Siswati 1996 (SWA96)
17

Ingwadla lenkhulu nesilo

171

17:1
Jer. 51:13
Nah. 3:4
Lenye ingilosi kuleti letisikhombisa letatinetitja letisikhombisa yeta kimi, yefike yatsi: “Kota, ngitekukhombisa kwehlulelwa kwalengwadla leyatiwa kakhulu, lehleti emantini lamanyenti. 2
17:2
Isa. 23:17
Jer. 51:7
Semb. 14:8
18:3,9
Emakhosi emhlaba aphingana nayo. Bonkhe bantfu bemhlaba badzakwa kunatsa liwayini lebugwadla bayo.”

3

17:3
Semb. 13:1
Lengilosi yangitsatsa, ngikuMoya, yangimikisa ehlane, ngulapho ngabona khona umfati ahleti etikwesilo lesibovu lesasinemagama lahlambalata Nkulunkulu. Lesilo sasinetinhloko letisikhombisa netimphondvo letilishumi. 4
17:4
Jer. 51:7
Semb. 18:16
Lomfati bekagcoke ingubo lebukhwebeletane nalebovu, abembeswe ngemihlobiso yegolide, nangematje laligugu, nangemapharele. Esandleni sakhe abephetse indzebe yegolide igcwele emanyala nekungcola kwebugwadla bakhe. 5Ebuntini lakhe kwakubhalwe libito leliyimfihlakalo litsi: “IBhabhulona lenkhulu, unina wetingwadla nemanyala emhlaba.” 6
17:6
Semb. 18:24
Ngabona kutsi lomfati abesadzakwe yingati yalabangcwele, nengati yalabo labafela kufakaza ngaJesu.

Ngatsi nangimbona lomfati, ngamangala kakhulu. 7Kodvwa ingilosi yangibuta yatsi: “Umangaliswa yini? Ngitakutjela imfihlakalo yalomfati, neyalesilo lesimetfwele lesinetinhloko letisikhombisa netimphondvo letilishumi. 8

17:8
Hla. 69:28
Dan. 7:7
Semb. 11:7
13:3,8
Lesilo losibonile sake saphila, kodvwa nyalo asisaphili; sesitawuphuma kulomgodzi longenamkhawulo siye ekubhujisweni. Bantfu labakhe emhlabeni labamabito abo langabhalwanga encwadzini yekuphila, seloku kwasekelwa umhlaba, bayawumangala, nababona lesilo, ngobe sasiphila, kodvwa nyalo asisaphili, noko siyawuphindze sivele.

9

17:9
Semb. 13:18
“Loku kubita ingcondvo lenekuhlakanipha: Tinhloko letisikhombisa tingemagcuma lasikhombisa lapho kuhleti khona umfati, tingemakhosi lasikhombisa. 10Lasihlanu awo awile, yinye lekhona, lena lenye-ke isengakefiki. Nayifika, iyawubusa sikhashana. 11
17:11
Semb. 19:20
Lesilo lesasiphila, nyalo asisaphili, siyinkhosi yesiphohlongo kulawo lasikhombisa. Lesilo siya ekubhujisweni.

12

17:12
Dan. 7:7,20,24
“Letimphondvo letilishumi lotibonile tingemakhosi lalishumi lasengakacali kubusa, kodvwa ayakwemukeliswa emandla ekubusa kanye nesilo sikhashana nje. 13Onkhe lawa lalishumi acondze intfo yinye: Kutsi anike silo emandla awo neligunya. 14
17:14
Dut. 10:17
1 Thim. 6:15
Semb. 19:14,16
Ayawulwa neliWundlu; kodvwa liyakuwehlula, ngobe liyiNkhosi yemakhosi neMbusi webabusi. Liyawuwancoba likanye nalababitiwe balo, labakhetsiwe nalabetsembekile.”

15

17:15
Isa. 8:7
Lengilosi yase itsi kimi: “Lamanti lowabonile, lapho kuhleti khona lengwadla, abantfu, nemindeni, netive, netilimi ngetilimi. 16
17:16
Semb. 18:8
Letimphondvo letilishumi lotibonile nesilo tiyawuyitondza lengwadla; tiyawukutsatsa konkhe lenako tiyishiye ingcunu, tidle inyama yayo, tiyishise ngemlilo. 17Ngobe Nkulunkulu ukufake etinhlitiyweni tato kutsi tifeze injongo yakhe, ngekutsi tibe mcondvo munye, tinikete bukhosi bato kulesilo, kuze kugcwaliseke emavi aNkulunkulu.

18“Lomfati lombonile lidolobha lelikhulu lelibusa emakhosi emhlaba.”