Siswati 1996 (SWA96)
2

Kwehlulela kwaNkulunkulu kulungile

21Ngako-ke ngeke utilandvulele, wena muntfu-ndzini, nome ngabe ungubani wena lowehlulelako; ngobe ngekwehlulela lomunye utilahla wena, ngobe nawe lowehlulelako uyakwenta kona loko. 2Siyati kutsi Nkulunkulu akasenti siphosiso nakehlulela bantfu labenta lokubi. 3Kodvwa wena muntfu-ndzini, wenta loko nawe lowehlulela ngako labanye bantfu! Ucabanga kutsi uyawuphepha yini ekwahlulelweni kwaNkulunkulu? 4Kumbe uyayedzelela yini ingcebo yemusa wakhe, nekubeketela kwakhe, nekumela bulukhuni kwakhe? Awati yini kutsi umusa waNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendvukeni? 5Kodvwa ngebulukhuni nangenkhani yekungaphendvuki kwenhlitiyo yakho, utibekela lulaka lube lukhulu ngelilanga lelulaka. Ngalelo langa iyawukhanya indlela Nkulunkulu lehlulela ngayo kutsi imsulwa. 6Phela Nkulunkulu uyawuvuza wonkhe umuntfu njengekwemisebenti yakhe. 7Labanye bantfu bachubeka benta lokuhle, bafuna tibusiso, neludvumo nekuphila lokungabhubhi; labo-ke Nkulunkulu uyawubanika kuphila lokuphakadze. 8Labanye bantfu baticabanga bona, bangakwemukeli loko lokuliciniso, bese balandzela loko lokungesiko; kulabo Nkulunkulu uyawutfululela lulaka nentfukutselo yakhe. 9Kuyawuba khona kuhlupheka nebuhlungu lobumatima kubo bonkhe bantfu labenta lokubi, kucale kumaJuda bese kulandzela betive. 10Kepha kuyawuba khona inkhatimulo, neludvumo, nekuthula kubo bonkhe labenta lokuhle, kucale emaJuda bese-ke kulandzela betive. 11Ngobe Nkulunkulu akakhetsi muntfu.

12Bonkhe labone bate umtsetfo bayawubhujiswa ngaphandle kwemtsetfo, nalabo labone banemtsetfo bayakwehlulelwa ngemtsetfo. 13Ngobe akusibo labawuvako umtsetfo labalungile kuNkulunkulu, kepha ngulabo labawentako umtsetfo labayakwemukelwa nguNkulunkulu ngekutsi balungile. 14Ngekwemvelo betive bate umtsetfo, kodvwa nabatentela loko lokufunwa ngumtsetfo, kungumtsetfo kubo, nome bate umtsetfo. 15Batiphatsa ngendlela lekhombisa kutsi loko lokufunwa ngumtsetfo kubhalwe etinhlitiyweni tabo. Nanembeza wabo uyabafakazela kutsi loko kuliciniso, njengobe nemicabango yabo ngaletinye tikhatsi iyabalahla, nangaletinye tikhatsi iyabavumela. 16NgekweliVangeli lami ngaKhristu Jesu kuyawuba njalo nangalelo langa Nkulunkulu layakwehlulela ngalo lokufihlekile kwebantfu.

Umtsetfo awusiti lutfo nawungagcinwa

17Ase ufanekise ngawe. Wena uliJuda, wetsembele emtsetfweni, futsi utigabatisa ngekutsi Nkulunkulu wakho. 18Uyayati intsandvo yaNkulunkulu ngekuyifundza emtsetfweni, uyakwati nekukhetsa lokuncono. 19Uneliciniso kutsi wena ungumkhombi wendlela kulaba labatimphumphutse, nekukhanya kulabasebumnyameni. 20Nguwe umceceshi walabangati nemfundzisi walabangakafundzi, wati kahle kutsi emtsetfweni kunelwati loluphelele ngeliciniso. 21Pho, njengobe ufundzisa labanye, wena awutifundzisi ngani? Wena ushumayela kutsi kungebiwa, pho, wena ubelani?

22Utsi akungaphingwa, pho, wena uphingelani? Utondza tithico, kodvwa uwagcekezelani emathempeli?

23Utigabatisa ngekuba nemtsetfo waNkulunkulu, kepha umhlaziselani Nkulunkulu ngekwephula umtsetfo wakhe? 24Kubhaliwe kutsi: “Ngenca yenu, betive bahlambalata ligama laNkulunkulu.”

25Kusoka kwakho kunalo lusito nawugcina umtsetfo, kepha nawephula umtsetfo kusoka kwakho kuyafanana nekungasoki. 26Nangabe wetive, longakasoki, agcina imiyalo yemtsetfo, angeke yini Nkulunkulu amtsatse njengemuntfu losokile? 27Ngako-ke wena mJuda, uyawulahlwa ngumuntfu wetive, ngekutsi yena ugcina umtsetfo nome angazange asasoke enyameni, ngobe wena wephula umtsetfo nome unawo ubhalwe phansi, kantsi futsi usokile. 28UmJuda akusiye umJuda ngalokubonakalako, nekusoka akusiko loko lokubonakala emehlweni kuphela. 29Kodvwa umJuda weliciniso ngumuntfu longumJuda ngekhatsi, lokusho kutsi, usoke enhlitiyweni ngaMoya, hhayi ngalokubhaliwe. Umuntfu lonjalo-ke ubongeka kuNkulunkulu, hhayi kubantfu.

3

31Pho, emaJuda ancono ngani kunalabanye bantfu? Kusita ngani kusoka? 2Vele kusita ngalokuphelele. Kwekucala Nkulunkulu emavi akhe wawaphatsisa emaJuda. 3Pho, nangabe lamanye emaJuda angazange etsembeke-ke, ngabe loko kusho kutsi kungetsembeki kwawo kungacedza kwetsembeka kwaNkulunkulu yini? 4Cha, akusho loko. Nkulunkulu wetsembekile, nome bonkhe bantfu bangaba nemanga, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Kukhuluma kwakho kuyabonakalisa

kutsi uneliciniso;

nawubekwa licala,

utfolakala umsulwa.”

5Kodvwa kunjani nangabe kwenta kwetfu lokungakalungi kusita ekubonakaliseni ngalokukhanyako kwenta kwaNkulunkulu lokulungile? Singatsini? Singatsi Nkulunkulu akenti kahle ngekusijezisa? Ngikhuluma njengemuntfu. 6Cha, akunjalo. Pho, nangakalungi Nkulunkulu, angawehlulela kanjani umhlaba?

7Kodvwa nangabe bucili bami busita ludvumo lwaNkulunkulu ngekwenta liciniso lakhe libonakale kakhulu, ngingalahlelwani njengesoni? 8Pho, akushiwo ngani-ke kutsi: “Asente lokubi, khona kutawuvama lokuhle”? Labanye bantfu, badzimate bangetfuka ngekungibeka licala ngekutsi ngikhuluma kanjalo! Bayawulahlwa njengobe kufanele.

Kute umuntfu lolungile

9Tsine maJuda sincono yini kunalabanye? Cha, asincono. Njengaloku sengishito kutsi tsine maJuda nebetive singephansi kwemandla esono ngalokufananako, 10njengobe kubhaliwe kutsi:

“Kute namunye lolungile,

11kute ngisho namunye locondzisisako,

kute lofuna Nkulunkulu.

12Bonkhe bamfulatsele,

bagucuke baba ngimibungu,

babantfu labangenamsebenti walutfo

balahleke bonkhe;

kute lowenta lokulungile,

ngisho namunye,

13umphimbo wabo

ulidliza lelikhamisile,

ngetilimi tabo bayakhohlisa,

ngaphansi kwetindzebe

temilomo yabo

kubindze shevu webunyoka.

14Imilomo yabo igcwele ticalekiso nebutsi.

15Tinyawo tabo tiyashesha

kuya ekucitseni ingati.

16Tindlela tabo tigcwele incitsakalo nelusizi,

17nendlela yekuthula abazange sebayati.

18Abamesabi Nkulunkulu.”

19Siyati kutsi konkhe lokusemtsetfweni kucondzene nalabo labangephansi kwawo, khona kutewuvinjwa tonkhe taba tebantfu, nemhlaba wonkhe utfolakale unelicala kuNkulunkulu. 20Ngobe kute umuntfu loyakwemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekugcina umtsetfo. Umtsetfo wenta bantfu basati sono.

Nkulunkulu usenta kanjani kutsi silungelane naye?

21Kodvwa nyalo kulunga kwaNkulunkulu sekwembuliwe, akusiko kwemtsetfo; umtsetfo nebaphrofethi bayawufakazela loko. 22Nkulunkulu wenta kutsi bonkhe labakholwako balungelane naye ngekukholwa kwabo nguJesu Khristu, bonkhe ngalokufananako. 23Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. 24Kodvwa ngesipho samahhala semusa waNkulunkulu bonkhe bentiwe bemukeleka kuye kutsi balungile ngekuhlengwa lokukuKhristu Jesu. 25Nkulunkulu wamnikelela kutsi abe yinhlawulo ngengati yakhe; lenhlawulo-ke yemukeleka ngekukholwa. Ngalendlela Nkulunkulu sewubonakalise kulunga kwakhe ngekutsi ngaJesu ahlawule tono letatentiwa kadzeni Nkulunkulu angakatehluleli, 26ngenca yekubeketela kwakhe. Kodvwa kwanyalo Nkulunkulu sewubonakalisa kulunga kwakhe, kuze kukhanye kutsi yena ulungile nekutsi wonkhe umuntfu lokholwa nguJesu uyamemukela kutsi ulungile.

27Pho-ke, singatigabatisa ngani? Kute! Ngasiphi sizatfu? Ngesizatfu semisebenti yini? Cha, kodvwa ngesizatfu sekukholwa. 28Ngako sibona kutsi umuntfu wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kuphela, hhayi ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo. 29Empeleni Nkulunkulu ngabe unguNkulunkulu wemaJuda kuphela yini? Akasiye yini futsi Nkulunkulu webetive? Vele, unguNkulunkulu newebetive, 30ngobe phela Nkulunkulu munye. Bekusoka bayakwemukelwa nguNkulunkulu kutsi balungile ngekukholwa; kanjalo nebekungasoki balungisiswa ngekukholwa. 31Pho, siyawulahla yini umtsetfo ngalokukholwa? Cha, asiwulahli, esikhundleni saloko siyawusekela umtsetfo.

4

Sibonelo sa-Abrahama

41Pho, singatsini-ke ngakhokho wetfu Abrahama lesiyintalelwane yakhe? Watfolani? 2Nangabe Abrahama emukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngenca yemisebenti yakhe, angaba nako kutigabatisa. Kodvwa ngeke atigabatise embikwaNkulunkulu. 3UmBhalo utsini-ke? Utsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.”

4Umuntfu losebentako uyaholelwa; leliholo lakhe alitsatfwa njengesipho, kepha litsatfwa njengentfo lafanele kuyihola. 5Kodvwa nangabe umuntfu angaketsembeli emisebentini yakhe lemihle kodvwa ngekukholwa etsembele kulowo lolungisisa longamesabi Nkulunkulu, kukholwa kwakhe nguko lokumenta emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile. 6Abesho loku Davide, nakakhuluma ngekubusiseka kwemuntfu lobitwa nguNkulunkulu ngekutsi ulungile ngaphandle kwemisebenti, nakatsi:

7“Babusisiwe labo

Nkulunkulu labatsetselele tiphambuko tabo,

nalabo labatono tabo tisitjekelwe.

