Siswati 1996 (SWA96)
21

Lizulu lelisha nemhlaba lomusha

211

21:1
Isa. 65:17
66:22
2 Phet. 3:13
Semb. 20:11
Ngase ngibona lizulu lelisha nemhlaba lomusha; ngobe lizulu lekucala nemhlaba wekucala bese kwendlulile, nelwandle lungasekho. 2
21:2
Isa. 52:1
61:10
Gal. 4:26
Heb. 11:10
12:22
Semb. 3:12
19:7
Ngabona likhaya lelingcwele, iJerusalema Lensha, lehla liphuma ezulwini kuNkulunkulu, lilungiswe kahle lahlotjiswa njengamakoti ahlobele kuyawuhlangabeta umyeni wakhe emshadweni. 3
21:3
Lev. 26:11,12
Hez. 37:27
Ngeva livi liphuma esihlalweni sebukhosi limemeta kakhulu litsi: “Nalo likhaya laNkulunkulu likubantfu. Nkulunkulu utawuhlala emkhatsini wabo, bona babe bantfu bakhe. Nkulunkulu cobo lwakhe uyawuhlala nabo, abe nguNkulunkulu wabo. 4
21:4
Isa. 25:8
35:10
65:19
1 Khor. 15:26,54
Semb. 7:17
Uyakwesula tonkhe tinyembeti emehlweni abo, sekuyawubate kufa, nekulila, nekukhala, nebuhlungu, ngobe kwakucala sekwendlulile.”

5

21:5
Isa. 43:19
2 Khor. 5:17
Lona bekahleti esihlalweni sebukhosi watsi: “Konkhe sengikwenta kube kusha.” Wachubeka watsi: “Kubhale loku lengikukhulumako, ngobe kungemavi letsembekile nalacinisile.” 6
21:6
Isa. 12:3
44:6
55:1
Joh. 7:37
Semb. 19:8,17
22:17
Wase utsi kimi: “Sekwentekile. Mine ngingu-Alfa na-Omega, sicalo nesiphetfo. Lowo lowomile ngiyawumnika lilungelo lekunatsa mahhala emtfonjeni wemanti ekuphila. 7
21:7
2 Sam. 7:14
Hla. 89:26-27
Jer. 31:33
Lowo loncobako uyawudla lifa lato tonkhe letintfo: Mine ngiyawuba nguNkulunkulu wakhe, yena abe yindvodzana yami. 8
21:8
1 Khor. 6:9
Gal. 5:21
Ef. 5:5
Semb. 19:20
20:14
22:15
Kodvwa sabelo semagwala, nalabangakholwa, nalabanengekako, nebabulali, netingwadla, netiphingi, nebatsakatsi, nalabakhonta tithico, nalabacala emanga, kuyawuba lichibi lelivutsa umlilo nesibabule; loku kufa kwesibili.”

IJerusalema Lensha

9

21:9
Semb. 15:1
17:1
19:7
Lenye yaletingilosi letisikhombisa letatiphetse titja letatigcwele tinhlupheko tekugcina letisikhombisa yeta kimi, yafike yatsi: “Kota, ngitekukhombisa makoti, umkaWundlu.” 10
21:10
Hez. 40:2
Yangitsatsa ngikuMoya, yangibeka esicongweni sentsaba lephakeme kakhulu. Yangikhombisa likhaya lelingcwele, iJerusalema Lensha, lehla, liphuma kuNkulunkulu ezulwini. 11
21:11
Isa. 60:1
Lalinenkhatimulo yaNkulunkulu. Kukhanya kwalo kwakumengetela njengelitje leliligugu nalelidule kakhulu; lalinjengejasiphi lecwebetelako. 12
21:12-13
Hez. 48:30-35
Belinelubondza loludze loluphakeme kakhulu, lunemasango lali-12. Kulamasango bekunetingilosi letili-12. Bekubhalwe kuwo emabito etive letili-12, emadvodzana a-Israyeli. 13Bekunemasango lamatsatfu ngasemphumalanga, nangasenyakatfo amatsatfu, nangaseningizimu amatsatfu, nangasenshonalanga amatsatfu. 14
21:14
Mat. 16:18
Ef. 2:20
Lolubondza lwalelikhaya lwalunetisekelo tematje lali-12; etikwawo bekubhalwe emabito lali-12 ebaphostoli beliWundlu. 15
21:15
Hez. 40:3
Zak. 2:1
Lengilosi lebeyikhuluma nami beyiphetse indvuku yegolide yekukala lelikhaya, nemasango alo kanye nelubondza lwalo. 16Lelikhaya belinetinhlendlo letine letilinganako; budze balo bebulingana nebubanti balo. Yase ilikala ngalendvuku-ke lelikhaya: Laba ngemastadiyu lati-12 000. Budze nebubanti nekuphakama kwalo bekulingana. 17Yase ikala lubondza lwalo, lona-ke lwaba tinyatselo letili-144 kuphakama kwalo, isebentisa leso silinganiso lesivamile. 18
21:18-21
Isa. 54:11-12
Lolubondza lwalwakhiwe ngejasiphi, likhaya lalakhiwe ngegolide, kucweba kwalo bekunjengekwengilazi. 19Tisekelo talolubondza lwalelikhaya betihlotjiswe ngematje laligugu nalatinhlobonhlobo: Litje lesisekelo sekucala bekuyijasiphi, lesibili kuyisafire, lesitsatfu kuyikhalkedoni, lesine kuyisimaragidu, 20lesihlanu kuyisadoniksi, lesitfupha kuyisadiyusi, lesikhombisa kuyikhrisolithe, lesiphohlongo kuyibherili, lemfica kuyithophazi, lelishumi kuyikhrisophrasi, leli-11 kuyihiyakinte, leli-12 kuyi-amethiste. 21Lamasango lali-12 bekungemapharele lali-12; lelo nalelo sango lalakhiwe ngelipharele linye. Umgwaco walelo khaya bewuyigolide lecwebile lenjengengilazi lekubonakala ngale kwayo.

22Angizange ngilibone lithempeli kulelo khaya, ngobe iNkhosi Nkulunkulu, Somandla, neliWundlu bekungulona lithempeli lalo. 23

21:23
Isa. 24:23
60:19-20
Semb. 22:5
Lelo khaya alilidzingi lilanga nenyanga, kutsi kulikhanyisele, ngobe inkhatimulo yaNkulunkulu iyalikhanyisela, nesibane salo liWundlu. 24
21:24
Hla. 72:10
Isa. 60:3
Tive tiyawuhamba ekukhanyeni kwalo, nemakhosi emhlaba ayakwetfula kulo emagugu ebukhosi bawo. 25
21:25
Isa. 60:11,20
Emasango alo ayawuhlala avuliwe sonkhe sikhatsi, ngobe sekuyawubate busuku. 26
21:26
Isa. 66:12
Tive tiyawuletsa kulo emagugu ato nebukhosi bato. 27
21:27
Isa. 35:8
52:1
Hez. 44:9
Semb. 3:5
13:8
20:12
22:15
Kute lokungcolile lokuyawungena kulo, ngisho nalowenta lokubi nalonemacebo angeke angene kulo; kodvwa kuyawungena kuphela labo emabito abo labhaliwe encwadzini yekuphila yeliWundlu.