Siswati 1996 (SWA96)
18

Kuwa kweBhabhulona

181Emvakwaloko ngabona lenye ingilosi lenkhulu yehla iphuma ezulwini, ineligunya lelikhulu. Inkhatimulo yayo yakhanyisa umhlaba wonkhe. 2

18:2
Isa. 13:21
21:9
34:11,13
Jer. 50:39
51:8,37
Semb. 14:8
Yamemeta ngelivi lelikhulu yatsi:

“Iwile, yebo,

iwile iBhabhulona lenkhulu!

Seyigucuke yaba likhaya lemadimoni,

nesihhehle sekubhaca bonkhe bomoya lababi,

nesato tonkhe tinyoni letingcolile

naletenyanyekako.

3

18:3
Isa. 23:17
Jer. 51:7
Nah. 3:4
Semb. 17:2
Ngobe tonkhe tive tilinatsile

liwayini lelinenkhanuko yebugwadla bayo.

Emakhosi emhlaba aphinga nayo,

nebahwebi basemhlabeni bacebile

ngekutamasa kwayo.”

4

18:4
Isa. 48:20
52:11
Jer. 50:8
51:6,45
2 Khor. 6:17
Ngase ngiphindze ngiva lelinye livi liphuma ezulwini litsi:

“Sive sami, phumani kuyo,

ningahlanganyeli nayo etonweni tayo,

funa nehlelwe kuhlushwa kanye nayo.

5

18:5
Gen. 18:20-21
Jer. 51:9
Semb. 16:19
Ngobe tono tayo timponge tancwabelana,

taze tefika etulu esibhakabhakeni,

naNkulunkulu uwakhumbulile emacala ayo.

6

18:6
Hla. 137:8
Isa. 33:1
Jer. 50:15,29
2 Thes. 1:6
Yiphatseni njengobe beyibaphetse labanye,

nibuyisele kuyo ngalokuphindziwe,

kuye ngemisebenti yayo.

Nigcwalise indzebe yayo

ibe nemandla

ngalokuphindziwe kuloko leyakwenta

kini.

7

18:7
Isa. 47:7-8
Niyihluphe kakhulu,

kutfoswa kwayo ngetinhlupho

nelusizi lwayo

kube ngangekutiphakamisa kwayo

nangangekutamasa kwayo.

Ngobe enhlitiyweni yayo itsi:

‘Ngihleti njengendlovukazi!

Angisiye umfelokati,

ngeke ngifelwe, ngilile.’

8

18:8
Semb. 17:16
Ngako-ke tinhlupheko tayo

tiyawufika ngalanga linye:

kufa, lusizi, nendlala.

Iyawushiswa ngemlilo,

ngobe inemandla iNkhosi

Nkulunkulu leyehlulelako.”

Emakhosi alilela kuwa kweBhabhulona

9

18:9
Hez. 26:16-17
“Emakhosi emhlaba labephinga nayo atamase nayo ayawukhala alile kamatima ngayo, nasabona intfutfu yekusha kwayo. 10
18:10
Isa. 21:9
Ayawuma bucalu ngobe ayawube esaba kutfoswa kwayo ngetinhlupho, ayawutsi: ‘Maye! Maye! Hhawu, Bhabhulona! Dolobha lelikhulu lelinemandla! Kwehlulelwa kwakho sekwenteke ngesikhashana nje!’ ”

Bahwebi balilela kuwa kweBhabhulona

11

18:11
Hez. 27:31,36
“Bahwebi bemhlaba bayawuyikhalela bayililele, ngobe kuyawube sekute losatitsenga timphahla tabo: 12
18:12
Hez. 27:5
imphahla yegolide, neyesiliva, neyematje ladulile, neyemapharele, neyelineni lecolisakele, nalebubendze, neyesilika, nalebovu, neyato tonkhe tihlahla temakha, naletentiwe ngematinyo etindlovu, nato tonkhe letilitfusi, netensimbi, netemabuli, 13
18:13
Hez. 27:12,13,22
nesinamoni, netinandzisi, nemphepho, nemakha, nenhlaka, neliwayini, nemafutsa, nafulaha locolisakele, nakolo, netinkhomo, netimvu, nemahhashi, netincola, netigcili kanye nemiphefumulo yebantfu. 14Bahwebi bayawutsi kuyo: ‘Tonkhe titselo lebewutifisa atisekho kuwe, konkhe kutamasa nebucwebecwebe bakho abusekho, futsi ngeke uphindze ubutfole!’ 15
18:15
Hez. 27:31,36
Bahwebi baletimphahla labadzimate baceba ngalengwadla, bayawuma bucalu, ngobe bayawube besaba kutfoswa kwayo ngetinhlupho. Bayawukhala, balile 16
18:16
Semb. 17:4
batsi: ‘Maye! Waze wabhubha dolobha lelikhulu! Yeka kwembatsiswa kwakho ngelineni lecolisakele, nalebukhwebeletane, nalebovu, nekuhlotjiswa ngegolide, nangematje laligugu, nangemapharele! 17
18:17
Isa. 23:14
Hez. 27:26-30
Ngesikhashana nje yonkhe lengcebo seyicitsekile.’ ”

