Siswati 1996 (SWA96)
9

Nkulunkulu wabakhetsanchanti baka-Israyeli

91

9:1
1 Thim. 2:7
Ngikhuluma liciniso ngikuKhristu, angikhulumi emanga; nanembeza wami lokuMoya Longcwele uyangifakazela kutsi 2
9:2
Rom. 10:1
nginelusizi lolukhulu, nebuhlungu lobungapheli enhlitiyweni yami 3
9:3
Eks. 32:32
ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve. Bengingafisa kutsi lokungenani ngibe ngulocalekisiwe nome ngisuswe kuKhristu kube loko bekungaba lusito kubo. 4
9:4
Eks. 4:22
9:4
19:5
24:16
Dut. 7:6
14:1
Hla. 147:19
Rom. 2:17
3:2
Ef. 2:12
Ema-Israyeli sive saNkulunkulu lasenta emadvodzana akhe. Wawanika sabelo ebukhosini bakhe, watenta nawo tivumelwane, wawanika umtsetfo, nendlela lengiyo yekukhonta ethempelini, wabapha netetsembiso. 5
9:5
Mat. 1:1
2 Khor. 11:31
Wona angumliba wabokhokho, lapho kwavela khona Khristu waba ngumuntfu, yena longuNkulunkulu, Losetikwako Konkhe, akadvunyiswe phakadze naphakadze. Amen.

6

9:6
Num. 23:19
Rom. 2:28
3:3
Gal. 6:16
Semb. 2:9
Kodvwa akusiko kutsi livi laNkulunkulu selehlulekile. Ngobe akusibo bonkhe labasitukulwane sa-Israyeli labangema-Israyeli. 7
9:7
Gen. 21:12
Joh. 8:39
Heb. 11:18
Akusibo bonkhe lababantfwana ba-Abrahama ngekutsi basitukulwane sakhe, kodvwa kutsiwa: “Situkulwane sakho siyakwetsiwa nga-Isaka.” 8
9:8
Gal. 3:29
4:23,28
Loko kusho kutsi akusibo bantfwana bengati lababantfwana baNkulunkulu kodvwa bantfwana besetsembiso labemukeleka njengesitukulwane. 9
9:9
Gen. 18:10,14
Ngobe nguloko lokwashiwo setsembiso kutsi: “Ngiyawubuya ngalesikhatsi nyakenye, Sara uyawutala indvodzana.”

10

9:10
Gen. 25:21,23
Futsi akusiko loko kuphela, kodvwa neyise wemaphahla latalwa nguRebheka abe munye kungu-Isaka, khokho wetfu. 11Injongo yaNkulunkulu yekukhetsanchanti ayigucuki. Kwatsi lamaphahla angakatalwa, asengakenti lutfo lokulungile nalokungakalungi, 12Rebheka watjelwa kutsi: “Lomdzala uyawuba ngaphansi kwalomncane.” Loko-ke kwentiwa ngentsandvo yaNkulunkulu lengayi ngemitamo yemuntfu, kodvwa leya ngelubito lwakhe, Nkulunkulu; 13
9:13
Hla. 18:26
Mal. 1:2-3
njengobe kubhaliwe kutsi: “Jakobe ngimtsandzile, kodvwa Esawu ngamtondza.”

14

9:14
Dut. 32:4
2 Khr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Rom. 3:5
Pho, siyawutsini-ke? Sitsi kukhona yini lokungakalungi kuNkulunkulu? Cha, kute. 15
9:15
Eks. 33:19
Ngobe watsi kuMosi: “Ngiyawuba nemusa kulowo lenginemusa kuye, ngibe nesihawu kulowo lenginesihawu kuye.” 16
9:16
Ef. 2:8
Ngako-ke akuyi ngekutsandza nangekutihlupha kwemuntfu, kodvwa kuya ngebubele baNkulunkulu. 17
9:17
Eks. 9:16
Ngobe umBhalo utsi kuFaro: “Ngikuvusele kona loko kutsi ngikhombise emandla ami kuwe, kuze libito lami libatjatwe emhlabeni wonkhe.” 18
9:18
Eks. 4:21
Ngako-ke, unemusa kulowo latsandza kuba nemusa kuye, kodvwa amente abe lukhuni lowo latsandza kumenta abe lukhuni.

