Siswati 1996 (SWA96)
3

31Pho, emaJuda ancono ngani kunalabanye bantfu? Kusita ngani kusoka? 2

3:2
Dut. 4:7
31:24
Josh. 24:26
Hla. 147:19
Isa. 30:8
43:9
Jer. 30:2
Rom. 9:4
Vele kusita ngalokuphelele. Kwekucala Nkulunkulu emavi akhe wawaphatsisa emaJuda. 3
3:3
Num. 23:19
Rom. 9:6
11:29
2 Thim. 2:13
Pho, nangabe lamanye emaJuda angazange etsembeke-ke, ngabe loko kusho kutsi kungetsembeki kwawo kungacedza kwetsembeka kwaNkulunkulu yini? 4
3:4
Hla. 51:4
116:11
Joh. 3:33
Cha, akusho loko. Nkulunkulu wetsembekile, nome bonkhe bantfu bangaba nemanga, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Kukhuluma kwakho kuyabonakalisa

kutsi uneliciniso;

nawubekwa licala,

utfolakala umsulwa.”

5

3:5
Jobe 8:3
Rom. 9:14
Kodvwa kunjani nangabe kwenta kwetfu lokungakalungi kusita ekubonakaliseni ngalokukhanyako kwenta kwaNkulunkulu lokulungile? Singatsini? Singatsi Nkulunkulu akenti kahle ngekusijezisa? Ngikhuluma njengemuntfu. 6
3:6
Gen. 18:25
Jobe 34:10
Imis. 17:31
Cha, akunjalo. Pho, nangakalungi Nkulunkulu, angawehlulela kanjani umhlaba?

7Kodvwa nangabe bucili bami busita ludvumo lwaNkulunkulu ngekwenta liciniso lakhe libonakale kakhulu, ngingalahlelwani njengesoni? 8

3:8
Rom. 6:1
Pho, akushiwo ngani-ke kutsi: “Asente lokubi, khona kutawuvama lokuhle”? Labanye bantfu, badzimate bangetfuka ngekungibeka licala ngekutsi ngikhuluma kanjalo! Bayawulahlwa njengobe kufanele.

Kute umuntfu lolungile

9

3:9
Joh. 8:34
Rom. 1:18
7:14
Gal. 3:22
Tsine maJuda sincono yini kunalabanye? Cha, asincono. Njengaloku sengishito kutsi tsine maJuda nebetive singephansi kwemandla esono ngalokufananako, 10
3:10-12
Hla. 14:1-3
53:1-3
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Kute namunye lolungile,

11kute ngisho namunye locondzisisako,

kute lofuna Nkulunkulu.

12Bonkhe bamfulatsele,

bagucuke baba ngimibungu,

babantfu labangenamsebenti walutfo

balahleke bonkhe;

kute lowenta lokulungile,

ngisho namunye,

13

3:13
Hla. 5:9
140:3
umphimbo wabo

ulidliza lelikhamisile,

ngetilimi tabo bayakhohlisa,

ngaphansi kwetindzebe

temilomo yabo

kubindze shevu webunyoka.

14

3:14
Hla. 10:7
Imilomo yabo igcwele ticalekiso nebutsi.

15

3:15-17
Taga 1:16
Isa. 59:7-8
Tinyawo tabo tiyashesha

kuya ekucitseni ingati.

16Tindlela tabo tigcwele incitsakalo nelusizi,

17nendlela yekuthula abazange sebayati.

18

3:18
Hla. 36:1
Abamesabi Nkulunkulu.”

19

3:19
Hez. 16:63
Siyati kutsi konkhe lokusemtsetfweni kucondzene nalabo labangephansi kwawo, khona kutewuvinjwa tonkhe taba tebantfu, nemhlaba wonkhe utfolakale unelicala kuNkulunkulu. 20
3:20
Hla. 143:2
Rom. 7:7
Gal. 2:16
Ngobe kute umuntfu loyakwemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekugcina umtsetfo. Umtsetfo wenta bantfu basati sono.

Nkulunkulu usenta kanjani kutsi silungelane naye?

21

3:21
Gen. 15:6
Isa. 53:11
Jer. 23:6
Imis. 10:43
Rom. 1:17
Fil. 3:9
Kodvwa nyalo kulunga kwaNkulunkulu sekwembuliwe, akusiko kwemtsetfo; umtsetfo nebaphrofethi bayawufakazela loko. 22
3:22
Rom. 10:12
Gal. 2:16
3:28
Khol. 3:11
Nkulunkulu wenta kutsi bonkhe labakholwako balungelane naye ngekukholwa kwabo nguJesu Khristu, bonkhe ngalokufananako. 23
3:23
Gen. 1:26
Rom. 11:32
Gal. 3:22
Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. 24
3:24
Mat. 20:28
Rom. 5:1
Ef. 1:7
1 Thim. 2:5
Thit. 3:4
1 Phet. 1:18
Kodvwa ngesipho samahhala semusa waNkulunkulu bonkhe bentiwe bemukeleka kuye kutsi balungile ngekuhlengwa lokukuKhristu Jesu. 25
3:25
Imis. 13:38
2 Khor. 5:19
Khol. 1:19
1 Joh. 1:9
2:2
4:10
Nkulunkulu wamnikelela kutsi abe yinhlawulo ngengati yakhe; lenhlawulo-ke yemukeleka ngekukholwa. Ngalendlela Nkulunkulu sewubonakalise kulunga kwakhe ngekutsi ngaJesu ahlawule tono letatentiwa kadzeni Nkulunkulu angakatehluleli, 26ngenca yekubeketela kwakhe. Kodvwa kwanyalo Nkulunkulu sewubonakalisa kulunga kwakhe, kuze kukhanye kutsi yena ulungile nekutsi wonkhe umuntfu lokholwa nguJesu uyamemukela kutsi ulungile.

27

3:27
1 Khor. 1:29
Ef. 2:8
Pho-ke, singatigabatisa ngani? Kute! Ngasiphi sizatfu? Ngesizatfu semisebenti yini? Cha, kodvwa ngesizatfu sekukholwa. 28
3:28
Imis. 13:39
Rom. 4:5
Ngako sibona kutsi umuntfu wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kuphela, hhayi ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo. 29Empeleni Nkulunkulu ngabe unguNkulunkulu wemaJuda kuphela yini? Akasiye yini futsi Nkulunkulu webetive? Vele, unguNkulunkulu newebetive, 30
3:30
Dut. 6:4
Imis. 15:11
Rom. 4:11
Gal. 3:8,20
ngobe phela Nkulunkulu munye. Bekusoka bayakwemukelwa nguNkulunkulu kutsi balungile ngekukholwa; kanjalo nebekungasoki balungisiswa ngekukholwa. 31
3:31
Mat. 5:17
Rom. 8:3
Pho, siyawulahla yini umtsetfo ngalokukholwa? Cha, asiwulahli, esikhundleni saloko siyawusekela umtsetfo.