Siswati 1996 (SWA96)
15

Tingilosi tetinhlupho tekugcina

151

15:1
Lev. 26:21
Semb. 6:17
11:18
Ngase ngibona ezulwini lesinye sibonakaliso lesikhulu lesimangalisako. Tingilosi letisikhombisa taletsa tinhlupho letisikhombisa. Leti tinhlupho tekugcina, ngobe ngato lulaka lwaNkulunkulu luyapheleliswa.

2

15:2
Semb. 4:6
12:11
Ngabona shangatsi lwandle lolusangilazi, luhlanganiswe nemlilo. Labo lababehlule silo, nemfanekiso waso, nenombolo yelibito laso, babeme ngakulo lolwandle lolusangilazi, baphetse emahabhu aNkulunkulu etandleni tabo. 3
15:3
Eks. 15:1
Dut. 32:1
Hla. 111:2
145:17
Semb. 16:7
Babehlabela ingoma yaMosi, sisebenti saNkulunkulu, nengoma yeliWundlu, batsi:

“Tinkhulu tiyamangalisa tento takho,

Nkhosi, Nkulunkulu, Somandla!

Tilungile tiliciniso tindlela takho,

Nkhosi yetive tonkhe.

4

15:4
Hla. 86:9
Isa. 66:23
Jer. 10:7
Mal. 1:11
Ngubani longayikwesaba

advumise libito lakho, Nkhosi?

Ngobe nguwe wedvwana longcwele.

Tonkhe tive tiyawufika kuwe tikukhonte,

ngobe tehlulelo takho letilungile

setibonakalisiwe.”

5

15:5
Eks. 38:21
Semb. 11:19
Emvakwaloko ngatsi ngiyabuka ngabona lithempeli lasezulwini livuleka, linelithende lebukhona baNkulunkulu ekhatsi kwalo. 6
15:6
Semb. 1:13
Kwaphuma kulo tingilosi letisikhombisa tiphetse tinhlupho letisikhombisa tatembetse tingubo telineni lehlantekile, tikhanya timhlophe. Etifubeni tatitibophe ngemibhenso yegolide. 7
15:7
Semb. 4:6
Lesinye saletidalwa letine sanika letingilosi letisikhombisa titja tegolide letisikhombisa tigcwele lulaka lwaNkulunkulu lophila kuze kube phakadze. 8
15:8
Eks. 40:34,35
1 Khos. 8:10-11
2 Khr. 5:13-14
Isa. 6:4
Hez. 44:4
Lithempeli lagcwaliswa ngentfutfu yenkhatimulo nemandla aNkulunkulu, bekute muntfu labengahle abe nemandla ekungena ethempelini tingakapheli tinhlupho letisikhombisa tetingilosi letisikhombisa.

16

Titja telulaka lwaNkulunkulu

161

16:1
Hla. 69:24
Jer. 10:25
Semb. 15:7
Ngase ngiva livi lelikhulu liphuma ethempelini litjela tingilosi letisikhombisa litsi: “Hambani niyewutfululela emhlabeni letitja letisikhombisa letinelulaka lwaNkulunkulu.”

Ingilosi yekucala

2

16:2
Eks. 9:8-10
Dut. 28:35
Zef. 3:8
Semb. 13:16
Ingilosi yekucala yahamba yafike yatfululela sitja sayo emhlabeni. Kwatsi bonkhe bantfu lababeneluphawu lwesilo, labebakhonta umfanekiso waso, bamilwa tilondza letibi.

Ingilosi yesibili

3

16:3-4
Eks. 7:17-21
Hla. 78:44
Ingilosi yesibili yatfululela sitja sayo elwandle. Emanti agucuka, aba njengengati yemuntfu lofile. Kwafa konkhe lokwakuphila elwandle.

Ingilosi yesitsatfu

4Ingilosi yesitsatfu yatfululela sitja sayo emifuleni nasetiyalwini temanti. Emanti agucuka, aba yingati. 5

16:5
Dut. 32:4
Hla. 119:137
145:17
Semb. 6:10
Ngase ngiva ingilosi lephetse emanti itsi: “Wena, Longcwele, lokhona, nalabekhona, ulungile; tehlulelo takho timsulwa: 6
16:6
Isa. 49:26
Mat. 23:34
Bantfu bacitse ingati yalabangcwele, neyebaphrofethi, ngako sewubanike ingati kutsi bayinatse. Kubafanele loko!” 7
16:7
Semb. 15:3
Ngase ngiva livi liphuma elatini litsi: “Nkhosi, Nkulunkulu, Somandla! Tiliciniso, futsi timsulwa tehlulelo takho!”

