Siswati 1996 (SWA96)
97

Kubusa nemandla aSimakadze

971

97:1
Isa. 60:9
Zak. 9:9
Simakadze uyabusa,

umhlaba awujabule

netichingi tonkhe tijabule.

2

97:2
Eks. 19:16
Emafu lamnyama amtungeletile,

kulunga nebucotfo sisekelo

lamise kuso sihlalo sakhe sebukhosi.

3

97:3
Semb. 4:5
Embikwakhe kuvutsa umlilo

udle titsa ngala nangala.

4Imibane yakhe ikhanyisa umhlaba,

umhlaba ungayibona lemibono, uyatfutfumela.

5

97:5
Mik. 1:4
Tintsaba tincibilika njengemtfwebeba

embikwaSimakadze,

yebo, tiyancibilika tiphele

embikweNkhosi yemhlaba wonkhe.

6

97:6
Hla. 8:1
Emazulu amemetela kulunga kwakhe,

tonkhe tive tibubone bukhosi bakhe.

7

97:7
Eks. 20:3
Isa. 42:17
Heb. 1:6
Bayahlazeka badliwe ngemahloni

bonkhe labakhonta tithico,

bachoshe ngetithico letingenamsebenti.

Bonkhe bonkulunkulu

bakhotsama kuSimakadze.

8

97:8
Isa. 12:6
BaseSiyoni bayeva bajabule,

yebo, netakhamiti takaJuda tiyatsakasa

ngenca yetehlulelo takho, Simakadze.

9

97:9
Hla. 83:18
Ngobe wena, Simakadze,

unguLosetikwako Konkhe,

ubusa umhlaba wonkhe,

uphakeme ngetulu kwabonkulunkulu.

10

97:10
Amo. 5:14
Joh. 10:28
Rom. 12:9
Nine lenitsandza Simakadze,

tondzani konkhe lokubi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Simakadze uyabatsandza labatondza lokubi”

ngobe uyabelusa labametsembako,

abephule etandleni talababi.

11

97:11
Hla. 112:4
Kukhanya kuhlanyelelwa labalungile,

nekujabula kuhlanyelelwa

labanetinhlitiyo letinhle.

12

97:12
Hla. 30:4
Tfokotani nijabule nine lenilungile,

bongani libito lakhe lelingcwele.