Intfukutselo nemusa waNkulunkulu

19Ngako-ke uyawutsi kimi: “Nangabe kunjalo, pho, Nkulunkulu angambekelani umuntfu licala? Ngubani longamelana nentsandvo yaNkulunkulu?” 20

9:20
Isa. 29:16
45:9
64:8
Jer. 18:6
Kodvwa-ke wena muntfu-ndzini, ungubani kutsi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi: “Wangibumbelani kanje?” 21
9:21
2 Thim. 2:20
Empeleni, umbumbi ute yini lilungelo lekusebentisa libumba ngekutsandza kwakhe, nekutsi ente titja letimbili ngasinye sigadla selibumba, lesinye setikhatsi letitsite, lesinye sekusetjentiswa nje nome kunini?

22

9:22
Rom. 2:4
Loku akusiko yini Nkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe, noko watimela ngekubeketela lokukhulu titja telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa. 23Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitjeni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe. 24Tsine-ke singuleto titja temusa wakhe, latibita, hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive.

25

9:25
Hos. 2:23
1 Phet. 2:10
Naku-ke lakushoko encwadzini yaHoseya:

“Bantfu lababengesibo bami,

ngiyawubabita ngekutsi:

‘Bantfu bami;’

sive lengingazange ngisitsandze

ngiyawusibita ngekutsi:

‘Ngulabatsandzekako bami.’

26

9:26
Hos. 1:10
Nakuleyo ndzawo,

lapho batjelwa khona kutsi:

‘Anisibo bantfu bami,’

bayawubitwa ngekutsi:

‘Ngemadvodzana

aNkulunkulu lophilako.’ ”

27

9:27
Isa. 10:22-23
Rom. 11:5
Na-Isaya wamemeta nga-Israyeli atsi: “Nome bantfu baka-Israyeli bangaba banyenti babe ngangesihlabatsi saselwandle, noko kuyawuba yinsali yabo kuphela leyawusindziswa; 28ngobe iNkhosi iyawunonopha yephetse emacala nemhlaba wonkhe.”

29

9:29
Isa. 1:9
Kunjengobe Isaya kucala watsi:

“Kube iNkhosi Somandla

akasishiyelanga letinye tetitukulwane,

ngabe safanana neSodoma,

safanana neGomora.”

Baka-Israyeli neliVangeli

30

9:30
Rom. 1:17
10:20
Pho, siyawutsini-ke? Betive labangazange bakufune kulungelana naNkulunkulu noko sebakunikwe ngekukholwa kwabo. 31
9:31
Rom. 10:2
11:7
Kepha baka-Israyeli lababetihlupha bafuna kulunga ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, noko abazange bakhone kuwugcina umtsetfo. 32Ngani-ke? Ngobe kulunga abazange bakufune ngekukholwa, kodvwa benta sengatsi kutfolakala ngekutsi bakusebentele. Bakhubeka, bakhutjwa litje lesikhubekiso, 33
9:33
Isa. 8:14
28:16
Luk. 2:34
Rom. 10:11
1 Phet. 2:6
njengobe kubhaliwe kutsi:

“Bheka, ngibeka eSiyoni

litje lekukhubekisa

nelidvwala lekuwisa;

kepha lowo lokholwa kuye,

angeke ajabhiswe.”

10

101

10:1
Rom. 9:1
Bazalwane, sifiso senhlitiyo yami nemthandazo wami kuNkulunkulu ngebaka-Israyeli kutsi bamane basindziswe. 2
10:2
Imis. 22:3
Ngiyabafakazela kutsi banenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu; kodvwa ayikho ekulatini kahle liciniso. 3
10:3
Rom. 3:21
9:31
Fil. 3:9
Ngobe ngekungakwati kahle kulunga lokuvela kuNkulunkulu, bafuna kutimisela lokungekwabo kulunga, abazange batinikele ngekutfobeka ekulungeni kwaNkulunkulu. 4
10:4
Mat. 5:17
Imis. 13:38
Gal. 3:24
Heb. 8:13
Ngobe Khristu usiphetfo semtsetfo, kuze kutsi wonkhe lokholwako entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile.

