Siswati 1996 (SWA96)
15

Jabulisani labanye, ningatijabulisi nine

151

15:1
Rom. 14:1
1 Khor. 9:19
Gal. 6:1
1 Thes. 5:14
Tsine lesicinile ekukholweni kufanele sitfwalisane nalababutsakatsaka ekwehlulekeni kwabo, singatijabulisi tsine. 2
15:2
1 Khor. 10:24
Fil. 2:4
Ngako-ke akube ngulowo ajabulise makhelwane wakhe, khona atekwakheka. 3
15:3
Hla. 69:9
Ngobe naKhristu akatijabulisanga yena, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Tinhlamba letatikhishwa ngulabo

lababekwetfuka tehlela etikwami.”

4

15:4
Rom. 4:23
1 Khor. 10:11
2 Thim. 3:16
Konkhe kwasendvulo lokusemBhalweni kwabhalelwa kufundzisa tsine, kuze sibe nelitsemba lelingumphumela wekubeketela newekucinisela lesikutfola kulowo mBhalo. 5
15:5
Rom. 12:16
1 Khor. 1:10
Fil. 2:2
Shangatsi Nkulunkulu, longumtfombo wekubeketela newekucinisela, anganinika kuphilelana ngekuthula lomunye kulomunye ngekwentsandvo yaKhristu Jesu, 6
15:6
Imis. 4:24
kuze kutsi nonkhe ngalivi linye nidvumise Nkulunkulu longuYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Tindzaba letimnandzi kubo bonkhe bantfu

7

15:7
Rom. 14:1,3
Ngako-ke yemukelanani, njengobe naKhristu anemukela, khona kutewudvunyiswa Nkulunkulu. 8
15:8
Mat. 15:24
Imis. 3:25
Nginitjela kutsi Khristu waba sisebenti sebekusoka, khona atewubonakalisa buciniso baNkulunkulu ngekugcwalisa tetsembiso taNkulunkulu kubokhokho, 9
15:9
2 Sam. 22:50
Hla. 18:49
Rom. 11:30
kuze kutsi nebetive badvumise Nkulunkulu ngesihawu sakhe, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Ngako-ke ngiyawukudvumisa

emkhatsini webetive,

ngiyawuhlabela ngidvumise libito lakho.”

10

15:10
Dut. 32:43
Kuphindze futsi kutsiwe:

“Tfokotani, nine betive,

kanye nesive sakhe.”

11

15:11
Hla. 117:1
Kuphindze futsi kutsiwe:

“Dvumisani iNkhosi,

nonkhe nine betive;

nebantfu bonkhe abadvumise yona.”

12

15:12
Isa. 11:1,10
Kantsi na-Isaya utsi:

“Kuyawufika umliba waJese,

lowo uyawuvukela kubusa tive,

tive tiyakwetsembela kuwo.”

13Shangatsi Nkulunkulu, longumtfombo welitsemba, anganigcwalisa ngako konkhe kujabula nekuthula ekukholweni, kuze niphuphume etsembeni ngemandla aMoya Longcwele.