Labahamba elwandle balilela kuwa kweBhabhulona

“Bonkhe bashayeli bemikhumbi, kanye nalabahamba ngayo, nematilosi ayo, nabo bonkhe labasebenta elwandle bema bucalu. 18

18:18
Hez. 27:32
Bakhala nababona iphakama lentfutfu yekusha kwalelidolobha batsi: ‘Kute lidolobha lelikhulu lelase laba ngangalo!’ 19
18:19
Hez. 27:30-34
Batitsela ngetintfuli etinhloko, balila, bakhala, bamemeta batsi: ‘Maye! Maye! Hhawu, yehheni, lelidolobha lelikhulu kangaka lelicebise bonkhe labanemikhumbi elwandle! Ngesikhashana nje lilahlekelwe ngiko konkhe.’ ”

20

18:20
Dut. 32:43
Isa. 44:23
49:13
Jer. 51:48
Semb. 19:1
Jabulani, nitfokote, nine mazulu. Jabulani nani labangcwele, nani baphostoli, nani baphrofethi; ngobe Nkulunkulu sewuyehlulele iBhabhulona, waniphindziselela kuyo!

IBhabhulona iwile, ingeke iphindze ivuke

21

18:21
Jer. 51:63-64
Hez. 26:21
Kwase kusuka ingilosi lenemandla yatsatsa inguzanguza yelitje lelingangelekusila, yalijikijela elwandle, ikhuluma itsi:

“Iyakwentiwa njalo-ke neBhabhulona,

lidolobha lelikhulu,

iyawujikijelwa phansi

ngemandla lamakhulu,

ilahlwe, ingaphindzi ibonakale.

22

18:22
Isa. 24:8
Jer. 25:10
Hez. 26:13
18:22-23
Jer. 7:34
25:10
Ingeke iphindze ivakale kuwe imisindvo

yebashayi bemahabhu, neyebahlabeli,

neyebashayi bemintjingozi,

neyebashayi bemacilongo.

Kungeke kuphindze kwateke kutsi

kwase kwaba khona babati

betintfo letitinhlobonhlobo.

Ungeke uphindze uvakale

nemsindvo wesigayo.

23

18:23
2 Khos. 9:22
Isa. 23:8
47:9
Jer. 16:9
Kungeke kuphindze kubonakale kuwe

kukhanya kwesibane.

Kungeke kuphindze kuvakale kuwe

liphimbo lemyeni nelamakoti.

Bahwebi bakho

bekutikhulu temhlaba,

wedukisa tonkhe tive

ngebutsakatsi bakho.

24

18:24
Jer. 51:49
Mat. 23:35
Semb. 6:10
16:6
17:6
Kwatfolakala kuwe ingati

yebaphrofethi, neyalabangcwele,

neyabo bonkhe lababulawa emhlabeni.”

19

191

19:1
Semb. 7:10
11:15
Emvakwaloko ngeva shangatsi livi lelikhulu lesicumbi lesikhulu sihlabela ezulwini sitsi:

“Haleluya! Insindziso, nenkhatimulo,

nemandla kwaNkulunkulu wetfu;

2

19:2
Dut. 32:43
Hla. 19:9
119:137
2 Khos. 9:7
Semb. 6:10
16:7
ngobe tehlulelo takhe tiliciniso timsulwa.

Sewuyehlulele lengwadla lenkhulu

leyabhubhisa umhlaba wonkhe

ngebugwadla bayo;

wakhiphela kuyo

sibhongo sengati yetinceku takhe.”

3
19:3
Isa. 34:10
Semb. 14:11
Saphindze sahlabela satsi:

“Haleluya!

Intfutfu yekusha kwayo iyawubhunya

yenyuke phakadze naphakadze.”

4
19:4
Semb. 4:4
5:14
Emalunga langema-24 netidalwa letine tawa phansi takhonta Nkulunkulu lohleti esihlalweni sebukhosi tatsi: “Amen! Haleluya!”

Lidzili lemshado weliWundlu

5

19:5
Hla. 113:1
115:13
134:1
Kwevakala livi liphuma esihlalweni sebukhosi litsi:

“Dvumisani Nkulunkulu wetfu,

nonkhe nine tinceku takhe,

nine labancane nani labakhulu lenimesabako.”

6
19:6
Hla. 93:1
97:1
99:1
Hez. 1:24
Semb. 11:15,17
12:10
Ngase ngiva lokwakungatsi livi lesicumbi lesikhulu sebantfu, linjengemsindvo wemanti lamanyenti nanjengekudvuma lokukhulu litsi:

“Haleluya! INkhosi yetfu,

Nkulunkulu Somandla, iyabusa.

7

19:7
Hla. 118:24
Mat. 22:2
25:10
Semb. 21:2,9
Asitfokote, siyiphakamise,

siyinike ludvumo,

ngobe umshado weliWundlu sewufikile,

namakoti sewutilungiselele.

8

19:8
Hla. 45:13,14
Isa. 61:10
Semb. 3:5
Uphiwe kutsi embatsiswe

ingubo yelineni lecolisakele,

nalekhanyako, nalemsulwa.”

Lelineni lecolisakele itento nemisebenti lelungile yalabangcwele.

9

19:9
Mat. 22:2-3
Lengilosi yatsi kimi: “Bhala utsi: Babusisiwe labo labamenyelwe edzilini lemshado weliWundlu.” Yachubeka yatsi kimi: “Lawa ngemavi aNkulunkulu laliciniso.”

10

19:10
Imis. 10:25
14:13
Semb. 22:8
Ngase ngiwela ngasetinyaweni tayo ngayikhotsama, kodvwa yatsi kimi: “Ungakwenti loko! Nami ngisisebenti kanye nawe nebazalwane bakho labanebufakazi baJesu. Khotsama Nkulunkulu.”

Ngobe bufakazi baJesu bunguMoya wesiphrofetho.

Umgibeli welihhashi lelimhlophe

11

19:11
Isa. 11:4
Hla. 96:13
Hez. 1:1
Semb. 1:5
3:14
6:2
Ngase ngibona lizulu livulekile, bekunelihhashi lelimhlophe. Lona bekaligibele abebitwa ngekutsi nguLotsembekile naLiciniso; umsulwa ekwehluleleni kwakhe nasekulweni kwakhe. 12
19:12
Dan. 10:6
Semb. 1:14
2:18
3:12
Emehlo akhe abenjengemalangabi emlilo, enhloko yakhe bekunemichele leminyenti; abenelibito lebelibhaliwe lelingatiwa ngumuntfu ngaphandle kwakhe. 13
19:13
Isa. 63:1
Joh. 1:1
Abembetse ingubo leyayenyiwe engatini. Libito lakhe nguLivi laNkulunkulu. 14
19:14
Mat. 25:31
28:3
Emabutfo asezulwini amlandzela agibele emahhashi lamhlophe, embetse tingubo letimhlophe letihlantekile telineni. 15
19:15
Hla. 2:8-9
Isa. 63:3
Jow. 3:13
2 Thes. 2:8
Semb. 1:16
2:27
12:5
14:19-20
Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako latawushaya tive ngayo, uyawutibusa ngesandla lesimatima. Uyawunyatsela litje lesikhamo seliwayini. Leliwayini liyintfukutselo yelulaka lwaNkulunkulu Somandla. 16
19:16
Dut. 10:17
Dan. 2:48
1 Thim. 6:15
Semb. 17:14
Engutjeni yakhe nasetsangeni lakhe kubhalwe libito lelitsi: “INkhosi yemakhosi, uMbusi webabusi.”

17

19:17-18
Hez. 39:17-20
Ngase ngibona ingilosi ime elangeni, yamemeta ngelivi lelikhulu ibita tonkhe tinyoni letindiza emoyeni yatsi: “Butsanani nonkhe nite edzilini lelikhulu laNkulunkulu. 18Wotani nitewudla inyama letidvumbu temakhosi, netetindvuna, netemadvodza lanemandla, netemahhashi kanye netebagibeli bawo, netabo bonkhe bantfu, labakhululekile netigcili, labancane nalabakhulu.”

19

19:19
Hla. 2:2
Semb. 16:14
Ngabona silo, nemakhosi emhlaba, nemabutfo awo ahlanganela kuyawulwa nalowo labegibele lihhashi lelimhlophe, kanye nelibutfo lakhe. 20
19:20
Isa. 30:33
Hez. 38:22
Dan. 7:11
Semb. 13:1-18
14:10
20:10
Kodvwa lesilo satfunjwa, kanye nemphrofethi wemanga labenta tibonakaliso tekudukisa labo labaneluphawu lwesilo nalabasikhonta ngekukhotsamela lomfanekiso waso. Bobabili bajikijelwa baphila echibini lemlilo lelivutsa sibabule. 21Laba labanye babulawa ngenkemba lephuma emlonyeni walowo logibele lihhashi. Tonkhe tinyoni tesutsa inyama yetidvumbu tabo.

