Siswati 1996 (SWA96)
96

Simakadze uyabusa

961

96:1
1 Khr. 16:23
Isa. 42:10
Semb. 5:9
Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

hlabelani kuSimakadze,

mhlaba wonkhe!

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelani kuSimakadze,

nidvumise libito lakhe,

memetelani insindziso yakhe

imihla ngemihla.

3Vakalisani bukhosi bakhe etiveni,

nitjele tonkhe tive ngetimanga takhe.

4

96:4
Dut. 10:17
Simakadze mkhulu,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

ufanele kwesatjwa kunabo bonkhe bonkulunkulu.

5

96:5
Isa. 41:23
1 Khor. 8:4
Ngobe bonkhe bonkulunkulu betive batithico,

kantsi nguSimakadze lowenta emazulu.

6Ludvumo nebukhosi kusembikwakhe,

emandla nenkhatimulo

kusendlini yakhe lengcwele.

7

96:7-9
Hla. 29:1-2
Phakamisani Simakadze

esikhundleni sakhe,

nine mindeni yetive.

Nikani Simakadze ludvumo nemandla.

8

96:8
Hla. 72:10
Nikani Simakadze

lolufanele ludvumo libito lakhe.

Ngenani emabaleni endlu yakhe,

niletse kuye umnikelo.

9

96:9
Hla. 110:3
Khotsamani nikhuleke kuSimakadze,

nembatse bungcwele,

nitfutfumele embikwakhe,

mhlaba wonkhe.

10

96:10
Hla. 72:1
Isa. 9:7
Memetelani emkhatsini wetive nitsi:

“Simakadze yiNkhosi, uyabusa!

Yebo, umhlaba usinyisiwe,

ungeke utanyatanyiswe,

nguye loyakwehlulela tive ngebucotfo.”

11

96:11
Isa. 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Jabulani mazulu,

tsakasa nawe mhlaba,

kubhodle lwandle

nako konkhe lokukulo.

12Emadlelo, nako konkhe lokukuwo,

akujabule,

tonkhe tihlahla tesiganga atijabule

13

96:13
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta,

yebo, uyeta kutakwehlulela umhlaba.

Uyakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngekwetsembeka kwakhe.

97

Kubusa nemandla aSimakadze

971

97:1
Isa. 60:9
Zak. 9:9
Simakadze uyabusa,

umhlaba awujabule

netichingi tonkhe tijabule.

2

97:2
Eks. 19:16
Emafu lamnyama amtungeletile,

kulunga nebucotfo sisekelo

lamise kuso sihlalo sakhe sebukhosi.

3

97:3
Semb. 4:5
Embikwakhe kuvutsa umlilo

udle titsa ngala nangala.

4Imibane yakhe ikhanyisa umhlaba,

umhlaba ungayibona lemibono, uyatfutfumela.

5

97:5
Mik. 1:4
Tintsaba tincibilika njengemtfwebeba

embikwaSimakadze,

yebo, tiyancibilika tiphele

embikweNkhosi yemhlaba wonkhe.

6

97:6
Hla. 8:1
Emazulu amemetela kulunga kwakhe,

tonkhe tive tibubone bukhosi bakhe.

7

97:7
Eks. 20:3
Isa. 42:17
Heb. 1:6
Bayahlazeka badliwe ngemahloni

bonkhe labakhonta tithico,

bachoshe ngetithico letingenamsebenti.

Bonkhe bonkulunkulu

bakhotsama kuSimakadze.

8

97:8
Isa. 12:6
BaseSiyoni bayeva bajabule,

yebo, netakhamiti takaJuda tiyatsakasa

ngenca yetehlulelo takho, Simakadze.

9

97:9
Hla. 83:18
Ngobe wena, Simakadze,

unguLosetikwako Konkhe,

ubusa umhlaba wonkhe,

uphakeme ngetulu kwabonkulunkulu.

10

97:10
Amo. 5:14
Joh. 10:28
Rom. 12:9
Nine lenitsandza Simakadze,

tondzani konkhe lokubi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Simakadze uyabatsandza labatondza lokubi”

ngobe uyabelusa labametsembako,

abephule etandleni talababi.

11

97:11
Hla. 112:4
Kukhanya kuhlanyelelwa labalungile,

nekujabula kuhlanyelelwa

labanetinhlitiyo letinhle.

12

97:12
Hla. 30:4
Tfokotani nijabule nine lenilungile,

bongani libito lakhe lelingcwele.

98

Simakadze utawubusa umhlaba

981

98:1
Isa. 52:10
Sihlabelelo.

Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letinkhulu;

wancoba ngesandla sakhe sekudla

nangengalo yakhe lengcwele.

2

98:2
Luk. 2:30
Simakadze uyente yatiwa insindziso yakhe,

kulunga kwakhe ukwembulile

emehlweni ebetive.

3

98:3
Luk. 1:54
Uwukhumbulile umusa wakhe

nekwetsembeka kwakhe kubaka-Israyeli.

Imikhawulo yonkhe yemhlaba

iyibonile insindziso yaNkulunkulu.

4

98:4
Hla. 100:1
Hlokomani nidvumise Nkulunkulu,

nine bantfu bemhlaba.

Mdvumiseni ngengoma yekujabula,

nihlabele ngekumdvumisa.

5Hlabelani nidvumise Nkulunkulu ngehabhu,

hlabelani ngehabhu nangeliphimbo.

6Shayani emacilongo nelivenge.

Hlokomani embikwaSimakadze iNkhosi.

7

98:7
Hla. 96:11
Akubhodle lwandle,

nako konkhe lokukulo.

Akubhodle umhlaba

nalabahlala kuwo!

8Imifula ayishaye tandla ibetsele.

Tintsaba tihlabele kanyekanye ngenjabulo

9

98:9
Hla. 9:8
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta

kutakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngebucotfo.