Siswati 1996 (SWA96)
2

Livi leliya ebandleni lase-Efesu

21

2:1
Semb. 1:13,20
“Bhalela ingilosi yelibandla lase-Efesu utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye lophetse tinkhanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla, lohamba emkhatsini wetibane letisikhombisa tegolide, utsi: 2

2:2
1 Thes. 1:3
1 Joh. 4:1
Ngiyayati imisebenti yakho, nekuphishaneka kwakho, nekubeketela kwakho, nekutsi ungeke ubamele bantfu lababi, kangangekutsi nalabo labatibita ngekutsi baphostoli, kantsi abasibo, ubahlolile, wavele wabakhandza bacala emanga. 3
2:3
Heb. 10:36
Ngiyati kutsi uyabubeketelela bulukhuni, uhlupheke kakhulu ngenca yelibito lami; kodvwa awuzange sewudzinwe. 4
2:4
Jer. 2:2
Kodvwa tsine nawe sehlukana la ekutseni wena awusangitsandzi njengobe bewungitsandza kucala. 5
2:5
Semb. 3:19
Khumbula-ke lapho uwe khona. Phendvuka wente loko lowawukwenta ekucaleni. Nakungenjalo, ungaphendvuki, ngitawuta kuwe, ngisuse sibane sakho endzaweni yaso. 6
2:6
Hla. 139:21
Noko, naku lokuhle ngawe: Uyayitondza imisebenti yemaNikholawu, njengobe nami ngiyitondza.

7

2:7
Gen. 2:9
Hez. 28:13
31:8
Mat. 11:15
2 Khor. 12:4
Semb. 3:6
22:2
“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!

“ ‘Loncobako ngiyawumnika kutsi adle esihlahleni sekuphila, lesisePharadisi yaNkulunkulu.’ ”

Livi leliya ebandleni laseSmuna

8

2:8
Isa. 44:6
48:12
Semb. 1:17
22:13
“Bhalela ingilosi yelibandla laseSmuna utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye lokucala nekugcina, lowafa wabuye waphila, utsi: 9

2:9
Joh. 8:39,44
Rom. 2:28
2 Khor. 11:14
Thit. 1:16
Semb. 3:8
Ngiyakwati kuhlupheka kwakho; ngiyabati buphuya bakho, kodvwa ube unjingile. Ngiyakwati lokubi lokushiwo ngulabo labatsi bangemaJuda kantsi abasiwo, kodvwa babe balisinagoge laSathane. 10
2:10
Mat. 10:28
1 Khor. 9:25
2 Thim. 4:7
Jak. 1:12
Semb. 3:11
Ungakwesabi loko lotakuhluphekela. Buka la, Sathane utawufaka labanye benu ejele, kuze nitewuvivinywa; nitawuhlushwa emalanga lalishumi. Yetsembeka kuze kube ngusekufeni, ngiyawukupha umchele wekuphila.

11

2:11
Semb. 20:6,14
21:8
“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!

“ ‘Lowo loncobako ngeke kumente lutfo kufa kwesibili.’ ”

Livi leliya ebandleni lasePhegamu

12

2:12
Semb. 1:16
“Bhalela ingilosi yelibandla lasePhegamu utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye lonenkemba lekhalipha tinhlangotsi totimbili, utsi: 13

2:13
Semb. 3:8
Ngiyati lapho uhlala khona; uhlala lapho Sathane anesihlalo sakhe sebukhosi khona. Libito lami ulibambisisile, awuzange ungihlubuke ngisho namhlazane Antipasi, fakazi wami lowetsembekile, abulawa emkhatsini wenu, lapho kuhlala khona Sathane. 14
2:14
Num. 22:5,7
25:1-3
31:16
Dut. 23:4
Juda 11
Kodvwa tsine nawe sehlukana la ekutseni kusenebantfu labanemfundziso yaBhalamu emkhatsini wenu. Phela Bhalamu wafundzisa Bhalaki kutsi abekele baka-Israyeli lugibe, ngekubadlisa kudla lokunikelwe etithicweni, wabafundzisa kuphinga nebugwadla. 15Nawe futsi unebantfu lababambelele kulemfundziso yemaNikholawu. 16
2:16
Isa. 11:4
Ef. 6:17
2 Thes. 2:8
Heb. 4:12
Semb. 19:15,21
Phendvuka-ke. Nakungenjalo, ngitawuta kuwe masinyane, ngilwe nabo ngenkemba yemlomo wami.

