Siswati 1996 (SWA96)
8

Imphilo kuMoya

81

8:1
Rom. 3:23
Sekute kulahlwa kulabo labakuKhristu Jesu.Letinye tincwadzi letelama tekucala tengeta titsi “labangahambi ngekwenyama, kodvwa labahamba ngekwaMoya” 2
8:2
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
7:22
1 Khor. 15:45
Ngobe umtsetfo waMoya wekuphila lokukuKhristu Jesu ungikhululile emtsetfweni wesono newekufa. 3
8:3
2 Khor. 5:21
Gal. 4:4
Fil. 2:7
Khol. 1:22
Heb. 2:14
7:18
Loko-ke lokwehlula umtsetfo ngenca yebutsakatsaka besimo semvelo yemuntfu, Nkulunkulu wakwenta: Ngenca yesono watfumela iNdvodzana yakhe, leyeta ngesimo semuntfu lesonakele, kwatsi ngayo wehlulela sono ebantfwini, 4
8:4
Gal. 5:14,16,25
kuze sente loko lokufunwa ngumtsetfo tsine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngaMoya. 5
8:5
1 Khor. 2:14
Khol. 3:2
Ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodvwa labahamba ngaMoya banaka kwaMoya. 6
8:6
Rom. 6:21
Gal. 6:8
Kunaka kwenyama kukufa, kodvwa kunaka kwaMoya kukuphila nekuthula. 7
8:7
Mat. 12:34
Rom. 5:10
Khol. 1:21
Jak. 4:4
Ngako-ke labanaka kwenyama batitsa kuNkulunkulu, ngobe abawutfobeli umtsetfo waNkulunkulu; empeleni bate emandla ekuwutfobela. 8Labo labanaka kwenyama bangeke bamtfokotise Nkulunkulu.

9

8:9
1 Khor. 2:12
3:16
1 Joh. 3:24
Kepha nine anibuswa yinyama, kodvwa nibuswa nguMoya, nangabe phela Moya waNkulunkulu ahlala kini. Umuntfu longenaye Moya waKhristu, akasiye waKhristu. 10
8:10
Ef. 4:22
Khol. 3:5
Kodvwa nangabe Khristu akini, nome umtimba wenu ufa ngenca yesono, noko Moya uninika kuphila, ngobe senentiwe nemukeleka kuNkulunkulu kutsi nilungile. 11Kodvwa nangabe Moya waNkulunkulu lowavusa Jesu kulabafile, ahlala kini, lowo lowavusa Khristu Jesu kulabafile uyawuphindze aninike kuphila emitimbeni yenu lebhubhako niphile ngebukhona baMoya wakhe lohlala kini.

12Ngako-ke, bazalwane, asisekho sidzingo sekutsi siphile ngekwemvelo yenyama yetfu leyonakele. 13Ngobe naniphila ngekwenyama, nitawufa; kodvwa nangabe nibulala imisebenti yenyama ngaMoya, nitawuphila. 14Labo labaholwa nguMoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. 15

8:15-17
Gal. 4:5-7
8:15
Mak. 14:36
Gal. 3:26
4:6
2 Thim. 1:7
1 Joh. 4:18
Ngobe anemukelanga umoya webugcili wekutsi nibuye nesabe, kodvwa nemukela Moya losenta emadvodzana, sikhulume ngaye kuNkulunkulu sitsi: “Babe! Babe wami!”

16

8:16
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
4:30
NguMoya lucobo lofakazelana nemoya wetfu kutsi sibantfwana baNkulunkulu. 17
8:17
Mat. 5:11
Imis. 14:22
2 Thim. 2:11
Semb. 21:7
Njengobe sibantfwana bakhe nje, sitindlalifa futsi: Sitindlalifa taNkulunkulu, yebo, sitindlalifa kanye naKhristu; nangabe phela sihlupheka kanye naye siyawukhatimuliswa kanye naye.

