Siswati 1996 (SWA96)
7

Kukhululeka emtsetfweni

71Bazalwane, ase ngikhulume naku kini, nine lenati umtsetfo: Niyati kutsi umuntfu ubuswa ngumtsetfo kuphela yingci asaphila. 2

7:2
1 Khor. 7:39
Njengekutsi nje, umfati losendzile umtsetfo umbophele endvodzeni yakhe nayisaphila; kodvwa nayifa, sewukhululekile kulomtsetfo bewumbophele kulendvodza yakhe. 3
7:3
Mak. 10:12
Ngako-ke, umfati nakahlala nalenye indvodza, kantsi indvodza yakhe isaphila, ubitwa ngekutsi yingwadla. Kodvwa nakufa lendvodza yakhe, ngekwemtsetfo sewungumfati lokhululekile, futsi angeke abitwe ngekutsi yingwadla, nome angendza kulenye indvodza. 4
7:4
Gal. 2:19
5:18
Khol. 2:14
Kunjalo-ke nakini, bazalwane bami; nani-ke senifile kuwo umtsetfo, ngobe niyincenye yemtimba waKhristu; nyalo senibakhe lowo lowavuswa ekufeni kuze tsine sitewutselela Nkulunkulu titselo. 5
7:5
Rom. 6:20
Ngesikhatsi sisaphila ngekwelive tinkhanuko tetono letativusetelwa ngumtsetfo tasebenta etitfweni temitimba yetfu, sasisebentela kufa. 6
7:6
Rom. 6:2
2 Khor. 3:6
Noko, nyalo, sesikhululekile ekubeni ngaphansi kwemtsetfo, ngobe safa sehlukana naloko kwakusente tiboshwa, asisakhonti ngendlela lendzala yekwenta lokufunwa ngumtsetfo lobhaliwe, kodvwa sikhonta ngendlela lensha yaMoya.

Umtsetfo nesono

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Rom. 3:20
Pho, siyawutsini-ke? Sitakutsi umtsetfo usono? Cha, awusiso. Kodvwa-ke sono ngabe angizange ngisati kutsi siyini kube akufikanga umtsetfo. Ngabe angizange sengati nekutsi kuyini kona kufisa kube umtsetfo awuzange usho kutsi: “Ungafisi.” 8
7:8
Joh. 15:22
Rom. 4:15
5:13,20
Kodvwa sono satfola litfuba ngemyalo, kwavuka kufisa konkhe kimi. Ngobe ngaphandle kwemtsetfo sono sifile. 9Nami matfupha ngase ngaphila ngaphandle kwemtsetfo; kodvwa kwatsi kube kufike umyalo, sono savuka indlwabane, 10
7:10
Lev. 18:5
Hez. 20:11,13
Rom. 10:5
Jak. 1:15
ngase ngiyafa, lomyalo lowawufanele kuba kuphila wagucuka waba kufa kimi. 11Ngobe sono senelela kutfola litfuba ngekusebenta ngemyalo sangikhohlisa sangibulala ngawo.

12

7:12
1 Thim. 1:8
Kuyakhanya-ke kutsi umtsetfo ungcwele, nemyalo ungcwele, ulungile, futsi muhle. 13Pho, loko lokuhle kwaletsa kufa yini kimi? Cha, akuzange. Loko kwentiwa sono, ngobe ngekusebentisa lokuhle sangiletsela kufa, khona kutekwembuleka sono kutsi sisono. Ngobe ngemyalo sono sibonakaliswa sisono kakhulu.

Kuphambana kwemtsetfo waMoya nemtsetfo lokumuntfu

14

7:14
Hla. 51:5
Joh. 3:6
Siyati kutsi umtsetfo waMoya, kodvwa mine ngingumuntfu wemhlaba, lotsengiswe esonweni. 15
7:15
Gal. 5:17
Loko lengikwentako angikucondzisisi, ngobe loko lengikutsandzako angikwenti, kodvwa ngenta loko lengikutondzako. 16Nangabe-ke ngikwenta loko lengingakutsandzi kukwenta, ngiyawuvumela umtsetfo kutsi ulungile. 17Kepha-ke akusesimi lona lowenta loko kodvwa sono lesihlala kimi. 18
7:18
Gen. 6:5
8:21
Ngobe ngiyati kutsi kute lokulungile lokuhlala kimi, ngisho emtimbeni wami; nome sifiso sikhona kimi sekwenta lokulungile, kodvwa ngite emandla ekukwenta. 19Ngobe lokulungile lengitsandza kukwenta, angikwenti, kodvwa lokubi lengingafuni kukwenta, ngiyakwenta. 20Nangabe ngenta lengingatsandzi kukwenta, loko kusho kutsi akusesimi lowo lokwentako, kodvwa ngulesono lesihlala kimi.

