Siswati 1996 (SWA96)
4

Kudvumisa ezulwini

41

4:1
Semb. 1:10,19
Emvakwaloko ngatsi ngiyabuka, ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Livi lekucala lengaliva likhuluma kimi lalifanana nelelicilongo, latsi: “Yenyukela la, ngitakukhombisa loko lokufanele kwenteke emvakwaloku.” 2
4:2-3
Hez. 1:26-28
10:1
Masinyane ngaba kuMoya, kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi, kukhona bekahleti kuso. 3Nalowo labehleti kuso abenebuso lobukhatimulisa kwelitje lejasiphe nesadiyu; lesihlalo sebukhosi sasitungeletwe ngumushi wenkosazana lowawufanana nelitje leliluhlata leliligugu. 4
4:4
Isa. 24:23
Sihlalo sebukhosi sasitungeletwe nguletinye tihlalo tebukhosi letatingema-24, lekwakuhleti kuto emalunga langema-24. Lamalunga abembetse tingubo letimhlophe, afake nemichele yegolide etinhloko tawo. 5
4:5
Eks. 19:16
Hez. 1:13
Zak. 4:2
Semb. 1:4
3:1
8:5
11:19
16:18
Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane, nemavi, nekudvuma. Embikwaso bekuvutsa tidlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. 6
4:6
Semb. 15:2
4:6-7
Hez. 1:5-10,22
10:14
Embikwesihlalo sebukhosi kwakukhona lokwakunjengelwandle loluyingilazi, lolwalukhanya kubonakale ngale.

Kwakutungelete sihlalo sebukhosi kulolo nakulolo luhlendlo, tidalwa letine, leso naleso sinemehlo lamanyenti ngembili nangemuva. 7Sidalwa sekucala sasifanana nelibhubesi, sesibili sifanana nelitfole, sesitsatfu sifanana nebuso bemuntfu, sesine sifanana nelusweti lolundizako. 8

4:8
Isa. 6:2-3
Hez. 1:18
10:12
Semb. 1:4
Tonkhe letidalwa letine tatinemaphiko lasitfupha sisinye, tinemehlo yonkhe indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabelela imini nebusuku tingakhawuli titsi:

“Ingcwele, ingcwele, ingcwele

iNkhosi, Nkulunkulu, Somandla,

labekhona, nalokhona, nalotako!”

9Njalo nje nangabe letidalwa letine tatibabata bukhosi bakhe, timdvumise, tibonga lowo lohleti esihlalweni sebukhosi, nalophila kuze kube phakadze, 10lamalunga langema-24 awa phansi embikwakhe lohleti esihlalweni sebukhosi, amkhonte lowo lophila kuze kube phakadze. Etfula imichele yawo ayibeke embikwesihlalo sebukhosi, ahlabelele atsi:

11

4:11
Semb. 14:7
“Ufanele wena, Nkulunkulu,

loyiNkhosi yetfu, kutsi

wemukele bukhosi, neludvumo, nemandla,

ngobe konkhe kwadalwa nguwe.

Konkhe kwenteka ngentsandvo yakho,

kwadalwa ngayo.”