Siswati 1996 (SWA96)
98

Simakadze utawubusa umhlaba

981

98:1
Isa. 52:10
Sihlabelelo.

Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letinkhulu;

wancoba ngesandla sakhe sekudla

nangengalo yakhe lengcwele.

2

98:2
Luk. 2:30
Simakadze uyente yatiwa insindziso yakhe,

kulunga kwakhe ukwembulile

emehlweni ebetive.

3

98:3
Luk. 1:54
Uwukhumbulile umusa wakhe

nekwetsembeka kwakhe kubaka-Israyeli.

Imikhawulo yonkhe yemhlaba

iyibonile insindziso yaNkulunkulu.

4

98:4
Hla. 100:1
Hlokomani nidvumise Nkulunkulu,

nine bantfu bemhlaba.

Mdvumiseni ngengoma yekujabula,

nihlabele ngekumdvumisa.

5Hlabelani nidvumise Nkulunkulu ngehabhu,

hlabelani ngehabhu nangeliphimbo.

6Shayani emacilongo nelivenge.

Hlokomani embikwaSimakadze iNkhosi.

7

98:7
Hla. 96:11
Akubhodle lwandle,

nako konkhe lokukulo.

Akubhodle umhlaba

nalabahlala kuwo!

8Imifula ayishaye tandla ibetsele.

Tintsaba tihlabele kanyekanye ngenjabulo

9

98:9
Hla. 9:8
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta

kutakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngebucotfo.

99

Simakadze Nkulunkulu wetfu ungcwele

991

99:1
Eks. 25:22
1 Sam. 4:4
2 Sam. 6:2
Simakadze uyabusa!

Tive atitfutfumele!

Uhleti etikwemakherubhi.

Umhlaba awutfutfumele!

2

99:2
Hla. 48:1
Simakadze mkhulu eSiyoni,

uphakeme ngetulu kwetive tonkhe.

3

99:3
Isa. 6:3
Atidvumise tibabate libito lakho,

ngobe lona likhulu, futsi liyesabeka,

yena ungcwele.

4

99:4
Isa. 9:7
Simakadze,

nguwe losimise kulunga kwenkhosi

letsandza kubusa ngekungakhetsi muntfu;

nguwe lowehlisela lokuhle kuJakobe,

waletsa kulunga nebucotfo.

5

99:5
1 Khr. 28:2
Phakamisani Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

nikhuleke kuso senabelo setinyawo takhe,

yena ungcwele.

6

99:6
Eks. 8:12
32:11
Num. 16:20
1 Sam. 7:9
BoMosi kanye na-Aroni

baba ngulabanye bebaphristi bakhe.

Samuweli abengulomunye walabo

bebabita libito lakhe.

Bakhala kuSimakadze, wabaphendvula.

7

99:7
Eks. 33:9,11
Wakhuluma kubo asensikeni yelifu,

bayigcina imiyalo yakhe

kanye netimiso takhe labebanike tona.

8Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

wabaphendvula wena,

waba nguNkulunkulu lotsetselelako kubo,

noko wabajezisa ngenca yetono tabo.

9Phakamisani Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

mkhotsameni nimkhonte

kulentsaba yakhe lengcwele.

Simakadze, Nkulunkulu wetfu, ungcwele!

100

Umhlaba wonkhe awubonge

Sihlabelelo semnikelo wekubonga.

1001

100:1
Hla. 98:4
Dvumisani Simakadze ngenjabulo,

nine mhlaba wonkhe!

2

100:2
Hla. 95:2
Khontani Simakadze ngentfokoto!

Sondzelani kuye

ngekuhlabela kwenjabulo.

3

100:3
Hla. 95:7
Hez. 34:31
Joh. 10:11
Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu!

Sadalwa nguye, asitidalanga,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tsine sibakhe”

sisive sakhe, netimvu telidlelo lakhe.

4

100:4
Isa. 56:7
66:23
Ngenani emasangweni akhe ngekubonga,

nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa.

Mbongeni, nidvumise libito lakhe.

5

100:5
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 106:1
107:1
118:1
136:1
Isa. 54:10
Jer. 33:11
Ngobe Simakadze muhle,

umusa wakhe uhlala umile

kuze kube nguphakadze naphakadze;

nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile

titukulwane ngetitukulwane.