21Ngako ngikhandza kutsi kunemtsetfo losebenta kimi: Nangifuna kwenta lokulungile, lokubi kunami shaqa. 22Ngobe ngekwemuntfu longekhatsi ngitfokotela umtsetfo waNkulunkulu. 23

7:23
1 Phet. 2:11
Jak. 4:1
Kodvwa ngibona umtsetfo lomunye losebenta emalungeni ami ulwa nemtsetfo wengcondvo yami. Ungenta ngibe sigcili semtsetfo wesono lesihlala emalungeni ami. 24Maye kimi! Mine sihlupheki! Ngitawukhululwa ngubani mine kulomtimba wekufa? 25
7:25
Joh. 8:36
1 Khor. 15:57
Akabongwe Nkulunkulu ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu!

Ngako-ke mine ngekwami ngikhonta umtsetfo waNkulunkulu ngengcondvo yami, kodvwa ngekwemvelo yami ngikhonta umtsetfo wesono.

8

Imphilo kuMoya

81

8:1
Rom. 3:23
Sekute kulahlwa kulabo labakuKhristu Jesu.Letinye tincwadzi letelama tekucala tengeta titsi “labangahambi ngekwenyama, kodvwa labahamba ngekwaMoya” 2
8:2
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
7:22
1 Khor. 15:45
Ngobe umtsetfo waMoya wekuphila lokukuKhristu Jesu ungikhululile emtsetfweni wesono newekufa. 3
8:3
2 Khor. 5:21
Gal. 4:4
Fil. 2:7
Khol. 1:22
Heb. 2:14
7:18
Loko-ke lokwehlula umtsetfo ngenca yebutsakatsaka besimo semvelo yemuntfu, Nkulunkulu wakwenta: Ngenca yesono watfumela iNdvodzana yakhe, leyeta ngesimo semuntfu lesonakele, kwatsi ngayo wehlulela sono ebantfwini, 4
8:4
Gal. 5:14,16,25
kuze sente loko lokufunwa ngumtsetfo tsine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngaMoya. 5
8:5
1 Khor. 2:14
Khol. 3:2
Ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodvwa labahamba ngaMoya banaka kwaMoya. 6
8:6
Rom. 6:21
Gal. 6:8
Kunaka kwenyama kukufa, kodvwa kunaka kwaMoya kukuphila nekuthula. 7
8:7
Mat. 12:34
Rom. 5:10
Khol. 1:21
Jak. 4:4
Ngako-ke labanaka kwenyama batitsa kuNkulunkulu, ngobe abawutfobeli umtsetfo waNkulunkulu; empeleni bate emandla ekuwutfobela. 8Labo labanaka kwenyama bangeke bamtfokotise Nkulunkulu.

9

8:9
1 Khor. 2:12
3:16
1 Joh. 3:24
Kepha nine anibuswa yinyama, kodvwa nibuswa nguMoya, nangabe phela Moya waNkulunkulu ahlala kini. Umuntfu longenaye Moya waKhristu, akasiye waKhristu. 10
8:10
Ef. 4:22
Khol. 3:5
Kodvwa nangabe Khristu akini, nome umtimba wenu ufa ngenca yesono, noko Moya uninika kuphila, ngobe senentiwe nemukeleka kuNkulunkulu kutsi nilungile. 11Kodvwa nangabe Moya waNkulunkulu lowavusa Jesu kulabafile, ahlala kini, lowo lowavusa Khristu Jesu kulabafile uyawuphindze aninike kuphila emitimbeni yenu lebhubhako niphile ngebukhona baMoya wakhe lohlala kini.

