Siswati 1996 (SWA96)
6

Umuntfu lokuKhristu ufile wehlukana nesono uphila kuNkulunkulu

61Pho, siyawutsini-ke? Kufanele yini sichubeke siphile esonweni kuze kwandze umusa? 2

6:2
1 Phet. 4:1
Cha, akungabi njalo. Tsine lesesafa sehlukana nesono, pho, singachubeka kanjani siphile kuso? 3
6:3
Gal. 3:27
Kantsi anati yini kutsi tsine sonkhe lesabhajatiselwa kuKhristu Jesu, sabhajatiselwa ekufeni kwakhe? 4
6:4
Ef. 4:22
Khol. 2:12
1 Phet. 3:21
Ngako-ke ngekubhajatiswa kwetfu sangcwatjwa kanye naye, kuze kutsi njengobe Khristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi baBabe, kanjalo-ke natsi singayiphila imphilo lensha.

5

6:5
Rom. 8:11
Fil. 3:10
Nangabe saba munye naye ekufeni kwakhe, ngempela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe; 6
6:6
Gal. 2:19
5:24
siyati kutsi umuntfu wetfu lomdzala wabetselwa esiphambanweni kanye naye, khona kutewutsi umtimba wetfu wesono utewufa, singabe sisagcilatwa sono. 7Umuntfu lofile ukhululiwe emandleni esono. 8
6:8
2 Thim. 2:11
Siyakholwa kutsi nasife naKhristu siyawuphila kanye naye. 9
6:9
Semb. 1:18
Siyati nekutsi Khristu wavuswa kulabafile, angeke aphindze afe; nekufa sekute emandla etikwakhe. 10
6:10
Heb. 7:27
9:25
1 Phet. 3:18
Ngobe kufa lakufa kwaba kanye ngenca yesono, kuphila lakuphilako ukuphilela Nkulunkulu. 11
6:11
2 Khor. 5:15
1 Phet. 2:24
Kanjalo nani kufanele nitsatse ngekutsi nifile nehlukana nesono, kodvwa niphilela Nkulunkulu nikuKhristu Jesu.

12Ngako-ke ningasivumeli sono kutsi siphindze siyibuse lemitimba yenu lebhubhako. Ningabobe nisatilandzela ngisho netinkhanuko temitimba yenu. 13

6:13
Rom. 12:1
Futsi akusafanele kutsi ninikele titfo tenu esonweni tibe tikhali tekungalungi; kodvwa tinikeleni nine matfupha kuNkulunkulu njengobe ningulabavuswe ekufeni base bayaphila. Ngako-ke titfo tenu tinikeleni tibe tikhali tekulunga kuNkulunkulu. 14
6:14
Gal. 5:18
1 Joh. 3:6
Sono akusafanele sibuse etikwenu, ngobe anisaphili ngaphansi kwemtsetfo, kodvwa niphila ngaphansi kwemusa.

Tigcili tekulunga

15Pho-ke, sitakona yini, ngobe singekho ngaphansi kwemtsetfo, singaphansi kwemusa? Cha, ngeke. 16

6:16
Joh. 8:34
2 Phet. 2:19
Anati yini kutsi lowo lenitinikele kuye nitigcili takhe tekumlalela? Nitigcili talowo lenimlalelako, nome tesono kube kufa, nome tekulalela Nkulunkulu kube kwemukeleka kuye kutsi nilungile. 17Akabongwe Nkulunkulu, ngobe benitigcili tesono kodvwa seniwatfobele ngenhlitiyo yenu yonkhe emaciniso emfundziso leseniyemukele. 18
6:18
Joh. 8:32
1 Khor. 7:22
1 Phet. 2:16
Nakhululwa esonweni, nase niba tigcili tekulunga. 19Ase ngikhulumise kwemuntfu ngenca yebutsakatsaka bebuntfu benu, ngitsi: Njengaloku nake natinikela ngalokuphelele kutsi nibe tigcili temanyala nekukhohlakala lokukhulu, kanjalo-ke namanje tinikeleni kutsi nibe tigcili tekulunga kube kungcweliswa kwenu.

20Ngesikhatsi nisetigcili tesono, nanikhululekile kutsi ningakwenti lokulungile. 21

6:21
Rom. 7:5
8:6,13
Fil. 3:19
Natfolani-ke ngekwenta leto tintfo leseninemahloni ngato nyalo? Phela siphetfo saleto tintfo kufa! 22
6:22
1 Phet. 1:9
Kodvwa nyalo senikhululiwe esonweni, senitigcili taNkulunkulu; nitfola sitselo senu sekungcweliswa. Siphetfo saloko kuphila lokuphakadze. 23
6:23
Gen. 2:17
Rom. 5:12,17
1 Khor. 15:21
Jak. 1:15
Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu.