Siswati 1996 (SWA96)
12

Umfati nanyokangwenya

121Kwase kuba khona sibonakaliso lesikhulu ezulwini, umfati embetse lilanga, inyanga ingaphansi kwetinyawo takhe, enhloko kunemchele wetinkhanyeti letili-12. 2Abetetfwele, wakhala ngenca yemihelo, nekusikwa buhlungu bekubeleka.

3

12:3
Dan. 7:7
Kwavela lesinye sibonakaliso ezulwini. Kwakungunyokangwenya lobovu lomkhulu anetinhloko letisikhombisa, netimphondvo letilishumi, nemichele lesikhombisa etinhloko takhe. 4
12:4
Dan. 8:10
Umsila wakhe wahudvula incenye yesitsatfu yetinkhanyeti tesibhakabhaka, watilahla emhlabeni. Nyokangwenya wema embikwalomfati labesatawubeleka, entela kutsi alumite lusabelekwa nje loluswane. 5
12:5
Hla. 2:9
Isa. 66:7
Semb. 2:27
19:15
Wabeleka indvodzana, letawubusa tonkhe tive ngesandla lesimatima. Loluswane lwakhe lwahlwitselwa kuNkulunkulu, esihlalweni sakhe sebukhosi. 6
12:6
Semb. 11:3
Lomfati wabaleka waya ehlane, lapho Nkulunkulu amlungiselela indzawo yekutsi anakekelwe emalanga layi-1 260.

Mikhayeli ulwa nanyokangwenya

7

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
Juda 9
Kwesuka imphi ezulwini. Mikhayeli netingilosi takhe balwa nanyokangwenya; nyokangwenya akanye netingilosi takhe naye walwa, 8kodvwa behlulwa bonyokangwenya; kwabate indzawo yabo ezulwini. 9
12:9
Gen. 3:1,4
Luk. 10:18
Joh. 12:31
Semb. 20:2
Nyokangwenya lomkhulu walahlelwa phansi, leya nyoka yasemandvulo, lebitwa ngekutsi nguMhlebi nome nguSathane, uMkhohlisi wemhlaba wonkhe. Wajikijelwa phansi emhlabeni kanye netingilosi takhe.

10

12:10
Jobe 1:6,9-11
Zak. 3:1
Luk. 22:31
Semb. 11:15
Ngeva livi lelikhulu ezulwini litsi: “Nyalo insindziso, nemandla, nebukhosi sekwaNkulunkulu wetfu, neligunya selaKhristu wakhe; ngobe sewulahlelwe phansi ummangaleli lomangalela bazalwane betfu kuNkulunkulu, imini nebusuku. 11
12:11
Luk. 14:26
Rom. 8:37
Semb. 7:14
Bamehlule ngengati yeliWundlu nangelivi lebufakazi babo, ngobe abakutsandzanga kuphila kwabo kwaze kwabasekufeni. 12
12:12
Isa. 49:13
Semb. 8:13
Tfokotani-ke, nine mazulu, nani lenihlala kuwo! Kodvwa maye kuwe, mhlaba nelwandle, ngobe Mhlebi sewehlele kini ngentfukutselo lenkhulu, ngobe uyati kutsi sikhatsi sakhe sesifishane!”

13Watsi kube nyokangwenya abone kutsi sewulahlelwe phansi emhlabeni, watingela lomfati labetele indvodzana. 14

12:14
Dan. 7:25
12:7
Kodvwa lomfati wanikwa timphiko letimbili telusweti lolukhulu, kuze atewundiza abalekele lenyoka aye ehlane endzaweni lapho kufanele ondliwe khona, kuze kube sikhatsi netikhatsi nencenye yesikhatsi. 15Lenyoka yona yacitsa emanti ngemlomo wayo, kwaba sengatsi ngewemfula, alandzela lomfati, kuze atewumkhukhula lamanti. 16Kodvwa umhlaba wasita lomfati ngekutsi uvule umlomo wawo umite lomfula lowawucitfwe ngunyokangwenya ngemlomo wakhe. 17
12:17
Joh. 14:21
1 Joh. 5:10
Semb. 14:12
19:10
Nyokangwenya wamtfukutselela kakhulu lomfati, wahamba wayawulwa nensali yentalo yakhe, labo labagcina imiyalo yaNkulunkulu nalabanebufakazi baJesu. 18Nyokangwenya wema“Nyokangwenya wema” Letinye tincwadzi tekucala titsi “Mine ngema” esihlabatsini selwandle.