Siswati 1996 (SWA96)
18

Kuwa kweBhabhulona

181Emvakwaloko ngabona lenye ingilosi lenkhulu yehla iphuma ezulwini, ineligunya lelikhulu. Inkhatimulo yayo yakhanyisa umhlaba wonkhe. 2

18:2
Isa. 13:21
21:9
34:11,13
Jer. 50:39
51:8,37
Semb. 14:8
Yamemeta ngelivi lelikhulu yatsi:

“Iwile, yebo,

iwile iBhabhulona lenkhulu!

Seyigucuke yaba likhaya lemadimoni,

nesihhehle sekubhaca bonkhe bomoya lababi,

nesato tonkhe tinyoni letingcolile

naletenyanyekako.

3

18:3
Isa. 23:17
Jer. 51:7
Nah. 3:4
Semb. 17:2
Ngobe tonkhe tive tilinatsile

liwayini lelinenkhanuko yebugwadla bayo.

Emakhosi emhlaba aphinga nayo,

nebahwebi basemhlabeni bacebile

ngekutamasa kwayo.”

4

18:4
Isa. 48:20
52:11
Jer. 50:8
51:6,45
2 Khor. 6:17
Ngase ngiphindze ngiva lelinye livi liphuma ezulwini litsi:

“Sive sami, phumani kuyo,

ningahlanganyeli nayo etonweni tayo,

funa nehlelwe kuhlushwa kanye nayo.

5

18:5
Gen. 18:20-21
Jer. 51:9
Semb. 16:19
Ngobe tono tayo timponge tancwabelana,

taze tefika etulu esibhakabhakeni,

naNkulunkulu uwakhumbulile emacala ayo.

6

18:6
Hla. 137:8
Isa. 33:1
Jer. 50:15,29
2 Thes. 1:6
Yiphatseni njengobe beyibaphetse labanye,

nibuyisele kuyo ngalokuphindziwe,

kuye ngemisebenti yayo.

Nigcwalise indzebe yayo

ibe nemandla

ngalokuphindziwe kuloko leyakwenta

kini.

7

18:7
Isa. 47:7-8
Niyihluphe kakhulu,

kutfoswa kwayo ngetinhlupho

nelusizi lwayo

kube ngangekutiphakamisa kwayo

nangangekutamasa kwayo.

Ngobe enhlitiyweni yayo itsi:

‘Ngihleti njengendlovukazi!

Angisiye umfelokati,

ngeke ngifelwe, ngilile.’

8

18:8
Semb. 17:16
Ngako-ke tinhlupheko tayo

tiyawufika ngalanga linye:

kufa, lusizi, nendlala.

Iyawushiswa ngemlilo,

ngobe inemandla iNkhosi

Nkulunkulu leyehlulelako.”

Emakhosi alilela kuwa kweBhabhulona

9

18:9
Hez. 26:16-17
“Emakhosi emhlaba labephinga nayo atamase nayo ayawukhala alile kamatima ngayo, nasabona intfutfu yekusha kwayo. 10
18:10
Isa. 21:9
Ayawuma bucalu ngobe ayawube esaba kutfoswa kwayo ngetinhlupho, ayawutsi: ‘Maye! Maye! Hhawu, Bhabhulona! Dolobha lelikhulu lelinemandla! Kwehlulelwa kwakho sekwenteke ngesikhashana nje!’ ”

