Siswati 1996 (SWA96)
20

Iminyaka leyinkhulungwane

201

20:1
2 Phet. 2:4
Semb. 9:1
Ngase ngibona ingilosi yehla ezulwini, esandleni sayo yayiphetse sikhiya semgodzi longenamkhawulo neluketane lolukhulu. 2
20:2
Gen. 3:1
Semb. 12:9
Yabamba nyokangwenya, inyoka lendzala, lekutsiwa nguMhlebi nome nguSathane; yambopha ngeluketane iminyaka leyinkhulungwane. 3Yamjika emgodzini longenamkhawulo, yamvalela yase ibeka luphawu etikwakhe, kutsi angasaphindzi edukise tive, kuze kuphele leminyaka leyinkhulungwane. Emvakwaloko kufanele akhululwe sikhashane.

4

20:4
Dan. 7:9,22
Mat. 19:28
Luk. 22:30
1 Khor. 6:2
1 Thes. 4:16
Semb. 3:21
5:10
6:9
13:15
Ngase ngibona tihlalo tebukhosi, labo bebahleti kuto banikwa emandla ekwehlulela. Ngabona nemiphefumulo yalabo bebancunywe tinhloko ngenca yekufakaza kwabo ngaJesu, nangenca yekushumayela kwabo livi laNkulunkulu. Abazange bavume kusikhonta lesilo nome umfanekiso waso, abazange balwemukela neluphawu lwaso emabuntini abo nasetandleni tabo. Bavuka ekufeni, babusa naKhristu iminyaka leyinkhulungwane. 5
20:5
1 Khor. 15:23
Laba labanye lababefile abazange bavuke ekufeni, kwadzimate kwaphela iminyaka leyinkhulungwane. Loku kuvuka ekufeni kwekucala. 6
20:6
Isa. 61:6
Semb. 2:11
Babusisiwe futsi bangcwele labo labahlanganyela ekuvukeni kwekucala. Kufa kwesibili kute emandla etikwabo, kodvwa bayawuba baphristi baNkulunkulu naKhristu, bayawubusa naye iminyaka leyinkhulungwane.

Kwehlulwa kwaSathane

7Kuyawutsi kube kuphele iminyaka leyinkhulungwane, Sathane uyawukhululwa ekuboshweni kwakhe. 8

20:8
Hez. 7:2
38:2,9,15
Semb. 16:14
Uyawutsi nasaphumile ahambe ayewudukisa boGogi naMagogi, tive letisemagunjini omane emhlaba, kutsi atihlanganisele imphi. Letinye tingangesihlabatsi saselwandle. 9
20:9
Hla. 78:68
Zak. 12:6,9
Tenyuka tahlakateka nemhlaba wonkhe, tafike tatungeleta inkambu yebantfu baNkulunkulu nemuti lotsandzekako. Kwehla umlilo uphuma ezulwini, watidla tonkhe. 10
20:10
Semb. 14:10
19:20
Sathane labedukise leto tive wabanjwa, wajikwa echibini lemlilo lonesibabule, lapho bekukhona khona silo kanye nemphrofethi wemanga. Bayawuhlushwa batfoseke imini nebusuku phakadze naphakadze.

Kwehlulelwa kwekugcina

11

20:11
Hla. 114:3,7
20:11-12
Dan. 7:9-10
Mat. 16:27
2 Khor. 5:10
Semb. 2:23
3:5
13:8
21:27
22:12
Ngase ngibona lesikhulu sihlalo sebukhosi lesimhlophe, nalohleti kuso. Lizulu nemhlaba kwambalekela kwanyamalala ebusweni bakhe, akuzange kuphindze kutfolakale ndzawo. 12Ngabona labafile, labakhulu nalabancane, beme embikwaso lesihlalo sebukhosi. Tincwadzi tavulwa. Nalenye incwadzi yavulwa, incwadzi yekuphila. Labafile behlulelwa ngekwemisebenti yabo, ngaloko lokwakubhalwe etincwadzini. 13
20:13
Joh. 5:28
Lwandle lwakhipha labafile lababekulo, kufa nendzawo yalabafile kwaniketa labafile lababekuko; bonkhe bantfu behlulelwa ngekwemisebenti yabo. 14
20:14
1 Khor. 15:26,54
Semb. 21:8
Kufa nendzawo yalabafile kwajikwa echibini lemlilo. Loku kufa kwesibili, lichibi lelivutsa umlilo. 15Lowo libito lakhe lelalingakabhalwa encwadzini yekuphila, wajikwa echibini lelivutsa umlilo.