8Ubusisiwe umuntfu,

iNkhosi lengeyumbalela sono.”

9Kambe ngabe lokubusiseka kwalabasokile bodvwana yini? Cha, kwabo nalabangakasoki. Ngobe sitsatsa ngekutsi: “Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela kutsi ulungile.” 10Loku kwenteka nini? Kwenteka asasokile yini Abrahama nome angakasoki? Kwenteka angakasoki, hhayi asasokile. 11Wasoka muva, lokusoka kwaba luphawu lwekucinisa kutsi ngenca yekukholwa kwa-Abrahama Nkulunkulu abesamemukele ngekutsi ulungile, ngaphambi kwekutsi asoke. Ngako-ke Abrahama waba nguyise wabo bonkhe labakholwa nguNkulunkulu bese bemukelwa nguye kutsi balungile, nome bangakasoki. 12Uphindze abe nguyise walabo labasokile, hayi ngobe basokile, kodvwa ngobe baphila imphilo yekukholwa lefanana nalena leyaphilwa ngubane wetfu Abrahama asengakasoki.

Setsembiso saNkulunkulu semukelwa ngekukholwa

13Setsembiso sekutsi uyawuba yindlalifa yemhlaba asinikwanga Abrahama nome situkulwane sakhe ngobe agcine umtsetfo, kodvwa ngobe wakholwa wase wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile. 14Ngobe nangabe tindlalifa kungulabo labalalela umtsetfo, kukholwa kucitsekile, nesetsembiso sibhidlikile. 15Umtsetfo uletsa intfukutselo; kodvwa lapho kute umtsetfo khona, kute nekuwephula.

16Ngako-ke setsembiso semukelwa ngekukholwa, khona konkhe kuyawuba ngemusa waNkulunkulu, ngaleyo ndlela-ke setsembiso siphiwe wonkhe umuntfu loyintalo ya-Abrahama. Lentalo ya-Abrahama-ke akusibo labo labagcina umtsetfo nje kuphela, kodvwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Abrahama ungubabe wetfu sonkhe, 17njengobe kubhaliwe kutsi:

“Ngikukhetsele kutsi ube nguyise wetive letinyenti.” Lesetsembiso wasemukela kuNkulunkulu labemetsemba; lowo-ke nguNkulunkulu lovusa labagfile baphile. Nguye lokhuluma bese kuba khona lokungazange sekube khona. 18Abrahama wakholwa, wetsemba, kungekho tsemba, ngako wase uba “nguyise wetive letinyenti”, njengobe umBhalo utsi: “Titukulwane takho tiyawuba ngaka.” 19Kukholwa kwakhe akuzange kube butsakatsaka nome abesaneminyaka lengacishe ibe likhulu asatibonela nje kutsi umtimba wakhe bese kufanana nekutsi ufile, nekutsi sitalo saSara sase sifile. 20Noko akazange asingabate setsembiso saNkulunkulu ngekungasikholwa. Kodvwa wacina ekukholweni anika Nkulunkulu ludvumo. 21Waba neliciniso leliphelele kutsi Nkulunkulu unawo emandla ekukwenta loko labekwetsembisile. 22Ngiko nje ngekukholwa kwakhe: “Nkulunkulu wamemukela ngekutsi ulungile.”

23Lamavi latsi: “Wamemukela ngekutsi ulungile,” akabhalwanga ngaye kuphela, 24kodvwa abhalwa nangatsi lesemukelwe ngekutsi silungile, tsine lesikholwa nguye lowavusa Jesu iNkhosi yetfu kulabafile. 25Wanikelelwa kutsi afe ngenca yetiphambuko tetfu, wavuswa khona atewusenta semukeleke kuNkulunkulu kutsi silungile.