Siswati 1996 (SWA96)
14

Ungamehluleli umzalwane wakho

141

14:1
Imis. 20:35
Rom. 15:1
1 Khor. 8:9
9:22
Mayelana nalobutsakatsaka ekukholweni, memukeleni kahle, kodvwa hhayi kutsi nitewuphikisana naye inkhani ngemibono. 2
14:2
Gen. 1:29
9:3
Lomunye lukholo lwakhe lumvumela kutsi angadla nome yini, kantsi lobutsakatsaka ekukholweni udla tibhidvo kuphela. 3
14:3
Khol. 2:16
Lodla konkhe angabombukela phansi longadli konkhe, kantsi nalongadli konkhe angamehluleli lona lodla konkhe; ngobe Nkulunkulu umemukele naye. 4
14:4
Mat. 7:1
Jak. 4:12
Ungubani wena kutsi ungehlulela sisebenti salomunye? Kuma nekuwa kwaso kwenkhosi yaso; kodvwa siyakuma ngobe iNkhosi inemandla ekusimisa.

5

14:5
Gal. 4:10
Lomunye umuntfu ucabanga kutsi lelinye lilanga libaluleke kakhulu kunalamanye, kantsi lomunye umuntfu ucabanga kutsi onkhe emalanga ayafanana. Ngulowo nalowo kufanele eneliseke ngalokuphelele engcondvweni yakhe. 6
14:6
Dut. 8:10
1 Khor. 10:31
1 Thim. 4:4
Lowo lohlonipha lilanga ulihloniphela iNkhosi; nalowo lodlako udlela iNkhosi, ngobe naye ubonga kuNkulunkulu; kantsi nalowo longadli uyekelela iNkhosi, ngobe naye ubonga kuNkulunkulu.

7

14:7
1 Thes. 5:10
1 Phet. 4:2
Kute la emkhatsini wetfu lotiphilelako,

futsi kute nalotifelako.

8

14:8
Gal. 2:19
Nasiphila, siphilela iNkhosi,

nome sifa sifela iNkhosi,

ngako-ke nome siphila nome sifa sibeNkhosi.

9
14:9
Imis. 10:42
2 Khor. 5:15
Ngobe Khristu wafa waphindze waphila, khona atewuba yiNkhosi yalabaphilako nalabafile. 10
14:10
Imis. 17:31
2 Khor. 5:10
Wena-ke umehlulelelani umzalwane wakho? Nawe-ke umeyiselani umzalwane wakho? Empeleni sonkhe siyakuma embikwesihlalo sekwehlulela saNkulunkulu. 11
14:11
Isa. 45:23
Fil. 2:10
Ngobe kubhaliwe kutsi:

“Njengobe ngiphila, isho iNkhosi,

onkhe emadvolo ayawukhotsama kimi,

tonkhe tilimi tiyawudvumisa Nkulunkulu.”

12

14:12
Mat. 12:36
Rom. 2:6
1 Phet. 4:5
Ngako-ke, sonkhe siyawulandza ngatsi matfupha ngamunye ngamunye kuNkulunkulu.

Ungamwisi umzalwane wakho

13

14:13
Mat. 18:7
1 Khor. 10:32
2 Khor. 6:3
Ngako-ke akubete lowehlulela lomunye. Esikhundleni saloko asitimisele kutsi kubete lobekela lomunye umzalwane sikhubekiso, nome umgoco longahle umwise. 14
14:14
Mat. 15:11
Imis. 10:14
1 Khor. 8:7
1 Thim. 4:4
Thit. 1:15
Njengobe mine ngiseNkhosini Jesu, ngiyati futsi ngicinisekile kutsi kute lutfo lolungcolile ngekwalo; kodvwa kukhona lokungcolile kunome ngubani locabanga kutsi kungcolile. 15
14:15
1 Khor. 8:10
Nangabe umzalwane wakho uyakhubeka ngaloko lokudlako, anisahambisani naye ngelutsandvo. Ngaloko lokudlako ungambulali lowo muntfu lowafelwa nguKhristu. 16
14:16
Thit. 2:5
Ngako-ke ungakuvumeli loko lokuhle kuwe kutsi kukhulunywe kabi ngako. 17
14:17
Luk. 17:20
Rom. 5:1
1 Khor. 8:8
Ngobe umbuso waNkulunkulu awusiko kudla nekunatsa, kepha ukulunga, nekuthula, nekujabula kuMoya Longcwele. 18Lowo lokhonta Khristu ngalendlela, uyemukeleka kuNkulunkulu, futsi wetsembekile nakubantfu.

