Siswati 1996 (SWA96)
16

Titja telulaka lwaNkulunkulu

161

16:1
Hla. 69:24
Jer. 10:25
Semb. 15:7
Ngase ngiva livi lelikhulu liphuma ethempelini litjela tingilosi letisikhombisa litsi: “Hambani niyewutfululela emhlabeni letitja letisikhombisa letinelulaka lwaNkulunkulu.”

Ingilosi yekucala

2

16:2
Eks. 9:8-10
Dut. 28:35
Zef. 3:8
Semb. 13:16
Ingilosi yekucala yahamba yafike yatfululela sitja sayo emhlabeni. Kwatsi bonkhe bantfu lababeneluphawu lwesilo, labebakhonta umfanekiso waso, bamilwa tilondza letibi.

Ingilosi yesibili

3

16:3-4
Eks. 7:17-21
Hla. 78:44
Ingilosi yesibili yatfululela sitja sayo elwandle. Emanti agucuka, aba njengengati yemuntfu lofile. Kwafa konkhe lokwakuphila elwandle.

Ingilosi yesitsatfu

4Ingilosi yesitsatfu yatfululela sitja sayo emifuleni nasetiyalwini temanti. Emanti agucuka, aba yingati. 5

16:5
Dut. 32:4
Hla. 119:137
145:17
Semb. 6:10
Ngase ngiva ingilosi lephetse emanti itsi: “Wena, Longcwele, lokhona, nalabekhona, ulungile; tehlulelo takho timsulwa: 6
16:6
Isa. 49:26
Mat. 23:34
Bantfu bacitse ingati yalabangcwele, neyebaphrofethi, ngako sewubanike ingati kutsi bayinatse. Kubafanele loko!” 7
16:7
Semb. 15:3
Ngase ngiva livi liphuma elatini litsi: “Nkhosi, Nkulunkulu, Somandla! Tiliciniso, futsi timsulwa tehlulelo takho!”

Ingilosi yesine

8Ingilosi yesine yatfululela sitja sayo elangeni; lavunyelwa kutsi lishise bantfu ngekushisa lokukhulu. 9

16:9
Isa. 8:21
Bantfu bashiswa kakhulu, badzimate bacalekisa libito laNkulunkulu lonemandla etikwaletinhlupho; kodvwa abazange baphendvuke badvumise nebukhosi bakhe.

Ingilosi yesihlanu

10

16:10
Eks. 10:21
Ingilosi yesihlanu yatfululela sitja sayo esihlalweni sebukhosi sesilo; umbuso waso wehlelwa bumnyama, bantfu batiluma tilwimi ngenca yebuhlungu. 11Bacalekisa Nkulunkulu wasezulwini ngenca yebuhlungu babo netilondza tabo, kodvwa bangete baphendvuka emisebentini yabo lemibi.

Ingilosi yesitfupha

12

16:12
Isa. 11:15
Ingilosi yesitfupha yatfululela sitja sayo etikwemfula lomkhulu i-Yufrathe. Emanti awo oma, kwavuleka indlela yemakhosi laphuma emphumalanga. 13
16:13
Eks. 8:3
1 Khos. 22:21
Ngase ngibona imimoya lemibi lemitsatfu: Lomunye wawuphuma emlonyeni wanyokangwenya, lomunye uphuma emlonyeni wesilo, lomunye uphuma emlonyeni wemphrofethi wemanga. Lemimoya beyinjengetigogodvolo. 14
16:14
Mat. 24:34
2 Thes. 2:9
Bekungimimoya yemadimoni, lanemandla ekwenta tibonakaliso. Beyiphumele kuyawuhlanganisa emakhosi emhlaba wonkhe, iwalungiselela imphi yelilanga lelikhulu laNkulunkulu, Somandla.

15

16:15
Mat. 24:43-44
Luk. 12:39-40
1 Thes. 5:2
Semb. 3:3,18
“Lalelani! Ngiyawufika njengelisela! Ubusisiwe lolindzile, agcine tingubo takhe kutsi angahambi ngcunu, kudzimate kubonakale lihlazo lakhe.”

16

16:16
Khu. 5:19
2 Khos. 23:29
2 Khr. 35:22
Jow. 3:2,14
Zak. 12:11
Lemimoya yabutsela ndzawonye emakhosi endzaweni lekutsiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru.

Ingilosi yesikhombisa

17

16:17
Semb. 21:6
Ingilosi yesikhombisa yatfululela sitja sayo emoyeni, kwevakala livi lelikhulu liphuma ethempelini esihlalweni sebukhosi litsi: “Sekwentekile!” 18
16:18
Semb. 6:12
8:5
11:13,19
Kwaba nebumanyamanya bemibane, nemisindvo lemikhulu, nekudvuma, nekutamatama kwemhlaba lokungazange sekube khona seloku kwadalwa umuntfu; ngempela kwaba kutamatama kwemhlaba lokukhulu kakhulu. 19
16:19
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Semb. 14:8,10
17:18
18:5
Lidolobha lelikhulu lajubeka laba tincamu letintsatfu, nemadolobha etive abhidlika. Nkulunkulu wayikhumbula iBhabhulona lenkhulu, wayinatsisa endzebeni yentfukutselo yakhe. 20
16:20
Semb. 6:14
Tonkhe tichingi tabaleka, kwabate tintsaba. 21
16:21
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Semb. 11:19
Kwehla lesikhulu sangcotfo, lesingematje lamakhulu, sisindvo sawo lilinye litje bekungaba ngemakhilogremu langema-50. Lesangcotfo sehlela kubantfu labacalekisa Nkulunkulu ngenca yeluswati lababeshaywa ngalo, ngobe lwalwesabeka kakhulu.