Siswati 1996 (SWA96)
13

Timfanelo macondzana netiphatsimandla telive

131

13:1
Taga 8:15
Dan. 4:22
Joh. 19:11
Thit. 3:1
1 Phet. 2:13
Wonkhe umuntfu kufanele atitfobele ngenhlonipho tiphatsimandla tembuso, ngobe kute emandla embuso langaveli kuNkulunkulu, naleto tiphatsimandla letikhona tibekwe nguNkulunkulu. 2
13:2
Hla. 82:6
Ngako-ke lowo lomelana nemandla embuso umelana nalokumiswe nguNkulunkulu, nalabo labenta loko batibangela kwehlulelwa. 3Ngobe babusi abesabeki kulabo labenta lokuhle, kodvwa besabeka kulabo labenta lokubi. Ungatsandza yini kutsi ungamesabi losiphatsimandla sakho? Ngako yenta lokuhle, utakudvumisa. 4Ngobe usisebenti saNkulunkulu lesikwentela lokuhle. Kodvwa nawenta lokubi, mesabe, ngobe unawo emandla ekukujezisa. Usisebenti saNkulunkulu, lesingumphindziseli lowehlisela lulaka lwaNkulunkulu kulowo lowenta lokubi. 5Ngako-ke umuntfu akatitfobe ngenhlonipho, hhayi ngobe abalekela lulaka lwaNkulunkulu kuphela, kodvwa nangebucotfo banembeza.

6

13:6-7
Mat. 22:21
Mak. 12:17
Luk. 20:25
Kungaso lesizatfu nitsela nje; letiphatsimandla letitisebenti taNkulunkulu ngetaloko, njengobe titinikela emsebentini wato. 7Bonkhe banikeni lokubafanele: umtselo kulofanelwe ngumtselo, inkhokhelo kulofanele kukhokhelwa; mesabeni lofanele kwesatjwa, nihloniphe lofanele kuhlonishwa.

Kutsandzana kwebazalwane nekusondzela kwelilanga laKhristu

8

13:8
Gal. 5:14
Ningakweledi muntfu nome seyini ngaphandle kwekutsi nitsandzane, ngobe lowo lotsandza makhelwane wakhe sewuwugcwalisile umtsetfo. 9
13:9
Eks. 20:13-15,17
Lev. 19:18
Dut. 5:17-19,21
Luk. 10:27
Lemiyalo letsi: “Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi,” nome sengumuphi-ke lomunye umyalo, yonkhe imiyalo ihlanganiswe kulomusho munye lotsi: “Tsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.” 10
13:10
Mat. 22:39
1 Khor. 13:4
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Lutsandvo alukwenti lokubi kumakhelwane; ngako-ke lutsandvo lukugcwaliseka kwemtsetfo.

11

13:11
1 Khor. 15:34
Ef. 5:14
1 Thes. 5:6
Yentani loko nati kutsi sikhatsi sesifikile, ngiso lesikhatsi sekutsi nivuke ebutfongweni. Ngobe nyalo insindziso yetfu seyisedvute kunangalesa sikhatsi lesakholwa ngaso. 12
13:12
Ef. 5:11
6:13
Khol. 3:8
Busuku sebuyaphela, imini seyisondzele. Ngako-ke asilahle yonkhe imisebenti yebumnyama, sihlome tikhali tekukhanya. 13
13:13
Taga 23:20
Luk. 21:34
1 Khor. 6:9
Gal. 5:19
Ef. 5:3,18
Fil. 4:8
Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hhayi ngekumita nangekudzakwa, hhayi ngekuphinga nangekugwadla, hhayi ngekucabana nangemona, 14
13:14
1 Khor. 9:27
Gal. 3:27
1 Phet. 2:11
1 Joh. 2:16
kodvwa yembatsani iNkhosi Jesu Khristu ninganakekeli kutsi lesimo senu semtimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinkhanuko taso.