19

14:19
Rom. 12:18
15:2
Ngako-ke, asilangatelele lokuletsa kuthula nekwakhana. 20Lesekwentiwe nguNkulunkulu ungakucitsi ngesizatfu sekudla. Konkhe kuhlantekile, kepha akukalungi kumuntfu kutsi loko lakudlako kube sikhubekiso. 21
14:21
1 Khor. 8:13
Lokuncono kungayidli inyama, nekunganatsi lokudzakisanako, nekungenti nome yini lokungahle kwente umzalwane wakho awe. 22Kukholwa lonako kugcine emkhatsini wakho naNkulunkulu. Ubusisiwe lowo longatilahli ngaloko lakubone kutsi kufanele. 23Kodvwa lowo lonekungabata ngalakudlako, sewulahliwe, ngobe ukwenta ngekungakholwa; phela konkhe lokungesiko kwekukholwa, kusono.

15

Jabulisani labanye, ningatijabulisi nine

151

15:1
Rom. 14:1
1 Khor. 9:19
Gal. 6:1
1 Thes. 5:14
Tsine lesicinile ekukholweni kufanele sitfwalisane nalababutsakatsaka ekwehlulekeni kwabo, singatijabulisi tsine. 2
15:2
1 Khor. 10:24
Fil. 2:4
Ngako-ke akube ngulowo ajabulise makhelwane wakhe, khona atekwakheka. 3
15:3
Hla. 69:9
Ngobe naKhristu akatijabulisanga yena, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Tinhlamba letatikhishwa ngulabo

lababekwetfuka tehlela etikwami.”

4

15:4
Rom. 4:23
1 Khor. 10:11
2 Thim. 3:16
Konkhe kwasendvulo lokusemBhalweni kwabhalelwa kufundzisa tsine, kuze sibe nelitsemba lelingumphumela wekubeketela newekucinisela lesikutfola kulowo mBhalo. 5
15:5
Rom. 12:16
1 Khor. 1:10
Fil. 2:2
Shangatsi Nkulunkulu, longumtfombo wekubeketela newekucinisela, anganinika kuphilelana ngekuthula lomunye kulomunye ngekwentsandvo yaKhristu Jesu, 6
15:6
Imis. 4:24
kuze kutsi nonkhe ngalivi linye nidvumise Nkulunkulu longuYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Tindzaba letimnandzi kubo bonkhe bantfu

7

15:7
Rom. 14:1,3
Ngako-ke yemukelanani, njengobe naKhristu anemukela, khona kutewudvunyiswa Nkulunkulu. 8
15:8
Mat. 15:24
Imis. 3:25
Nginitjela kutsi Khristu waba sisebenti sebekusoka, khona atewubonakalisa buciniso baNkulunkulu ngekugcwalisa tetsembiso taNkulunkulu kubokhokho, 9
15:9
2 Sam. 22:50
Hla. 18:49
Rom. 11:30
kuze kutsi nebetive badvumise Nkulunkulu ngesihawu sakhe, njengobe kubhaliwe kutsi:

“Ngako-ke ngiyawukudvumisa

emkhatsini webetive,

ngiyawuhlabela ngidvumise libito lakho.”

10

15:10
Dut. 32:43
Kuphindze futsi kutsiwe:

“Tfokotani, nine betive,

kanye nesive sakhe.”

11

15:11
Hla. 117:1
Kuphindze futsi kutsiwe:

“Dvumisani iNkhosi,

nonkhe nine betive;

nebantfu bonkhe abadvumise yona.”

12

15:12
Isa. 11:1,10
Kantsi na-Isaya utsi:

“Kuyawufika umliba waJese,

lowo uyawuvukela kubusa tive,

tive tiyakwetsembela kuwo.”

13Shangatsi Nkulunkulu, longumtfombo welitsemba, anganigcwalisa ngako konkhe kujabula nekuthula ekukholweni, kuze niphuphume etsembeni ngemandla aMoya Longcwele.

