Siswati 1996 (SWA96)
95

Sekudvumisa nekukhonta Nkulunkulu

951

95:1
Dut. 32:4
Wotani, sitewuhlabela kuSimakadze,

sihlabele ngenjabulo

kulo lidvwala lensindziso yetfu!

2Asiye kuye ngekuhlabela,

simbonge ngetibongo nangetingoma.

3

95:3
Hla. 96:4
Ngobe Simakadze nguNkulunkulu lomkhulu,

unguMbusi lomkhulu lonemandla

kunabo bonkhe bonkulunkulu.

4Esandleni sakhe kunekujula kwemhlaba,

kanye nekuphakama kwetintsaba.

5Lwandle lwakhe, ngobe walwenta,

nemhlaba lowomile wakhe,

ngobe wawubumba ngetandla takhe.

6

95:6
Isa. 43:7
Ef. 2:10
Wotani, sikhuleke, simkhotsamele,

asiguce embikwaSimakadze,

uMenti wetfu.

7

95:7-8
Heb. 3:15
95:7-11
Heb. 3:7-11
95:7
Eks. 23:21
Ngobe yena unguNkulunkulu wetfu,

tsine sitimvu telidlelo lakhe,

nesive lesisetandleni takhe.

Lamuhla shangatsi ningalilalela

livi lakhe nalitsi:

8

95:8-9
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
95:8
Eks. 17:7
Heb. 3:7
4:7
“Ningatenti lukhuni tinhlitiyo tenu,

njengaseMeribha

nanjengamhlazane baseMasa,

9

95:9
1 Khor. 10:9
lapho bangilinga khona boyihlo,

bangivivinya,

nome babeyibonile imisebenti yami.

10

95:10
Eks. 32:9
Dut. 32:5,6,28
Iminyaka lengemashumi lamane

nganengwa nguleso sive,

ngadzimate ngatsi:

‘Basive, lesinhlitiyo yaso yedukile,

abaticaphelanga tindlela tami.’

11

95:11
Num. 14:20-23
Dut. 1:34-36
12:9-10
Heb. 3:18
4:3-5
Ngako-ke ngatfukutsela

ngadzimate ngafunga ngabo ngatsi:

‘Bangeke bangene ekuphumuleni kwami.’ ”