Siswati 1996 (SWA96)
11

Umusa waNkulunkulu kuma-Israyeli lakhetsiwe

111

11:1
Dut. 4:31
Fil. 3:5
Sengiyabuta-ke, ngitsi: Nkulunkulu wasilahla yini sive sakhe? Cha, akazange! Nami matfupha ngingum-Israyeli, situkulwane sa-Abrahama, ngiwesive saBhenjamini. 2
11:2
1 Sam. 12:22
Hla. 94:14
Jer. 31:36
Rom. 8:29
1 Khor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Nkulunkulu akazange asilahle sive sakhe lasikhetsanchanti. Anati yini kutsi umBhalo utsini nga-Elija, nakamangalela ema-Israyeli kuNkulunkulu? 3
11:3
1 Khos. 19:10,14
Watsi: “Nkhosi, sebabulele baphrofethi bakho, babhidlita emalati akho; sengimi ngedvwa losasele, nami bayangitingela bafuna kungibulala.” 4
11:4
1 Khos. 19:18
Kodvwa Nkulunkulu wamphendvula watsini? Watsi: “Ngitigcinele bantfu labati-7 000 labangakasikhonti sithico lesinguBhali.” 5
11:5
Rom. 9:27
Nanyalo kulesikhatsi kunjalo, bakhona labasele ngekukhetfwa ngemusa. 6
11:6
Dut. 9:4-5
Rom. 4:4
Gal. 3:18
Ef. 2:8
Kukhetsa kwakhe kungemusa wakhe, hhayi ngemisebenti. Ngobe kube kukhetsa kwaNkulunkulu bekungemisebenti, ngabe lomusa wakhe awusesiwo.

7

11:7
Rom. 9:31
Pho-ke yini? Kusho kutsi bantfu baka-Israyeli abakakutfoli loko bebakufuna, kodvwa kwatfolwa ngulabakhetsiwe; laba labanye bentiwa baba lukhuni, 8
11:8
Dut. 29:4
Isa. 6:9
29:10
Mat. 13:14
Luk. 8:10
njengobe kubhaliwe kutsi: “Nkulunkulu wabanika umoya webulima, nemehlo ekungaboni, netindlebe tekungeva, kuze kube ngulamuhla.”

9
11:9-10
Hla. 69:22,23
NaDavide utsi:

“Shangatsi lidzili labo

lingaba ngusochaka nelugibe,

libe sikhubekiso nesijeziso.

10Shangatsi emehlo abo angafiphatwa

bangete babona,

nemigogodla yabo igobane kokuphela.”

11

11:11
Dut. 32:21
Luk. 14:23
Imis. 13:46
28:28
Rom. 10:19
Sengiyabuta-ke ngitsi: EmaJuda, nakakhutjwa, awa aphela yini? Cha, akazange. Kodvwa ngekona kwawo insindziso yase ifika nakubetive, kuze nemaJuda avukelwe sikhwele ngayo. 12
11:12
Isa. 49:22
Mik. 7:15
Kodvwa nangabe sono semaJuda saletsa tibusiso letikhulu kubantfu, nebuphuya bawo ngekwaMoya baletsa tibusiso letikhulu kubetive, pho, letibusiso titawuba tikhulu kangakanani-ke nasaphelele onkhe emaJuda!

Insindziso yebetive

13

11:13
Imis. 9:15
13:2
22:21
Rom. 15:16
Gal. 1:16
2:2,7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:1
Sengikhuluma kini betive: Njengobe ngingumphostoli kubetive nje, ngiyawudvumisa umsebenti wami. 14Mhlawumbe ngingabavusela sikhwele bantfu besive sakitsi, ngize ngisindzise labanye babo. 15
11:15
2 Khor. 5:18
Ngobe nangabe kulahlwa kwabo bekukubuyisana kwaNkulunkulu nemhlaba wonkhe, pho, kwemukelwa kwabo kungaba yini, nakungesiko kuphila kulabafile?

16

11:16
Num. 15:17
Nangabe litsantana lenhlama lehlukaniselwe Nkulunkulu, nenhlama yonkhe yehlukaniselwe Nkulunkulu; futsi nangabe imphandze ingcwele, nemagala angcwele. 17
11:17
Jer. 11:16
Lamanye emagala ajutjwa, kwase kutsi endzaweni yawo kwahlunyeleliswa wena bewuligala lemncumo wesiganga, khona utewuba nenhlanganyelo emcebeni wemncumo wasekhaya. 18
11:18
Joh. 4:22
Ngako-ke ungawedzeleli lamagala, ukhumbule kutsi akusiwe losimise imphandze, kodvwa yimphandze lesimise wena.

19Utawutsi: “Emagala ajutjwa, khona kutawuhlunyeleliswa mine.” 20

11:20
Taga 28:14
Isa. 66:2
1 Khor. 10:12
Fil. 2:12
Ucinisile kuloko, ajutjwa ngenca yekungakholwa kwawo, kodvwa wena usime ngekukholwa kwakho. Ngako-ke ungatigabatisi, kodvwa mani ngekwesaba. 21Ngobe nangabe Nkulunkulu angazange awaphephise emagala emvelo, kuyakhanya kutsi nawe angeke akuphephise. 22
11:22
Joh. 15:2
Heb. 3:6,14
Bheka-ke bumnene nesandla lesilukhuni saNkulunkulu: bulukhuni bakhe kulabo labawile, kodvwa umnene kuwe, nawuchubeka uphile ngebumnene bakhe; nakungenjalo nawe utawujutjwa. 23
11:23
2 Khor. 3:16
Nalabo labanye futsi nabakuyekela kungakholwa kwabo bayawuhlunyeleliswa, ngobe Nkulunkulu unawo emandla ekuphindza abahlumelelise. 24Nangabe wena wajutjwa emncumeni wesiganga ngemvelo, wahlunyeleliswa ngalokuphambene nemvelo emncumeni wasekhaya, kakhulu kangakanani-ke lamagala emvelo, atawuhlunyeleliswa esihlahleni sawo semvelo.

Bubele baNkulunkulu kubo bonkhe

25

11:25
Isa. 5:21
Luk. 21:24
Joh. 10:16
Bazalwane, ngitsandza kutsi niyati lemfihlakalo yeliciniso; ngobe naningayati, ningahle nicabange kutsi nihlakaniphile. Lemfihlakalo kutsi labanye bema-Israyeli behlelwa bulukhuni khona kutewutsi betive bahlunyeleliswe ngalokuphelele. 26
11:26
Hla. 14:7
Isa. 59:20
Mat. 23:39
Onkhe ema-Israyeli ayawusindziswa kanjalo-ke, njengobe kubhaliwe kutsi:

“UMkhululi uyawuvela eSiyoni

loyawususa konkhe konakala kuJakobe.

27

11:27
Isa. 27:9
Jer. 31:31,33-34
Lesi sivumelwane sami nabo,

nangisusa tono tabo.”

28NgekweliVangeli baka-Israyeli batitsa taNkulunkulu, khona kutewusitakala nine, kodvwa ngekwelukhetfo bangulabatsandzekako ngenca yabokhokho babo. 29

11:29
2 Thim. 2:13
Phela Nkulunkulu akakuguculi kwephana kwakhe kwamahhala nekubita kwakhe. 30
11:30
Gal. 4:8
Empeleni nine animlalelanga Nkulunkulu, kodvwa nyalo senemukeliswe sihawu ngenca yekungamlaleli kwebaka-Israyeli. 31Ngalokufananako nabo abakalaleli, kuze kutsi sihawu leniphetfwe ngaso nabo basemukeliswe. 32
11:32
Gal. 3:22
Ngobe Nkulunkulu bonkhe bantfu sewubayekelele ekutseni bangamlaleli, adzimate atebahawukela bonkhe.

Ludvumo kuNkulunkulu

33

11:33
Jobe 11:7
36:22
Isa. 55:8
Maye, kujula kwemcebo, nekwenhlakanipho, nekwelwati lwaNkulunkulu! Ngubani nje longaphenya kwehlulela kwakhe ahlolisise imfihlakalo yetindlela takhe?

34

11:34
Isa. 40:13
“Ngubani lowase wati ingcondvo yeNkhosi,

nome-ke, lowase waba ngumeluleki wayo?

35

11:35
Jobe 41:11
Ngubani lowase wanika Nkulunkulu lutfo

kuze naNkulunkulu ambonge ngelutfo?”

36

11:36
1 Khor. 8:6
Khol. 1:16
Ngobe konkhe kuvela kuye,

kukhona ngaye, kukhonela yena.

Akube kuye ludvumo nini nanini! Amen.

12

Kukhonta Nkulunkulu ngesiphiwo lonaso

121

12:1
Rom. 6:13
1 Phet. 2:5
Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23
5:10,17
Khol. 1:9
1 Phet. 1:14
1 Joh. 2:15
Ningalilingisi lelive, kodvwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondvo yenu, khona nitekwati kuhlolisisa loko lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle, nalokwemukelekako, nalokuphelele.

3

12:3
Rom. 1:5
1 Khor. 2:11
Ngenca yesipho semusa saNkulunkulu kimi, ngitsi kini nonkhe: Ningacabangi kutsi nibakhulu kunaloku leningiko. Esikhundleni saloko zitsani ekucabangeni kwenu, ngulowo nalowo atehlulele ngebungako bekukholwa kwakhe lakunikwe nguNkulunkulu. 4
12:4-5
1 Khor. 12:12,27
Ef. 1:22
4:16
Njengobe umtimba umunye unetitfo letinyenti, tonkhe leto titfo tinemisebenti leyehlukene, 5
12:5
Ef. 4:25
Khol. 1:24
kanjalo-ke, natsi sibanyenti nje singumtimba munye kuKhristu, sititfo letehlukene lesinye kulesinye. 6
12:6
1 Khor. 12:4-11
1 Phet. 4:10
Ngako kufanele sisebentise tipho tetfu letehlukene ngekwemusa lesinikwe wona: Nakusekuphrofetha, asisisebentise ngekwesilinganiso sekukholwa kwetfu; 7
12:7
1 Khor. 12:28
Ef. 4:11
nakungusenkonzweni yemsebenti, asitinikele kuyo; umfundzisi akasebentise sipho sakhe ekufundziseni. 8
12:8
Dut. 15:7
Mat. 6:1
Imis. 6:1
20:28
2 Khor. 9:7
Lonesipho sekukhutsata labanye, akabakhutsate; lowabako akwente ngekungakhetsi; longumholi ahole ngesineke, lonesihawu, akasente ngekujabula.

Imiyalo ngemphilo yebuKhristu

9

12:9
Hla. 34:14
37:27
97:10
Amo. 5:15
1 Thim. 1:5
1 Phet. 1:22
Lutsandvo kufanele lubete kutentisa.

Tondzani lokubi,

nibambisise lokuhle.

10

12:10
Fil. 2:3,29
1 Thes. 4:9
Heb. 13:1
1 Phet. 2:17
5:5
2 Phet. 1:7
Tsandzanani

ngelutsandvo lwebuzalwane,

nijakiselane ngekuhloniphana.

11

12:11
Semb. 3:15
Khutsalani,

ningaphelelwa ngumdlandla,

nivutse emoyeni, nikhonte iNkhosi.

12

12:12
Luk. 18:1
Rom. 15:13
Ef. 6:18
Khol. 4:2
1 Thes. 5:16
Heb. 10:36
12:1
Jak. 5:7
Tfokotani etsembeni,

nibeketele elusizini,

nicinisele njalo emthandazweni.

13

12:13
1 Khor. 16:1
Heb. 13:2
1 Phet. 4:9
Hlanganyelani nalabangcwele

ekwesweleni kwabo,

nikhutsale ekungeniseni tihambi.

14

12:14
Mat. 5:44
Luk. 6:8
Imis. 7:60
1 Khor. 4:12
1 Phet. 3:7
Busisani labanitingelela kunihlupha;

yebo, nibusise ningacalekisi.

15

12:15
Hla. 35:13
Luk. 1:58
Nijabule nalabajabulako,

nikhale nalabakhalako.

16

12:16
Hla. 131:1
Taga 3:7
Isa. 5:21
Rom. 15:5
1 Khor. 1:10
Fil. 2:2
Nibambisane ngamoya munye nonkhe.

Ningafisi lokuphakeme,

kodvwa nibe nebudlelwane nalabatfobekile.

Ningacabangi kutsi nihlakaniphile.

17

12:17
Taga 20:22
Mat. 5:38
2 Khor. 8:21
1 Thes. 5:15
Ningabuyiseli kunobe ngubani

lokubi ngalokubi,

kodvwa yentani lokubonakala kukuhle

emehlweni abo bonkhe bantfu.

18

12:18
Mak. 9:50
Heb. 12:14
Nakunekwenteka,

yentani konkhe lokusemandleni enu

kutsi nihlalisane ngekuthula nebantfu bonkhe.