21

Lizulu lelisha nemhlaba lomusha

211

21:1
Isa. 65:17
66:22
2 Phet. 3:13
Semb. 20:11
Ngase ngibona lizulu lelisha nemhlaba lomusha; ngobe lizulu lekucala nemhlaba wekucala bese kwendlulile, nelwandle lungasekho. 2
21:2
Isa. 52:1
61:10
Gal. 4:26
Heb. 11:10
12:22
Semb. 3:12
19:7
Ngabona likhaya lelingcwele, iJerusalema Lensha, lehla liphuma ezulwini kuNkulunkulu, lilungiswe kahle lahlotjiswa njengamakoti ahlobele kuyawuhlangabeta umyeni wakhe emshadweni. 3
21:3
Lev. 26:11,12
Hez. 37:27
Ngeva livi liphuma esihlalweni sebukhosi limemeta kakhulu litsi: “Nalo likhaya laNkulunkulu likubantfu. Nkulunkulu utawuhlala emkhatsini wabo, bona babe bantfu bakhe. Nkulunkulu cobo lwakhe uyawuhlala nabo, abe nguNkulunkulu wabo. 4
21:4
Isa. 25:8
35:10
65:19
1 Khor. 15:26,54
Semb. 7:17
Uyakwesula tonkhe tinyembeti emehlweni abo, sekuyawubate kufa, nekulila, nekukhala, nebuhlungu, ngobe kwakucala sekwendlulile.”

5

21:5
Isa. 43:19
2 Khor. 5:17
Lona bekahleti esihlalweni sebukhosi watsi: “Konkhe sengikwenta kube kusha.” Wachubeka watsi: “Kubhale loku lengikukhulumako, ngobe kungemavi letsembekile nalacinisile.” 6
21:6
Isa. 12:3
44:6
55:1
Joh. 7:37
Semb. 19:8,17
22:17
Wase utsi kimi: “Sekwentekile. Mine ngingu-Alfa na-Omega, sicalo nesiphetfo. Lowo lowomile ngiyawumnika lilungelo lekunatsa mahhala emtfonjeni wemanti ekuphila. 7
21:7
2 Sam. 7:14
Hla. 89:26-27
Jer. 31:33
Lowo loncobako uyawudla lifa lato tonkhe letintfo: Mine ngiyawuba nguNkulunkulu wakhe, yena abe yindvodzana yami. 8
21:8
1 Khor. 6:9
Gal. 5:21
Ef. 5:5
Semb. 19:20
20:14
22:15
Kodvwa sabelo semagwala, nalabangakholwa, nalabanengekako, nebabulali, netingwadla, netiphingi, nebatsakatsi, nalabakhonta tithico, nalabacala emanga, kuyawuba lichibi lelivutsa umlilo nesibabule; loku kufa kwesibili.”

