsi kuMosi: “Ngiyawuba nemusa kulowo lenginemusa kuye, ngibe nesihawu kulowo lenginesihawu kuye.” 16
9:16
Ef. 2:8
Ngako-ke akuyi ngekutsandza nangekutihlupha kwemuntfu, kodvwa kuya ngebubele baNkulunkulu. 17
9:17
Eks. 9:16
Ngobe umBhalo utsi kuFaro: “Ngikuvusele kona loko kutsi ngikhombise emandla ami kuwe, kuze libito lami libatjatwe emhlabeni wonkhe.” 18
9:18
Eks. 4:21
Ngako-ke, unemusa kulowo latsandza kuba nemusa kuye, kodvwa amente abe lukhuni lowo latsandza kumenta abe lukhuni.

Intfukutselo nemusa waNkulunkulu

19Ngako-ke uyawutsi kimi: “Nangabe kunjalo, pho, Nkulunkulu angambekelani umuntfu licala? Ngubani longamelana nentsandvo yaNkulunkulu?” 20

9:20
Isa. 29:16
45:9
64:8
Jer. 18:6
Kodvwa-ke wena muntfu-ndzini, ungubani kutsi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi: “Wangibumbelani kanje?” 21
9:21
2 Thim. 2:20
Empeleni, umbumbi ute yini lilungelo lekusebentisa libumba ngekutsandza kwakhe, nekutsi ente titja letimbili ngasinye sigadla selibumba, lesinye setikhatsi letitsite, lesinye sekusetjentiswa nje nome kunini?

22

9:22
Rom. 2:4
Loku akusiko yini Nkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe, noko watimela ngekubeketela lokukhulu titja telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa. 23Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitjeni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe. 24Tsine-ke singuleto titja temusa wakhe, latibita, hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive.

25

9:25
Hos. 2:23
1 Phet. 2:10
Naku-ke lakushoko encwadzini yaHoseya:

“Bantfu lababengesibo bami,

ngiyawubabita ngekutsi:

‘Bantfu bami;’

sive lengingazange ngisitsandze

ngiyawusibita ngekutsi:

‘Ngulabatsandzekako bami.’

26

9:26
Hos. 1:10
Nakuleyo ndzawo,

lapho batjelwa khona kutsi:

‘Anisibo bantfu bami,’

bayawubitwa ngekutsi:

‘Ngemadvodzana

aNkulunkulu lophilako.’ ”

27

9:27
Isa. 10:22-23
Rom. 11:5
Na-Isaya wamemeta nga-Israyeli atsi: “Nome bantfu baka-Israyeli bangaba banyenti babe ngangesihlabatsi saselwandle, noko kuyawuba yinsali yabo kuphela leyawusindziswa; 28ngobe iNkhosi iyawunonopha yephetse emacala nemhlaba wonkhe.”

29

9:29
Isa. 1:9
Kunjengobe Isaya kucala watsi:

“Kube iNkhosi Somandla

akasishiyelanga letinye tetitukulwane,

ngabe safanana neSodoma,

safanana neGomora.”

Baka-Israyeli neliVangeli

30

9:30
Rom. 1:17
10:20
Pho, siyawutsini-ke? Betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebakunikwe ngekukholwa kwabo. 31
9:31
Rom. 10:2
11:7
Kepha baka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, noko abazange bakhone kuwugcina umtsetfo. 32Ngani-ke? Ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa, kodvwa benta sengatsi kutfolakala ngekutsi bakusebentele. Bakhubeka, bakhutjwa litje lesikhubekiso, 33
9:33
Isa. 8:14
28:16
Luk. 2:34
Rom. 10:11
1 Phet. 2:6
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Bheka, ngibeka eSiyoni

litje lekukhubekisa

nelidvwala lekuwisa;

kepha lowo lokholwa kuye,

angeke ajabhiswe.”