19

12:19
Lev. 19:18
Dut. 32:35
2 Thes. 1:6
Heb. 10:30
Bazalwane bami, ningatiphindziseleli,

kodvwa yekelelani konkhe

elulakeni lwaNkulunkulu;

ngobe kubhaliwe kutsi:

“Kuphindzisela ngekwami,

mine ngiyawubuyisela,

kusho iNkhosi.”

20

12:20
Eks. 23:4
Taga 25:21
Mat. 5:44
Cha, “nangabe sitsa sakho silambile,

siphe kudla, nangabe somile, sinatsise;

ngobe ngekwenta njalo

utawube umtsela ngemahloni ekutisola.”

21

12:21
1 Sam. 24:18
Ningehlulwa ngulokubi,

kodvwa yehlulani lokubi ngalokuhle.

13

Timfanelo macondzana netiphatsimandla telive

131

13:1
Taga 8:15
Dan. 4:22
Joh. 19:11
Thit. 3:1
1 Phet. 2:13
Wonkhe umuntfu kufanele atitfobele ngenhlonipho tiphatsimandla tembuso, ngobe kute emandla embuso langaveli kuNkulunkulu, naleto tiphatsimandla letikhona tibekwe nguNkulunkulu. 2
13:2
Hla. 82:6
Ngako-ke lowo lomelana nemandla embuso umelana nalokumiswe nguNkulunkulu, nalabo labenta loko batibangela kwehlulelwa. 3Ngobe babusi abesabeki kulabo labenta lokuhle, kodvwa besabeka kulabo labenta lokubi. Ungatsandza yini kutsi ungamesabi losiphatsimandla sakho? Ngako yenta lokuhle, utakudvumisa. 4Ngobe usisebenti saNkulunkulu lesikwentela lokuhle. Kodvwa nawenta lokubi, mesabe, ngobe unawo emandla ekukujezisa. Usisebenti saNkulunkulu, lesingumphindziseli lowehlisela lulaka lwaNkulunkulu kulowo lowenta lokubi. 5Ngako-ke umuntfu akatitfobe ngenhlonipho, hhayi ngobe abalekela lulaka lwaNkulunkulu kuphela, kodvwa nangebucotfo banembeza.

6

13:6-7
Mat. 22:21
Mak. 12:17
Luk. 20:25
Kungaso lesizatfu nitsela nje; letiphatsimandla letitisebenti taNkulunkulu ngetaloko, njengobe titinikela emsebentini wato. 7Bonkhe banikeni lokubafanele: umtselo kulofanelwe ngumtselo, inkhokhelo kulofanele kukhokhelwa; mesabeni lofanele kwesatjwa, nihloniphe lofanele kuhlonishwa.

Kutsandzana kwebazalwane nekusondzela kwelilanga laKhristu

8

13:8
Gal. 5:14
Ningakweledi muntfu nome seyini ngaphandle kwekutsi nitsandzane, ngobe lowo lotsandza makhelwane wakhe sewuwugcwalisile umtsetfo. 9
13:9
Eks. 20:13-15,17
Lev. 19:18
Dut. 5:17-19,21
Luk. 10:27
Lemiyalo letsi: “Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi,” nome sengumuphi-ke lomunye umyalo, yonkhe imiyalo ihlanganiswe kulomusho munye lotsi: “Tsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.” 10
13:10
Mat. 22:39
1 Khor. 13:4
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Lutsandvo alukwenti lokubi kumakhelwane; ngako-ke lutsandvo lukugcwaliseka kwemtsetfo.

11

13:11
1 Khor. 15:34
Ef. 5:14
1 Thes. 5:6
Yentani loko nati kutsi sikhatsi sesifikile, ngiso lesikhatsi sekutsi nivuke ebutfongweni. Ngobe nyalo insindziso yetfu seyisedvute kunangalesa sikhatsi lesakholwa ngaso. 12
13:12
Ef. 5:11
6:13
Khol. 3:8
Busuku sebuyaphela, imini seyisondzele. Ngako-ke asilahle yonkhe imisebenti yebumnyama, sihlome tikhali tekukhanya. 13
13:13
Taga 23:20
Luk. 21:34
1 Khor. 6:9
Gal. 5:19
Ef. 5:3,18
Fil. 4:8
Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hhayi ngekumita nangekudzakwa, hhayi ngekuphinga nangekugwadla, hhayi ngekucabana nangemona, 14
13:14
1 Khor. 9:27
Gal. 3:27
1 Phet. 2:11
1 Joh. 2:16
kodvwa yembatsani iNkhosi Jesu Khristu ninganakekeli kutsi lesimo senu semtimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinkhanuko taso.