Siswati 1996 (SWA96)
4

Sibonelo sa-Abrahama

41Pho, singatsini-ke ngakhokho wetfu Abrahama lesiyintalelwane yakhe? Watfolani? 2Nangabe Abrahama emukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngenca yemisebenti yakhe, angaba nako kutigabatisa. Kodvwa ngeke atigabatise embikwaNkulunkulu. 3

4:3
Gen. 15:6
Gal. 3:6
Jak. 2:23
UmBhalo utsini-ke? Utsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.”

4

4:4
Mat. 20:14
Rom. 11:6
Umuntfu losebentako uyaholelwa; leliholo lakhe alitsatfwa njengesipho, kepha litsatfwa njengentfo lafanele kuyihola. 5Kodvwa nangabe umuntfu angaketsembeli emisebentini yakhe lemihle kodvwa ngekukholwa etsembele kulowo lolungisisa longamesabi Nkulunkulu, kukholwa kwakhe nguko lokumenta emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile. 6Abesho loku Davide, nakakhuluma ngekubusiseka kwemuntfu lobitwa nguNkulunkulu ngekutsi ulungile ngaphandle kwemisebenti, nakatsi:

7

4:7-8
Hla. 32:1-2
“Babusisiwe labo

Nkulunkulu labatsetselele tiphambuko tabo,

nalabo labatono tabo tisitjekelwe.

8Ubusisiwe umuntfu,

iNkhosi lengeyumbalela sono.”

9

4:9
Gen. 15:6
Kambe ngabe lokubusiseka kwalabasokile bodvwana yini? Cha, kwabo nalabangakasoki. Ngobe sitsatsa ngekutsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.” 10Loku kwenteka nini? Kwenteka asasokile yini Abrahama nome angakasoki? Kwenteka angakasoki, hhayi asasokile. 11
4:11
Gen. 17:10
Gal. 3:7
Wasoka muva, lokusoka kwaba luphawu lwekucinisa kutsi ngenca yekukholwa kwa-Abrahama Nkulunkulu abesamemukele ngekutsi ulungile, ngaphambi kwekutsi asoke. Ngako-ke Abrahama waba nguyise wabo bonkhe labakholwa nguNkulunkulu bese bemukelwa nguye kutsi balungile, nome bangakasoki. 12
4:12
Mat. 3:9
Uphindze abe nguyise walabo labasokile, hayi ngobe basokile, kodvwa ngobe baphila imphilo yekukholwa lefanana nalena leyaphilwa ngubane wetfu Abrahama asengakasoki.

Setsembiso saNkulunkulu semukelwa ngekukholwa

13

4:13
Gen. 15:5
17:2,4-6
22:17-18
26:3
Gal. 3:18,29
Setsembiso sekutsi uyawuba yindlalifa yemhlaba asinikwanga Abrahama nome situkulwane sakhe ngobe agcine umtsetfo, kodvwa ngobe wakholwa wase wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile. 14Ngobe nangabe tindlalifa kungulabo labalalela umtsetfo, kukholwa kucitsekile, nesetsembiso sibhidlikile. 15
4:15
Joh. 15:22
Rom. 3:20
5:13
7:8,10
1 Khor. 15:56
Umtsetfo uletsa intfukutselo; kodvwa lapho kute umtsetfo khona, kute nekuwephula.

16

4:16
Gal. 3:7,16,18,28
Ngako-ke setsembiso semukelwa ngekukholwa, khona konkhe kuyawuba ngemusa waNkulunkulu, ngaleyo ndlela-ke setsembiso siphiwe wonkhe umuntfu loyintalo ya-Abrahama. Lentalo ya-Abrahama-ke akusibo labo labagcina umtsetfo nje kuphela, kodvwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Abrahama ungubabe wetfu sonkhe, 17
4:17
Gen. 17:4-5
Isa. 48:13
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Ngikukhetsele kutsi ube nguyise wetive letinyenti.” Lesetsembiso wasemukela kuNkulunkulu labemetsemba; lowo-ke nguNkulunkulu lovusa labagfile baphile. Nguye lokhuluma bese kuba khona lokungazange sekube khona. 18