Sizatfu sekubhala ngesibindzi kwaPawula

14

15:14
1 Thes. 4:9
2 Phet. 1:12
1 Joh. 2:21
Mine ngekwami ngenelisekile ngani, bazalwane bami, kutsi nine ngekwenu nigcwele kulunga, nagcwaliswa nangalo lonkhe lwati, niyakwati nekuyalana. 15
15:15
Rom. 12:3
Kepha nginibhalele ngesibindzi kulokunye ngentela kunikhumbuta ngenca yemusa lengiwuphiwe nguNkulunkulu 16
15:16
Isa. 66:20
Imis. 9:15
Rom. 1:5
11:13
2 Thim. 1:11
wekutsi ngibe sikhonti saKhristu Jesu kubetive, ngikhonta njengemphristi ngekushumayela liVangeli leliphuma kuNkulunkulu, khona kutewutsi umnikelo longibo betive wemukeleke ungcwelisisiwe ngaMoya Longcwele. 17
15:17
1 Khor. 1:31
Njengobe ngikuKhristu Jesu ngineligugu ngaloko Nkulunkulu lakwenta ngami. 18
15:18
Rom. 16:26
Ngobe ngiyawubate sibindzi sekukhuluma lutfo lolunye ngaphandle kwaleto tintfo Khristu latente ngami. Khristu wasebenta ngemavi ami nangetento tami, kuze betive bamlalele; 19
15:19
Mak. 16:17
2 Khor. 12:12
abesebenta ngemandla etibonakaliso netimangaliso, nangemandla aMoya Longcwele. Ngako-ke, ngacala eJerusalema ngahamba ngijikeleta ngaze ngefika nangase-Ilirikhu ngihamba ngishumayela liVangeli laKhristu kuto tonkhe tindzawo. 20
15:20
2 Khor. 10:15
Ngihlala nginenshisekelo lenkhulu yekushumayela liVangeli etindzaweni lapho Khristu angazange eviwe khona, khona ngingetukwakha esisekelweni lesibekwe ngulomunye umuntfu, 21
15:21
Isa. 52:15
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Labangazange sebatjelwe ngaye,

bayawubona;

nalabo labangazange sebeve ngaye,

bayawuvisisa.”

Kutimisela kwaPawula kuvakashela eRoma

22

15:22
Rom. 1:13
Nguko nje sekungemahlandla lamanyenti ngivimbeleka kuta kini. 23
15:23
Rom. 1:10
1 Thes. 3:10
Kodvwa njengobe nyalo sengiwucedzile umsebenti wami kulamave, nanjengobe sekungiminyaka leminyenti kangaka ngifisa kuta lapho ngitenibona, 24
15:24
1 Khor. 16:6
ngiyetsemba kutsi ngitakwendlula nginibone nase ngiya eSpaniya. Nase ngijabule nani sikhashane ngetsemba kutsi niyawungisita ngemalungiselelo nasengichubeka neluhambo lwami. 25
15:25
Imis. 19:21
20:22
24:17
Kodvwa kwanyalo ngisaya eJerusalema kuyawukhonta labangcwele. 26
15:26
1 Khor. 16:1-4
2 Khor. 8:1
9:1
Gal. 2:10
Ngobe kwaba kuhle kubaseMasedoniya nebase-Akhaya kutsi banikelele labangcwele labamphofu baseJerusalema. 27
15:27
1 Khor. 9:11
Gal. 6:6
Kwaba kuhle kutsi batimisele bona kukwenta loko. Yebo, nanyalo kusadzingekile kutsi babasite labamphofu. Nangabe betive beta kutawuhlanganyela nabo etibusisweni tabo taMoya, nebetive bafanele-ke babasite ngetintfo labatidzingako kulemphilo yakulomhlaba. 28Nase ngikucedzile loko, sengibaniketile lokunikelwe, ngiyawuchubeka ngendlela yakini ngiye eSpaniya. 29
15:29
Rom. 1:11
Ngiyati kutsi nangifika kini, ngiyawuniphatsela inala yetibusiso taKhristu.

30

15:30
2 Khor. 1:11
Ef. 6:19
Khol. 1:8
4:3
Ngiyanincenga, bazalwane, ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu nangelutsandvo lwaMoya kutsi nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kwenu, kuNkulunkulu. 31
15:31
2 Thes. 3:1
Ngithandazeleni kutsi ngisindze engotini yalabangakholwa baseJudiya, nekutsi inkonzo yami eJerusalema yemukeleke kahle kulabangcwele, 32kuze kutsi ngite kini ngentsandvo yaNkulunkulu nangenjabulo ngitewuphumula kanye nani. 33
15:33
2 Khor. 13:11
Fil. 4:9
1 Thes. 5:23
2 Thes. 3:16
Nkulunkulu wekuthula akabe nani nonkhe. Amen.

16

Umkhontiso waPawula

161Ngetfula kini nango dzadzewetfu Foyibe longumdikhonikati welibandla laseKhenkhariya. 2Memukeleni egameni leNkhosi njengalokufanele labangcwele, nimnike lonkhe lusito langahle aludzinge kini, ngobe ube lusito kubantfu labanyenti ngisho nakini lucobo.