Insindziso yabo bonkhe

5

10:5
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Luk. 10:28
Gal. 3:12
Macondzana nekulunga lokutfolakala ngekugcina umtsetfo Mosi wabhala watsi: “Umuntfu lowenta lokufunwa ngumtsetfo uyawuphila ngako.” 6
10:6-8
Dut. 30:11-14
Kodvwa ngekulunga kwekukholwa utsi: “Ungasho enhlitiyweni yakho utsi: ‘Ngubani-ke lotakwenyukela ezulwini?’ ” Loko kusho kwehlisa Khristu. 7“Ungasho futsi nekutsi: ‘Ngubani lotakwehlela endzaweni yalabafile?’ ” Loko kusho kuvusa Khristu kulabafile. 8Kodvwa umBhalo utsi: “Livi laNkulunkulu lisedvute nawe lisemlonyeni wakho nasenhlitiyweni yakho.” Lelo livi lekukholwa lesilishumayelako. 9
10:9
Mat. 10:32
Nangabe uyavuma ngemlomo wakho kutsi Jesu uyiNkhosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wavusa Jesu kulabafile, uyawusindziswa. 10Ngobe umuntfu uyakholwa ngenhlitiyo entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile, avume ngemlomo wakhe kube kusindziswa kwakhe. 11
10:11
Hla. 25:3
Isa. 28:16
UmBhalo utsi: “Umuntfu lokholwa kuye, angeke ajabhiswe.” 12
10:12
Imis. 10:34
15:9
Rom. 3:22,29
Ef. 2:4,7
Kute umehluko emkhatsini wemJuda nemGriki ngobe yona leyo Nkhosi yiNkhosi yabo bonkhe, bonkhe labatibika ngekubita libito layo ibenetisa ngetibusiso ngalokuphuphumako. 13
10:13
Jow. 2:32
Ngobe “wonkhe umuntfu lotibika abite libito leNkhosi, uyawusindziswa.”

Umshumayeli udzingekile

14Kodvwa bangatibika njani kulowo labangakholwa nguye? Bangamkholwa njani labangazange sebeve ngaye? Bangeva njani nakute lobashumayelako? 15

10:15
Joh. 12:38
Isa. 52:7
Bangashumayela njani bangakatfunywa? Njengobe kubhaliwe kutsi: “Maye, tinhle tinyawo talabo labashumayela liVangeli.” 16
10:16
Isa. 53:1
Kodvwa liVangeli abalemukelanga bonkhe, ngobe Isaya utsi: “Nkhosi, ngubani lokholwe loko lakuve kitsi?” 17Ngako-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekutsi kushunyayelwe ngaKhristu.

18

10:18
Hla. 19:4
Isa. 49:6
2 Khor. 2:14
Khol. 1:6,23
Kodvwa ngiyabuta ngitsi: “Abakeva yini?” Empeleni bevile, “ngobe inkhulumo yabo iphumele emhlabeni wonkhe, nemavi abo asafike emikhawulweni yonkhe yemhlaba.” 19
10:19
Dut. 32:21
Sengiyabuta futsi ngitsi: “Ngabe Israyeli akevisisanga yini?” Kwekucala Mosi wamemetela livi laNkulunkulu lelitsi:

“Ngiyawunenta nibe nesikhwele

ngebantfu labangesiso sive;

ngiyawunitfukutselisa

ngesive lesilibele.”

20
10:20
Isa. 65:1
Na-Isaya waba nesibindzi nakamemetela livi laNkulunkulu atsi:

“Ngatfolwa ngulabo lababengakangifuni,

ngatibonakalisa kulabo lababengakangiceli.”