12Ngako-ke, bazalwane, asisekho sidzingo sekutsi siphile ngekwemvelo yenyama yetfu leyonakele. 13Ngobe naniphila ngekwenyama, nitawufa; kodvwa nangabe nibulala imisebenti yenyama ngaMoya, nitawuphila. 14Labo labaholwa nguMoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. 15

8:15-17
Gal. 4:5-7
8:15
Mak. 14:36
Gal. 3:26
4:6
2 Thim. 1:7
1 Joh. 4:18
Ngobe anemukelanga umoya webugcili wekutsi nibuye nesabe, kodvwa nemukela Moya losenta emadvodzana, sikhulume ngaye kuNkulunkulu sitsi: “Babe! Babe wami!”

16

8:16
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
4:30
NguMoya lucobo lofakazelana nemoya wetfu kutsi sibantfwana baNkulunkulu. 17
8:17
Mat. 5:11
Imis. 14:22
2 Thim. 2:11
Semb. 21:7
Njengobe sibantfwana bakhe nje, sitindlalifa futsi: Sitindlalifa taNkulunkulu, yebo, sitindlalifa kanye naKhristu; nangabe phela sihlupheka kanye naye siyawukhatimuliswa kanye naye.

Inkhatimulo yebukhosi lesiyakuba nayo

18

8:18
2 Khor. 4:17
Fil. 3:20
Khol. 3:4
1 Phet. 1:6
4:13
1 Joh. 3:2
Ngiyakholwa kutsi lolusizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kitsi. 19Indalo yonkhe ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kutsi Nkulunkulu embule emadvodzana akhe. 20
8:20
Gen. 3:17-19
Ngobe indalo ibekwe esimeni sebute, hhayi ngekutsandza kwayo, kodvwa ngentsandvo yalowo lowayibeka etsembeni 21
8:21
2 Phet. 3:13
Semb. 21:5
lekutsi nendalo ngalelinye lilanga iyawukhululwa kulobugcili bekubola, ibe nesabelo kulenkhululeko nebukhosi bebantfwana baNkulunkulu. 22Siyati kutsi kudzimate kube ngulesikhatsi indalo yonkhe iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. 23
8:23
Luk. 20:36
2 Khor. 5:2
Gal. 5:5
Kodvwa akusiyo indalo yodvwa; natsi futsi lesiphiwe Moya losibambiso siyabubula etinhlitiyweni tetfu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebudvodzana, kube kukhululwa kwemitimba yetfu. 24
8:24
2 Khor. 5:7
Heb. 11:1
Sisindziswe sisetsembeni; kodvwa nasikubona loko lesikwetsembako, akusesilo litsemba. Ngobe ngubani longahle etsembe intfo lasayibonile? 25Kodvwa nasetsemba loko lesingakuboni, sikulindzela ngekubeketela.

26Ngalokufanako Moya uyasisita ebutsakatsakeni betfu. Ngobe asati kutsi kufanele sithandaze kanjani; kodvwa Moya usincusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemavi. 27

8:27
1 Khr. 28:9
Jer. 11:20
Kepha yena lophenya tinhlitiyo uyati kutsi uyini umcondvo waMoya; ngobe Moya uncusela labangcwele ngekwentsandvo yaNkulunkulu.

28

8:28
Ef. 1:4,11
3:11
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe. 29
8:29
Rom. 11:2
1 Khor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Khol. 1:15
Heb. 1:6
Ngobe labo labatinchanti Nkulunkulu wabakhetsanchanti kutsi babe nesimo seNdvodzana yakhe kuze yona itewuba litubulo kubazalwane labanyenti. 30
8:30
Joh. 17:22
Rom. 3:24
2 Thim. 1:9
Kodvwa labo labakhetsanchanti wababita wabenta bemukeleka kuye kutsi balungile, bona labo futsi wabanika bukhosi bakhe.