17

2:17
Eks. 16:14-15,33-34
Isa. 62:2
65:15
Joh. 6:32,48-50
Semb. 19:12
“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!

“ ‘Loncobako ngiyawumnika lokukwemana lefihliwe, ngiphindze ngimnike litje lelimhlophe, nelibito lelisha, lelibhalwe etjeni, lelingatiwa ngumuntfu ngaphandle kwalowo lolemukelako.’ ”

Livi leliya ebandleni laseThiyathira

18

2:18
Dan. 10:6
Semb. 1:14
“Bhalela ingilosi yelibandla laseThiyathira utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye loyiNdvodzana yaNkulunkulu, lonemehlo lavutsako kube shangatsi ngemalangabi emlilo, nalonetinyawo letifanana nelitfusi lelilolongiwe, utsi: 19Ngiyayati imisebenti yakho, nelutsandvo, nekukholwa, nekukhonta, nekucinisela kwakho, nekutsi imisebenti yakho yamuva iyayendlula leya yakucala. 20

2:20
1 Khos. 16:31
2 Khos. 9:7,22,30
Imis. 15:20
1 Khor. 10:19
Kodvwa tsine nawe sehlukana la ekutseni wena uyamvumela lomfati longuJezebeli, lotibita ngekutsi ungumphrofethikati, edukise tinceku tami ngekutifundzisa buphingi, nebugwadla, nekudla kudla lokuhlatjelwe tithico. 21
2:21
Rom. 2:4
Ngimnikile litfuba lekuphendvuka, kodvwa wala kuphendvuka ebugwadleni bakhe. 22Manje-ke, ngitamlalisa ngesifo ecansini; labo labaphinga naye ngitawubafaka ekuhluphekeni lokukhulu, ngaphandle kwekutsi baphendvuke kulemihambo yakhe lemibi. 23
2:23
Hla. 7:9,10
62:12
Jer. 11:20
17:10
Mat. 16:27
Rom. 2:6
Bantfwabakhe ngiyawubashaya bafe. Onkhe emabandla ayawukwati kutsi nginguye lophenyisisa ingcondvo nenhlitiyo. Ngulowo nalowo emkhatsini wenu ngiyawumnika njengekwemisebenti yakhe.

24“ ‘Kodvwa nonkhe nine lenisasele lapho eThiyathira, lenisengakangeni kulemfundziso, nani lenisengakatifundzi letintfo, labanye labatibita ngekutsi tintfo letijulile taSathane, kini-ke ngitsi: Anginetfwesi lomunye umtfwalo. 25Kuphela nje bambelelani kuloko leninako, ngize ngifike.

26

2:26-27
Hla. 2:8-9
“ ‘Lowo loncobako ente intsandvo yami kuze kubesekupheleni ngiyawumnika emandla etikwetive, 27
2:27
Semb. 12:5
“atibuse ngendvuku yensimbi, atiphihlite tidzimate tibe ticucu njengetincetu tembita leyakhiwe ngelibumba,” 28
2:28
Semb. 22:16
njengobe nami ngemukele emandla kuBabe.

“ ‘Ngiyawumnika inkhanyeti yekusa.

29“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

3

Livi leliya ebandleni laseSadesi

31

3:1
Ef. 2:1
Semb. 1:4,16
“Bhalela ingilosi yelibandla laseSadesi utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye lonemimoya yaNkulunkulu lesikhombisa, netinkhanyeti letisikhombisa utsi: Ngiyayati imisebenti yakho; unelibito lekutsi uyaphila, kantsi ufile. 2

3:2
1 Khor. 15:34
Vuka, ucaphele, ucinise loko lokusasele lobese kutakufa, ngobe imisebenti yakho ngiyibonile kutsi ayikapheleli ebusweni baNkulunkulu wami. 3
3:3
Mat. 24:42-44
Luk. 12:39-40
1 Thes. 5:2
2 Phet. 3:10
Semb. 16:15
Khumbula-ke loko lokwemukele wakuva, ukugcine, uphendvuke. Nangabe awuvuki ucaphele, ngitawuta kuwe ngikutume njengelisela, ngeke usati sikhatsi lengiyawukufikela ngaso. 4
3:4
Semb. 4:4
Noko usenabo bantfu labambalwa lapho eSadesi labangakatingcolisi tingubo tabo, bayawuhamba nami bagcoke letimhlophe, ngobe vele bakufanele.

