Siswati 1996 (SWA96)
19

191

19:1
Semb. 7:10
11:15
Emvakwaloko ngeva shangatsi livi lelikhulu lesicumbi lesikhulu sihlabela ezulwini sitsi:

“Haleluya! Insindziso, nenkhatimulo,

nemandla kwaNkulunkulu wetfu;

2

19:2
Dut. 32:43
Hla. 19:9
119:137
2 Khos. 9:7
Semb. 6:10
16:7
ngobe tehlulelo takhe tiliciniso timsulwa.

Sewuyehlulele lengwadla lenkhulu

leyabhubhisa umhlaba wonkhe

ngebugwadla bayo;

wakhiphela kuyo

sibhongo sengati yetinceku takhe.”

3
19:3
Isa. 34:10
Semb. 14:11
Saphindze sahlabela satsi:

“Haleluya!

Intfutfu yekusha kwayo iyawubhunya

yenyuke phakadze naphakadze.”

4
19:4
Semb. 4:4
5:14
Emalunga langema-24 netidalwa letine tawa phansi takhonta Nkulunkulu lohleti esihlalweni sebukhosi tatsi: “Amen! Haleluya!”

Lidzili lemshado weliWundlu

5

19:5
Hla. 113:1
115:13
134:1
Kwevakala livi liphuma esihlalweni sebukhosi litsi:

“Dvumisani Nkulunkulu wetfu,

nonkhe nine tinceku takhe,

nine labancane nani labakhulu lenimesabako.”

6
19:6
Hla. 93:1
97:1
99:1
Hez. 1:24
Semb. 11:15,17
12:10
Ngase ngiva lokwakungatsi livi lesicumbi lesikhulu sebantfu, linjengemsindvo wemanti lamanyenti nanjengekudvuma lokukhulu litsi:

“Haleluya! INkhosi yetfu,

Nkulunkulu Somandla, iyabusa.

7

19:7
Hla. 118:24
Mat. 22:2
25:10
Semb. 21:2,9
Asitfokote, siyiphakamise,

siyinike ludvumo,

ngobe umshado weliWundlu sewufikile,

namakoti sewutilungiselele.

8

19:8
Hla. 45:13,14
Isa. 61:10
Semb. 3:5
Uphiwe kutsi embatsiswe

ingubo yelineni lecolisakele,

nalekhanyako, nalemsulwa.”

Lelineni lecolisakele itento nemisebenti lelungile yalabangcwele.

9

19:9
Mat. 22:2-3
Lengilosi yatsi kimi: “Bhala utsi: Babusisiwe labo labamenyelwe edzilini lemshado weliWundlu.” Yachubeka yatsi kimi: “Lawa ngemavi aNkulunkulu laliciniso.”

10

19:10
Imis. 10:25
14:13
Semb. 22:8
Ngase ngiwela ngasetinyaweni tayo ngayikhotsama, kodvwa yatsi kimi: “Ungakwenti loko! Nami ngisisebenti kanye nawe nebazalwane bakho labanebufakazi baJesu. Khotsama Nkulunkulu.”

Ngobe bufakazi baJesu bunguMoya wesiphrofetho.

Umgibeli welihhashi lelimhlophe

11

19:11
Isa. 11:4
Hla. 96:13
Hez. 1:1
Semb. 1:5
3:14
6:2
Ngase ngibona lizulu livulekile, bekunelihhashi lelimhlophe. Lona bekaligibele abebitwa ngekutsi nguLotsembekile naLiciniso; umsulwa ekwehluleleni kwakhe nasekulweni kwakhe. 12
19:12
Dan. 10:6
Semb. 1:14
2:18
3:12
Emehlo akhe abenjengemalangabi emlilo, enhloko yakhe bekunemichele leminyenti; abenelibito lebelibhaliwe lelingatiwa ngumuntfu ngaphandle kwakhe. 13
19:13
Isa. 63:1
Joh. 1:1
Abembetse ingubo leyayenyiwe engatini. Libito lakhe nguLivi laNkulunkulu. 14
19:14
Mat. 25:31
28:3
Emabutfo asezulwini amlandzela agibele emahhashi lamhlophe, embetse tingubo letimhlophe letihlantekile telineni. 15
19:15
Hla. 2:8-9
Isa. 63:3
Jow. 3:13
2 Thes. 2:8
Semb. 1:16
2:27
12:5
14:19-20
Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako latawushaya tive ngayo, uyawutibusa ngesandla lesimatima. Uyawunyatsela litje lesikhamo seliwayini. Leliwayini liyintfukutselo yelulaka lwaNkulunkulu Somandla. 16
19:16
Dut. 10:17
Dan. 2:48
1 Thim. 6:15
Semb. 17:14
Engutjeni yakhe nasetsangeni lakhe kubhalwe libito lelitsi: “INkhosi yemakhosi, uMbusi webabusi.”

17

19:17-18
Hez. 39:17-20
Ngase ngibona ingilosi ime elangeni, yamemeta ngelivi lelikhulu ibita tonkhe tinyoni letindiza emoyeni yatsi: “Butsanani nonkhe nite edzilini lelikhulu laNkulunkulu. 18Wotani nitewudla inyama letidvumbu temakhosi, netetindvuna, netemadvodza lanemandla, netemahhashi kanye netebagibeli bawo, netabo bonkhe bantfu, labakhululekile netigcili, labancane nalabakhulu.”

19

19:19
Hla. 2:2
Semb. 16:14
Ngabona silo, nemakhosi emhlaba, nemabutfo awo ahlanganela kuyawulwa nalowo labegibele lihhashi lelimhlophe, kanye nelibutfo lakhe. 20
19:20
Isa. 30:33
Hez. 38:22
Dan. 7:11
Semb. 13:1-18
14:10
20:10
Kodvwa lesilo satfunjwa, kanye nemphrofethi wemanga labenta tibonakaliso tekudukisa labo labaneluphawu lwesilo nalabasikhonta ngekukhotsamela lomfanekiso waso. Bobabili bajikijelwa baphila echibini lemlilo lelivutsa sibabule. 21Laba labanye babulawa ngenkemba lephuma emlonyeni walowo logibele lihhashi. Tonkhe tinyoni tesutsa inyama yetidvumbu tabo.