Ingilosi yesine

8Ingilosi yesine yatfululela sitja sayo elangeni; lavunyelwa kutsi lishise bantfu ngekushisa lokukhulu. 9

16:9
Isa. 8:21
Bantfu bashiswa kakhulu, badzimate bacalekisa libito laNkulunkulu lonemandla etikwaletinhlupho; kodvwa abazange baphendvuke badvumise nebukhosi bakhe.

Ingilosi yesihlanu

10

16:10
Eks. 10:21
Ingilosi yesihlanu yatfululela sitja sayo esihlalweni sebukhosi sesilo; umbuso waso wehlelwa bumnyama, bantfu batiluma tilwimi ngenca yebuhlungu. 11Bacalekisa Nkulunkulu wasezulwini ngenca yebuhlungu babo netilondza tabo, kodvwa bangete baphendvuka emisebentini yabo lemibi.

Ingilosi yesitfupha

12

16:12
Isa. 11:15
Ingilosi yesitfupha yatfululela sitja sayo etikwemfula lomkhulu i-Yufrathe. Emanti awo oma, kwavuleka indlela yemakhosi laphuma emphumalanga. 13
16:13
Eks. 8:3
1 Khos. 22:21
Ngase ngibona imimoya lemibi lemitsatfu: Lomunye wawuphuma emlonyeni wanyokangwenya, lomunye uphuma emlonyeni wesilo, lomunye uphuma emlonyeni wemphrofethi wemanga. Lemimoya beyinjengetigogodvolo. 14
16:14
Mat. 24:34
2 Thes. 2:9
Bekungimimoya yemadimoni, lanemandla ekwenta tibonakaliso. Beyiphumele kuyawuhlanganisa emakhosi emhlaba wonkhe, iwalungiselela imphi yelilanga lelikhulu laNkulunkulu, Somandla.

15

16:15
Mat. 24:43-44
Luk. 12:39-40
1 Thes. 5:2
Semb. 3:3,18
“Lalelani! Ngiyawufika njengelisela! Ubusisiwe lolindzile, agcine tingubo takhe kutsi angahambi ngcunu, kudzimate kubonakale lihlazo lakhe.”

16

16:16
Khu. 5:19
2 Khos. 23:29
2 Khr. 35:22
Jow. 3:2,14
Zak. 12:11
Lemimoya yabutsela ndzawonye emakhosi endzaweni lekutsiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru.

Ingilosi yesikhombisa

17

16:17
Semb. 21:6
Ingilosi yesikhombisa yatfululela sitja sayo emoyeni, kwevakala livi lelikhulu liphuma ethempelini esihlalweni sebukhosi litsi: “Sekwentekile!” 18
16:18
Semb. 6:12
8:5
11:13,19
Kwaba nebumanyamanya bemibane, nemisindvo lemikhulu, nekudvuma, nekutamatama kwemhlaba lokungazange sekube khona seloku kwadalwa umuntfu; ngempela kwaba kutamatama kwemhlaba lokukhulu kakhulu. 19
16:19
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Semb. 14:8,10
17:18
18:5
Lidolobha lelikhulu lajubeka laba tincamu letintsatfu, nemadolobha etive abhidlika. Nkulunkulu wayikhumbula iBhabhulona lenkhulu, wayinatsisa endzebeni yentfukutselo yakhe. 20
16:20
Semb. 6:14
Tonkhe tichingi tabaleka, kwabate tintsaba. 21
16:21
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Semb. 11:19
Kwehla lesikhulu sangcotfo, lesingematje lamakhulu, sisindvo sawo lilinye litje bekungaba ngemakhilogremu langema-50. Lesangcotfo sehlela kubantfu labacalekisa Nkulunkulu ngenca yeluswati lababeshaywa ngalo, ngobe lwalwesabeka kakhulu.