IJerusalema Lensha

9

21:9
Semb. 15:1
17:1
19:7
Lenye yaletingilosi letisikhombisa letatiphetse titja letatigcwele tinhlupheko tekugcina letisikhombisa yeta kimi, yafike yatsi: “Kota, ngitekukhombisa makoti, umkaWundlu.” 10
21:10
Hez. 40:2
Yangitsatsa ngikuMoya, yangibeka esicongweni sentsaba lephakeme kakhulu. Yangikhombisa likhaya lelingcwele, iJerusalema Lensha, lehla, liphuma kuNkulunkulu ezulwini. 11
21:11
Isa. 60:1
Lalinenkhatimulo yaNkulunkulu. Kukhanya kwalo kwakumengetela njengelitje leliligugu nalelidule kakhulu; lalinjengejasiphi lecwebetelako. 12
21:12-13
Hez. 48:30-35
Belinelubondza loludze loluphakeme kakhulu, lunemasango lali-12. Kulamasango bekunetingilosi letili-12. Bekubhalwe kuwo emabito etive letili-12, emadvodzana a-Israyeli. 13Bekunemasango lamatsatfu ngasemphumalanga, nangasenyakatfo amatsatfu, nangaseningizimu amatsatfu, nangasenshonalanga amatsatfu. 14
21:14
Mat. 16:18
Ef. 2:20
Lolubondza lwalelikhaya lwalunetisekelo tematje lali-12; etikwawo bekubhalwe emabito lali-12 ebaphostoli beliWundlu. 15
21:15
Hez. 40:3
Zak. 2:1
Lengilosi lebeyikhuluma nami beyiphetse indvuku yegolide yekukala lelikhaya, nemasango alo kanye nelubondza lwalo. 16Lelikhaya belinetinhlendlo letine letilinganako; budze balo bebulingana nebubanti balo. Yase ilikala ngalendvuku-ke lelikhaya: Laba ngemastadiyu lati-12 000. Budze nebubanti nekuphakama kwalo bekulingana. 17Yase ikala lubondza lwalo, lona-ke lwaba tinyatselo letili-144 kuphakama kwalo, isebentisa leso silinganiso lesivamile. 18
21:18-21
Isa. 54:11-12
Lolubondza lwalwakhiwe ngejasiphi, likhaya lalakhiwe ngegolide, kucweba kwalo bekunjengekwengilazi. 19Tisekelo talolubondza lwalelikhaya betihlotjiswe ngematje laligugu nalatinhlobonhlobo: Litje lesisekelo sekucala bekuyijasiphi, lesibili kuyisafire, lesitsatfu kuyikhalkedoni, lesine kuyisimaragidu, 20lesihlanu kuyisadoniksi, lesitfupha kuyisadiyusi, lesikhombisa kuyikhrisolithe, lesiphohlongo kuyibherili, lemfica kuyithophazi, lelishumi kuyikhrisophrasi, leli-11 kuyihiyakinte, leli-12 kuyi-amethiste. 21Lamasango lali-12 bekungemapharele lali-12; lelo nalelo sango lalakhiwe ngelipharele linye. Umgwaco walelo khaya bewuyigolide lecwebile lenjengengilazi lekubonakala ngale kwayo.

22Angizange ngilibone lithempeli kulelo khaya, ngobe iNkhosi Nkulunkulu, Somandla, neliWundlu bekungulona lithempeli lalo. 23

21:23
Isa. 24:23
60:19-20
Semb. 22:5
Lelo khaya alilidzingi lilanga nenyanga, kutsi kulikhanyisele, ngobe inkhatimulo yaNkulunkulu iyalikhanyisela, nesibane salo liWundlu. 24
21:24
Hla. 72:10
Isa. 60:3
Tive tiyawuhamba ekukhanyeni kwalo, nemakhosi emhlaba ayakwetfula kulo emagugu ebukhosi bawo. 25
21:25
Isa. 60:11,20
Emasango alo ayawuhlala avuliwe sonkhe sikhatsi, ngobe sekuyawubate busuku. 26
21:26
Isa. 66:12
Tive tiyawuletsa kulo emagugu ato nebukhosi bato. 27
21:27
Isa. 35:8
52:1
Hez. 44:9
Semb. 3:5
13:8
20:12
22:15
Kute lokungcolile lokuyawungena kulo, ngisho nalowenta lokubi nalonemacebo angeke angene kulo; kodvwa kuyawungena kuphela labo emabito abo labhaliwe encwadzini yekuphila yeliWundlu.

22

221

22:1
Hez. 47:1
Zak. 14:8
Joh. 4:10,14
Lengilosi yase ingikhombisa umfula wemanti ekuphila, wawukhanya njengengilazi lekhanya kubonakale ngale. Emanti awo abegeleta aphuma esihlalweni sebukhosi saNkulunkulu neseliWundlu. 2
22:2
Gen. 2:9
Hez. 47:12
Semb. 2:7
Ageleta ehla nemgwaco welikhaya. Ngale nangale kwalomfula bekunesihlahla sekuphila. Besitsela titselo emahlandla lali-12 ngemnyaka, lokusho kutsi kanye ngenyanga. Emacembe aso abephilisa tive. 3
22:3
Zak. 14:11
Konkhe lokucalekisiwe kuyawubate kulelo khaya.

Sihlalo sebukhosi saNkulunkulu neseliWundlu siyawuba kulo. Tinceku takhe tiyawumkhonta. 4

22:4
Hla. 17:15
42:2
Mat. 5:8
1 Khor. 13:12
1 Joh. 3:2
Semb. 3:12
14:1
Tiyawubonana naye buso nebuso; libito lakhe liyawubasemabuntini ato. 5
22:5
Hla. 36:9
Isa. 60:19
Dan. 7:18,27
Semb. 5:10
21:23,25
Kuyawubate busuku, tingeke tikudzinge nekukhanya kwesibane nome kwelilanga, ngobe iNkhosi Nkulunkulu iyakutikhanyisela, tiyawubusa phakadze naphakadze.

