Siswati 1996 (SWA96)
96

Simakadze uyabusa

961

96:1
1 Khr. 16:23
Isa. 42:10
Semb. 5:9
Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

hlabelani kuSimakadze,

mhlaba wonkhe!

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelani kuSimakadze,

nidvumise libito lakhe,

memetelani insindziso yakhe

imihla ngemihla.

3Vakalisani bukhosi bakhe etiveni,

nitjele tonkhe tive ngetimanga takhe.

4

96:4
Dut. 10:17
Simakadze mkhulu,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

ufanele kwesatjwa kunabo bonkhe bonkulunkulu.

5

96:5
Isa. 41:23
1 Khor. 8:4
Ngobe bonkhe bonkulunkulu betive batithico,

kantsi nguSimakadze lowenta emazulu.

6Ludvumo nebukhosi kusembikwakhe,

emandla nenkhatimulo

kusendlini yakhe lengcwele.

7

96:7-9
Hla. 29:1-2
Phakamisani Simakadze

esikhundleni sakhe,

nine mindeni yetive.

Nikani Simakadze ludvumo nemandla.

8

96:8
Hla. 72:10
Nikani Simakadze

lolufanele ludvumo libito lakhe.

Ngenani emabaleni endlu yakhe,

niletse kuye umnikelo.

9

96:9
Hla. 110:3
Khotsamani nikhuleke kuSimakadze,

nembatse bungcwele,

nitfutfumele embikwakhe,

mhlaba wonkhe.

10

96:10
Hla. 72:1
Isa. 9:7
Memetelani emkhatsini wetive nitsi:

“Simakadze yiNkhosi, uyabusa!

Yebo, umhlaba usinyisiwe,

ungeke utanyatanyiswe,

nguye loyakwehlulela tive ngebucotfo.”

11

96:11
Isa. 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Jabulani mazulu,

tsakasa nawe mhlaba,

kubhodle lwandle

nako konkhe lokukulo.

12Emadlelo, nako konkhe lokukuwo,

akujabule,

tonkhe tihlahla tesiganga atijabule

13

96:13
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta,

yebo, uyeta kutakwehlulela umhlaba.

Uyakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngekwetsembeka kwakhe.