Bahwebi balilela kuwa kweBhabhulona

11

18:11
Hez. 27:31,36
“Bahwebi bemhlaba bayawuyikhalela bayililele, ngobe kuyawube sekute losatitsenga timphahla tabo: 12
18:12
Hez. 27:5
imphahla yegolide, neyesiliva, neyematje ladulile, neyemapharele, neyelineni lecolisakele, nalebubendze, neyesilika, nalebovu, neyato tonkhe tihlahla temakha, naletentiwe ngematinyo etindlovu, nato tonkhe letilitfusi, netensimbi, netemabuli, 13
18:13
Hez. 27:12,13,22
nesinamoni, netinandzisi, nemphepho, nemakha, nenhlaka, neliwayini, nemafutsa, nafulaha locolisakele, nakolo, netinkhomo, netimvu, nemahhashi, netincola, netigcili kanye nemiphefumulo yebantfu. 14Bahwebi bayawutsi kuyo: ‘Tonkhe titselo lebewutifisa atisekho kuwe, konkhe kutamasa nebucwebecwebe bakho abusekho, futsi ngeke uphindze ubutfole!’ 15
18:15
Hez. 27:31,36
Bahwebi baletimphahla labadzimate baceba ngalengwadla, bayawuma bucalu, ngobe bayawube besaba kutfoswa kwayo ngetinhlupho. Bayawukhala, balile 16
18:16
Semb. 17:4
batsi: ‘Maye! Waze wabhubha dolobha lelikhulu! Yeka kwembatsiswa kwakho ngelineni lecolisakele, nalebukhwebeletane, nalebovu, nekuhlotjiswa ngegolide, nangematje laligugu, nangemapharele! 17
18:17
Isa. 23:14
Hez. 27:26-30
Ngesikhashana nje yonkhe lengcebo seyicitsekile.’ ”

Labahamba elwandle balilela kuwa kweBhabhulona

“Bonkhe bashayeli bemikhumbi, kanye nalabahamba ngayo, nematilosi ayo, nabo bonkhe labasebenta elwandle bema bucalu. 18

18:18
Hez. 27:32
Bakhala nababona iphakama lentfutfu yekusha kwalelidolobha batsi: ‘Kute lidolobha lelikhulu lelase laba ngangalo!’ 19
18:19
Hez. 27:30-34
Batitsela ngetintfuli etinhloko, balila, bakhala, bamemeta batsi: ‘Maye! Maye! Hhawu, yehheni, lelidolobha lelikhulu kangaka lelicebise bonkhe labanemikhumbi elwandle! Ngesikhashana nje lilahlekelwe ngiko konkhe.’ ”

20

18:20
Dut. 32:43
Isa. 44:23
49:13
Jer. 51:48
Semb. 19:1
Jabulani, nitfokote, nine mazulu. Jabulani nani labangcwele, nani baphostoli, nani baphrofethi; ngobe Nkulunkulu sewuyehlulele iBhabhulona, waniphindziselela kuyo!

IBhabhulona iwile, ingeke iphindze ivuke

21

18:21
Jer. 51:63-64
Hez. 26:21
Kwase kusuka ingilosi lenemandla yatsatsa inguzanguza yelitje lelingangelekusila, yalijikijela elwandle, ikhuluma itsi:

“Iyakwentiwa njalo-ke neBhabhulona,

lidolobha lelikhulu,

iyawujikijelwa phansi

ngemandla lamakhulu,

ilahlwe, ingaphindzi ibonakale.

22

18:22
Isa. 24:8
Jer. 25:10
Hez. 26:13
18:22-23
Jer. 7:34
25:10
Ingeke iphindze ivakale kuwe imisindvo

yebashayi bemahabhu, neyebahlabeli,

neyebashayi bemintjingozi,

neyebashayi bemacilongo.

Kungeke kuphindze kwateke kutsi

kwase kwaba khona babati

betintfo letitinhlobonhlobo.

Ungeke uphindze uvakale

nemsindvo wesigayo.

23

18:23
2 Khos. 9:22
Isa. 23:8
47:9
Jer. 16:9
Kungeke kuphindze kubonakale kuwe

kukhanya kwesibane.

Kungeke kuphindze kuvakale kuwe

liphimbo lemyeni nelamakoti.

Bahwebi bakho

bekutikhulu temhlaba,

wedukisa tonkhe tive

ngebutsakatsi bakho.

24

18:24
Jer. 51:49
Mat. 23:35
Semb. 6:10
16:6
17:6
Kwatfolakala kuwe ingati

yebaphrofethi, neyalabangcwele,

neyabo bonkhe lababulawa emhlabeni.”