5

3:5
Eks. 32:32-33
Hla. 69:28
Mat. 10:32
Luk. 12:8
Fil. 4:3
Semb. 13:8
20:12
“ ‘Lowo loncobako uyakwembatsiswa tingubo letimhlophe, nelibito lakhe ngingeke ngilesule encwadzini yekuphila. Ngiyawumfakazela embikwaBabe nasembikwetingilosi takhe kutsi wami.

6

3:6
Semb. 2:7
“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

Livi leliya ebandleni laseFiladelfiya

7

3:7
Jobe 12:14
Isa. 22:22
Semb. 1:18
“Bhalela ingilosi yelibandla laseFiladelfiya utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye longcwele, loliciniso, lonesikhiya saDavide, lovula kungavali muntfu, avale kungavuli muntfu, utsi: 8

3:8
1 Khor. 16:9
Ngiyayati imisebenti yakho. Lalela la, ngikuvulele umnyango, kute namunye longawuvala; ngiyati kutsi unemandla lamancane, kantsi livi lami uligcinile, nelibito lami awuzange uliphike. 9
3:9
Isa. 49:23
60:14
43:4
Semb. 2:9
Lalela la, labo labalisinagoge laSathane, labatsi bangemaJuda babe bangesiwo, bacala emanga, ngitawubenta bete bakhotsame etinyaweni takho, baze babone kutsi wena ngikutsandzile. 10
3:10
Luk. 21:19
Njengobe uligcinile livi lami lekucinisela ngekubeketela, ngitakugcina ngesikhatsi sekulingwa lesitawufika emhlabeni wonkhe, sitewulinga bonkhe labo labahlala emhlabeni. 11
3:11
Semb. 2:10
22:7,12
Ngiyeta masinyane, bambisisa loko lonako, kuze kubete umuntfu lokwemuka umchele wakho.

12

3:12
1 Khos. 7:21
Isa. 62:2
65:15
Gal. 4:26
Heb. 12:22
Semb. 2:17
21:2
“ ‘Loncobako ngiyawumenta insika ethempelini laNkulunkulu wami, angeke aphume kulo, ngiyawubhala kuye libito laNkulunkulu wami, ngibhale nelibito lemuti waNkulunkulu wami, iJerusalema lensha leyehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami, nelibito lami lelisha ngilibhale kuye.

13“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

Livi leliya ebandleni laseLawodisiya

14

3:14
Taga 8:22
2 Khor. 1:20
Khol. 1:15
Semb. 1:5,11
“ ‘Bhalela ingilosi yelibandla laseLawodisiya utsi:

“ ‘Nali livi leliphuma kuye longu-Amen; nguye longufakazi lowetsembekile nalocinisile, ungumtfombo wendalo yaNkulunkulu utsi: 15

3:15
Rom. 12:11
Ngiyayati imisebenti yakho, awucandzi, awushisi. Maye, bengingatsandza kutsi umane ushise nome ucandze! 16
3:16
Mat. 12:30
Njengobe usivuvu, ungacandzi ungashisi, ngitakukhafula emlonyeni wami. 17
3:17
Luk. 18:9
1 Khor. 4:8
Wena utsi: “Nginjingile, nginako konkhe, angidzingi lutfo.” Kodvwa awati kutsi ungumuntfu wenhlupheko, newekuhawukelwa, uphuyile, uyimphumphutse, ungcunu. 18
3:18
Semb. 7:13
Ngako-ke ngiyakuyala kutsi utsenge kimi igolide lelolongwe ngemlilo, khona utewuceba, utsenge tingubo letimhlophe tekwembatsa, khona utewufihla bungcunu bakho kutsi bungabonakali, utsenge nemutsi wekugcobisa emehlo akho kutsi ubone. 19
3:19
Jobe 5:17
Taga 3:11,12
1 Khor. 11:32
Heb. 12:5,6
Jak. 1:12
Semb. 2:16
Labo lengibatsandzako ngiyabakhalimela ngibajezise; ngako-ke shisekela lokuhle, uphendvuke. 20
3:20
Joh. 14:21,23
Lalela la, ngime emnyango ngiyanconcotsa; nangabe umuntfu eva livi lami, avule umnyango, mine ngiyawungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

