Siswati 1996 (SWA96)
6

Timphawu letisikhombisa:

Luphawu lwekucala luyacatululwa

61

6:1
Semb. 4:7
Ngabona liWundlu licatulula lolunye lwaletimphawu letisikhombisa, ngeva lesinye saletidalwa letine sikhuluma ngelivi lekudvuma sitsi: “Wota!” 2
6:2
Zak. 1:8
6:3,6
Semb. 19:11
Kwatsi chamu lihhashi lelimhlophe, nalona labeligibele aphetse butjoki, wanikwa umchele, wahamba ancoba, ayawuncoba.

Luphawu lwesibili luyacatululwa

3Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesibili, ngeva sidalwa sesibili sitsi: “Wota!” 4

6:4
Zak. 1:8
6:2
Mat. 24:6
Kwaphindze kwatsi chamu lihhashi lelibovu. Lowo labeligibele wavunyelwa kutsi ayewususa kuthula emhlabeni, kuze bantfu babulalane bodvwana; wanikwa inkemba lenkhulu.

Luphawu lwesitsatfu luyacatululwa

5

6:5
Hez. 4:16
Zak. 6:2,6
LiWundlu laphindze lacatulula luphawu lwesitsatfu, ngase ngiva sidalwa sesitsatfu sitsi: “Wota!” Kwachamuka lihhashi lelimnyama, lona labeligibele aphetse silinganiso esandleni sakhe. 6Ngase ngiva livi shangatsi liphuma emkhatsini wetidalwa letine litsi: “Libinta lakolo wekudliwa ngelilanga lelingatsengwa ngeliholo lelilanga, nemabinta lamatsatfu emabele langatsengwa ngeliholo lelilanga; kepha ungawoni emafutsa neliwayini!”

Luphawu lwesine luyacatululwa

7Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesine, ngeva livi lesidalwa sesine litsi: “Wota!” 8

6:8
Jer. 15:2
Hez. 5:12
14:21
Kwatsi chamu lihhashi lelimphofu, libito lemgibeli walo bekunguKufa, iHayidesi yamlandzela. Banikwa emandla etikwencenye yesine kukwemhlaba, kutsi bayibulale ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesingelapheki, nangetilwane tesiganga.

Luphawu lwesihlanu luyacatululwa

9

6:9
Joh. 14:21
Semb. 20:4
Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesihlanu, ngabona lilati, ngaphansi kwalo kunemiphefumulo yalabo lababebulawelwe livi laNkulunkulu nebufakazi lababenabo. 10
6:10
Gen. 4:10
Dut. 32:43
Hla. 79:10
Luk. 18:7
Semb. 8:3
Bamemeta kakhulu, ngelivi lelikhulu, batsi: “Nkhosi Somandla, longcwele naloliciniso, kuyawudzimate kube ngunini ungehluleli uphindzisele ingati yetfu kulabo labahleti emhlabeni?” 11
6:11
Semb. 3:4
Ngamunye ngamunye wabo wase unikwa ingubo lemhlophe; batjelwa kutsi ase baphumule kancane, kuze kuphelele linani lalababetinceku kanye nabo nebazalwane babo, lababesetawubulawa njengabo.

Luphawu lwesitfupha luyacatululwa

12

6:12
Isa. 13:10
50:3
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Mak. 13:24-25
Luk. 21:25
Semb. 11:13
16:18
Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesitfupha, ngabona kutamatama lokukhulu kwemhlaba. Lilanga laba mnyama njengendvwangu yelisaka leboya, inyanga yaba njengengati. 13
6:13-14
Isa. 34:4
Tinkhanyeti tesibhakabhaka tavutfuteleka emhlabeni njengekuhhohloka kwemakhiwa lasengakavutfwa emkhiweni, nakuhhusha umoya lomkhulu. 14
6:14
Semb. 16:20
Sibhakabhaka sanyamalala njengekugocotwa kwelicansi; tonkhe tintsaba netichingi tesuswa etindzaweni tato. 15
6:15
Isa. 2:19,21
24:21
Onkhe emakhosi emhlaba, netikhulu, netindvuna, nalabacebile, nalabanemandla, nabo bonkhe labatigcili, nalabakhululekile, babhaca emigedzeni nasemihumeni emkhatsini wemadvwala etintsaba. 16
6:16
Hos. 10:8
Luk. 23:30
Bamemeta tintsaba nemadvwala batsi: “Welani etikwetfu, nisifihle ebusweni balowo lohleti esihlalweni sebukhosi, naselulakeni lweliWundlu, 17
6:17
Isa. 13:9
Jow. 2:11
Mal. 3:2
4:5
Rom. 2:5
ngobe lilanga lelikhulu lelulaka labo selifikile. Ngubani longaba nemandla ekuma?”