Siswati 1996 (SWA96)
94

Umthandazo wekucela kuphindziselwa

941

94:1
Dut. 32:35
Jer. 51:56
Rom. 12:19
Yebo, Simakadze,

nguwe Nkulunkulu wemphindziselo!

Wena unguNkulunkulu wekuphindzisela.

Phumela ebaleni ukhanye.

2

94:2
Gen. 18:25
Phakama, Mehluleli wemhlaba,

uphindzisele kubemhlaba labatidlako.

3

94:3
Hla. 75:4
Awu, Simakadze!

Kuyawuze kube ngunini

lababi batikhukhumeta?

Kuyawuze kube ngunini

lababi bachoshile?

4Kuyawuze kube ngunini

lababi batidla

bakhuluma kabi bahlambalata?

5Simakadze, sive sakho bayasipitjita,

balinyatsela phansi lifa lakho.

6Babulala bafelokati, netihambi,

basontse netintsandzane,

ngobe tite boyise.

7

94:7
Hla. 10:4
Batsi: “Simakadze akaboni,

Nkulunkulu waJakobe akanaki.”

8Caphelani nine leninenhloko lelukhuni,

emkhatsini wesive.

Nine tilima, niyawuhlakanipha nini?

9

94:9
Eks. 4:11
Taga 20:12
Nguye lowadala indlebe,

pho, angehluleka yini kuva?

Nguye lowadala liso,

pho, angehluleka yini kubona?

10Nguye longumcondzisi wetive,

pho, angeke ehlulele yini?

Nguye lofundzisa lwati

kubo bonkhe bantfu,

pho, angabate kanjani lwati?

11

94:11
1 Khor. 3:20
Simakadze uyayati imicabango yebantfu,

kutsi ifana nemoya lotsi shwi wendlule.

12

94:12
Jobe 5:17
Taga 3:11
Heb. 12:5
Yebo, Simakadze!

Ubusisiwe umuntfu loyalwa nguwe,

afundziswe nguwe emtsetfweni wakho,

13umuphe kuthula ngesikhatsi sebumatima,

kusambiwa umgodzi wekuchilitela lababi.

14Ngobe Simakadze angeke asilahle sive sakhe,

angeke alishiye lifa lakhe.

15Kulunga kuyawuphindze

kubuyele ekwehlulelweni,

bonkhe labacotfo ngenhlitiyo

bayawukulandzela.

16Ngubani longangisita kulababi?

Ngubani longangiphendvula

kulabaphambene nami?

17Kube Simakadze abengesilo lusito lwami,

ngabe ngasheshe ngafa.

18Ngatsi nangifuna kutsi:

“Naku sengiwa,”

Simakadze wangisekela ngemusa wakhe,

ngabuye ngema futsi.

19

94:19
Hla. 119:50,92
Ngesikhatsi inhlitiyo yami

iphitsiteliswa ngimicabango,

kudvudvuta kwakho

kuyawutfokotisa umphefumulo wami.

20Babusi lababi bangaba

nenhlanganyelo yini nawe,

labo labenta bubi

kube shangatsi ngumtsetfo?

21Bakha lisu lekuhlasela labalungile,

balahla bantfu labangenacala.

22

94:22
Hla. 18:2
Kodvwa Simakadze uyinqaba yami,

Nkulunkulu wami ulidvwala

lelisiphephelo sami.

23Uyawukwehlisela tono tabo etikwabo,

ababhubhise ngenca yebubi babo;

Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

uyawubabhubhisa.

95

Sekudvumisa nekukhonta Nkulunkulu

951

95:1
Dut. 32:4
Wotani, sitewuhlabela kuSimakadze,

sihlabele ngenjabulo

kulo lidvwala lensindziso yetfu!

2Asiye kuye ngekuhlabela,

simbonge ngetibongo nangetingoma.

3

95:3
Hla. 96:4
Ngobe Simakadze nguNkulunkulu lomkhulu,

unguMbusi lomkhulu lonemandla

kunabo bonkhe bonkulunkulu.

