Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 9:15
1 Khor. 1:1
Gal. 1:15
Lencwadzi iphuma kuPawula, inceku yaKhristu Jesu, nemphostoli lokhetsiwe wabitwa nguNkulunkulu kutsi ashumayele liVangeli.

2

1:2
Gen. 3:15
12:3
22:18
26:4
49:10
Dut. 18:16
Hla. 132:11
Isa. 7:14
9:6
Jer. 23:5
Mik. 5:2
LeliVangeli letsenjiswa nguNkulunkulu emandvulweni, waletsembisa ngebaphrofethi bakhe, labhalwa emiBhalweni leNgcwele. 3
1:3
2 Sam. 7:12
Mat. 1:1,6
LingeNdvodzana yakhe, iNkhosi yetfu Jesu Khristu, ebuntfwini bakhe watalwa awesitukulwane saDavide; 4
1:4
Imis. 13:32
Heb. 1:5
ngebungcwele bakhe basezulwini kwakhonjiswa ngemandla lamakhulu kutsi uyiNdvodzana yaNkulunkulu ngekutsi avuswe ekufeni. 5
1:5
Imis. 9:15
Rom. 12:3
1 Khor. 15:10
Gal. 2:7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
Ngaye loJesu semukele umusa nebuphostoli, kuze kutsi egameni lakhe bantfu etiveni tonkhe sibaholele ekukholweni nasekutfobeleni Nkulunkulu. 6
1:6
Rom. 9:24
Nani nikuleto tive, nibitelwe kutsi nibe baJesu Khristu.

7

1:7
1 Khor. 1:2
2 Khor. 1:2
Gal. 1:3
Lencwadzi iya kubo bonkhe labatsandzekako baNkulunkulu labaseRoma, lababitelwa kutsi babe ngulabangcwele.

Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuBabe wetfu Nkulunkulu naseNkhosini Jesu Khristu.

Umthandazo waPawula nesifiso sakhe sekuya eRoma

8

1:8
Rom. 16:19
1 Thes. 1:8
Kwekucala, ngibonga Nkulunkulu wami ngaJesu Khristu, ngani nonkhe; ngobe umhlaba wonkhe ubabata kukholwa kwenu. 9
1:9
Ef. 1:15
Nkulunkulu lengimkhonta ngemoya wami wonkhe ngekushumayela liVangeli leNdvodzana yakhe ungufakazi wami wekutsi nginikhumbula kangakanani emithandazweni yami onkhe emalanga. 10
1:10
Imis. 19:21
Rom. 15:23
1 Thes. 3:10
Sonkhe sikhatsi emikhulekweni yami ngincusa kutsi Nkulunkulu, ngentsandvo yakhe, awente ematfuba ekutsi nginivakashele nome nini. 11
1:11
Imis. 28:31
Maye, ngiyafisa kunibona khona ngitewucetunelana nani sipho saMoya kuze nitewucina. 12
1:12
Rom. 15:32
2 Phet. 1:1
Ngisho kutsi nine nami sitewusitakala kanyekanye, nine ngekukholwa kwami, nami ngekukholwa kwenu.

13

1:13
Imis. 19:21
1 Thes. 2:18
Kufanele nati, bazalwane bami, kutsi sengemahlandla lamanyenti kanganani ngetama kunivakashela, kodvwa bengisolomane ngivimbeleka, kwadzimate kwaba ngulamuhla. Kukhona lengifuna kubazuza baphendvuke emkhatsini wenu, njengobe ngentile nakulabanye betive, 14
1:14
1 Khor. 9:16
ngobe nginemtfwalo kubo bonkhe, emaGriki nalabangakaphucuki, labafundzile nalabangakafundzi. 15
1:15
Hla. 119:46
Ngiko nje ngilambele kushumayela liVangeli nakini lenihlala eRoma.

Emandla eliVangeli

16

1:16
Hla. 40:9
Mak. 8:38
Imis. 13:46
1 Khor. 1:18
2 Thim. 1:8
Anginamahloni ngeliVangeli, ngobe lingemandla aNkulunkulu ekusindzisa bonkhe bantfu labakholwako, kucala emaJuda, kulandzele emaGriki. 17
1:17
Hab. 2:4
Rom. 3:21
Gal. 3:11
Ngobe liVangeli lembula kutsi Nkulunkulu wenta kanjani kutsi bantfu balungelane naye: Kungekukholwa, kusuka ekucaleni kuye ekugcineni, njengobe umBhalo utsi: “Lolungile ngekukholwa utawuphila.”

Bonkhe bantfu banelicala

18

1:18
Joh. 3:36
Lulaka lwaNkulunkulu lubonakala luphuma ezulwini lwehlela etikwako konkhe kungamesabi Nkulunkulu nekungalungi kwebantfu labavimba liciniso ngekungalungi kwabo. 19
1:19
Imis. 14:17
17:24
Nkulunkulu uyabajezisa, ngobe loko labangahle bakwati bantfu ngaNkulunkulu kusebaleni, njengobe yena cobo lwakhe akubonakalisile kubo. 20
1:20
Jobe 12:7
Hla. 19:1
Heb. 11:3
Kusukela ekudalweni kwemhlaba nemkhatsi emandla akhe laphakadze nebuNkulunkulu bakhe bebufihlekile emehlweni ebantfu; noko bebukhona etingcondvweni kutsi bubonakale etintfweni latentile. Ngako-ke bate taba; 21
1:21
Dut. 28:28
Ef. 4:17-18
ngobe batsi kantsi Nkulunkulu bayamati bangete bambonga bamnike neludvumo lolumfanele njengaNkulunkulu. Esikhundleni saloko imicabango yabo yaba lite, netinhlitiyo tabo taba mnyama. 22
1:22
Jer. 10:14
1 Khor. 1:20
Batsi bahlakaniphile, besuka baba tilima; 23
1:23
Eks. 20:4
Dut. 4:15-18
1 Khos. 11:4
12:28
2 Khos. 17:29
Hla. 106:19
Isa. 40:18
Jer. 2:11
Imis. 17:19
bashiya bukhosi baNkulunkulu longabhubhi, bakhonta umfanekiso wemuntfu lobhubhako, newetinyoni, newetilwane letihamba ngetinyawo letine, newaletihamba ngesisu.

24

1:24
Hla. 81:11
Imis. 14:16
2 Thes. 2:11
Ngako-ke Nkulunkulu ubayekelele etinkhanukweni tetinhlitiyo tabo, emanyaleni nasekungcolisaneni imitimba yabo. 25Baguculele liciniso laNkulunkulu balenta emanga; bakhonta, badvumisa indalo kunekukhonta nekudvumisa uMdali lokunguyena abongeka kuze kube phakadze. Amen.

26

1:26
Lev. 18:23
Ef. 5:11
Ngako-ke Nkulunkulu ubayekelele etinkhanukweni letilihlazo. Labasikati bakhona bagucule imvelo lengabe bayenta kulabadvuna, kodvwa bagucuke balalana bodvwana, benta labebangakadalelwa kona. 27
1:27
Lev. 18:22
20:13
Kanjalo nemadvodza ayekele kulalana nalabasikati, kodvwa adliwa yinkhanuko ase alalana odvwana; ngako atfola sijeziso lesifanele kona kwawo.

28Njengobe abafunanga kumati Nkulunkulu, ngako wababukelela, tingcondvo tabo taba butsakatsaka, netimilo tabo tonakala. 29

1:29
Gal. 5:19
Bagcwele tonkhe tinhlobo tebubi: kona, nekuhawukela, nekuzindlekela; bagcwele umona, nekubulala, nekulwa, nemacebo, nebucili, nenhlebo. 30Bakhuluma kabi ngalabanye, batondze Nkulunkulu, bangahloniphi, batigcabhe, batikhukhumete, bacambe lokubi, bangahloniphi batali babo; 31abehlukanisi lokuhle kulokubi, abatigcini tetsembiso tabo, abanalutsandvo, abanasihawu. 32
1:32
Hla. 50:18
Bayawati umtsetfo waNkulunkulu lotsi bantfu labenta tintfo letinje bafanele kufa, kepha bona abagcini ngekutenta kuphela kodvwa besuka bavumelana nalabo labatentako.

2

Kwehlulela kwaNkulunkulu kulungile

21

2:1
2 Sam. 12:5
Mat. 7:1
Luk. 6:37
Joh. 8:7
Ngako-ke ngeke utilandvulele, wena muntfu-ndzini, nome ngabe ungubani wena lowehlulelako; ngobe ngekwehlulela lomunye utilahla wena, ngobe nawe lowehlulelako uyakwenta kona loko. 2Siyati kutsi Nkulunkulu akasenti siphosiso nakehlulela bantfu labenta lokubi. 3Kodvwa wena muntfu-ndzini, wenta loko nawe lowehlulela ngako labanye bantfu! Ucabanga kutsi uyawuphepha yini ekwahlulelweni kwaNkulunkulu? 4
2:4
Isa. 30:18
2 Phet. 3:9,15
Semb. 2:21
Kumbe uyayedzelela yini ingcebo yemusa wakhe, nekubeketela kwakhe, nekumela bulukhuni kwakhe? Awati yini kutsi umusa waNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendvukeni? 5
2:5
Dut. 32:35
Rom. 9:22
Kodvwa ngebulukhuni nangenkhani yekungaphendvuki kwenhlitiyo yakho, utibekela lulaka lube lukhulu ngelilanga lelulaka. Ngalelo langa iyawukhanya indlela Nkulunkulu lehlulela ngayo kutsi imsulwa. 6
2:6
Jobe 34:11
Hla. 62:12
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Mat. 16:28
Rom. 14:12
1 Khor. 3:8
2 Khor. 5:10
Semb. 22:12
Phela Nkulunkulu uyawuvuza wonkhe umuntfu njengekwemisebenti yakhe. 7
2:7
2 Thes. 1:6
Labanye bantfu bachubeka benta lokuhle, bafuna tibusiso, neludvumo nekuphila lokungabhubhi; labo-ke Nkulunkulu uyawubanika kuphila lokuphakadze. 8Labanye bantfu baticabanga bona, bangakwemukeli loko lokuliciniso, bese balandzela loko lokungesiko; kulabo Nkulunkulu uyawutfululela lulaka nentfukutselo yakhe. 9
2:9
Rom. 1:18
2:9
Kuyawuba khona kuhlupheka nebuhlungu lobumatima kubo bonkhe bantfu labenta lokubi, kucale kumaJuda bese kulandzela betive. 10
2:10
Rom. 1:16
Kepha kuyawuba khona inkhatimulo, neludvumo, nekuthula kubo bonkhe labenta lokuhle, kucale emaJuda bese-ke kulandzela betive. 11
2:11
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Jobe 34:19
Imis. 10:34
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Khol. 3:25
1 Phet. 1:17
Ngobe Nkulunkulu akakhetsi muntfu.

12Bonkhe labone bate umtsetfo bayawubhujiswa ngaphandle kwemtsetfo, nalabo labone banemtsetfo bayakwehlulelwa ngemtsetfo. 13

2:13
Mat. 7:21
1 Joh. 3:7
Jak. 1:22
Ngobe akusibo labawuvako umtsetfo labalungile kuNkulunkulu, kepha ngulabo labawentako umtsetfo labayakwemukelwa nguNkulunkulu ngekutsi balungile. 14
2:14
Imis. 10:35
Ngekwemvelo betive bate umtsetfo, kodvwa nabatentela loko lokufunwa ngumtsetfo, kungumtsetfo kubo, nome bate umtsetfo. 15
2:15
Rom. 1:32
Batiphatsa ngendlela lekhombisa kutsi loko lokufunwa ngumtsetfo kubhalwe etinhlitiyweni tabo. Nanembeza wabo uyabafakazela kutsi loko kuliciniso, njengobe nemicabango yabo ngaletinye tikhatsi iyabalahla, nangaletinye tikhatsi iyabavumela. 16
2:16
Shu. 12:14
Mat. 25:31
Imis. 17:31
1 Khor. 4:5
2 Khor. 5:10
NgekweliVangeli lami ngaKhristu Jesu kuyawuba njalo nangalelo langa Nkulunkulu layakwehlulela ngalo lokufihlekile kwebantfu.

Umtsetfo awusiti lutfo nawungagcinwa

17

2:17
Joh. 8:33,41
Ase ufanekise ngawe. Wena uliJuda, wetsembele emtsetfweni, futsi utigabatisa ngekutsi Nkulunkulu wakho. 18Uyayati intsandvo yaNkulunkulu ngekuyifundza emtsetfweni, uyakwati nekukhetsa lokuncono. 19
2:19
Mat. 15:14
Uneliciniso kutsi wena ungumkhombi wendlela kulaba labatimphumphutse, nekukhanya kulabasebumnyameni. 20Nguwe umceceshi walabangati nemfundzisi walabangakafundzi, wati kahle kutsi emtsetfweni kunelwati loluphelele ngeliciniso. 21
2:21
Hla. 50:16
Mat. 23:3
Pho, njengobe ufundzisa labanye, wena awutifundzisi ngani? Wena ushumayela kutsi kungebiwa, pho, wena ubelani?

22Utsi akungaphingwa, pho, wena uphingelani? Utondza tithico, kodvwa uwagcekezelani emathempeli?

23Utigabatisa ngekuba nemtsetfo waNkulunkulu, kepha umhlaziselani Nkulunkulu ngekwephula umtsetfo wakhe? 24

2:24
Isa. 52:5
Hez. 36:20
Kubhaliwe kutsi: “Ngenca yenu, betive bahlambalata ligama laNkulunkulu.”

25Kusoka kwakho kunalo lusito nawugcina umtsetfo, kepha nawephula umtsetfo kusoka kwakho kuyafanana nekungasoki. 26

2:26
Gal. 5:6
Nangabe wetive, longakasoki, agcina imiyalo yemtsetfo, angeke yini Nkulunkulu amtsatse njengemuntfu losokile? 27Ngako-ke wena mJuda, uyawulahlwa ngumuntfu wetive, ngekutsi yena ugcina umtsetfo nome angazange asasoke enyameni, ngobe wena wephula umtsetfo nome unawo ubhalwe phansi, kantsi futsi usokile. 28
2:28
Joh. 8:15,39
Rom. 9:7
Gal. 6:15
UmJuda akusiye umJuda ngalokubonakalako, nekusoka akusiko loko lokubonakala emehlweni kuphela. 29
2:29
Dut. 10:16
30:6
Jer. 4:4
9:25
Fil. 3:2
Khol. 2:11
1 Thes. 2:4
1 Phet. 3:4
Kodvwa umJuda weliciniso ngumuntfu longumJuda ngekhatsi, lokusho kutsi, usoke enhlitiyweni ngaMoya, hhayi ngalokubhaliwe. Umuntfu lonjalo-ke ubongeka kuNkulunkulu, hhayi kubantfu.