Siswati 1996 (SWA96)
3

Livi leliya ebandleni laseSadesi

31

3:1
Ef. 2:1
Semb. 1:4,16
“Bhalela ingilosi yelibandla laseSadesi utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye lonemimoya yaNkulunkulu lesikhombisa, netinkhanyeti letisikhombisa utsi: Ngiyayati imisebenti yakho; unelibito lekutsi uyaphila, kantsi ufile. 2

3:2
1 Khor. 15:34
Vuka, ucaphele, ucinise loko lokusasele lobese kutakufa, ngobe imisebenti yakho ngiyibonile kutsi ayikapheleli ebusweni baNkulunkulu wami. 3
3:3
Mat. 24:42-44
Luk. 12:39-40
1 Thes. 5:2
2 Phet. 3:10
Semb. 16:15
Khumbula-ke loko lokwemukele wakuva, ukugcine, uphendvuke. Nangabe awuvuki ucaphele, ngitawuta kuwe ngikutume njengelisela, ngeke usati sikhatsi lengiyawukufikela ngaso. 4
3:4
Semb. 4:4
Noko usenabo bantfu labambalwa lapho eSadesi labangakatingcolisi tingubo tabo, bayawuhamba nami bagcoke letimhlophe, ngobe vele bakufanele.

5

3:5
Eks. 32:32-33
Hla. 69:28
Mat. 10:32
Luk. 12:8
Fil. 4:3
Semb. 13:8
20:12
“ ‘Lowo loncobako uyakwembatsiswa tingubo letimhlophe, nelibito lakhe ngingeke ngilesule encwadzini yekuphila. Ngiyawumfakazela embikwaBabe nasembikwetingilosi takhe kutsi wami.

6

3:6
Semb. 2:7
“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

Livi leliya ebandleni laseFiladelfiya

7

3:7
Jobe 12:14
Isa. 22:22
Semb. 1:18
“Bhalela ingilosi yelibandla laseFiladelfiya utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye longcwele, loliciniso, lonesikhiya saDavide, lovula kungavali muntfu, avale kungavuli muntfu, utsi: 8

3:8
1 Khor. 16:9
Ngiyayati imisebenti yakho. Lalela la, ngikuvulele umnyango, kute namunye longawuvala; ngiyati kutsi unemandla lamancane, kantsi livi lami uligcinile, nelibito lami awuzange uliphike. 9
3:9
Isa. 49:23
60:14
43:4
Semb. 2:9
Lalela la, labo labalisinagoge laSathane, labatsi bangemaJuda babe bangesiwo, bacala emanga, ngitawubenta bete bakhotsame etinyaweni takho, baze babone kutsi wena ngikutsandzile. 10
3:10
Luk. 21:19
Njengobe uligcinile livi lami lekucinisela ngekubeketela, ngitakugcina ngesikhatsi sekulingwa lesitawufika emhlabeni wonkhe, sitewulinga bonkhe labo labahlala emhlabeni. 11
3:11
Semb. 2:10
22:7,12
Ngiyeta masinyane, bambisisa loko lonako, kuze kubete umuntfu lokwemuka umchele wakho.

12

3:12
1 Khos. 7:21
Isa. 62:2
65:15
Gal. 4:26
Heb. 12:22
Semb. 2:17
21:2
“ ‘Loncobako ngiyawumenta insika ethempelini laNkulunkulu wami, angeke aphume kulo, ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami, ngibhale nelibito lemuti waNkulunkulu wami, iJerusalema lensha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami, nelibito lami lelisha ngilibhale kuye.

13“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

Livi leliya ebandleni laseLawodisiya

14

3:14
Taga 8:22
2 Khor. 1:20
Khol. 1:15
Semb. 1:5,11
“ ‘Bhalela ingilosi yelibandla laseLawodisiya utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye longu-Amen; nguye longufakazi lowetsembekile nalocinisile, ungumtfombo wendalo yaNkulunkulu utsi: 15

3:15
Rom. 12:11
Ngiyayati imisebenti yakho, awucandzi, awushisi. Maye, bengingatsandza kutsi umane ushise nome ucandze! 16
3:16
Mat. 12:30
Njengobe usivuvu, ungacandzi ungashisi, ngitakukhafula emlonyeni wami. 17
3:17
Luk. 18:9
1 Khor. 4:8
Wena utsi: “Nginjingile, nginako konkhe, angidzingi lutfo.” Kodvwa awati kutsi ungumuntfu wenhlupheko, newekuhawukelwa, uphuyile, uyimphumphutse, ungcunu. 18
3:18
Semb. 7:13
Ngako-ke ngiyakuyala kutsi utsenge kimi igolide lelolongwe ngemlilo, khona utewuceba, utsenge tingubo letimhlophe tekwembatsa, khona utewufihla bungcunu bakho kutsi bungabonakali, utsenge nemutsi wekugcobisa emehlo akho kutsi ubone. 19
3:19
Jobe 5:17
Taga 3:11,12
1 Khor. 11:32
Heb. 12:5,6
Jak. 1:12
Semb. 2:16
Labo lengibatsandzako ngiyabakhalimela ngibajezise; ngako-ke shisekela lokuhle, uphendvuke. 20
3:20
Joh. 14:21,23
Lalela la, ngime emnyango ngiyanconcotsa; nangabe umuntfu eva livi lami, avule umnyango, mine ngiyawungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

21

3:21
Mat. 19:28
Luk. 22:28
Joh. 17:24
1 Khor. 6:2
2 Thim. 2:12
“ ‘Lowo loncobako, ngiyawumhlalisa kanye nami esihlalweni sami sebukhosi, njengobe nami ngancoba ngahlala naBabe esihlalweni sakhe sebukhosi.

22“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”