17

Ingwadla lenkhulu nesilo

171

17:1
Jer. 51:13
Nah. 3:4
Lenye ingilosi kuleti letisikhombisa letatinetitja letisikhombisa yeta kimi, yefike yatsi: “Kota, ngitekukhombisa kwehlulelwa kwalengwadla leyatiwa kakhulu, lehleti emantini lamanyenti. 2
17:2
Isa. 23:17
Jer. 51:7
Semb. 14:8
18:3,9
Emakhosi emhlaba aphingana nayo. Bonkhe bantfu bemhlaba badzakwa kunatsa liwayini lebugwadla bayo.”

3

17:3
Semb. 13:1
Lengilosi yangitsatsa, ngikuMoya, yangimikisa ehlane, ngulapho ngabona khona umfati ahleti etikwesilo lesibovu lesasinemagama lahlambalata Nkulunkulu. Lesilo sasinetinhloko letisikhombisa netimphondvo letilishumi. 4
17:4
Jer. 51:7
Semb. 18:16
Lomfati bekagcoke ingubo lebukhwebeletane nalebovu, abembeswe ngemihlobiso yegolide, nangematje laligugu, nangemapharele. Esandleni sakhe abephetse indzebe yegolide igcwele emanyala nekungcola kwebugwadla bakhe. 5Ebuntini lakhe kwakubhalwe libito leliyimfihlakalo litsi: “IBhabhulona lenkhulu, unina wetingwadla nemanyala emhlaba.” 6
17:6
Semb. 18:24
Ngabona kutsi lomfati abesadzakwe yingati yalabangcwele, nengati yalabo labafela kufakaza ngaJesu.

Ngatsi nangimbona lomfati, ngamangala kakhulu. 7Kodvwa ingilosi yangibuta yatsi: “Umangaliswa yini? Ngitakutjela imfihlakalo yalomfati, neyalesilo lesimetfwele lesinetinhloko letisikhombisa netimphondvo letilishumi. 8

17:8
Hla. 69:28
Dan. 7:7
Semb. 11:7
13:3,8
Lesilo losibonile sake saphila, kodvwa nyalo asisaphili; sesitawuphuma kulomgodzi longenamkhawulo siye ekubhujisweni. Bantfu labakhe emhlabeni labamabito abo langabhalwanga encwadzini yekuphila, seloku kwasekelwa umhlaba, bayawumangala, nababona lesilo, ngobe sasiphila, kodvwa nyalo asisaphili, noko siyawuphindze sivele.

9

17:9
Semb. 13:18
“Loku kubita ingcondvo lenekuhlakanipha: Tinhloko letisikhombisa tingemagcuma lasikhombisa lapho kuhleti khona umfati, tingemakhosi lasikhombisa. 10Lasihlanu awo awile, yinye lekhona, lena lenye-ke isengakefiki. Nayifika, iyawubusa sikhashana. 11
17:11
Semb. 19:20
Lesilo lesasiphila, nyalo asisaphili, siyinkhosi yesiphohlongo kulawo lasikhombisa. Lesilo siya ekubhujisweni.

12

17:12
Dan. 7:7,20,24
“Letimphondvo letilishumi lotibonile tingemakhosi lalishumi lasengakacali kubusa, kodvwa ayakwemukeliswa emandla ekubusa kanye nesilo sikhashana nje. 13Onkhe lawa lalishumi acondze intfo yinye: Kutsi anike silo emandla awo neligunya. 14
17:14
Dut. 10:17
1 Thim. 6:15
Semb. 19:14,16
Ayawulwa neliWundlu; kodvwa liyakuwehlula, ngobe liyiNkhosi yemakhosi neMbusi webabusi. Liyawuwancoba likanye nalababitiwe balo, labakhetsiwe nalabetsembekile.”

15

17:15
Isa. 8:7
Lengilosi yase itsi kimi: “Lamanti lowabonile, lapho kuhleti khona lengwadla, abantfu, nemindeni, netive, netilimi ngetilimi. 16
17:16
Semb. 18:8
Letimphondvo letilishumi lotibonile nesilo tiyawuyitondza lengwadla; tiyawukutsatsa konkhe lenako tiyishiye ingcunu, tidle inyama yayo, tiyishise ngemlilo. 17Ngobe Nkulunkulu ukufake etinhlitiyweni tato kutsi tifeze injongo yakhe, ngekutsi tibe mcondvo munye, tinikete bukhosi bato kulesilo, kuze kugcwaliseke emavi aNkulunkulu.

18“Lomfati lombonile lidolobha lelikhulu lelibusa emakhosi emhlaba.”