Siswati 1996 (SWA96)
7

Kukhululeka emtsetfweni

71Bazalwane, ase ngikhulume naku kini, nine lenati umtsetfo: Niyati kutsi umuntfu ubuswa ngumtsetfo kuphela yingci asaphila. 2

7:2
1 Khor. 7:39
Njengekutsi nje, umfati losendzile umtsetfo umbophele endvodzeni yakhe nayisaphila; kodvwa nayifa, sewukhululekile kulomtsetfo bewumbophele kulendvodza yakhe. 3
7:3
Mak. 10:12
Ngako-ke, umfati nakahlala nalenye indvodza, kantsi indvodza yakhe isaphila, ubitwa ngekutsi yingwadla. Kodvwa nakufa lendvodza yakhe, ngekwemtsetfo sewungumfati lokhululekile, futsi angeke abitwe ngekutsi yingwadla, nome angendza kulenye indvodza. 4
7:4
Gal. 2:19
5:18
Khol. 2:14
Kunjalo-ke nakini, bazalwane bami; nani-ke senifile kuwo umtsetfo, ngobe niyincenye yemtimba waKhristu; nyalo senibakhe lowo lowavuswa ekufeni kuze tsine sitewutselela Nkulunkulu titselo. 5
7:5
Rom. 6:20
Ngesikhatsi sisaphila ngekwelive tinkhanuko tetono letativusetelwa ngumtsetfo tasebenta etitfweni temitimba yetfu, sasisebentela kufa. 6
7:6
Rom. 6:2
2 Khor. 3:6
Noko, nyalo, sesikhululekile ekubeni ngaphansi kwemtsetfo, ngobe safa sehlukana naloko kwakusente tiboshwa, asisakhonti ngendlela lendzala yekwenta lokufunwa ngumtsetfo lobhaliwe, kodvwa sikhonta ngendlela lensha yaMoya.

Umtsetfo nesono

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Rom. 3:20
Pho, siyawutsini-ke? Sitakutsi umtsetfo usono? Cha, awusiso. Kodvwa-ke sono ngabe angizange ngisati kutsi siyini kube akufikanga umtsetfo. Ngabe angizange sengati nekutsi kuyini kona kufisa kube umtsetfo awuzange usho kutsi: “Ungafisi.” 8
7:8
Joh. 15:22
Rom. 4:15
5:13,20
Kodvwa sono satfola litfuba ngemyalo, kwavuka kufisa konkhe kimi. Ngobe ngaphandle kwemtsetfo sono sifile. 9Nami matfupha ngase ngaphila ngaphandle kwemtsetfo; kodvwa kwatsi kube kufike umyalo, sono savuka indlwabane, 10
7:10
Lev. 18:5
Hez. 20:11,13
Rom. 10:5
Jak. 1:15
ngase ngiyafa, lomyalo lowawufanele kuba kuphila wagucuka waba kufa kimi. 11Ngobe sono senelela kutfola litfuba ngekusebenta ngemyalo sangikhohlisa sangibulala ngawo.

12

7:12
1 Thim. 1:8
Kuyakhanya-ke kutsi umtsetfo ungcwele, nemyalo ungcwele, ulungile, futsi muhle. 13Pho, loko lokuhle kwaletsa kufa yini kimi? Cha, akuzange. Loko kwentiwa sono, ngobe ngekusebentisa lokuhle sangiletsela kufa, khona kutekwembuleka sono kutsi sisono. Ngobe ngemyalo sono sibonakaliswa sisono kakhulu.

Kuphambana kwemtsetfo waMoya nemtsetfo lokumuntfu

14

7:14
Hla. 51:5
Joh. 3:6
Siyati kutsi umtsetfo waMoya, kodvwa mine ngingumuntfu wemhlaba, lotsengiswe esonweni. 15
7:15
Gal. 5:17
Loko lengikwentako angikucondzisisi, ngobe loko lengikutsandzako angikwenti, kodvwa ngenta loko lengikutondzako. 16Nangabe-ke ngikwenta loko lengingakutsandzi kukwenta, ngiyawuvumela umtsetfo kutsi ulungile. 17Kepha-ke akusesimi lona lowenta loko kodvwa sono lesihlala kimi. 18
7:18
Gen. 6:5
8:21
Ngobe ngiyati kutsi kute lokulungile lokuhlala kimi, ngisho emtimbeni wami; nome sifiso sikhona kimi sekwenta lokulungile, kodvwa ngite emandla ekukwenta. 19Ngobe lokulungile lengitsandza kukwenta, angikwenti, kodvwa lokubi lengingafuni kukwenta, ngiyakwenta. 20Nangabe ngenta lengingatsandzi kukwenta, loko kusho kutsi akusesimi lowo lokwentako, kodvwa ngulesono lesihlala kimi.

21Ngako ngikhandza kutsi kunemtsetfo losebenta kimi: Nangifuna kwenta lokulungile, lokubi kunami shaqa. 22Ngobe ngekwemuntfu longekhatsi ngitfokotela umtsetfo waNkulunkulu. 23

7:23
1 Phet. 2:11
Jak. 4:1
Kodvwa ngibona umtsetfo lomunye losebenta emalungeni ami ulwa nemtsetfo wengcondvo yami. Ungenta ngibe sigcili semtsetfo wesono lesihlala emalungeni ami. 24Maye kimi! Mine sihlupheki! Ngitawukhululwa ngubani mine kulomtimba wekufa? 25
7:25
Joh. 8:36
1 Khor. 15:57
Akabongwe Nkulunkulu ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu!

Ngako-ke mine ngekwami ngikhonta umtsetfo waNkulunkulu ngengcondvo yami, kodvwa ngekwemvelo yami ngikhonta umtsetfo wesono.