Siswati 1996 (SWA96)
10

101

10:1
Rom. 9:1
Bazalwane, sifiso senhlitiyo yami nemthandazo wami kuNkulunkulu ngebaka-Israyeli kutsi bamane basindziswe. 2
10:2
Imis. 22:3
Ngiyabafakazela kutsi banenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu; kodvwa ayikho ekulatini kahle liciniso. 3
10:3
Rom. 3:21
9:31
Fil. 3:9
Ngobe ngekungakwati kahle kulunga lokuvela kuNkulunkulu, bafuna kutimisela lokungekwabo kulunga, abazange batinikele ngekutfobeka ekulungeni kwaNkulunkulu. 4
10:4
Mat. 5:17
Imis. 13:38
Gal. 3:24
Heb. 8:13
Ngobe Khristu usiphetfo semtsetfo, kuze kutsi wonkhe lokholwako entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile.

Insindziso yabo bonkhe

5

10:5
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Luk. 10:28
Gal. 3:12
Macondzana nekulunga lokutfolakala ngekugcina umtsetfo Mosi wabhala watsi: “Umuntfu lowenta lokufunwa ngumtsetfo uyawuphila ngako.” 6
10:6-8
Dut. 30:11-14
Kodvwa ngekulunga kwekukholwa utsi: “Ungasho enhlitiyweni yakho utsi: ‘Ngubani-ke lotakwenyukela ezulwini?’ ” Loko kusho kwehlisa Khristu. 7“Ungasho futsi nekutsi: ‘Ngubani lotakwehlela endzaweni yalabafile?’ ” Loko kusho kuvusa Khristu kulabafile. 8Kodvwa umBhalo utsi: “Livi laNkulunkulu lisedvute nawe lisemlonyeni wakho nasenhlitiyweni yakho.” Lelo livi lekukholwa lesilishumayelako. 9
10:9
Mat. 10:32
Nangabe uyavuma ngemlomo wakho kutsi Jesu uyiNkhosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wavusa Jesu kulabafile, uyawusindziswa. 10Ngobe umuntfu uyakholwa ngenhlitiyo entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile, avume ngemlomo wakhe kube kusindziswa kwakhe. 11
10:11
Hla. 25:3
Isa. 28:16
UmBhalo utsi: “Umuntfu lokholwa kuye, angeke ajabhiswe.” 12
10:12
Imis. 10:34
15:9
Rom. 3:22,29
Ef. 2:4,7
Kute umehluko emkhatsini wemJuda nemGriki ngobe yona leyo Nkhosi yiNkhosi yabo bonkhe, bonkhe labatibika ngekubita libito layo ibenetisa ngetibusiso ngalokuphuphumako. 13
10:13
Jow. 2:32
Ngobe “wonkhe umuntfu lotibika abite libito leNkhosi, uyawusindziswa.”

Umshumayeli udzingekile

14Kodvwa bangatibika njani kulowo labangakholwa nguye? Bangamkholwa njani labangazange sebeve ngaye? Bangeva njani nakute lobashumayelako? 15

10:15
Joh. 12:38
Isa. 52:7
Bangashumayela njani bangakatfunywa? Njengobe kubhaliwe kutsi: “Maye, tinhle tinyawo talabo labashumayela liVangeli.” 16
10:16
Isa. 53:1
Kodvwa liVangeli abalemukelanga bonkhe, ngobe Isaya utsi: “Nkhosi, ngubani lokholwe loko lakuve kitsi?” 17Ngako-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekutsi kushunyayelwe ngaKhristu.

18

10:18
Hla. 19:4
Isa. 49:6
2 Khor. 2:14
Khol. 1:6,23
Kodvwa ngiyabuta ngitsi: “Abakeva yini?” Empeleni bevile, “ngobe inkhulumo yabo iphumele emhlabeni wonkhe, nemavi abo asafike emikhawulweni yonkhe yemhlaba.” 19
10:19
Dut. 32:21
Sengiyabuta futsi ngitsi: “Ngabe Israyeli akevisisanga yini?” Kwekucala Mosi wamemetela livi laNkulunkulu lelitsi:

“Ngiyawunenta nibe nesikhwele

ngebantfu labangesiso sive;

ngiyawunitfukutselisa

ngesive lesilibele.”

20
10:20
Isa. 65:1
Na-Isaya waba nesibindzi nakamemetela livi laNkulunkulu atsi:

“Ngatfolwa ngulabo lababengakangifuni,

ngatibonakalisa kulabo lababengakangiceli.”

21Kodvwa nga-Israyeli utsi: “Lonkhe lilanga ngelulela tandla tami esiveni lesingalaleli nalesinenkhani.”