21Kodvwa nga-Israyeli utsi: “Lonkhe lilanga ngelulela tandla tami esiveni lesingalaleli nalesinenkhani.”
11

Umusa waNkulunkulu kuma-Israyeli lakhetsiwe

111

11:1
Dut. 4:31
Fil. 3:5
Sengiyabuta-ke, ngitsi: Nkulunkulu wasilahla yini sive sakhe? Cha, akazange! Nami matfupha ngingum-Israyeli, situkulwane sa-Abrahama, ngiwesive saBhenjamini. 2
11:2
1 Sam. 12:22
Hla. 94:14
Jer. 31:36
Rom. 8:29
1 Khor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Nkulunkulu akazange asilahle sive sakhe lasikhetsanchanti. Anati yini kutsi umBhalo utsini nga-Elija, nakamangalela ema-Israyeli kuNkulunkulu? 3
11:3
1 Khos. 19:10,14
Watsi: “Nkhosi, sebabulele baphrofethi bakho, babhidlita emalati akho; sengimi ngedvwa losasele, nami bayangitingela bafuna kungibulala.” 4
11:4
1 Khos. 19:18
Kodvwa Nkulunkulu wamphendvula watsini? Watsi: “Ngitigcinele bantfu labati-7 000 labangakasikhonti sithico lesinguBhali.” 5
11:5
Rom. 9:27
Nanyalo kulesikhatsi kunjalo, bakhona labasele ngekukhetfwa ngemusa. 6
11:6
Dut. 9:4-5
Rom. 4:4
Gal. 3:18
Ef. 2:8
Kukhetsa kwakhe kungemusa wakhe, hhayi ngemisebenti. Ngobe kube kukhetsa kwaNkulunkulu bekungemisebenti, ngabe lomusa wakhe awusesiwo.

7

11:7
Rom. 9:31
Pho-ke yini? Kusho kutsi bantfu baka-Israyeli abakakutfoli loko bebakufuna, kodvwa kwatfolwa ngulabakhetsiwe; laba labanye bentiwa baba lukhuni, 8
11:8
Dut. 29:4
Isa. 6:9
29:10
Mat. 13:14
Luk. 8:10
njengobe kubhaliwe kutsi: “Nkulunkulu wabanika umoya webulima, nemehlo ekungaboni, netindlebe tekungeva, kuze kube ngulamuhla.”

9
11:9-10
Hla. 69:22,23
NaDavide utsi:

“Shangatsi lidzili labo

lingaba ngusochaka nelugibe,

libe sikhubekiso nesijeziso.

10Shangatsi emehlo abo angafiphatwa

bangete babona,

nemigogodla yabo igobane kokuphela.”

11

11:11
Dut. 32:21
Luk. 14:23
Imis. 13:46
28:28
Rom. 10:19
Sengiyabuta-ke ngitsi: EmaJuda, nakakhutjwa, awa aphela yini? Cha, akazange. Kodvwa ngekona kwawo insindziso yase ifika nakubetive, kuze nemaJuda avukelwe sikhwele ngayo. 12
11:12
Isa. 49:22
Mik. 7:15
Kodvwa nangabe sono semaJuda saletsa tibusiso letikhulu kubantfu, nebuphuya bawo ngekwaMoya baletsa tibusiso letikhulu kubetive, pho, letibusiso titawuba tikhulu kangakanani-ke nasaphelele onkhe emaJuda!

Insindziso yebetive

13

11:13
Imis. 9:15
13:2
22:21
Rom. 15:16
Gal. 1:16
2:2,7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:1
Sengikhuluma kini betive: Njengobe ngingumphostoli kubetive nje, ngiyawudvumisa umsebenti wami. 14Mhlawumbe ngingabavusela sikhwele bantfu besive sakitsi, ngize ngisindzise labanye babo. 15
11:15
2 Khor. 5:18
Ngobe nangabe kulahlwa kwabo bekukubuyisana kwaNkulunkulu nemhlaba wonkhe, pho, kwemukelwa kwabo kungaba yini, nakungesiko kuphila kulabafile?

16

11:16
Num. 15:17
Nangabe litsantana lenhlama lehlukaniselwe Nkulunkulu, nenhlama yonkhe yehlukaniselwe Nkulunkulu; futsi nangabe imphandze ingcwele, nemagala angcwele. 17
11:17
Jer. 11:16
Lamanye emagala ajutjwa, kwase kutsi endzaweni yawo kwahlunyeleliswa wena bewuligala lemncumo wesiganga, khona utewuba nenhlanganyelo emcebeni wemncumo wasekhaya. 18
11:18
Joh. 4:22
Ngako-ke ungawedzeleli lamagala, ukhumbule kutsi akusiwe losimise imphandze, kodvwa yimphandze lesimise wena.