4:18
Gen. 15:4-5
Abrahama wakholwa, wetsemba, kungekho tsemba, ngako wase uba “nguyise wetive letinyenti”, njengobe umBhalo utsi: “Titukulwane takho tiyawuba ngaka.” 19
4:19
Gen. 17:17
18:11
Heb. 11:12
Kukholwa kwakhe akuzange kube butsakatsaka nome abesaneminyaka lengacishe ibe likhulu asatibonela nje kutsi umtimba wakhe bese kufanana nekutsi ufile, nekutsi sitalo saSara sase sifile. 20
4:20
Heb. 11:8,17
Noko akazange asingabate setsembiso saNkulunkulu ngekungasikholwa. Kodvwa wacina ekukholweni anika Nkulunkulu ludvumo. 21
4:21
Hla. 115:3
Luk. 1:37
Waba neliciniso leliphelele kutsi Nkulunkulu unawo emandla ekukwenta loko labekwetsembisile. 22
4:22
Gen. 15:6
Ngiko nje ngekukholwa kwakhe: “Nkulunkulu wamemukela ngekutsi ulungile.”

23

4:23
Rom. 15:4
Lamavi latsi: “Wamemukela ngekutsi ulungile,” akabhalwanga ngaye kuphela, 24
4:24
Imis. 2:24,32
1 Khor. 15:3,20
1 Phet. 1:21
kodvwa abhalwa nangatsi lesemukelwe ngekutsi silungile, tsine lesikholwa nguye lowavusa Jesu iNkhosi yetfu kulabafile. 25
4:25
Isa. 53:4-5
Rom. 8:32
1 Khor. 15:17
Wanikelelwa kutsi afe ngenca yetiphambuko tetfu, wavuswa khona atewusenta semukeleke kuNkulunkulu kutsi silungile.

5

Umphumela wekubuyisana naNkulunkulu

51

5:1
Isa. 53:5
Joh. 14:27
Rom. 3:24
Ef. 2:13
Njengobe sesentiwe semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngekukholwa, sesinekuthula naNkulunkulu ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu. 2
5:2
Joh. 10:9
14:6
Ef. 2:18
3:12
Heb. 10:19
Ngaye loJesu Khristu sinekungena ngekukholwa kulomusa lesesime kuwo; siyabonga sijabulela litsemba lebukhosi baNkulunkulu lobutawuba betfu. 3
5:3
Fil. 1:29
Jak. 1:3
Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tetfu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela. 4
5:4
Heb. 10:36
Kubeketela kuveta kuciniseka, kuciniseka kudala litsemba. 5
5:5
Hla. 22:5
25:20
Heb. 6:18
1 Joh. 3:16
4:10
Litsemba alijabhisi, ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu selutselwe etinhlitiyweni tetfu ngaMoya Longcwele, lesinikwe yena.

6Ngobe kwatsi sisebutsakatsaka, Khristu wafela labangamesabi Nkulunkulu; wafa ngesikhatsi lesifanele. 7Kulukhuni kabi kutsi umuntfu afele lomunye umuntfu nome ngabe umsulwa. Mhlawumbe kukhona longaba nesibindzi sekufela umuntfu lolungile. 8Kodvwa-ke Nkulunkulu sewulukhombisile lutsandvo lwakhe kitsi ngekutsi sisetoni Khristu wafa esikhundleni setfu. 9

5:9
1 Thes. 1:10
Sesentiwe ngengati yaJesu semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile, ngetulu kwaloko siyawusindziswa ngaye elulakeni lwaNkulunkulu. 10
5:10
Khol. 1:20
Ngobe nangabe kwatsi sisetitsa satfola kubuyisana naNkulunkulu ngekufa kweNdvodzana yakhe, kakhulu kanganani-ke nase sibuyisene naye siyawusindziswa ngekuphila kwayo. 11
5:11
Jer. 9:24
1 Khor. 1:31
Noko akusiko loko kuphela, kodvwa siphindze sijabula kuNkulunkulu ngaJesu Khristu iNkhosi yetfu lokungaye semukeliswe kubuyisana naNkulunkulu.