20

Iminyaka leyinkhulungwane

201

20:1
2 Phet. 2:4
Semb. 9:1
Ngase ngibona ingilosi yehla ezulwini, esandleni sayo yayiphetse sikhiya semgodzi longenamkhawulo neluketane lolukhulu. 2
20:2
Gen. 3:1
Semb. 12:9
Yabamba nyokangwenya, inyoka lendzala, lekutsiwa nguMhlebi nome nguSathane; yambopha ngeluketane iminyaka leyinkhulungwane. 3Yamjika emgodzini longenamkhawulo, yamvalela yase ibeka luphawu etikwakhe, kutsi angasaphindzi edukise tive, kuze kuphele leminyaka leyinkhulungwane. Emvakwaloko kufanele akhululwe sikhashane.

4

20:4
Dan. 7:9,22
Mat. 19:28
Luk. 22:30
1 Khor. 6:2
1 Thes. 4:16
Semb. 3:21
5:10
6:9
13:15
Ngase ngibona tihlalo tebukhosi, labo bebahleti kuto banikwa emandla ekwehlulela. Ngabona nemiphefumulo yalabo bebancunywe tinhloko ngenca yekufakaza kwabo ngaJesu, nangenca yekushumayela kwabo livi laNkulunkulu. Abazange bavume kusikhonta lesilo nome umfanekiso waso, abazange balwemukela neluphawu lwaso emabuntini abo nasetandleni tabo. Bavuka ekufeni, babusa naKhristu iminyaka leyinkhulungwane. 5
20:5
1 Khor. 15:23
Laba labanye lababefile abazange bavuke ekufeni, kwadzimate kwaphela iminyaka leyinkhulungwane. Loku kuvuka ekufeni kwekucala. 6
20:6
Isa. 61:6
Semb. 2:11
Babusisiwe futsi bangcwele labo labahlanganyela ekuvukeni kwekucala. Kufa kwesibili kute emandla etikwabo, kodvwa bayawuba baphristi baNkulunkulu naKhristu, bayawubusa naye iminyaka leyinkhulungwane.

Kwehlulwa kwaSathane

7Kuyawutsi kube kuphele iminyaka leyinkhulungwane, Sathane uyawukhululwa ekuboshweni kwakhe. 8

20:8
Hez. 7:2
38:2,9,15
Semb. 16:14
Uyawutsi nasaphumile ahambe ayewudukisa boGogi naMagogi, tive letisemagunjini omane emhlaba, kutsi atihlanganisele imphi. Letinye tingangesihlabatsi saselwandle. 9
20:9
Hla. 78:68
Zak. 12:6,9
Tenyuka tahlakateka nemhlaba wonkhe, tafike tatungeleta inkambu yebantfu baNkulunkulu nemuti lotsandzekako. Kwehla umlilo uphuma ezulwini, watidla tonkhe. 10
20:10
Semb. 14:10
19:20
Sathane labedukise leto tive wabanjwa, wajikwa echibini lemlilo lonesibabule, lapho bekukhona khona silo kanye nemphrofethi wemanga. Bayawuhlushwa batfoseke imini nebusuku phakadze naphakadze.

Kwehlulelwa kwekugcina

11

20:11
Hla. 114:3,7
20:11-12
Dan. 7:9-10
Mat. 16:27
2 Khor. 5:10
Semb. 2:23
3:5
13:8
21:27
22:12
Ngase ngibona lesikhulu sihlalo sebukhosi lesimhlophe, nalohleti kuso. Lizulu nemhlaba kwambalekela kwanyamalala ebusweni bakhe, akuzange kuphindze kutfolakale ndzawo. 12Ngabona labafile, labakhulu nalabancane, beme embikwaso lesihlalo sebukhosi. Tincwadzi tavulwa. Nalenye incwadzi yavulwa, incwadzi yekuphila. Labafile behlulelwa ngekwemisebenti yabo, ngaloko lokwakubhalwe etincwadzini. 13
20:13
Joh. 5:28
Lwandle lwakhipha labafile lababekulo, kufa nendzawo yalabafile kwaniketa labafile lababekuko; bonkhe bantfu behlulelwa ngekwemisebenti yabo. 14
20:14
1 Khor. 15:26,54
Semb. 21:8
Kufa nendzawo yalabafile kwajikwa echibini lemlilo. Loku kufa kwesibili, lichibi lelivutsa umlilo. 15Lowo libito lakhe lelalingakabhalwa encwadzini yekuphila, wajikwa echibini lelivutsa umlilo.