19Utawutsi: “Emagala ajutjwa, khona kutawuhlunyeleliswa mine.” 20

11:20
Taga 28:14
Isa. 66:2
1 Khor. 10:12
Fil. 2:12
Ucinisile kuloko, ajutjwa ngenca yekungakholwa kwawo, kodvwa wena usime ngekukholwa kwakho. Ngako-ke ungatigabatisi, kodvwa mani ngekwesaba. 21Ngobe nangabe Nkulunkulu angazange awaphephise emagala emvelo, kuyakhanya kutsi nawe angeke akuphephise. 22
11:22
Joh. 15:2
Heb. 3:6,14
Bheka-ke bumnene nesandla lesilukhuni saNkulunkulu: bulukhuni bakhe kulabo labawile, kodvwa umnene kuwe, nawuchubeka uphile ngebumnene bakhe; nakungenjalo nawe utawujutjwa. 23
11:23
2 Khor. 3:16
Nalabo labanye futsi nabakuyekela kungakholwa kwabo bayawuhlunyeleliswa, ngobe Nkulunkulu unawo emandla ekuphindza abahlumelelise. 24Nangabe wena wajutjwa emncumeni wesiganga ngemvelo, wahlunyeleliswa ngalokuphambene nemvelo emncumeni wasekhaya, kakhulu kangakanani-ke lamagala emvelo, atawuhlunyeleliswa esihlahleni sawo semvelo.

Bubele baNkulunkulu kubo bonkhe

25

11:25
Isa. 5:21
Luk. 21:24
Joh. 10:16
Bazalwane, ngitsandza kutsi niyati lemfihlakalo yeliciniso; ngobe naningayati, ningahle nicabange kutsi nihlakaniphile. Lemfihlakalo kutsi labanye bema-Israyeli behlelwa bulukhuni khona kutewutsi betive bahlunyeleliswe ngalokuphelele. 26
11:26
Hla. 14:7
Isa. 59:20
Mat. 23:39
Onkhe ema-Israyeli ayawusindziswa kanjalo-ke, njengobe kubhaliwe kutsi:

“UMkhululi uyawuvela eSiyoni

loyawususa konkhe konakala kuJakobe.

27

11:27
Isa. 27:9
Jer. 31:31,33-34
Lesi sivumelwane sami nabo,

nangisusa tono tabo.”

28NgekweliVangeli baka-Israyeli batitsa taNkulunkulu, khona kutewusitakala nine, kodvwa ngekwelukhetfo bangulabatsandzekako ngenca yabokhokho babo. 29

11:29
2 Thim. 2:13
Phela Nkulunkulu akakuguculi kwephana kwakhe kwamahhala nekubita kwakhe. 30
11:30
Gal. 4:8
Empeleni nine animlalelanga Nkulunkulu, kodvwa nyalo senemukeliswe sihawu ngenca yekungamlaleli kwebaka-Israyeli. 31Ngalokufananako nabo abakalaleli, kuze kutsi sihawu leniphetfwe ngaso nabo basemukeliswe. 32
11:32
Gal. 3:22
Ngobe Nkulunkulu bonkhe bantfu sewubayekelele ekutseni bangamlaleli, adzimate atebahawukela bonkhe.

Ludvumo kuNkulunkulu

33

11:33
Jobe 11:7
36:22
Isa. 55:8
Maye, kujula kwemcebo, nekwenhlakanipho, nekwelwati lwaNkulunkulu! Ngubani nje longaphenya kwehlulela kwakhe ahlolisise imfihlakalo yetindlela takhe?

34

11:34
Isa. 40:13
“Ngubani lowase wati ingcondvo yeNkhosi,

nome-ke, lowase waba ngumeluleki wayo?

35

11:35
Jobe 41:11
Ngubani lowase wanika Nkulunkulu lutfo

kuze naNkulunkulu ambonge ngelutfo?”

36

11:36
1 Khor. 8:6
Khol. 1:16
Ngobe konkhe kuvela kuye,

kukhona ngaye, kukhonela yena.

Akube kuye ludvumo nini nanini! Amen.