Kuncoba ngaKhristu Jesu

31

8:31
Hla. 56:11
118:6
Siyawutsini-ke ngaloku? Nangabe Nkulunkulu angakitsi ngubani longamelana natsi? 32
8:32
Isa. 53:5
Joh. 3:16
Rom. 4:25
5:6,9
Yena longazange ayigodle iNdvodzana yakhe, kodvwa wayinikela ngenca yetfu sonkhe, pho, akayusinika yini tonkhe tintfo mahhala kanye nayo? 33
8:33
Isa. 50:8
Ngubani loyakumangalela bantfu baNkulunkulu labakhetsiwe? Kute: Ngobe ukhona Nkulunkulu lowenta umuntfu emukeleke kuye kutsi ulungile. 34
8:34
Hla. 110:1
Heb. 1:3
7:25
8:1
9:24
1 Phet. 3:22
1 Joh. 2:1
Pho, kukhona yini longahle abalahle ngelicala? Kute: Ngobe ukhona Khristu Jesu lowafa, kodvwa wavuswa waphila, sewungesekudla saNkulunkulu, nguye losincuselako. 35Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa? 36
8:36
Hla. 44:22
1 Khor. 4:9
2 Khor. 4:11
Kubhaliwe kutsi:

“Ngenca yakho sibasengotini yekufa lonkhe lilanga;

sitsatfwa njengetimvu tekuhlatjwa.”

37

8:37
Joh. 16:33
1 Khor. 15:57
2 Khor. 2:14
1 Joh. 4:4
5:4
Semb. 12:11
Kepha kuko konkhe loku siyancoba nekuncoba ngaye lowasitsandza. 38
8:38
Ef. 1:21
6:12
Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, 39
8:39
Fil. 1:6
2 Thim. 4:18
nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu.

9

Nkulunkulu wabakhetsanchanti baka-Israyeli

91

9:1
1 Thim. 2:7
Ngikhuluma liciniso ngikuKhristu, angikhulumi emanga; nanembeza wami lokuMoya Longcwele uyangifakazela kutsi 2
9:2
Rom. 10:1
nginelusizi lolukhulu, nebuhlungu lobungapheli enhlitiyweni yami 3
9:3
Eks. 32:32
ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve. Bengingafisa kutsi lokungenani ngibe ngulocalekisiwe nome ngisuswe kuKhristu kube loko bekungaba lusito kubo. 4
9:4
Eks. 4:22
9:4
19:5
24:16
Dut. 7:6
14:1
Hla. 147:19
Rom. 2:17
3:2
Ef. 2:12
Ema-Israyeli sive saNkulunkulu lasenta emadvodzana akhe. Wawanika sabelo ebukhosini bakhe, watenta nawo tivumelwane, wawanika umtsetfo, nendlela lengiyo yekukhonta ethempelini, wabapha netetsembiso. 5
9:5
Mat. 1:1
2 Khor. 11:31
Wona angumliba wabokhokho, lapho kwavela khona Khristu waba ngumuntfu, yena longuNkulunkulu, Losetikwako Konkhe, akadvunyiswe phakadze naphakadze. Amen.

6

9:6
Num. 23:19
Rom. 2:28
3:3
Gal. 6:16
Semb. 2:9
Kodvwa akusiko kutsi livi laNkulunkulu selehlulekile. Ngobe akusibo bonkhe labasitukulwane sa-Israyeli labangema-Israyeli. 7
9:7
Gen. 21:12
Joh. 8:39
Heb. 11:18
Akusibo bonkhe lababantfwana ba-Abrahama ngekutsi basitukulwane sakhe, kodvwa kutsiwa: “Situkulwane sakho siyakwetsiwa nga-Isaka.” 8
9:8
Gal. 3:29
4:23,28
Loko kusho kutsi akusibo bantfwana bengati lababantfwana baNkulunkulu kodvwa bantfwana besetsembiso labemukeleka njengesitukulwane. 9
9:9
Gen. 18:10,14
Ngobe nguloko lokwashiwo setsembiso kutsi: “Ngiyawubuya ngalesikhatsi nyakenye, Sara uyawutala indvodzana.”

10

9:10
Gen. 25:21,23
Futsi akusiko loko kuphela, kodvwa neyise wemaphahla latalwa nguRebheka abe munye kungu-Isaka, khokho wetfu. 11Injongo yaNkulunkulu yekukhetsanchanti ayigucuki. Kwatsi lamaphahla angakatalwa, asengakenti lutfo lokulungile nalokungakalungi, 12Rebheka watjelwa kutsi: “Lomdzala uyawuba ngaphansi kwalomncane.” Loko-ke kwentiwa ngentsandvo yaNkulunkulu lengayi ngemitamo yemuntfu, kodvwa leya ngelubito lwakhe, Nkulunkulu; 13
9:13
Hla. 18:26
Mal. 1:2-3
njengobe kubhaliwe kutsi: “Jakobe ngimtsandzile, kodvwa Esawu ngamtondza.”

14

9:14
Dut. 32:4
2 Khr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Rom. 3:5
Pho, siyawutsini-ke? Sitsi kukhona yini lokungakalungi kuNkulunkulu? Cha, kute. 15
9:15
Eks. 33:19
Ngobe watsi kuMosi: “Ngiyawuba nemusa kulowo lenginemusa kuye, ngibe nesihawu kulowo lenginesihawu kuye.” 16
9:16
Ef. 2:8
Ngako-ke akuyi ngekutsandza nangekutihlupha kwemuntfu, kodvwa kuya ngebubele baNkulunkulu. 17
9:17
Eks. 9:16
Ngobe umBhalo utsi kuFaro: “Ngikuvusele kona loko kutsi ngikhombise emandla ami kuwe, kuze libito lami libatjatwe emhlabeni wonkhe.” 18
9:18
Eks. 4:21
Ngako-ke, unemusa kulowo latsandza kuba nemusa kuye, kodvwa amente abe lukhuni lowo latsandza kumenta abe lukhuni.

Intfukutselo nemusa waNkulunkulu

19Ngako-ke uyawutsi kimi: “Nangabe kunjalo, pho, Nkulunkulu angambekelani umuntfu licala? Ngubani longamelana nentsandvo yaNkulunkulu?” 20

9:20
Isa. 29:16
45:9
64:8
Jer. 18:6
Kodvwa-ke wena muntfu-ndzini, ungubani kutsi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi: “Wangibumbelani kanje?” 21
9:21
2 Thim. 2:20
Empeleni, umbumbi ute yini lilungelo lekusebentisa libumba ngekutsandza kwakhe, nekutsi ente titja letimbili ngasinye sigadla selibumba, lesinye setikhatsi letitsite, lesinye sekusetjentiswa nje nome kunini?

22

9:22
Rom. 2:4
Loku akusiko yini Nkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe, noko watimela ngekubeketela lokukhulu titja telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa. 23Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitjeni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe. 24Tsine-ke singuleto titja temusa wakhe, latibita, hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive.

25

9:25
Hos. 2:23
1 Phet. 2:10
Naku-ke lakushoko encwadzini yaHoseya:

“Bantfu lababengesibo bami,

ngiyawubabita ngekutsi:

‘Bantfu bami;’

sive lengingazange ngisitsandze

ngiyawusibita ngekutsi:

‘Ngulabatsandzekako bami.’

26

9:26
Hos. 1:10
Nakuleyo ndzawo,

lapho batjelwa khona kutsi:

‘Anisibo bantfu bami,’

bayawubitwa ngekutsi:

‘Ngemadvodzana

aNkulunkulu lophilako.’ ”

27

9:27
Isa. 10:22-23
Rom. 11:5
Na-Isaya wamemeta nga-Israyeli atsi: “Nome bantfu baka-Israyeli bangaba banyenti babe ngangesihlabatsi saselwandle, noko kuyawuba yinsali yabo kuphela leyawusindziswa; 28ngobe iNkhosi iyawunonopha yephetse emacala nemhlaba wonkhe.”

29

9:29
Isa. 1:9
Kunjengobe Isaya kucala watsi:

“Kube iNkhosi Somandla

akasishiyelanga letinye tetitukulwane,

ngabe safanana neSodoma,

safanana neGomora.”

Baka-Israyeli neliVangeli

30

9:30
Rom. 1:17
10:20
Pho, siyawutsini-ke? Betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebakunikwe ngekukholwa kwabo. 31
9:31
Rom. 10:2
11:7
Kepha baka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, noko abazange bakhone kuwugcina umtsetfo. 32Ngani-ke? Ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa, kodvwa benta sengatsi kutfolakala ngekutsi bakusebentele. Bakhubeka, bakhutjwa litje lesikhubekiso, 33
9:33
Isa. 8:14
28:16
Luk. 2:34
Rom. 10:11
1 Phet. 2:6
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Bheka, ngibeka eSiyoni

litje lekukhubekisa

nelidvwala lekuwisa;

kepha lowo lokholwa kuye,

angeke ajabhiswe.”