Siswati 1996 (SWA96)
98

Simakadze utawubusa umhlaba

981

98:1
Isa. 52:10
Sihlabelelo.

Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letinkhulu;

wancoba ngesandla sakhe sekudla

nangengalo yakhe lengcwele.

2

98:2
Luk. 2:30
Simakadze uyente yatiwa insindziso yakhe,

kulunga kwakhe ukwembulile

emehlweni ebetive.

3

98:3
Luk. 1:54
Uwukhumbulile umusa wakhe

nekwetsembeka kwakhe kubaka-Israyeli.

Imikhawulo yonkhe yemhlaba

iyibonile insindziso yaNkulunkulu.

4

98:4
Hla. 100:1
Hlokomani nidvumise Nkulunkulu,

nine bantfu bemhlaba.

Mdvumiseni ngengoma yekujabula,

nihlabele ngekumdvumisa.

5Hlabelani nidvumise Nkulunkulu ngehabhu,

hlabelani ngehabhu nangeliphimbo.

6Shayani emacilongo nelivenge.

Hlokomani embikwaSimakadze iNkhosi.

7

98:7
Hla. 96:11
Akubhodle lwandle,

nako konkhe lokukulo.

Akubhodle umhlaba

nalabahlala kuwo!

8Imifula ayishaye tandla ibetsele.

Tintsaba tihlabele kanyekanye ngenjabulo

9

98:9
Hla. 9:8
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta

kutakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngebucotfo.