Siswati 1996 (SWA96)
12

Kukhonta Nkulunkulu ngesiphiwo lonaso

121

12:1
Rom. 6:13
1 Phet. 2:5
Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23
5:10,17
Khol. 1:9
1 Phet. 1:14
1 Joh. 2:15
Ningalilingisi lelive, kodvwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondvo yenu, khona nitekwati kuhlolisisa loko lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle, nalokwemukelekako, nalokuphelele.

3

12:3
Rom. 1:5
1 Khor. 2:11
Ngenca yesipho semusa saNkulunkulu kimi, ngitsi kini nonkhe: Ningacabangi kutsi nibakhulu kunaloku leningiko. Esikhundleni saloko zitsani ekucabangeni kwenu, ngulowo nalowo atehlulele ngebungako bekukholwa kwakhe lakunikwe nguNkulunkulu. 4
12:4-5
1 Khor. 12:12,27
Ef. 1:22
4:16
Njengobe umtimba umunye unetitfo letinyenti, tonkhe leto titfo tinemisebenti leyehlukene, 5
12:5
Ef. 4:25
Khol. 1:24
kanjalo-ke, natsi sibanyenti nje singumtimba munye kuKhristu, sititfo letehlukene lesinye kulesinye. 6
12:6
1 Khor. 12:4-11
1 Phet. 4:10
Ngako kufanele sisebentise tipho tetfu letehlukene ngekwemusa lesinikwe wona: Nakusekuphrofetha, asisisebentise ngekwesilinganiso sekukholwa kwetfu; 7
12:7
1 Khor. 12:28
Ef. 4:11
nakungusenkonzweni yemsebenti, asitinikele kuyo; umfundzisi akasebentise sipho sakhe ekufundziseni. 8
12:8
Dut. 15:7
Mat. 6:1
Imis. 6:1
20:28
2 Khor. 9:7
Lonesipho sekukhutsata labanye, akabakhutsate; lowabako akwente ngekungakhetsi; longumholi ahole ngesineke, lonesihawu, akasente ngekujabula.

Imiyalo ngemphilo yebuKhristu

9

12:9
Hla. 34:14
37:27
97:10
Amo. 5:15
1 Thim. 1:5
1 Phet. 1:22
Lutsandvo kufanele lubete kutentisa.

Tondzani lokubi,

nibambisise lokuhle.

10

12:10
Fil. 2:3,29
1 Thes. 4:9
Heb. 13:1
1 Phet. 2:17
5:5
2 Phet. 1:7
Tsandzanani

ngelutsandvo lwebuzalwane,

nijakiselane ngekuhloniphana.

11

12:11
Semb. 3:15
Khutsalani,

ningaphelelwa ngumdlandla,

nivutse emoyeni, nikhonte iNkhosi.

12

12:12
Luk. 18:1
Rom. 15:13
Ef. 6:18
Khol. 4:2
1 Thes. 5:16
Heb. 10:36
12:1
Jak. 5:7
Tfokotani etsembeni,

nibeketele elusizini,

nicinisele njalo emthandazweni.

13

12:13
1 Khor. 16:1
Heb. 13:2
1 Phet. 4:9
Hlanganyelani nalabangcwele

ekwesweleni kwabo,

nikhutsale ekungeniseni tihambi.

14

12:14
Mat. 5:44
Luk. 6:8
Imis. 7:60
1 Khor. 4:12
1 Phet. 3:7
Busisani labanitingelela kunihlupha;

yebo, nibusise ningacalekisi.

15

12:15
Hla. 35:13
Luk. 1:58
Nijabule nalabajabulako,

nikhale nalabakhalako.

16

12:16
Hla. 131:1
Taga 3:7
Isa. 5:21
Rom. 15:5
1 Khor. 1:10
Fil. 2:2
Nibambisane ngamoya munye nonkhe.

Ningafisi lokuphakeme,

kodvwa nibe nebudlelwane nalabatfobekile.

Ningacabangi kutsi nihlakaniphile.

17

12:17
Taga 20:22
Mat. 5:38
2 Khor. 8:21
1 Thes. 5:15
Ningabuyiseli kunobe ngubani

lokubi ngalokubi,

kodvwa yentani lokubonakala kukuhle

emehlweni abo bonkhe bantfu.

18

12:18
Mak. 9:50
Heb. 12:14
Nakunekwenteka,

yentani konkhe lokusemandleni enu

kutsi nihlalisane ngekuthula nebantfu bonkhe.

19

12:19
Lev. 19:18
Dut. 32:35
2 Thes. 1:6
Heb. 10:30
Bazalwane bami, ningatiphindziseleli,

kodvwa yekelelani konkhe

elulakeni lwaNkulunkulu;

ngobe kubhaliwe kutsi:

“Kuphindzisela ngekwami,

mine ngiyawubuyisela,

kusho iNkhosi.”

20

12:20
Eks. 23:4
Taga 25:21
Mat. 5:44
Cha, “nangabe sitsa sakho silambile,

siphe kudla, nangabe somile, sinatsise;

ngobe ngekwenta njalo

utawube umtsela ngemahloni ekutisola.”

21

12:21
1 Sam. 24:18
Ningehlulwa ngulokubi,

kodvwa yehlulani lokubi ngalokuhle.