Siswati 1996 (SWA96)
9

Licilongo lesihlanu liyashaywa Maye wekucala

91

9:1
Semb. 8:10
20:1
Ingilosi yesihlanu yalishaya licilongo layo, ngabona inkhanyeti iwa ezulwini iwela emhlabeni, yanikwa sikhiya semgodzi longenamkhawulo. 2
9:2
Gen. 19:28
Lenkhanyeti yawuvula lomgodzi longenamkhawulo, kwase kuphuma intfutfu leyayifanana nentfutfu yemlilo lomkhulu; lilanga nemoya kwaba mnyama ngenca yalentfutfu leyayiphuma kulomgodzi. 3
9:3
Eks. 10:12-15
Kulentfutfu kwaphuma sikhonyane sehlela emhlabeni, sanikwa emandla lafanana nemandla abofecela bemhlaba. 4
9:4
Hez. 9:4
Semb. 7:3
Satjelwa kutsi singaboni tjani bemhlaba, nome yini leluhlata lekhulako, nome sihlahla, intfo nje sicondzane ngco nebantfu labangenalo luphawu lwaNkulunkulu emabuntini abo. 5Savunyelwa kutsi sibatfose ngetinhlupho tinyanga letisihlanu, kodvwa singababulali. Lokuhlushwa kwabo kuyawuba njengebuhlungu bafecela, nakasutela umuntfu. 6
9:6
Jobe 3:21
Jer. 8:3
Kulawo malanga bantfu bayawukufuna kufa, kodvwa bangete bakutfola; bayawufisa kutsi bafe, kodvwa kufa kuyakubabalekela.

7

9:7
Jow. 2:4
Lesikhonyane sasibonakala sifanana nemahhashi lalungiselwe imphi; etinhloko taso kunalokwakufana nemichele yegolide, buso baso bufanana nebemuntfu. 8
9:8
Jow. 1:6
Tinwele taso tatifanana netalabasikati, ematinyo aso afanana nematinyo emabhubesi. 9
9:9
Jow. 2:5
Esifubeni sasinetivikelo tesifuba tensimbi, imisindvo yetimphiko taso yayifanana nemdvumo wetincola temphi letinyenti tidvonswa ngemahhashi, lagijimela ekulweni. 10Sasinemisila lefanana neyabofecela, inetindvonsi. Kulemisila yaso bekungulapho kunemandla aso ekuhlupha nekulimata bantfu tinyanga letisihlanu. 11Inkhosi yaso lesibusako bekuyingilosi yemgodzi longenamkhawulo. Libito layo ngesiHebheru ngu-Abadoni, ngesiGriki ngu-Apoliyoni.

12

9:12
Semb. 8:13
11:14
Maye wekucala sewendlulile, kodvwa kusasele bomaye lababili.

Licilongo lesitfupha liyashaywa Maye wesibili

13

9:13
Eks. 30:1-3
Semb. 8:3
Ingilosi yesitfupha yase ishaya licilongo layo. Ngeva livi liphuma etimphondvweni letine telilati legolide lelisembikwaNkulunkulu, 14
9:14
Semb. 16:12
likhuluma kulengilosi yesitfupha leyayinelicilongo litsi: “Tfukulula letingilosi letine letiboshwe emfuleni lomkhulu iYufrathe.” 15Ngako-ke letingilosi letine tatfukululwa. Tativele tilungiselwe li-awa, nelilanga, nenyanga, nemnyaka kutsi tibulale incenye yesitsatfu yabo bonkhe bantfu emhlabeni. 16Ngeva kutsi lamabutfo labegibele emahhashi abengahle abe tigidzi letingema-200. 17Embonweni wami lamahhashi ngawabona anje: Labagibeli babefake tivikelo tetifuba letatibovu njengemlilo, netesafire, netesibabule; tinhloko temahhashi tatinjengetinhloko temabhubesi, emilonyeni yawo kuphuma umlilo, nentfutfu, nesibabule. 18Incenye yesitsatfu yebantfu yafa ibulawa nguletinhlupheko letintsatfu: umlilo, nentfutfu, nesibabule, lokwakuphuma emilonyeni yawo. 19Ngobe emandla alamahhashi abesemilonyeni yawo nasemisileni yawo. Imisila yawo yayinetinhloko, ifanana netinyoka. Abelimata ngayo lemisila.

20

9:20
Hla. 115:4-7
135:15-17
Dan. 5:4,23
1 Khor. 10:20
Semb. 16:9
Kepha bantfu lababesele bangete bafa kuletinhlupho, abazange baphendvuke emisebentini yetandla tabo. Kodvwa bachubeka bakhonta emadimoni netithico tegolide, netesiliva, netelitfusi, netelitje, netemitsi: tintfo letingaboni, naletingeva, naletingahambi. 21Abazange baphendvuke ekubulaleni kwabo, nasekutsakatseni kwabo, nasebugwadleni babo, nasebuphingini babo, nasekwebeni kwabo.