4Esandleni sakhe kunekujula kwemhlaba,

kanye nekuphakama kwetintsaba.

5Lwandle lwakhe, ngobe walwenta,

nemhlaba lowomile wakhe,

ngobe wawubumba ngetandla takhe.

6

95:6
Isa. 43:7
Ef. 2:10
Wotani, sikhuleke, simkhotsamele,

asiguce embikwaSimakadze,

uMenti wetfu.

7

95:7-8
Heb. 3:15
95:7-11
Heb. 3:7-11
95:7
Eks. 23:21
Ngobe yena unguNkulunkulu wetfu,

tsine sitimvu telidlelo lakhe,

nesive lesisetandleni takhe.

Lamuhla shangatsi ningalilalela

livi lakhe nalitsi:

8

95:8-9
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
95:8
Eks. 17:7
Heb. 3:7
4:7
“Ningatenti lukhuni tinhlitiyo tenu,

njengaseMeribha

nanjengamhlazane baseMasa,

9

95:9
1 Khor. 10:9
lapho bangilinga khona boyihlo,

bangivivinya,

nome babeyibonile imisebenti yami.

10

95:10
Eks. 32:9
Dut. 32:5,6,28
Iminyaka lengemashumi lamane

nganengwa nguleso sive,

ngadzimate ngatsi:

‘Basive, lesinhlitiyo yaso yedukile,

abaticaphelanga tindlela tami.’

11

95:11
Num. 14:20-23
Dut. 1:34-36
12:9-10
Heb. 3:18
4:3-5
Ngako-ke ngatfukutsela

ngadzimate ngafunga ngabo ngatsi:

‘Bangeke bangene ekuphumuleni kwami.’ ”

96

Simakadze uyabusa

961

96:1
1 Khr. 16:23
Isa. 42:10
Semb. 5:9
Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

hlabelani kuSimakadze,

mhlaba wonkhe!

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelani kuSimakadze,

nidvumise libito lakhe,

memetelani insindziso yakhe

imihla ngemihla.

3Vakalisani bukhosi bakhe etiveni,

nitjele tonkhe tive ngetimanga takhe.

4

96:4
Dut. 10:17
Simakadze mkhulu,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

ufanele kwesatjwa kunabo bonkhe bonkulunkulu.

5

96:5
Isa. 41:23
1 Khor. 8:4
Ngobe bonkhe bonkulunkulu betive batithico,

kantsi nguSimakadze lowenta emazulu.

6Ludvumo nebukhosi kusembikwakhe,

emandla nenkhatimulo

kusendlini yakhe lengcwele.

7

96:7-9
Hla. 29:1-2
Phakamisani Simakadze

esikhundleni sakhe,

nine mindeni yetive.

Nikani Simakadze ludvumo nemandla.

8

96:8
Hla. 72:10
Nikani Simakadze

lolufanele ludvumo libito lakhe.

Ngenani emabaleni endlu yakhe,

niletse kuye umnikelo.

9

96:9
Hla. 110:3
Khotsamani nikhuleke kuSimakadze,

nembatse bungcwele,

nitfutfumele embikwakhe,

mhlaba wonkhe.

10

96:10
Hla. 72:1
Isa. 9:7
Memetelani emkhatsini wetive nitsi:

“Simakadze yiNkhosi, uyabusa!

Yebo, umhlaba usinyisiwe,

ungeke utanyatanyiswe,

nguye loyakwehlulela tive ngebucotfo.”

11

96:11
Isa. 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Jabulani mazulu,

tsakasa nawe mhlaba,

kubhodle lwandle

nako konkhe lokukulo.

12Emadlelo, nako konkhe lokukuwo,

akujabule,

tonkhe tihlahla tesiganga atijabule

13

96:13
Imis. 17:31
embikwaSimakadze, ngobe uyeta,

yebo, uyeta kutakwehlulela umhlaba.

Uyakwehlulela umhlaba ngekulunga,

yebo, ehlulele tive ngekwetsembeka kwakhe.