21

3:21
Mat. 19:28
Luk. 22:28
Joh. 17:24
1 Khor. 6:2
2 Thim. 2:12
“ ‘Lowo loncobako, ngiyawumhlalisa kanye nami esihlalweni sami sebukhosi, njengobe nami ngancoba ngahlala naBabe esihlalweni sakhe sebukhosi.

22“ ‘Lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo nguMoya emabandleni!’ ”

4

Kudvumisa ezulwini

41

4:1
Semb. 1:10,19
Emvakwaloko ngatsi ngiyabuka, ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Livi lekucala lengaliva likhuluma kimi lalifanana nelelicilongo, latsi: “Yenyukela la, ngitakukhombisa loko lokufanele kwenteke emvakwaloku.” 2
4:2-3
Hez. 1:26-28
10:1
Masinyane ngaba kuMoya, kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi, kukhona bekahleti kuso. 3Nalowo labehleti kuso abenebuso lobukhatimulisa kwelitje lejasiphe nesadiyu; lesihlalo sebukhosi sasitungeletwe ngumushi wenkosazana lowawufanana nelitje leliluhlata leliligugu. 4
4:4
Isa. 24:23
Sihlalo sebukhosi sasitungeletwe nguletinye tihlalo tebukhosi letatingema-24, lekwakuhleti kuto emalunga langema-24. Lamalunga abembetse tingubo letimhlophe, afake nemichele yegolide etinhloko tawo. 5
4:5
Eks. 19:16
Hez. 1:13
Zak. 4:2
Semb. 1:4
3:1
8:5
11:19
16:18
Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane, nemavi, nekudvuma. Embikwaso bekuvutsa tidlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. 6
4:6
Semb. 15:2
4:6-7
Hez. 1:5-10,22
10:14
Embikwesihlalo sebukhosi kwakukhona lokwakunjengelwandle loluyingilazi, lolwalukhanya kubonakale ngale.

Kwakutungelete sihlalo sebukhosi kulolo nakulolo luhlendlo, tidalwa letine, leso naleso sinemehlo lamanyenti ngembili nangemuva. 7Sidalwa sekucala sasifanana nelibhubesi, sesibili sifanana nelitfole, sesitsatfu sifanana nebuso bemuntfu, sesine sifanana nelusweti lolundizako. 8

4:8
Isa. 6:2-3
Hez. 1:18
10:12
Semb. 1:4
Tonkhe letidalwa letine tatinemaphiko lasitfupha sisinye, tinemehlo yonkhe indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabelela imini nebusuku tingakhawuli titsi:

“Ingcwele, ingcwele, ingcwele

iNkhosi, Nkulunkulu, Somandla,

labekhona, nalokhona, nalotako!”

9Njalo nje nangabe letidalwa letine tatibabata bukhosi bakhe, timdvumise, tibonga lowo lohleti esihlalweni sebukhosi, nalophila kuze kube phakadze, 10lamalunga langema-24 awa phansi embikwakhe lohleti esihlalweni sebukhosi, amkhonte lowo lophila kuze kube phakadze. Etfula imichele yawo ayibeke embikwesihlalo sebukhosi, ahlabelele atsi:

11

4:11
Semb. 14:7
“Ufanele wena, Nkulunkulu,

loyiNkhosi yetfu, kutsi

wemukele bukhosi, neludvumo, nemandla,

ngobe konkhe kwadalwa nguwe.

Konkhe kwenteka ngentsandvo yakho,

kwadalwa ngayo.”