Siswati 1996 (SWA96)
9

Nkulunkulu wabakhetsanchanti baka-Israyeli

91

9:1
1 Thim. 2:7
Ngikhuluma liciniso ngikuKhristu, angikhulumi emanga; nanembeza wami lokuMoya Longcwele uyangifakazela kutsi 2
9:2
Rom. 10:1
nginelusizi lolukhulu, nebuhlungu lobungapheli enhlitiyweni yami 3
9:3
Eks. 32:32
ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve. Bengingafisa kutsi lokungenani ngibe ngulocalekisiwe nome ngisuswe kuKhristu kube loko bekungaba lusito kubo. 4
9:4
Eks. 4:22
9:4
19:5
24:16
Dut. 7:6
14:1
Hla. 147:19
Rom. 2:17
3:2
Ef. 2:12
Ema-Israyeli sive saNkulunkulu lasenta emadvodzana akhe. Wawanika sabelo ebukhosini bakhe, watenta nawo tivumelwane, wawanika umtsetfo, nendlela lengiyo yekukhonta ethempelini, wabapha netetsembiso. 5
9:5
Mat. 1:1
2 Khor. 11:31
Wona angumliba wabokhokho, lapho kwavela khona Khristu waba ngumuntfu, yena longuNkulunkulu, Losetikwako Konkhe, akadvunyiswe phakadze naphakadze. Amen.

6

9:6
Num. 23:19
Rom. 2:28
3:3
Gal. 6:16
Semb. 2:9
Kodvwa akusiko kutsi livi laNkulunkulu selehlulekile. Ngobe akusibo bonkhe labasitukulwane sa-Israyeli labangema-Israyeli. 7
9:7
Gen. 21:12
Joh. 8:39
Heb. 11:18
Akusibo bonkhe lababantfwana ba-Abrahama ngekutsi basitukulwane sakhe, kodvwa kutsiwa: “Situkulwane sakho siyakwetsiwa nga-Isaka.” 8
9:8
Gal. 3:29
4:23,28
Loko kusho kutsi akusibo bantfwana bengati lababantfwana baNkulunkulu kodvwa bantfwana besetsembiso labemukeleka njengesitukulwane. 9
9:9
Gen. 18:10,14
Ngobe nguloko lokwashiwo setsembiso kutsi: “Ngiyawubuya ngalesikhatsi nyakenye, Sara uyawutala indvodzana.”

10

9:10
Gen. 25:21,23
Futsi akusiko loko kuphela, kodvwa neyise wemaphahla latalwa nguRebheka abe munye kungu-Isaka, khokho wetfu. 11Injongo yaNkulunkulu yekukhetsanchanti ayigucuki. Kwatsi lamaphahla angakatalwa, asengakenti lutfo lokulungile nalokungakalungi, 12Rebheka watjelwa kutsi: “Lomdzala uyawuba ngaphansi kwalomncane.” Loko-ke kwentiwa ngentsandvo yaNkulunkulu lengayi ngemitamo yemuntfu, kodvwa leya ngelubito lwakhe, Nkulunkulu; 13
9:13
Hla. 18:26
Mal. 1:2-3
njengobe kubhaliwe kutsi: “Jakobe ngimtsandzile, kodvwa Esawu ngamtondza.”

14

9:14
Dut. 32:4
2 Khr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Rom. 3:5
Pho, siyawutsini-ke? Sitsi kukhona yini lokungakalungi kuNkulunkulu? Cha, kute. 15
9:15
Eks. 33:19
Ngobe watsi kuMosi: “Ngiyawuba nemusa kulowo lenginemusa kuye, ngibe nesihawu kulowo lenginesihawu kuye.” 16
9:16
Ef. 2:8
Ngako-ke akuyi ngekutsandza nangekutihlupha kwemuntfu, kodvwa kuya ngebubele baNkulunkulu. 17
9:17
Eks. 9:16
Ngobe umBhalo utsi kuFaro: “Ngikuvusele kona loko kutsi ngikhombise emandla ami kuwe, kuze libito lami libatjatwe emhlabeni wonkhe.” 18
9:18
Eks. 4:21
Ngako-ke, unemusa kulowo latsandza kuba nemusa kuye, kodvwa amente abe lukhuni lowo latsandza kumenta abe lukhuni.

Intfukutselo nemusa waNkulunkulu

19Ngako-ke uyawutsi kimi: “Nangabe kunjalo, pho, Nkulunkulu angambekelani umuntfu licala? Ngubani longamelana nentsandvo yaNkulunkulu?” 20

9:20
Isa. 29:16
45:9
64:8
Jer. 18:6
Kodvwa-ke wena muntfu-ndzini, ungubani kutsi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi: “Wangibumbelani kanje?” 21
9:21
2 Thim. 2:20
Empeleni, umbumbi ute yini lilungelo lekusebentisa libumba ngekutsandza kwakhe, nekutsi ente titja letimbili ngasinye sigadla selibumba, lesinye setikhatsi letitsite, lesinye sekusetjentiswa nje nome kunini?

22

9:22
Rom. 2:4
Loku akusiko yini Nkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe, noko watimela ngekubeketela lokukhulu titja telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa. 23Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitjeni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe. 24Tsine-ke singuleto titja temusa wakhe, latibita, hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive.

25

9:25
Hos. 2:23
1 Phet. 2:10
Naku-ke lakushoko encwadzini yaHoseya:

“Bantfu lababengesibo bami,

ngiyawubabita ngekutsi:

‘Bantfu bami;’

sive lengingazange ngisitsandze

ngiyawusibita ngekutsi:

‘Ngulabatsandzekako bami.’

26

9:26
Hos. 1:10
Nakuleyo ndzawo,

lapho batjelwa khona kutsi:

‘Anisibo bantfu bami,’

bayawubitwa ngekutsi:

‘Ngemadvodzana

aNkulunkulu lophilako.’ ”

27

9:27
Isa. 10:22-23
Rom. 11:5
Na-Isaya wamemeta nga-Israyeli atsi: “Nome bantfu baka-Israyeli bangaba banyenti babe ngangesihlabatsi saselwandle, noko kuyawuba yinsali yabo kuphela leyawusindziswa; 28ngobe iNkhosi iyawunonopha yephetse emacala nemhlaba wonkhe.”

29

9:29
Isa. 1:9
Kunjengobe Isaya kucala watsi:

“Kube iNkhosi Somandla

akasishiyelanga letinye tetitukulwane,

ngabe safanana neSodoma,

safanana neGomora.”

Baka-Israyeli neliVangeli

30

9:30
Rom. 1:17
10:20
Pho, siyawutsini-ke? Betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebakunikwe ngekukholwa kwabo. 31
9:31
Rom. 10:2
11:7
Kepha baka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, noko abazange bakhone kuwugcina umtsetfo. 32Ngani-ke? Ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa, kodvwa benta sengatsi kutfolakala ngekutsi bakusebentele. Bakhubeka, bakhutjwa litje lesikhubekiso, 33
9:33
Isa. 8:14
28:16
Luk. 2:34
Rom. 10:11
1 Phet. 2:6
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Bheka, ngibeka eSiyoni

litje lekukhubekisa

nelidvwala lekuwisa;

kepha lowo lokholwa kuye,

angeke ajabhiswe.”