Siswati 1996 (SWA96)
4

Sibonelo sa-Abrahama

41Pho, singatsini-ke ngakhokho wetfu Abrahama lesiyintalelwane yakhe? Watfolani? 2Nangabe Abrahama emukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngenca yemisebenti yakhe, angaba nako kutigabatisa. Kodvwa ngeke atigabatise embikwaNkulunkulu. 3

4:3
Gen. 15:6
Gal. 3:6
Jak. 2:23
UmBhalo utsini-ke? Utsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.”

4

4:4
Mat. 20:14
Rom. 11:6
Umuntfu losebentako uyaholelwa; leliholo lakhe alitsatfwa njengesipho, kepha litsatfwa njengentfo lafanele kuyihola. 5Kodvwa nangabe umuntfu angaketsembeli emisebentini yakhe lemihle kodvwa ngekukholwa etsembele kulowo lolungisisa longamesabi Nkulunkulu, kukholwa kwakhe nguko lokumenta emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile. 6Abesho loku Davide, nakakhuluma ngekubusiseka kwemuntfu lobitwa nguNkulunkulu ngekutsi ulungile ngaphandle kwemisebenti, nakatsi:

7

4:7-8
Hla. 32:1-2
“Babusisiwe labo

Nkulunkulu labatsetselele tiphambuko tabo,

nalabo labatono tabo tisitjekelwe.

8Ubusisiwe umuntfu,

iNkhosi lengeyumbalela sono.”

9

4:9
Gen. 15:6
Kambe ngabe lokubusiseka kwalabasokile bodvwana yini? Cha, kwabo nalabangakasoki. Ngobe sitsatsa ngekutsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.” 10Loku kwenteka nini? Kwenteka asasokile yini Abrahama nome angakasoki? Kwenteka angakasoki, hhayi asasokile. 11
4:11
Gen. 17:10
Gal. 3:7
Wasoka muva, lokusoka kwaba luphawu lwekucinisa kutsi ngenca yekukholwa kwa-Abrahama Nkulunkulu abesamemukele ngekutsi ulungile, ngaphambi kwekutsi asoke. Ngako-ke Abrahama waba nguyise wabo bonkhe labakholwa nguNkulunkulu bese bemukelwa nguye kutsi balungile, nome bangakasoki. 12
4:12
Mat. 3:9
Uphindze abe nguyise walabo labasokile, hayi ngobe basokile, kodvwa ngobe baphila imphilo yekukholwa lefanana nalena leyaphilwa ngubane wetfu Abrahama asengakasoki.

Setsembiso saNkulunkulu semukelwa ngekukholwa

13

4:13
Gen. 15:5
17:2,4-6
22:17-18
26:3
Gal. 3:18,29
Setsembiso sekutsi uyawuba yindlalifa yemhlaba asinikwanga Abrahama nome situkulwane sakhe ngobe agcine umtsetfo, kodvwa ngobe wakholwa wase wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile. 14Ngobe nangabe tindlalifa kungulabo labalalela umtsetfo, kukholwa kucitsekile, nesetsembiso sibhidlikile. 15
4:15
Joh. 15:22
Rom. 3:20
5:13
7:8,10
1 Khor. 15:56
Umtsetfo uletsa intfukutselo; kodvwa lapho kute umtsetfo khona, kute nekuwephula.

16

4:16
Gal. 3:7,16,18,28
Ngako-ke setsembiso semukelwa ngekukholwa, khona konkhe kuyawuba ngemusa waNkulunkulu, ngaleyo ndlela-ke setsembiso siphiwe wonkhe umuntfu loyintalo ya-Abrahama. Lentalo ya-Abrahama-ke akusibo labo labagcina umtsetfo nje kuphela, kodvwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Abrahama ungubabe wetfu sonkhe, 17
4:17
Gen. 17:4-5
Isa. 48:13
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Ngikukhetsele kutsi ube nguyise wetive letinyenti.” Lesetsembiso wasemukela kuNkulunkulu labemetsemba; lowo-ke nguNkulunkulu lovusa labagfile baphile. Nguye lokhuluma bese kuba khona lokungazange sekube khona. 18

4:18
Gen. 15:4-5
Abrahama wakholwa, wetsemba, kungekho tsemba, ngako wase uba “nguyise wetive letinyenti”, njengobe umBhalo utsi: “Titukulwane takho tiyawuba ngaka.” 19
4:19
Gen. 17:17
18:11
Heb. 11:12
Kukholwa kwakhe akuzange kube butsakatsaka nome abesaneminyaka lengacishe ibe likhulu asatibonela nje kutsi umtimba wakhe bese kufanana nekutsi ufile, nekutsi sitalo saSara sase sifile. 20
4:20
Heb. 11:8,17
Noko akazange asingabate setsembiso saNkulunkulu ngekungasikholwa. Kodvwa wacina ekukholweni anika Nkulunkulu ludvumo. 21
4:21
Hla. 115:3
Luk. 1:37
Waba neliciniso leliphelele kutsi Nkulunkulu unawo emandla ekukwenta loko labekwetsembisile. 22
4:22
Gen. 15:6
Ngiko nje ngekukholwa kwakhe: “Nkulunkulu wamemukela ngekutsi ulungile.”

23

4:23
Rom. 15:4
Lamavi latsi: “Wamemukela ngekutsi ulungile,” akabhalwanga ngaye kuphela, 24
4:24
Imis. 2:24,32
1 Khor. 15:3,20
1 Phet. 1:21
kodvwa abhalwa nangatsi lesemukelwe ngekutsi silungile, tsine lesikholwa nguye lowavusa Jesu iNkhosi yetfu kulabafile. 25
4:25
Isa. 53:4-5
Rom. 8:32
1 Khor. 15:17
Wanikelelwa kutsi afe ngenca yetiphambuko tetfu, wavuswa khona atewusenta semukeleke kuNkulunkulu kutsi silungile.