10

101

10:1
Rom. 9:1
Bazalwane, sifiso senhlitiyo yami nemthandazo wami kuNkulunkulu ngebaka-Israyeli kutsi bamane basindziswe. 2
10:2
Imis. 22:3
Ngiyabafakazela kutsi banenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu; kodvwa ayikho ekulatini kahle liciniso. 3
10:3
Rom. 3:21
9:31
Fil. 3:9
Ngobe ngekungakwati kahle kulunga lokuvela kuNkulunkulu, bafuna kutimisela lokungekwabo kulunga, abazange batinikele ngekutfobeka ekulungeni kwaNkulunkulu. 4
10:4
Mat. 5:17
Imis. 13:38
Gal. 3:24
Heb. 8:13
Ngobe Khristu usiphetfo semtsetfo, kuze kutsi wonkhe lokholwako entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile.

Insindziso yabo bonkhe

5

10:5
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Luk. 10:28
Gal. 3:12
Macondzana nekulunga lokutfolakala ngekugcina umtsetfo Mosi wabhala watsi: “Umuntfu lowenta lokufunwa ngumtsetfo uyawuphila ngako.” 6
10:6-8
Dut. 30:11-14
Kodvwa ngekulunga kwekukholwa utsi: “Ungasho enhlitiyweni yakho utsi: ‘Ngubani-ke lotakwenyukela ezulwini?’ ” Loko kusho kwehlisa Khristu. 7“Ungasho futsi nekutsi: ‘Ngubani lotakwehlela endzaweni yalabafile?’ ” Loko kusho kuvusa Khristu kulabafile. 8Kodvwa umBhalo utsi: “Livi laNkulunkulu lisedvute nawe lisemlonyeni wakho nasenhlitiyweni yakho.” Lelo livi lekukholwa lesilishumayelako. 9
10:9
Mat. 10:32
Nangabe uyavuma ngemlomo wakho kutsi Jesu uyiNkhosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wavusa Jesu kulabafile, uyawusindziswa. 10Ngobe umuntfu uyakholwa ngenhlitiyo entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile, avume ngemlomo wakhe kube kusindziswa kwakhe. 11
10:11
Hla. 25:3
Isa. 28:16
UmBhalo utsi: “Umuntfu lokholwa kuye, angeke ajabhiswe.” 12
10:12
Imis. 10:34
15:9
Rom. 3:22,29
Ef. 2:4,7
Kute umehluko emkhatsini wemJuda nemGriki ngobe yona leyo Nkhosi yiNkhosi yabo bonkhe, bonkhe labatibika ngekubita libito layo ibenetisa ngetibusiso ngalokuphuphumako. 13
10:13
Jow. 2:32
Ngobe “wonkhe umuntfu lotibika abite libito leNkhosi, uyawusindziswa.”

Umshumayeli udzingekile

14Kodvwa bangatibika njani kulowo labangakholwa nguye? Bangamkholwa njani labangazange sebeve ngaye? Bangeva njani nakute lobashumayelako? 15

10:15
Joh. 12:38
Isa. 52:7
Bangashumayela njani bangakatfunywa? Njengobe kubhaliwe kutsi: “Maye, tinhle tinyawo talabo labashumayela liVangeli.” 16
10:16
Isa. 53:1
Kodvwa liVangeli abalemukelanga bonkhe, ngobe Isaya utsi: “Nkhosi, ngubani lokholwe loko lakuve kitsi?” 17Ngako-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekutsi kushunyayelwe ngaKhristu.

18

10:18
Hla. 19:4
Isa. 49:6
2 Khor. 2:14
Khol. 1:6,23
Kodvwa ngiyabuta ngitsi: “Abakeva yini?” Empeleni bevile, “ngobe inkhulumo yabo iphumele emhlabeni wonkhe, nemavi abo asafike emikhawulweni yonkhe yemhlaba.” 19
10:19
Dut. 32:21
Sengiyabuta futsi ngitsi: “Ngabe Israyeli akevisisanga yini?” Kwekucala Mosi wamemetela livi laNkulunkulu lelitsi:

“Ngiyawunenta nibe nesikhwele

ngebantfu labangesiso sive;

ngiyawunitfukutselisa

ngesive lesilibele.”

20
10:20
Isa. 65:1
Na-Isaya waba nesibindzi nakamemetela livi laNkulunkulu atsi:

“Ngatfolwa ngulabo lababengakangifuni,

ngatibonakalisa kulabo lababengakangiceli.”

21Kodvwa nga-Israyeli utsi: “Lonkhe lilanga ngelulela tandla tami esiveni lesingalaleli nalesinenkhani.”