Siswati 1996 (SWA96)
14

Ingoma yebantfu labati-144 000

141

14:1
Hez. 9:4
Semb. 3:12
7:3-4
Ngatsi ngiyabuka ngabona liWundlu eNtsabeni yaseSiyoni lime nebantfu labati-144 000; babenelibito lalo, neleYise libhalwe emabuntini abo. 2
14:2
Semb. 1:15
19:6
Ngeva livi liphuma ezulwini lelevakala lifanana nemabhudlo emanti, lifanana nekudvuma lokukhulu. Lelivi lalifanana nekuhlabela kwetingitali tishaywa bashayi bato. 3
14:3
Hla. 33:3
96:1
Isa. 42:10
1 Phet. 1:18
Semb. 5:9
Labantfu lababenelibito leliWundlu neleYise emabuntini abo, basukuma bahlabela ingoma lensha embikwesihlalo sebukhosi, nasembikwetidalwa letine, nasembikwemalunga. Kute lomunye labengahle abe nemandla ekufundza lengoma, ngaphandle kwabo kuphela lababehlengiwe emhlabeni lababeti-144 000. 4
14:4
1 Khor. 6:20
2 Khor. 11:2
Semb. 3:4
Laba bangemadvodza langazange asatingcolise ngalabasikati, bamsulwa. Ngibo laba labalandzela liWundlu nome kukuphi lapho liya khona. Kubo bonkhe bantfu ngibo labahlengiwe, balulibo lwaNkulunkulu nelweliWundlu. 5
14:5
Hla. 32:2
Zef. 3:13
Khol. 1:22
Akuzange sekutfolakale emanga emilonyeni yabo, abanasici.

Tingilosi letintsatfu tiyakhuluma

Ingilosi yekucala

6Ngase ngibona lenye ingilosi indiza emkhatsini esibhakabhakeni, iphetse liVangeli lelingunaphakadze lekushunyayelwa kulabo labahlala emhlabeni, etiveni tonkhe, nasemindenini yonkhe, nasetilimini tonkhe, nakubantfu bonkhe. 7

14:7
Dut. 32:3
Yakhuluma ngelivi lelikhulu yatsi: “Yesabani Nkulunkulu, nimnike ludvumo, ngobe sikhatsi sekwehlulela kwakhe sesifikile; mkhonteni yena lowo lowenta lizulu nemhlaba, nelwandle, nemitfombo yemanti!”

Ingilosi yesibili

8

14:8
Isa. 21:9
Jer. 51:7-8
Semb. 18:2
Ingilosi yesibili yalandzela yatsi: “Iwile, iwile iBhabhulona lenkhulu, leyenta tonkhe tive tinatse liwayini lebugwadla bayo!”

Ingilosi yesitsatfu

9Kwalandzela ingilosi yesitsatfu; yakhuluma ngelivi lelikhulu yatsi: “Nakukhona lokhonta silo nemfanekiso waso, emukele neluphawu lwaso ebuntini lakhe nasesandleni sakhe, 10

14:10
Gen. 19:24
Hla. 75:8
Isa. 51:17
Jer. 25:15
Hez. 38:22
Semb. 16:19
19:20
uyawunatsa liwayini lentfukutselo yaNkulunkulu lelinekuphelela kwemandla alo latselwa endzebeni yelulaka lwakhe. Uyawuhlushwa aviswe buhlungu ngemlilo nangesibabule, embikwetingilosi letingcwele nasembikweliWundlu. 11
14:11
Isa. 34:9-10
Semb. 19:3
20:10
Intfutfu yekuhlupheka kwabo yenyuka, kuze kube nini nanini. Abanako kuphumula, imini nebusuku, labo labakhonta silo nemfanekiso waso, nome ngangubani lowemukela luphawu lwelibito laso.”

12

14:12
Luk. 21:19
Semb. 12:17
13:10
Loku kubita kucinisela kwalabangcwele, labo labagcina imiyalo yaNkulunkulu nekukholwa nguJesu.

13

14:13
Isa. 57:2
Joh. 11:25
1 Khor. 15:58
1 Thes. 4:14
Heb. 4:10
Ngase ngiva livi ezulwini litsi: “Bhala naku: Babusisiwe labafile bafela eNkhosini kusukela kulesikhatsi.”

Moya waphendvula watsi: “Babusisiwe ngempela! Bayawuphumula ekusebenteni kwabo kamatima, ngobe tento tabo tiyabalandzela.”

Kuvunwa emhlabeni

14

14:14
Dan. 7:13
Semb. 1:13
Ngase ngibona lifu lelimhlophe, lona bekahleti etikwalo afanana neNdvodzana yemuntfu, anemchele wegolide enhloko yakhe, ngesandla sakhe aphetse lisikela lelikhaliphako. 15
14:15
Jow. 3:13
Mat. 13:39
Mak. 4:29
Lenye ingilosi yaphuma ethempelini, imemeta lona bekahleti etikwelifu ngelivi lelikhulu itsi: “Tfumela lelo sikela lakho, kuvunwe, ngobe sikhatsi sekuvuna sesifikile, tonkhe tilimo sekufanele tivunwe.” 16Ngako lowo bekahleti etikwelifu walijikijela emhlabeni lelisikela lakhe, umhlaba wase uyavunwa-ke.

17Kwaphuma lenye ingilosi ethempelini lelisezulwini; nayo futsi yayinelisikela lelikhaliphako.

18Kwase kuphuma lenye ingilosi elatini, lengilosi inemandla etikwemlilo, nayo yamemeta ngelivi lelikhulu imemeta lona bekaphetse lisikela lelikhaliphako yatsi: “Tfumela lelo sikela lakho, kujutjwe emagelebisi esivinini semhlaba, ngobe lamagelebisi asavutsiwe.” 19

14:19-20
Isa. 63:3
Sil. 1:15
Semb. 19:15
Ngako lengilosi yalijikijela emhlabeni lisikela layo, yajuba emagelebisi emvinini, yawafaka etjeni lekuhluta lentfukutselo yaNkulunkulu. 20Lamagelebisi ahluteka kulelitje lekuhluta lelingephandle kwelidolobha lelikhulu. Kulelitje kwaphuma ingati leyageleta; libanga lebudze lalingemastadiyu layi-1 600, kujula kwakungangekusuka phansi kuye ematomini elihhashi.