Kubuya kwaJesu

6

22:6
Semb. 1:1
19:9
21:5
Ingilosi yatsi kimi: “Lamavi etsembekile, futsi acinisile. INkhosi Nkulunkulu legcwalisa baphrofethi ngaMoya wayo itfumele ingilosi yayo kutsi ikhombise tinceku tayo loko lokutakwenteka masinyane.”

7

22:7
Semb. 1:3
3:11
Jesu watsi: “Lalela la, ngiyeta masinyane! Babusisiwe labo labeva lamavi alesiphrofetho bawente.”

8Ngimi, Johane, loweva waphindze wakubona konkhe loku. Ngatsi kube ngikuve ngikubone konkhe loku, ngawa phansi ngasetinyaweni talengilosi lebeyingikhombisa letintfo, ngentela kuteyikhotsama. 9

22:9
Imis. 14:13
Semb. 19:10
Yatsi kimi: “Ungakwenti loko. Nami ngisisebenti nje njengawe, nebazalwane bakho lababaphrofethi, kanye nabo bonkhe labawentako lamavi alencwadzi. Khotsama Nkulunkulu.” 10
22:10
Dan. 8:26
12:4
Semb. 10:4
Yachubeka yatsi kimi: “Ungawafihli lamavi alesiphrofetho salencwadzi, ngobe sikhatsi sesisedvute. 11
22:11
Dan. 12:10
2 Thim. 3:13
Lomubi akachubeke nebubi bakhe, lowonako achubeke one, lolungile achubeke nekulunga kwakhe, longcwele achubeke nebungcwele.”

12

22:12
Hla. 28:4
62:12
Isa. 40:10
62:11
Jer. 17:10
Rom. 14:12
Semb. 20:12
Jesu utsi: “Lalela la, ngiyeta masinyane! Ngita nemvuzo wami, ngitewunika ngulowo nalowo njengekwemisebenti yakhe. 13
22:13
Isa. 44:6
48:12
Semb. 1:8,17
2:8
21:6
Ngingu-Alfa na-Omega, wekucala newekugcina, sicalo nesiphetfo.

14

22:14
Gen. 2:9
3:22
Semb. 7:14
“Babusisiwe labo labatigezako tingubo tabo, kuze kutsi babe nelilungelo lekudla esihlahleni sekuphila, babe nelilungelo lekungena ngemasango ekhaya. 15
22:15
Semb. 21:8,27
Kepha ngephandle kunetinja, nebatsakatsi, netingwadla, netiphingi, nebabulali, nalabakhonta tithico, nabo bonkhe labatsandza kucala emanga ngekukhuluma nangetento.

16

22:16
Num. 24:17
Isa. 11:1,10
Luk. 1:78
Rom. 15:12
Semb. 1:1
5:5
“Mine, Jesu, nginitfumele ingilosi yami kutsi itewuvakalisa letindzaba emabandleni. Ngisitukulwane nentalo yaDavide. Ngiyinkhanyeti yekusa lecwebetelako.”

17

22:17
Isa. 55:1
Semb. 21:6
Moya namakoti batsi: “Kota!”

Wonkhe umuntfu lovako akatsi: “Kota!”

Lowo lowomile akete; nalowo lofuna emanti ekuphila, akawanatse mahhala.

Siphetfo

18

22:18-19
Dut. 4:2
12:32
Taga 30:6
Mine, Johane, ngecwayisa wonkhe umuntfu lowevako emavi alesiphrofetho lesikulencwadzi ngitsi: Nakukhona lowengeta lutfo kuwo, Nkulunkulu uyakwengeta nakuye letinhlupho letichazwe kulencwadzi. 19
22:19
Gal. 1:8
Semb. 2:7
21:2
Nakukhona lowaphungulako lamavi alesiphrofetho lesikulencwadzi, naNkulunkulu uyawuphungula sabelo sakhe esihlahleni sekuphila nasekhaya lelingcwele, njengobe sekuchaziwe kulencwadzi.

20

22:20
1 Khor. 16:22
Semb. 1:7
Lowo lowetfula lobufakazi utsi:

“Yebo, ngiyeta masinyane!”

“Amen! Kota, Nkhosi Jesu!”

21Umusa weNkhosi awube nabo bonkhe labangcwele.