3

16:3
Imis. 18:2,26
1 Khor. 16:19
2 Thim. 4:19
Hambisani boPhrisila na-Akhwila, labasebentela Khristu Jesu kanye nami, 4labanikela ngemphilo yabo kutsi ibesengotini ngenca yami. Ngiyababonga kakhulu, hhayi mine ngedvwa, kepha nawo onkhe emabandla ebetive. 5
16:5
1 Khor. 16:15
Hambisani nalelo bandla lelihlanganela endlini yabo.

Hambisani Ephayinethosi wami lotsandzekako lowaba yindvodza yekucala leyakholwa kuKhristu eveni lase-Asiya. 6Hambisani Mariya lowanisebentela kakhulu. 7Hambisani Andronikhusi naJuniyasi, tihlobo tami letatisejele kanye nami. Bona babalulekile kubaphostoli, baba ngemaKhristu kucala kunami.

8Hambisani Ampliyatusi lotsandzekako kimi eNkhosini. 9Hambisani Ubhanusi, losebentela Khristu Jesu kanye nami; hambisani nalotsandzekako wami Stakhusi. 10Hambisani Apelesi lotsembekile kuKhristu. Nihambise nalabo lababendlu ya-Aristobulusi. 11Hambisani Herodiyoni, sihlobo sami, nihambise nebazalwane bami kuKhristu labasendlini yaNasisusi.

12Hambisani boTrayifina naTrayifosa, tisebenti teNkhosi; nihambise naPhesisi lotsandzekako lowasebenta kakhulu eNkhosini. 13

16:13
Mak. 15:21
Hambisani Rufusi, sisebenti lesibalulekile eNkhosini, nenina wakhe longumake wami. 14Hambisani bo-Asinkrithusi, naFlegoni, naHemesi, naPhatrobasi, naHemasi, nabo bonkhe bazalwane labanabo. 15Hambisani boFilologusi naJuliya naNeriyusi nadzadzewabo, na-Olimpasi, nabo bonkhe labangcwele labanabo.

16

16:16
1 Khor. 16:20
2 Khor. 13:12
1 Thes. 5:26
1 Phet. 5:14
Bingelelanani ngekwangana lokungcwele. Onkhe emabandla aKhristu ayanibingelela.

Imiyalo yekugcina

17

16:17
Mat. 7:15
18:7
Fil. 3:2
Khol. 2:8
Ngiyanincenga, bazalwane bami, kutsi nicaphele labo lababanga kwehlukana netikhubekiso, baphambane nemfundziso lenayemukela; labo bagegeni. 18Ngobe labo labenta njalo, abakhonti yena Khristu iNkhosi yetfu, kodvwa bakhonta tisu tabo; nangemavi lamahle nalamnandzi bayenga tinhlitiyo talabo labangakahlakaniphi. 19Ngiyajabula ngani ngobe kulalela kwenu kuyatiwa kubo bonkhe. Ngifisa kutsi nihlakaniphe kulokulungile, nibe msulwa kulokungakalungi. 20Nkulunkulu, longumtfombo wekuthula, uyawumpitjita masinyane Sathane ngaphansi kwetinyawo tenu.

Umusa weNkhosi yetfu Jesu awube nani.Letinye tincwadzi tekucala tite lomusho kulendzawo

21

16:21
Imis. 16:1
Thimothi, losebenta kanye nami, uyanihambisa, kanye naLukhiyosi, naJasoni, naSosipateri, tihlobo tami.

22Mine, Thethiyusi, umbhali walencwadzi, ngiyanihambisa eNkhosini.

23

16:23
Imis. 19:29
1 Khor. 1:14
2 Thim. 4:20
Gayusi, lengingenise kakhe nalapho kuhlanganela khona libandla lonkhe, naye uyanihambisa. Uyanihambisa na-Erastusi, umgcinisikhwama welidolobha; nemzalwane wetfu Kwathusi naye uyanihambisa. [ 24Umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu awube nani nonkhe. Amen.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Umthandazo wekwephetsa ngekubonga

25

16:25
Ef. 1:9
3:9
Khol. 1:26
Asimdvumise Nkulunkulu! Nguye lonemandla ekunicinisa ngeliVangeli lami nangetinshumayelo ngaJesu Khristu, ngekwesembulo semfihlakalo yeliciniso lelalifihlakele kusukela phakadze, 26
16:26
Rom. 1:2,5
kodvwa nyalo seyembuliwe. Leyo mfihlakalo yabhalwa baphrofethi, yamenyetelwa kuto tonkhe tive ngekwemiyalo yaNkulunkulu waphakadze, kuze bonkhe batewukholwa balalele yena.

27

16:27
1 Thim. 1:17
6:16
KuNkulunkulu, lokunguye yedvwa lonekuhlakanipha, akube ludvumo ngaJesu Khristu phakadze naphakadze. Amen.