Inkhatimulo yebukhosi lesiyakuba nayo

18

8:18
2 Khor. 4:17
Fil. 3:20
Khol. 3:4
1 Phet. 1:6
4:13
1 Joh. 3:2
Ngiyakholwa kutsi lolusizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kitsi. 19Indalo yonkhe ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kutsi Nkulunkulu embule emadvodzana akhe. 20
8:20
Gen. 3:17-19
Ngobe indalo ibekwe esimeni sebute, hhayi ngekutsandza kwayo, kodvwa ngentsandvo yalowo lowayibeka etsembeni 21
8:21
2 Phet. 3:13
Semb. 21:5
lekutsi nendalo ngalelinye lilanga iyawukhululwa kulobugcili bekubola, ibe nesabelo kulenkhululeko nebukhosi bebantfwana baNkulunkulu. 22Siyati kutsi kudzimate kube ngulesikhatsi indalo yonkhe iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo. 23
8:23
Luk. 20:36
2 Khor. 5:2
Gal. 5:5
Kodvwa akusiyo indalo yodvwa; natsi futsi lesiphiwe Moya losibambiso siyabubula etinhlitiyweni tetfu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebudvodzana, kube kukhululwa kwemitimba yetfu. 24
8:24
2 Khor. 5:7
Heb. 11:1
Sisindziswe sisetsembeni; kodvwa nasikubona loko lesikwetsembako, akusesilo litsemba. Ngobe ngubani longahle etsembe intfo lasayibonile? 25Kodvwa nasetsemba loko lesingakuboni, sikulindzela ngekubeketela.

26Ngalokufanako Moya uyasisita ebutsakatsakeni betfu. Ngobe asati kutsi kufanele sithandaze kanjani; kodvwa Moya usincusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemavi. 27

8:27
1 Khr. 28:9
Jer. 11:20
Kepha yena lophenya tinhlitiyo uyati kutsi uyini umcondvo waMoya; ngobe Moya uncusela labangcwele ngekwentsandvo yaNkulunkulu.

28

8:28
Ef. 1:4,11
3:11
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe. 29
8:29
Rom. 11:2
1 Khor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Khol. 1:15
Heb. 1:6
Ngobe labo labatinchanti Nkulunkulu wabakhetsanchanti kutsi babe nesimo seNdvodzana yakhe kuze yona itewuba litubulo kubazalwane labanyenti. 30
8:30
Joh. 17:22
Rom. 3:24
2 Thim. 1:9
Kodvwa labo labakhetsanchanti wababita wabenta bemukeleka kuye kutsi balungile, bona labo futsi wabanika bukhosi bakhe.

Kuncoba ngaKhristu Jesu

31

8:31
Hla. 56:11
118:6
Siyawutsini-ke ngaloku? Nangabe Nkulunkulu angakitsi ngubani longamelana natsi? 32
8:32
Isa. 53:5
Joh. 3:16
Rom. 4:25
5:6,9
Yena longazange ayigodle iNdvodzana yakhe, kodvwa wayinikela ngenca yetfu sonkhe, pho, akayusinika yini tonkhe tintfo mahhala kanye nayo? 33
8:33
Isa. 50:8
Ngubani loyakumangalela bantfu baNkulunkulu labakhetsiwe? Kute: Ngobe ukhona Nkulunkulu lowenta umuntfu emukeleke kuye kutsi ulungile. 34
8:34
Hla. 110:1
Heb. 1:3
7:25
8:1
9:24
1 Phet. 3:22
1 Joh. 2:1
Pho, kukhona yini longahle abalahle ngelicala? Kute: Ngobe ukhona Khristu Jesu lowafa, kodvwa wavuswa waphila, sewungesekudla saNkulunkulu, nguye losincuselako. 35Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa? 36
8:36
Hla. 44:22
1 Khor. 4:9
2 Khor. 4:11
Kubhaliwe kutsi:

“Ngenca yakho sibasengotini yekufa lonkhe lilanga;

sitsatfwa njengetimvu tekuhlatjwa.”

37

8:37
Joh. 16:33
1 Khor. 15:57
2 Khor. 2:14
1 Joh. 4:4
5:4
Semb. 12:11
Kepha kuko konkhe loku siyancoba nekuncoba ngaye lowasitsandza. 38
8:38
Ef. 1:21
6:12
Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, 39
8:39
Fil. 1:6
2 Thim. 4:18
nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu.