Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 9:15
1 Khor. 1:1
Gal. 1:15
Lencwadzi iphuma kuPawula, inceku yaKhristu Jesu, nemphostoli lokhetsiwe wabitwa nguNkulunkulu kutsi ashumayele liVangeli.

2

1:2
Gen. 3:15
12:3
22:18
26:4
49:10
Dut. 18:16
Hla. 132:11
Isa. 7:14
9:6
Jer. 23:5
Mik. 5:2
LeliVangeli letsenjiswa nguNkulunkulu emandvulweni, waletsembisa ngebaphrofethi bakhe, labhalwa emiBhalweni leNgcwele. 3
1:3
2 Sam. 7:12
Mat. 1:1,6
LingeNdvodzana yakhe, iNkhosi yetfu Jesu Khristu, ebuntfwini bakhe watalwa awesitukulwane saDavide; 4
1:4
Imis. 13:32
Heb. 1:5
ngebungcwele bakhe basezulwini kwakhonjiswa ngemandla lamakhulu kutsi uyiNdvodzana yaNkulunkulu ngekutsi avuswe ekufeni. 5
1:5
Imis. 9:15
Rom. 12:3
1 Khor. 15:10
Gal. 2:7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
Ngaye loJesu semukele umusa nebuphostoli, kuze kutsi egameni lakhe bantfu etiveni tonkhe sibaholele ekukholweni nasekutfobeleni Nkulunkulu. 6
1:6
Rom. 9:24
Nani nikuleto tive, nibitelwe kutsi nibe baJesu Khristu.

7

1:7
1 Khor. 1:2
2 Khor. 1:2
Gal. 1:3
Lencwadzi iya kubo bonkhe labatsandzekako baNkulunkulu labaseRoma, lababitelwa kutsi babe ngulabangcwele.

Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuBabe wetfu Nkulunkulu naseNkhosini Jesu Khristu.

Umthandazo waPawula nesifiso sakhe sekuya eRoma

8

1:8
Rom. 16:19
1 Thes. 1:8
Kwekucala, ngibonga Nkulunkulu wami ngaJesu Khristu, ngani nonkhe; ngobe umhlaba wonkhe ubabata kukholwa kwenu. 9
1:9
Ef. 1:15
Nkulunkulu lengimkhonta ngemoya wami wonkhe ngekushumayela liVangeli leNdvodzana yakhe ungufakazi wami wekutsi nginikhumbula kangakanani emithandazweni yami onkhe emalanga. 10
1:10
Imis. 19:21
Rom. 15:23
1 Thes. 3:10
Sonkhe sikhatsi emikhulekweni yami ngincusa kutsi Nkulunkulu, ngentsandvo yakhe, awente ematfuba ekutsi nginivakashele nome nini. 11
1:11
Imis. 28:31
Maye, ngiyafisa kunibona khona ngitewucetunelana nani sipho saMoya kuze nitewucina. 12
1:12
Rom. 15:32
2 Phet. 1:1
Ngisho kutsi nine nami sitewusitakala kanyekanye, nine ngekukholwa kwami, nami ngekukholwa kwenu.

13

1:13
Imis. 19:21
1 Thes. 2:18
Kufanele nati, bazalwane bami, kutsi sengemahlandla lamanyenti kanganani ngetama kunivakashela, kodvwa bengisolomane ngivimbeleka, kwadzimate kwaba ngulamuhla. Kukhona lengifuna kubazuza baphendvuke emkhatsini wenu, njengobe ngentile nakulabanye betive, 14
1:14
1 Khor. 9:16
ngobe nginemtfwalo kubo bonkhe, emaGriki nalabangakaphucuki, labafundzile nalabangakafundzi. 15
1:15
Hla. 119:46
Ngiko nje ngilambele kushumayela liVangeli nakini lenihlala eRoma.

Emandla eliVangeli

16

1:16
Hla. 40:9
Mak. 8:38
Imis. 13:46
1 Khor. 1:18
2 Thim. 1:8
Anginamahloni ngeliVangeli, ngobe lingemandla aNkulunkulu ekusindzisa bonkhe bantfu labakholwako, kucala emaJuda, kulandzele emaGriki. 17
1:17
Hab. 2:4
Rom. 3:21
Gal. 3:11
Ngobe liVangeli lembula kutsi Nkulunkulu wenta kanjani kutsi bantfu balungelane naye: Kungekukholwa, kusuka ekucaleni kuye ekugcineni, njengobe umBhalo utsi: “Lolungile ngekukholwa utawuphila.”

Bonkhe bantfu banelicala

18

1:18
Joh. 3:36
Lulaka lwaNkulunkulu lubonakala luphuma ezulwini lwehlela etikwako konkhe kungamesabi Nkulunkulu nekungalungi kwebantfu labavimba liciniso ngekungalungi kwabo. 19
1:19
Imis. 14:17
17:24
Nkulunkulu uyabajezisa, ngobe loko labangahle bakwati bantfu ngaNkulunkulu kusebaleni, njengobe yena cobo lwakhe akubonakalisile kubo. 20
1:20
Jobe 12:7
Hla. 19:1
Heb. 11:3
Kusukela ekudalweni kwemhlaba nemkhatsi emandla akhe laphakadze nebuNkulunkulu bakhe bebufihlekile emehlweni ebantfu; noko bebukhona etingcondvweni kutsi bubonakale etintfweni latentile. Ngako-ke bate taba; 21
1:21
Dut. 28:28
Ef. 4:17-18
ngobe batsi kantsi Nkulunkulu bayamati bangete bambonga bamnike neludvumo lolumfanele njengaNkulunkulu. Esikhundleni saloko imicabango yabo yaba lite, netinhlitiyo tabo taba mnyama. 22
1:22
Jer. 10:14
1 Khor. 1:20
Batsi bahlakaniphile, besuka baba tilima; 23
1:23
Eks. 20:4
Dut. 4:15-18
1 Khos. 11:4
12:28
2 Khos. 17:29
Hla. 106:19
Isa. 40:18
Jer. 2:11
Imis. 17:19
bashiya bukhosi baNkulunkulu longabhubhi, bakhonta umfanekiso wemuntfu lobhubhako, newetinyoni, newetilwane letihamba ngetinyawo letine, newaletihamba ngesisu.

24

1:24
Hla. 81:11
Imis. 14:16
2 Thes. 2:11
Ngako-ke Nkulunkulu ubayekelele etinkhanukweni tetinhlitiyo tabo, emanyaleni nasekungcolisaneni imitimba yabo. 25Baguculele liciniso laNkulunkulu balenta emanga; bakhonta, badvumisa indalo kunekukhonta nekudvumisa uMdali lokunguyena abongeka kuze kube phakadze. Amen.

26

1:26
Lev. 18:23
Ef. 5:11
Ngako-ke Nkulunkulu ubayekelele etinkhanukweni letilihlazo. Labasikati bakhona bagucule imvelo lengabe bayenta kulabadvuna, kodvwa bagucuke balalana bodvwana, benta labebangakadalelwa kona. 27
1:27
Lev. 18:22
20:13
Kanjalo nemadvodza ayekele kulalana nalabasikati, kodvwa adliwa yinkhanuko ase alalana odvwana; ngako atfola sijeziso lesifanele kona kwawo.

28Njengobe abafunanga kumati Nkulunkulu, ngako wababukelela, tingcondvo tabo taba butsakatsaka, netimilo tabo tonakala. 29

1:29
Gal. 5:19
Bagcwele tonkhe tinhlobo tebubi: kona, nekuhawukela, nekuzindlekela; bagcwele umona, nekubulala, nekulwa, nemacebo, nebucili, nenhlebo. 30Bakhuluma kabi ngalabanye, batondze Nkulunkulu, bangahloniphi, batigcabhe, batikhukhumete, bacambe lokubi, bangahloniphi batali babo; 31abehlukanisi lokuhle kulokubi, abatigcini tetsembiso tabo, abanalutsandvo, abanasihawu. 32
1:32
Hla. 50:18
Bayawati umtsetfo waNkulunkulu lotsi bantfu labenta tintfo letinje bafanele kufa, kepha bona abagcini ngekutenta kuphela kodvwa besuka bavumelana nalabo labatentako.