Sizatfu sekubhala ngesibindzi kwaPawula

14

15:14
1 Thes. 4:9
2 Phet. 1:12
1 Joh. 2:21
Mine ngekwami ngenelisekile ngani, bazalwane bami, kutsi nine ngekwenu nigcwele kulunga, nagcwaliswa nangalo lonkhe lwati, niyakwati nekuyalana. 15
15:15
Rom. 12:3
Kepha nginibhalele ngesibindzi kulokunye ngentela kunikhumbuta ngenca yemusa lengiwuphiwe nguNkulunkulu 16
15:16
Isa. 66:20
Imis. 9:15
Rom. 1:5
11:13
2 Thim. 1:11
wekutsi ngibe sikhonti saKhristu Jesu kubetive, ngikhonta njengemphristi ngekushumayela liVangeli leliphuma kuNkulunkulu, khona kutewutsi umnikelo longibo betive wemukeleke ungcwelisisiwe ngaMoya Longcwele. 17
15:17
1 Khor. 1:31
Njengobe ngikuKhristu Jesu ngineligugu ngaloko Nkulunkulu lakwenta ngami. 18
15:18
Rom. 16:26
Ngobe ngiyawubate sibindzi sekukhuluma lutfo lolunye ngaphandle kwaleto tintfo Khristu latente ngami. Khristu wasebenta ngemavi ami nangetento tami, kuze betive bamlalele; 19
15:19
Mak. 16:17
2 Khor. 12:12
abesebenta ngemandla etibonakaliso netimangaliso, nangemandla aMoya Longcwele. Ngako-ke, ngacala eJerusalema ngahamba ngijikeleta ngaze ngefika nangase-Ilirikhu ngihamba ngishumayela liVangeli laKhristu kuto tonkhe tindzawo. 20
15:20
2 Khor. 10:15
Ngihlala nginenshisekelo lenkhulu yekushumayela liVangeli etindzaweni lapho Khristu angazange eviwe khona, khona ngingetukwakha esisekelweni lesibekwe ngulomunye umuntfu, 21
15:21
Isa. 52:15
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Labangazange sebatjelwe ngaye,

bayawubona;

nalabo labangazange sebeve ngaye,

bayawuvisisa.”

Kutimisela kwaPawula kuvakashela eRoma

22

15:22
Rom. 1:13
Nguko nje sekungemahlandla lamanyenti ngivimbeleka kuta kini. 23
15:23
Rom. 1:10
1 Thes. 3:10
Kodvwa njengobe nyalo sengiwucedzile umsebenti wami kulamave, nanjengobe sekungiminyaka leminyenti kangaka ngifisa kuta lapho ngitenibona, 24
15:24
1 Khor. 16:6
ngiyetsemba kutsi ngitakwendlula nginibone nase ngiya eSpaniya. Nase ngijabule nani sikhashane ngetsemba kutsi niyawungisita ngemalungiselelo nasengichubeka neluhambo lwami. 25
15:25
Imis. 19:21
20:22
24:17
Kodvwa kwanyalo ngisaya eJerusalema kuyawukhonta labangcwele. 26
15:26
1 Khor. 16:1-4
2 Khor. 8:1
9:1
Gal. 2:10
Ngobe kwaba kuhle kubaseMasedoniya nebase-Akhaya kutsi banikelele labangcwele labamphofu baseJerusalema. 27
15:27
1 Khor. 9:11
Gal. 6:6
Kwaba kuhle kutsi batimisele bona kukwenta loko. Yebo, nanyalo kusadzingekile kutsi babasite labamphofu. Nangabe betive beta kutawuhlanganyela nabo etibusisweni tabo taMoya, nebetive bafanele-ke babasite ngetintfo labatidzingako kulemphilo yakulomhlaba. 28Nase ngikucedzile loko, sengibaniketile lokunikelwe, ngiyawuchubeka ngendlela yakini ngiye eSpaniya. 29
15:29
Rom. 1:11
Ngiyati kutsi nangifika kini, ngiyawuniphatsela inala yetibusiso taKhristu.

30

15:30
2 Khor. 1:11
Ef. 6:19
Khol. 1:8
4:3
Ngiyanincenga, bazalwane, ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu nangelutsandvo lwaMoya kutsi nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kwenu, kuNkulunkulu. 31
15:31
2 Thes. 3:1
Ngithandazeleni kutsi ngisindze engotini yalabangakholwa baseJudiya, nekutsi inkonzo yami eJerusalema yemukeleke kahle kulabangcwele, 32kuze kutsi ngite kini ngentsandvo yaNkulunkulu nangenjabulo ngitewuphumula kanye nani. 33
15:33
2 Khor. 13:11
Fil. 4:9
1 Thes. 5:23
2 Thes. 3:16
Nkulunkulu wekuthula akabe nani nonkhe. Amen.