Adamu naKhristu

12

5:12
Gen. 2:17
3:1,6
Rom. 6:23
1 Khor. 15:21
Sono sangena ngemuntfu munye emhlabeni, sangena nekufa, kufa kwase kwendlulela kubo bonkhe bantfu, njengobe bonkhe bonile. 13
5:13
Rom. 4:15
7:7
Sono sasikhona emhlabeni usengakabekwa umtsetfo; kodvwa lapho kute khona umtsetfo, sono asibalelwa kumuntfu. 14Kodvwa kusukela esikhatsini sa-Adamu kuye esikhatsini saMosi bonkhe bantfu babuswa kufa, ngisho nalabo labangazange bone njenga-Adamu. Adamu abesitfunti salowo abetawufika. 15
5:15
Joh. 1:16
Kodvwa sono sa-Adamu singeke silinganiswe nesipho saNkulunkulu semusa; ngobe nangabe ngesiphambuko semuntfu munye kwafa labanyenti, kakhulu kangakanani-ke ngesipho lesingumuntfu longuJesu Khristu, umusa waNkulunkulu wenela bantfu labanyenti. 16Kukhona umehluko emkhatsini wesipho saNkulunkulu nemphumela wesono salowo muntfu munye: Nganhlanye kunesehlulelo ngenca yesono sinye kube kubhujiswa; nganhlanye kunesipho saNkulunkulu semusa lesisusa tono letinyenti kube kulunga lokwemukeleka kuNkulunkulu. 17Nangabe ngesono semuntfu munye kufa kwacala kubusa ngaye, kakhulu kanganani-ke labo labemukela umusa lochichimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntfu munye longuJesu Khristu.

18

5:18
1 Joh. 2:2
Njengobe ngesono sinye bonkhe bantfu banesijeziso sekufa, ngalokufananako ngesento sinye lesilungile bonkhe bayakwentiwa balungelane naNkulunkulu ekuphileni. 19
5:19
Isa. 53:11
Njengobe ngekungalaleli kwemuntfu munye labanyenti baba toni, ngalokufananako ngekulalela kwemuntfu munye longuKhristu labanyenti bentiwa balungelana naNkulunkulu.

20

5:20
Rom. 7:8
Gal. 3:19
Umtsetfo wefikela kwandzisa siphambuko, kodvwa ngekwandza kwesono nemusa waNkulunkulu wandza kakhulu. 21Ngako-ke, njengobe sono sabusa kwaba kufa, ngalokufananako kubusa kwemusa kwaba kulunga lokusiholela ekuphileni kwaphakadze ngaJesu Khristu iNkhosi yetfu.

6

Umuntfu lokuKhristu ufile wehlukana nesono uphila kuNkulunkulu

61Pho, siyawutsini-ke? Kufanele yini sichubeke siphile esonweni kuze kwandze umusa? 2

6:2
1 Phet. 4:1
Cha, akungabi njalo. Tsine lesesafa sehlukana nesono, pho, singachubeka kanjani siphile kuso? 3
6:3
Gal. 3:27
Kantsi anati yini kutsi tsine sonkhe lesabhajatiselwa kuKhristu Jesu, sabhajatiselwa ekufeni kwakhe? 4
6:4
Ef. 4:22
Khol. 2:12
1 Phet. 3:21
Ngako-ke ngekubhajatiswa kwetfu sangcwatjwa kanye naye, kuze kutsi njengobe Khristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi baBabe, kanjalo-ke natsi singayiphila imphilo lensha.

5

6:5
Rom. 8:11
Fil. 3:10
Nangabe saba munye naye ekufeni kwakhe, ngempela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe; 6
6:6
Gal. 2:19
5:24
siyati kutsi umuntfu wetfu lomdzala wabetselwa esiphambanweni kanye naye, khona kutewutsi umtimba wetfu wesono utewufa, singabe sisagcilatwa sono. 7Umuntfu lofile ukhululiwe emandleni esono. 8
6:8
2 Thim. 2:11
Siyakholwa kutsi nasife naKhristu siyawuphila kanye naye. 9
6:9
Semb. 1:18
Siyati nekutsi Khristu wavuswa kulabafile, angeke aphindze afe; nekufa sekute emandla etikwakhe. 10
6:10
Heb. 7:27
9:25
1 Phet. 3:18
Ngobe kufa lakufa kwaba kanye ngenca yesono, kuphila lakuphilako ukuphilela Nkulunkulu. 11
6:11
2 Khor. 5:15
1 Phet. 2:24
Kanjalo nani kufanele nitsatse ngekutsi nifile nehlukana nesono, kodvwa niphilela Nkulunkulu nikuKhristu Jesu.

12Ngako-ke ningasivumeli sono kutsi siphindze siyibuse lemitimba yenu lebhubhako. Ningabobe nisatilandzela ngisho netinkhanuko temitimba yenu. 13

6:13
Rom. 12:1
Futsi akusafanele kutsi ninikele titfo tenu esonweni tibe tikhali tekungalungi; kodvwa tinikeleni nine matfupha kuNkulunkulu njengobe ningulabavuswe ekufeni base bayaphila. Ngako-ke titfo tenu tinikeleni tibe tikhali tekulunga kuNkulunkulu. 14
6:14
Gal. 5:18
1 Joh. 3:6
Sono akusafanele sibuse etikwenu, ngobe anisaphili ngaphansi kwemtsetfo, kodvwa niphila ngaphansi kwemusa.

Tigcili tekulunga

15Pho-ke, sitakona yini, ngobe singekho ngaphansi kwemtsetfo, singaphansi kwemusa? Cha, ngeke. 16

6:16
Joh. 8:34
2 Phet. 2:19
Anati yini kutsi lowo lenitinikele kuye nitigcili takhe tekumlalela? Nitigcili talowo lenimlalelako, nome tesono kube kufa, nome tekulalela Nkulunkulu kube kwemukeleka kuye kutsi nilungile. 17Akabongwe Nkulunkulu, ngobe benitigcili tesono kodvwa seniwatfobele ngenhlitiyo yenu yonkhe emaciniso emfundziso leseniyemukele. 18
6:18
Joh. 8:32
1 Khor. 7:22
1 Phet. 2:16
Nakhululwa esonweni, nase niba tigcili tekulunga. 19Ase ngikhulumise kwemuntfu ngenca yebutsakatsaka bebuntfu benu, ngitsi: Njengaloku nake natinikela ngalokuphelele kutsi nibe tigcili temanyala nekukhohlakala lokukhulu, kanjalo-ke namanje tinikeleni kutsi nibe tigcili tekulunga kube kungcweliswa kwenu.

20Ngesikhatsi nisetigcili tesono, nanikhululekile kutsi ningakwenti lokulungile. 21

6:21
Rom. 7:5
8:6,13
Fil. 3:19
Natfolani-ke ngekwenta leto tintfo leseninemahloni ngato nyalo? Phela siphetfo saleto tintfo kufa! 22
6:22
1 Phet. 1:9
Kodvwa nyalo senikhululiwe esonweni, senitigcili taNkulunkulu; nitfola sitselo senu sekungcweliswa. Siphetfo saloko kuphila lokuphakadze. 23
6:23
Gen. 2:17
Rom. 5:12,17
1 Khor. 15:21
Jak. 1:15
Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu.