Siswati 1996 (SWA96)
5

Umphumela wekubuyisana naNkulunkulu

51

5:1
Isa. 53:5
Joh. 14:27
Rom. 3:24
Ef. 2:13
Njengobe sesentiwe semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngekukholwa, sesinekuthula naNkulunkulu ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu. 2
5:2
Joh. 10:9
14:6
Ef. 2:18
3:12
Heb. 10:19
Ngaye loJesu Khristu sinekungena ngekukholwa kulomusa lesesime kuwo; siyabonga sijabulela litsemba lebukhosi baNkulunkulu lobutawuba betfu. 3
5:3
Fil. 1:29
Jak. 1:3
Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tetfu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela. 4
5:4
Heb. 10:36
Kubeketela kuveta kuciniseka, kuciniseka kudala litsemba. 5
5:5
Hla. 22:5
25:20
Heb. 6:18
1 Joh. 3:16
4:10
Litsemba alijabhisi, ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu selutselwe etinhlitiyweni tetfu ngaMoya Longcwele, lesinikwe yena.

6Ngobe kwatsi sisebutsakatsaka, Khristu wafela labangamesabi Nkulunkulu; wafa ngesikhatsi lesifanele. 7Kulukhuni kabi kutsi umuntfu afele lomunye umuntfu nome ngabe umsulwa. Mhlawumbe kukhona longaba nesibindzi sekufela umuntfu lolungile. 8Kodvwa-ke Nkulunkulu sewulukhombisile lutsandvo lwakhe kitsi ngekutsi sisetoni Khristu wafa esikhundleni setfu. 9

5:9
1 Thes. 1:10
Sesentiwe ngengati yaJesu semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile, ngetulu kwaloko siyawusindziswa ngaye elulakeni lwaNkulunkulu. 10
5:10
Khol. 1:20
Ngobe nangabe kwatsi sisetitsa satfola kubuyisana naNkulunkulu ngekufa kweNdvodzana yakhe, kakhulu kanganani-ke nase sibuyisene naye siyawusindziswa ngekuphila kwayo. 11
5:11
Jer. 9:24
1 Khor. 1:31
Noko akusiko loko kuphela, kodvwa siphindze sijabula kuNkulunkulu ngaJesu Khristu iNkhosi yetfu lokungaye semukeliswe kubuyisana naNkulunkulu.

Adamu naKhristu

12

5:12
Gen. 2:17
3:1,6
Rom. 6:23
1 Khor. 15:21
Sono sangena ngemuntfu munye emhlabeni, sangena nekufa, kufa kwase kwendlulela kubo bonkhe bantfu, njengobe bonkhe bonile. 13
5:13
Rom. 4:15
7:7
Sono sasikhona emhlabeni usengakabekwa umtsetfo; kodvwa lapho kute khona umtsetfo, sono asibalelwa kumuntfu. 14Kodvwa kusukela esikhatsini sa-Adamu kuye esikhatsini saMosi bonkhe bantfu babuswa kufa, ngisho nalabo labangazange bone njenga-Adamu. Adamu abesitfunti salowo abetawufika. 15
5:15
Joh. 1:16
Kodvwa sono sa-Adamu singeke silinganiswe nesipho saNkulunkulu semusa; ngobe nangabe ngesiphambuko semuntfu munye kwafa labanyenti, kakhulu kangakanani-ke ngesipho lesingumuntfu longuJesu Khristu, umusa waNkulunkulu wenela bantfu labanyenti. 16Kukhona umehluko emkhatsini wesipho saNkulunkulu nemphumela wesono salowo muntfu munye: Nganhlanye kunesehlulelo ngenca yesono sinye kube kubhujiswa; nganhlanye kunesipho saNkulunkulu semusa lesisusa tono letinyenti kube kulunga lokwemukeleka kuNkulunkulu. 17Nangabe ngesono semuntfu munye kufa kwacala kubusa ngaye, kakhulu kanganani-ke labo labemukela umusa lochichimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntfu munye longuJesu Khristu.

18

5:18
1 Joh. 2:2
Njengobe ngesono sinye bonkhe bantfu banesijeziso sekufa, ngalokufananako ngesento sinye lesilungile bonkhe bayakwentiwa balungelane naNkulunkulu ekuphileni. 19
5:19
Isa. 53:11
Njengobe ngekungalaleli kwemuntfu munye labanyenti baba toni, ngalokufananako ngekulalela kwemuntfu munye longuKhristu labanyenti bentiwa balungelana naNkulunkulu.

20

5:20
Rom. 7:8
Gal. 3:19
Umtsetfo wefikela kwandzisa siphambuko, kodvwa ngekwandza kwesono nemusa waNkulunkulu wandza kakhulu. 21Ngako-ke, njengobe sono sabusa kwaba kufa, ngalokufananako kubusa kwemusa kwaba kulunga lokusiholela ekuphileni kwaphakadze ngaJesu Khristu iNkhosi yetfu.